STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2008

STOCKMANN Oyj Abp Osavuosikatsaus 24.4.2008 klo 12.45

STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2008

ALKUVUODEN TULOS PIENENI ENNAKOIDUSTI

Stockmann-konsernin myynti kasvoi 34 prosenttia ja oli 497,5 Me (371,7 Me vuonna 2007). Kokonaan huhtikuulle ajoittuneiden Hullujen Päivien ja edellistä vuotta vähäisempien myyntipäivien sekä Lindex-kauppaan liittyvän kertaluontoisen laskennallisen IFRS-kulukirjauksen vuoksi liiketulos pieneni ennakoidun mukaisesti ja oli -2,5 Me (8,2 Me). Nettorahoituskulut kasvoivat selvästi Lindex-kaupan seurauksena, minkä vuoksi kauden tulos jäi negatiiviseksi ja oli -11,6 Me. Tulos osaketta kohden oli -0,21 e. Vuoden 2008 tulosarvio on muuttumaton.

Tunnuslukuja Jatkuvat toiminnot 1-3/2008 1-3/2007 2007

Myyntimilj. euroa497,5371,71 668,3
Liikevaihtomilj. euroa413,4311,41 398,2
Liikevoittomilj. euroa-2,58,2125,2
Voitto (tappio) ennen verojamilj. euroa-13,88,0119,4
Tulos/osakeeuroa-0,210,111,59
Koko konserni
Oma pääoma/osakeeuroa9,079,1410,66
Liiketoiminnan rahavirtamilj. euroa-76,4-38,6119,9
Gearingprosenttia197,419,7146,9
Omavaraisuusasteprosenttia26,963,032,6
Osakkeiden määrä keskimäärintuhatta55 72455 35355 606
Sijoitetun pääoman tuotto,prosenttia10,722,012,1
liukuva 12 kuukautta

RAPORTOINTI

Stockmann siirtyi kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaiseen raportointiin 1.1.2005. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Käytetyt laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat samat kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

MYYNTI JA TULOS

Stockmann-konsernin myynti kasvoi 34 prosenttia ja oli 497,5 miljoonaa euroa (371,7 miljoonaa euroa). Kasvu tuli lähes kokonaan Lindexin myyntilukujen yhdistämisestä Stockmann-konsernin myyntiin. Tavarataloryhmän Hullut Päivät -kampanja ajoittui Suomessa tänä vuonna huhtikuulle, kun se viime vuonna oli maaliskuussa. Tämä vaikutti negatiivisesti katsauskauden myynnin kehitykseen Suomessa. Pääsiäinen oli tänä vuonna maaliskuussa ja viime vuonna huhtikuussa. Suomessa oli maaliskuussa kolme myyntipäivää vähemmän kuin viime vuonna, mikä myös vaikutti kauden myyntilukuihin huomattavasti. Koska yllä mainitut seikat vaikuttivat huomattavasti ensimmäisen vuosineljänneksen myyntiin ja tulokseen, Stockmann on päättänyt julkistaa ennakkotiedon konsernin myynnin kehityksestä ajalla 1.1.-23.4.2008. Lindexin oston, kaikilla markkina-alueilla onnistuneen Hullut Päivät -kampanjan ja kaikkien liiketoimintayksiköiden hyvän huhtikuun myynnin kehityksen ansiosta konsernin myynti kasvoi 48 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta. Stockmann-konsernin huhtikuun myynti suunnilleen kaksinkertaistuu edellisestä vuodesta.

Tammi-maaliskuun myynti Suomessa pieneni 6,4 prosenttia ja oli 263,5 miljoonaa euroa. Konsernin myynti ulkomailla oli 234,0 miljoonaa euroa, ja se kasvoi 159 prosenttia. Ilman Lindexiä myynnin kasvu ulkomailla oli 23 prosenttia. Ulkomaisen myynnin osuus konsernin myynnistä kasvoi 24 prosentista 47 prosenttiin.

Liiketoiminnan muita tuottoja kertyi 3,8 miljoonaa euroa rakentamattoman tontin myynnistä.

Konsernin liiketoiminnan myyntikate kasvoi 62,6 miljoonalla eurolla ja oli 182,4 miljoonaa euroa. Suhteellinen myyntikate oli 44,1 prosenttia (38,5 prosenttia). Tavarataloryhmän ja Seppälän suhteellinen myyntikate parani ja myyntikatetta paransi myös Lindexin lukujen yhdistäminen konserniin. Toiminnan kustannukset kasvoivat 71,1 miljoonaa euroa ja poistot 6,1 miljoonaa euroa. Konsernin liiketulos pieneni 10,7 miljoonaa euroa ja oli -2,5 miljoonaa euroa. Liiketuloksen pienenemiseen vaikutti merkittävästi Hullut Päivät -kampanjan ajoittuminen Suomessa vertailukaudesta poiketen vasta huhtikuulle.

Nettorahoituskulut kasvoivat 11,1 miljoonaa euroa ja olivat 11,3 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa). Nettorahoituskuluja kasvattivat olennaisesti Lindexin hankintaan liittyvän vieraan pääoman kustannukset.

Tulos ennen veroja oli -13,8 miljoonaa euroa eli 21,8 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Katsauskauden tappiollisen tuloksen perusteella kirjattiin 2,2 miljoonan euron suuruinen laskennallinen verohyvitys. Verojen vaikutus tulokseen oli 4,1 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Tulos osaketta kohden oli -0,21 euroa (0,11 euroa) ja optioiden vaikutuksella laimennettuna -0,21 euroa (0,11 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 9,07 euroa (9,14 euroa).

MYYNTI JA TULOSKEHITYS LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN

Tavarataloryhmä

Tavarataloryhmän myynti pieneni 2 prosenttia ja oli 275,9 miljoonaa euroa. Myynti Suomessa pieneni 12 prosenttia. Suomen myyntiä pienensi merkittävästi Hullut Päivät -kampanjan ajoittuminen huhtikuulle. Ulkomaantoimintojen myyntiä kasvattivat hyvä vertailukelpoinen myynnin kasvu Venäjän ja Baltian tavarataloissa sekä uudet Bestseller-myymälät. Ulkomaantoimintojen myynti kasvoi 29 prosenttia, ja sen osuus ryhmän myynnistä oli 33 prosenttia (25 prosenttia). Katsauskauden suhteellinen myyntikate oli edellisen vuoden tasolla. Tavarataloryhmän liikevoitto pieneni 6,3 miljoonaa euroa ja oli 1,5 miljoonaa euroa (7,8 miljoonaa euroa).

Lindex

Lindexin myynti oli katsauskaudella 138,3 miljoonaa euroa. Vastaavasta ajankohdasta laadittuun vuoden 2007 pro forma -laskelmaan verrattuna myynti pieneni 2 prosenttia. Paikallisissa valuutoissa laskettuna myynti pieneni yhden prosentin. Myynti pieneni maaliskuulle ajoittuneen pääsiäisen aiheuttamasta maaliskuun huonosta myynnin kehityksestä johtuen tärkeimmillä markkina-alueilla, mutta myynnin kasvu oli voimakasta Baltiassa. Lindexin liiketulos oli -1,2 miljoonaa euroa. Liiketulosta rasittivat Lindexin hankintaan liittyvät poistot ja vaihto-omaisuuden kertaluonteinen laskennallinen IFRS-kulukirjaus, yhteensä 4,5 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaavan ajankohdan pro forma -liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa.

Hobby Hall

Hobby Hallin myynti pieneni 15 prosenttia ja oli 47,4 miljoonaa euroa (55,6 miljoonaa euroa). Myynti pieneni sekä Suomessa että ulkomailla, ja myös Hobby Hallin suhteellinen myyntikate pieneni. Huhtikuussa 2007 käyttöön otettu uusi toiminnanohjausjärjestelmä vaikuttaa edelleen katsauskauden myyntilukuihin. Sen seurauksena myynti kirjautuu myöhemmin kuin viime vuonna. Maaliskuulle ajoittunut pääsiäinen heikensi erityisesti puhelin- ja myymälämyynnin kehitystä. Hobby Hallin liiketulos pieneni 3,6 miljoonaa euroa ja oli -2,1 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa). Liiketuloksen heikkeneminen johtui myynnin pienenemisestä ja Venäjän- toiminnan aloituskuluista.

Seppälä

Seppälän myynti kasvoi 3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 35,7 miljoonaa euroa. Myynti pieneni Suomessa 8 prosenttia maaliskuulle ajoittuneen pääsiäisen aiheuttaman huonon myynnin kehityksen seurauksena. Sen sijaan myynti kasvoi voimakkaasti Venäjällä, jossa sitä kasvattivat uudet avatut myymälät sekä myynnin hyvä vertailukelpoinen kehitys. Myynti ulkomailla kasvoi 32 prosenttia, ja sen osuus Seppälän myynnistä nousi 35 prosenttiin (27 prosenttia). Suhteellinen myyntikate parani, mutta myös kiinteät kustannukset ja poistot kasvoivat voimakkaan uusperustannan takia. Seppälän liiketulos pieneni 1,4 miljoonaa euroa ja oli -0,6 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa).

RAHOITUS JA SITOUTUNUT PÄÄOMA

Likvidit varat olivat maaliskuun lopussa 17,1 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 23,8 miljoonaa euroa ja vuoden 2007 lopussa 33,2 miljoonaa euroa.

Korollisen vieraan pääoman määrä oli maaliskuun lopussa 1 014,6 miljoonaa euroa (124,1 miljoonaa euroa), josta pitkäaikaista oli 865,6 miljoonaa euroa (43,4 miljoonaa euroa). Vuoden 2007 lopussa korollisen vieraan pääoman määrä oli 905,6 miljoonaa euroa, josta pitkäaikaista oli 855,4 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat katsauskaudella 35,7 miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoma oli maaliskuun lopussa 203,8 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 244,6 miljoonaa euroa ja vuoden 2007 lopussa 193,9 miljoonaa euroa. Yhtiökokouksen 18.3.2008 päättämä vuoden 2007 osinko, 75,2 miljoonaa euroa, maksettiin huhtikuun 2. päivänä. Osavuosikatsauksessa osinko on käsitelty voitonjakona ja velkana osakkeenomistajille. Omavaraisuusaste heikkeni vertailukaudesta Lindexin osakkeiden hankinnan seurauksena ja oli maaliskuun lopussa 26,9 prosenttia (63,0 prosenttia). Vuoden 2007 lopussa omavaraisuusaste oli 32,6 prosenttia. Velkaantumisaste (gearing) oli maaliskuun lopussa 197,4 prosenttia (19,7 prosenttia). Vuoden 2007 lopussa velkaantumisaste oli 146,9 prosenttia.

Sijoitetun pääoman tuotto viimeisten 12 kuukauden ajalta oli 10,7 prosenttia (12,1 prosenttia vuoden 2007 lopussa). Konsernin sijoitettu pääoma kasvoi 886,4 miljoonaa euroa edellisen vuoden maaliskuusta ja oli katsauskauden lopulla 1 520,0 miljoonaa euroa (1 499,4 miljoonaa euroa vuoden 2007 lopussa).

MUUTOKSET ORGANISAATIOSSA

Hobby Hallin toimitusjohtajan ja Stockmann-konsernin johtoryhmän jäsenen Raija Saaren irtisanouduttua nimitettiin Hobby Hallin vt. toimitusjohtajaksi 26.3.2008 alkaen Hobby Hallin hallintojohtaja Tuija Pesonen. Stockmann on käynnistänyt Hobby Hallin uuden toimitusjohtajan haun.

INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 35,7 miljoonaa euroa (33,2 miljoonaa euroa).

Tavarataloryhmä

Helsingissä jatkuvat keskustan tavaratalon mittavan laajennus- ja muutoshankkeen rakennustyöt. Hankkeessa laajennetaan tavaratalon kaupallisia tiloja noin 10 000 neliömetrillä muuttamalla tiloja kaupalliseen käyttöön ja rakentamalla uutta tilaa. Tämän lisäksi rakennetaan täysin uudet tavarankäsittely-, huolto- ja asiakaspaikoitustilat. Laajennuksen jälkeen Helsingin tavaratalon myyntipinta-ala on noin 50 000 neliömetriä. Laajennusosan kustannusarvio on noin 190 miljoonaa euroa. Töiden arvioidaan valmistuvan vaiheittain vuoden 2010 syksyyn mennessä. Hankkeeseen sitoutui katsauskauden aikana 13,6 miljoonaa euroa. Töiden edistyttyä tavaratalon myyntipinta-ala on jo palautunut laajennushanketta edeltävälle tasolle, ja jatkossa otetaan asteittain käyttöön uutta tilaa. Mittava hanke on kyetty toteuttamaan tavaratalon kannattavuutta haittaamatta.

Stockmann osti vuonna 2006 noin 10 000 neliömetrin suuruisen liiketontin Pietarin kaupungin pääkadulta Nevski Prospektilta. Tontti sijaitsee Vosstanija-aukion metroaseman vieressä ja Moskovan rautatieaseman välittömässä läheisyydessä. Stockmann rakennuttaa tontille bruttopinta- alaltaan noin 100 000 neliömetrin suuruisen Nevsky Centre - kauppakeskuksen, josta noin 50 000 neliömetriä on myymälä- ja toimistotilaa. Kauppakeskukseen on suunniteltu noin 20 000 neliömetrin suuruinen täysimittainen Stockmann-tavaratalo, muuta vähittäiskauppaa, toimistotiloja sekä maanalainen paikoituslaitos. Kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 170 miljoonaa euroa. Lopullinen rakennuslupa saatiin maaliskuun alussa. Tavoiteaikataulun mukaan rakennus valmistuu vuoden 2009 loppuun mennessä. Hankkeeseen sitoutui katsauskauden aikana 4,6 miljoonaa euroa.

Stockmann avasi maaliskuussa Venäjällä uuden Nike-myymälän. Stockmannilla on nyt yhteensä kuusi Nike-myymälää Venäjällä.

Tavarataloryhmän investoinnit olivat yhteensä 26,1 miljoonaa euroa.

Lindex

Lindexin investoinnit kohdistuivat myymälöiden avauksiin ja uudistuksiin sekä vuodenvaihteessa käyttöön otettuun uuteen Göteborgin jakelukeskukseen. Ne olivat yhteensä 7,4 miljoonaa euroa. Jakelukeskuksen toiminta on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti.

Lindex avasi maaliskuussa toisen myymälänsä Tsekin tasavallassa. Lisäksi se avasi myymälän Norjassa.

Katsauskauden jälkeen Lindex on avannut myymälän Liettuassa.

Hobby Hall

Hobby Hallin investoinnit olivat yhteensä 0,5 miljoonaa euroa.

Seppälä Katsauskaudella Seppälä avasi helmikuussa myymälän Venäjällä ja Liettuassa. Lisäksi kolme Suomen myymälää muutti parempiin kauppapaikkoihin.

Seppälän investoinnit olivat yhteensä 1,5 miljoonaa euroa.

Katsauskauden jälkeen huhtikuussa Seppälä on avannut myymälän Virossa ja uudistanut Helsingin Forumissa sijaitsevan lippulaivamyymälänsä.

Muut investoinnit

Konsernin muut investoinnit olivat yhteensä 0,2 miljoonaa euroa.

UUDET HANKKEET

Tavarataloryhmä

Stockmann on allekirjoittanut esisopimuksen Moskovan viidennen Stockmann- tavaratalon avaamisesta vuokratiloissa kaupungin keskustan tuntumaan rakennettavassa Metropolis-kauppakeskuksessa. Tavaratalon kokonaispinta- ala tulee olemaan noin 8 000 neliömetriä ja Stockmannin investointi kohteeseen noin 12 miljoonaa euroa. Tavoitteena on avata tavaratalo vuoden 2008 loppuun mennessä.

Stockmann on myös tehnyt sopimuksen täysimittaisen tavaratalon avaamisesta parhaillaan rakenteilla olevaan kauppakeskukseen sijoittuvissa vuokratiloissa Jekaterinburgissa Venäjällä. Tavaratalon kokonaispinta-ala tulee olemaan runsaat 8 000 neliömetriä ja Stockmannin investointi siihen noin 12 miljoonaa euroa. Suunnitelmien mukaan tavaratalo avataan vuonna 2009.

Vuoden 2008 alussa Stockmann teki esisopimuksen Moskovan kuudennen Stockmann-tavaratalon avaamisesta vuokratiloissa. Pohjois-Moskovaan rakenteilla olevaan Rostokino-kauppakeskukseen sijoittuvan tavaratalon myyntipinta-ala tulee olemaan noin 10 000 neliömetriä ja Stockmannin investointi siihen noin 16 miljoonaa euroa. Alustavien suunnitelmien mukaan kauppakeskus valmistuu vuoden 2009 lopussa.

Maaliskuussa Stockmann teki esisopimuksen liiketilojen vuokraamisesta tavaratalolle kauppakeskuksesta, joka sijaitsee uudessa monitoimikeskuksessa Liettuan pääkaupungin Vilnan keskustan läheisyydessä. Kauppakeskus valmistuu loppuvuodesta 2010. Stockmann-tavaratalo, jonka kokonaispinta-ala tulee olemaan noin 13 000 neliömetriä, on yksi kauppakeskuksen ankkurivuokralaisista.

Tavarataloryhmä jatkaa Stockmann Beauty -myymälöiden uusperustantaa Suomessa sekä Nike- ja Bestseller -myymälöiden uusperustantaa Venäjällä.

Lindex

Lindex on tehnyt sopimuksen ensimmäisen Venäjän-myymälänsä avaamisesta Pietarissa elokuussa 2008. Tavoitteena on avata Venäjällä lisää myymälöitä loppuvuonna. Lisäksi on tehty sopimukset kolmen myymälän avaamisesta loppuvuonna Norjassa, kahden myymälän avaamisesta Suomessa ja yhden myymälän avaamisesta Ruotsissa. Tavoitteena on avata lisää myymälöitä tänä vuonna myös Baltiassa.

Lindexin tavoitteena on avata seuraavien kahden vuoden aikana 20-25 uutta myymälää vuodessa, niistä puolet Pohjoismaissa ja puolet uusilla Venäjän, Baltian ja Keski-Euroopan markkina-alueilla.

Lindex on tehnyt Delta International Establishment -nimisen yrityksen kanssa esisopimuksen myymäläketjunsa laajentamisesta Lähi-Itään franchising-sopimuksen puitteissa. Franchising-kumppani tekee myymäläinvestoinnit, palkkaa henkilökunnan ja vastaa koko vähittäismyyntitoiminnasta. Ensimmäinen myymälä on tarkoitus avata syyskuussa 2008 Saudi-Arabiassa, ja vuoden loppuun mennessä siellä avataan kuusi myymälää lisää. Viiden vuoden aikana suunnitellaan avattavaksi yhteensä 50 myymälää Saudi-Arabiassa, Kuwaitissa, Yhdistyneissä Arabiemiraateissa ja Egyptissä.

Hobby Hall

Hobby Hallin uudistettua verkkokauppaa testataan kesän aikana, ja se otetaan käyttöön testivaiheen päätyttyä. Palvelun parantamiseksi kassajärjestelmät sekä puhelinjärjestelmä uudistetaan kesällä.

Hobby Hallin pääkonttori muuttaa alkusyksystä vuokratiloihin uuteen toimistorakennukseen Helsingin Käpylään.

Hobby Hall on päättänyt lykätä verkkokaupan avaamista Ruotsissa ja keskittyä vuonna 2008 hakemaan kasvua ja kannattavuutta nykyisiltä markkina-alueiltaan - erityisen huomion kohteina ovat uusimmat markkina- alueet Liettua ja Venäjä.

Seppälä

Seppälän tavoitteena on avata tänä vuonna 10-15 uutta myymälää nykyisiin toimintamaihin ja avata myös ensimmäinen myymälänsä Ukrainassa.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Stockmannin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 18.3.2008.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että osinkona tilikaudelta 2007 maksetaan 1,35 euroa osakkeelta eli yhteensä 75,2 miljoonaa euroa.

Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä, ja valitsi valiokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenet ministeri Christoffer Taxellin, toimitusjohtaja Erkki Etolan, toimitusjohtaja Kaj- Gustaf Berghin, professori Eva Liljeblomin, toimitusjohtaja Kari Niemistön, kestävän kehityksen johtaja Carola Teir-Lehtisen ja kamarineuvos Henry Wiklundin uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Järjestäytymiskokouksessaan 18.3.2008 hallitus valitsi puheenjohtajakseen edelleen ministeri Christoffer Taxellin ja varapuheenjohtajakseen edelleen toimitusjohtaja Erkki Etolan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi edelleen ministeri Christoffer Taxellin ja muiksi jäseniksi edelleen toimitusjohtaja Erkki Etolan, professori Eva Liljeblomin ja kamarineuvos Henry Wiklundin.

Tilintarkastajien valinta

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin edelleen KHT-tilintarkastaja Jari Härmälä ja KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom. Varatilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10. luvun 1. §:n mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.

Hallitus valtuutettiin päättämään annettavien A- ja B-osakkeiden lukumäärästä. Tämän valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi kuitenkin olla yhteensä enintään 15 000 000 osaketta. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeutta noudattaen tai siitä poiketen (suunnattu anti). Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10. luvun 1. §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa korkeintaan kolme vuotta yhtiökokouksen päivämäärästä lukien. Valtuutus ei kumoa yhtiökokouksen 20.3.2007 hallitukselle antamaa ja kaupparekisteriin 14.5.2007 rekisteröityä valtuutusta päättää omien osakkeiden luovuttamisesta.

Osakeannilla ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisella on tarkoitus vahvistaa yhtiön pääomarakennetta lyhentämällä AB Lindexin (publ) hankintaa varten otettua vierasta pääomaa.

Optio-oikeuksien antaminen Stockmannin kanta-asiakkaille

Yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen Stockmannin kanta-asiakkaille annetaan vastikkeetta yhteensä enintään 2 500 000 optio-oikeutta. Optio-oikeuksien antamisella tarjotaan kanta- asiakkaille etu, joka palkitsee kanta-asiakkaita ostouskollisuudesta ja samalla parantaa Stockmannin kilpailuasemaa. Optioita annetaan kanta- asiakkaille, joiden ostot Stockmann-konserniin kuuluvista yhtiöistä yhdessä samaan tiliin kohdistuvien rinnakkaiskorttien ostojen kanssa ovat 1.1.2008 - 31.12.2009 yhteensä vähintään 6 000 euroa. Vähintään 6 000 euron suuruisilla ostoilla kanta-asiakkaalle annetaan vastikkeetta 20 optiota. Lisäksi jokaista täyttä 500 euroa kohti, jolla ostot ylittivät 6 000 euroa, kanta-asiakas saa kaksi optiota lisää. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön B-sarjan osakkeen. Osakkeen merkintähinta on B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä ajanjaksolla 1.2. - 29.2.2008. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää mahdollisesti päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintäaika on toukokuussa vuosina 2011 ja 2012.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osakekannan markkina-arvo maaliskuun lopussa oli 1 756,5 miljoonaa euroa (1 826,7 miljoonaa euroa). Vuoden 2007 lopussa osakekannan markkina- arvo oli 1 659,8 miljoonaa euroa.

Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät katsauskaudella sekä OMX Helsinki -indeksiä että OMX Helsinki CAP -indeksiä paremmin. Maaliskuun lopussa A-osakkeen kurssi oli 33,00 euroa, kun se vuoden 2007 lopussa oli 29,50 euroa, ja B-osakkeen kurssi 30,00 euroa, kun se vuoden 2007 lopussa oli 29,66 euroa.

Stockmannilla oli 24 564 243 A-sarjan osaketta ja 31 529 369 B-sarjan osaketta 31.3.2008.

Stockmannin omistuksessa oli maaliskuun 2008 lopussa 369 560 omaa B- osaketta. Ne edustivat 0,7 prosenttia kaikista osakkeista sekä 0,1 prosenttia kaikista äänistä. Niiden hankintahinta oli yhteensä 5,6 miljoonaa euroa.

Vuoden 2007 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien B-osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa viisi vuotta. Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia omien osakkeiden ostamiseen.

HENKILÖMÄÄRÄ

Konsernin henkilöstön lukumäärä oli katsauskaudella keskimäärin 15 479, mikä on 5 171 henkilöä enemmän kuin vertailukaudella. Henkilömäärään vaikuttivat kasvattavasti Lindexin osto joulukuussa sekä Bestsellerin, Niken ja Seppälän uudet ulkomaiset myymälät. Stockmannin kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 3 387 henkilöllä ja oli 11 646 henkilöä.

Suomen ulkopuolella työskenteli maaliskuun 2008 lopussa 8 247 henkilöä. Edellisen vuoden maaliskuun lopussa ulkomailla työskenteli 3 790 henkilöä. Suomen ulkopuolella työskentelevien osuus koko henkilöstöstä oli 51 prosenttia (34 prosenttia).

RISKITEKIJÖITÄ

Riskitekijöissä ei ole tapahtunut muutosta hallituksen toimintakertomuksessaan 7.2.2008 esittämän katsauksen jälkeen. Lähiajan erityiset riskit koskevat keskeneräisiä oikeudenkäyntejä.

AB Lindexillä (publ) on keskeneräinen oikeudenkäynti, joka koskee Lindex- konsernin Saksan yhtiön noin 70 miljoonan euron suuruisten tappioiden vähennyskelpoisuutta Ruotsin verotuksessa. Yhtiö on voittanut aikaisemmat asiaa koskevat oikeudenkäynnit vuosina 2004/2005 ja 2005/2006, mutta Ruotsin veroviranomainen on valittanut päätöksistä ja asian käsittely jatkuu. Lindex on kirjannut tappioita vastaavan noin 21 miljoonan euron verovähennyksen korkoineen tulosvaikutteisesti.

Lindex on myös vaatinut oikaisua Saksan verotusta koskevaan

harkintaverotukseen vuosilta 2004-2006.Tämän oikaisuvaatimuksen arvo on
noin 32 miljoonaa euroa.Tämän vaatimuksen verovaikutusta ei ole kirjattu
tulosvaikutteisesti.

Konsernilla on vireillä välimiesmenettely koskien Moskovan keskustassa sijaitsevan Smolenskajan tavaratalon vuokrasuhteen voimassaoloa 30.4.2008 jälkeen. Oikeudenkäynti koskee vuokrasopimuksen mukaisen 10 vuoden jatkovuokrakauden käyttämistä.

LOPPUVUODEN NÄKYMÄT

Epävarmuus on viime aikoina voimakkaasti lisääntynyt maailmantaloudessa sekä rahoitus- ja osakemarkkinoilla. Stockmann-konsernin markkina-alueilla Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä tämä ei ole kuitenkaan heijastunut kulutuskysyntään. Arvion mukaan kulutuskysynnän kasvu tulee edelleen jatkumaan. Baltiassa ja Venäjällä kasvu tulee olemaan voimakkaampaa kuin Pohjoismaissa.

Lindex on osa Stockmann-konsernia koko vuoden 2008. Kun kaikkien liiketoimintayksiköiden myynnin odotetaan kehittyvän myönteisesti, merkitsee tämä konsernin myynnin voimakasta kasvua. Konsernin myynnin arvioidaan olevan noin 2,4 - 2,5 miljardia euroa vuonna 2008.

Kampanjasiirtymästä ja pääsiäisen ajoittumisesta maaliskuulle johtuva myynnin pieneneminen ensimmäisellä vuosineljänneksellä kompensoituu voimakkaana myynnin kasvuna toisella vuosineljänneksellä ja erityisesti huhtikuussa. Toisen vuosineljänneksen liikevoitto tulee olemaan selvästi parempi kuin edellisenä vuonna.

Jatkuvien toimintojen koko vuoden liikevoiton odotetaan paranevan ja kaikkien liiketoimintayksiköiden parantavan liikevoittoaan. Vaikka konsernin rahoituskulut Lindexin oston myötä kasvavat selvästi, tavoitteena on, että vuoden 2008 voitto on parempi kuin edellisenä vuonna.

Tase, konserni, milj. euroa 31.3.08 31.3.07 31.12.07 VARAT Pitkäaikaiset varat

    Aineettomat hyödykkeet (liite 1)849,95,9844,5
    Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet494,2376,4476,8
    (liite 1)
    Myytävissä olevat sijoitukset6,66,56,5
    Pitkäaikaiset saamiset1,71,7
    Laskennalliset verosaamiset5,32,55,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä1 357,8391,41 334,8
Lyhytaikaiset varat
   Vaihto-omaisuus286,2181,3244,4
   Saamiset, korolliset95,5100,898,8
   Saamiset, korottomat121,8111,3112,5
   Rahavarat17,123,833,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä520,7417,2488,9
Varat yhteensä1 878,5808,61 823,7
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma505,4509,5593,8
Vähemmistön osuus0,00,00,0
Oma pääoma yhteensä505,4509,5593,8
Pitkäaikaiset velat, korollinen865,643,4855,4
Varaukset2,65,3
Pitkäaikaiset velat yhteensä868,243,4860,7
Laskennalliset verovelat56,226,257,3
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat, korollinen149,080,750,1
Lyhytaikaiset velat, koroton299,7148,8261,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä448,7229,5311,8
Oma pääoma ja velat yhteensä1 878,5808,61 823,7
Omavaraisuusaste, prosenttia26,963,032,6
Velkaantumisaste (Gearing), prosenttia197,419,7146,9
Liiketoiminnan rahavirta/osake,euroa-1,36-0,692,16
Korollinen nettovelka, milj. euroa901,9-0,5773,6
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa,56 09455 85556 094
1000 kpl Osakkeiden lukumäärä,
painotettu keskiarvo, 1000 kpl55 72455 35355 606
Osakkeiden lukumäärä, laimennettu55 79855 87955 815
1000 kpl Osakkeiden markkina-avo milj. euroa 1 756,5 1 826,7 1 659,8

Omavaraisuusaste = 100 x (taseen oma pääoma + vähemmistöosuus) / (taseen loppusumma - saadut ennakot)

Velkaantumisaste (Gearing) = 100 x (korollinen vieras pääoma - rahavarat) / oma pääoma yhteensä

Korollinen nettovelka = korollinen vieras pääoma - rahavarat - korolliset saamiset

Osakekannan markkina-arvo 31,12, = osakkeiden lukumäärä kerrottuna tilinpäätöspäivän pörssikurssilla osakelajeittain

Rahavirtalaskelma, konserni, milj. euroa 1-3/2008 1-3/2007 1-12/2007 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto -11,6 6,1 88,4 Oikaisut

   Poistot15,29,136,9
   Pysyvien vastaavien myyntivoitot-3,8
   (-) ja -tappiot (+)
   Korkokulut ja muut rahoituskulut11,60,67,0
   Korkotuotot-0,3-0,4-1,3
   Verot-2,21,931,1
   Muut oikaisut-2,40,81,2
Käyttöpääoman muutokset
   Myynti- ja muiden saamisten muutos7,9-22,3-11,0
   Vaihto-omaisuuden muutos-41,6-26,3-12,5
   Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos-29,3-2,08,8
Maksetut korot-10,6-0,2-6,5
Saadut korot0,20,41,3
Maksetut verot-9,6-6,5-23,5
Liiketoiminnan nettorahavirta-76,4-38,6119,9
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin-38,9-33,1-113,2
hyödykkeisiin Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä -5,9 -852,5 hankintahetken rahavaroilla
Investoinnit muihin sijoituksiin-0,1
Saadut osingot0,00,00,1
Investointien nettorahavirta-44,8-33,1-965,6
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti3,85,8
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+),81,480,735,5
vähennys (-) Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+), 6,1 20,0 835,6 vähennys (-)
Maksetut osingot0,0-68,2-72,1
Rahoituksen nettorahavirta87,536,3804,8
Rahavarojen muutos-33,7-35,3-40,9
Rahavarat kauden alussa33,259,259,2
Rahavarojen muuntoero0,10,4
Luotollinen shekkitili-14,6
Rahavarat17,159,233,2
Luotollinen shekkitili-32,1-14,6
Rahavarat kauden lopussa-15,023,818,6

Tuloslaskelma,Muutos
konserni, milj. euroa1-3/20081-3/2007prosenttia1-12/2007
Liikevaihto413,4311,4331 398,2
Liiketoiminnan muut tuotot3,89,7
Aineiden ja tarvikkeiden-231,0-191,621-791,2
käyttö Palkat ja työsuhde-etuuksista -85,1 -50,8 68 -224,1 aiheutuneet kulut
Poistot-15,2-9,167-36,9
Liiketoiminnan muut kulut-88,5-51,771-230,6
Liikevoitto (-tappio)-2,58,2-131125,2
Rahoitustuotot ja -kulut-11,3-0,2-5,7
Voitto (tappio) ennen veroja-13,88,0-272119,4
Tuloverot2,2-1,9-31,1
Tilikauden voitto (tappio)-11,66,1-28988,4
Tulos/osake, euroa-0,210,111,59
Tulos/osake, laimennettu,-0,210,111,58
euroa Liikevoitto (-tappio) -0,6 2,6 9,0 prosentti liikevaihdosta
Oma pääoma/osake, euroa9,079,14-110,66
Oman pääoman tuotto, liukuva13,921,2-3415,2
12 kk, prosenttia Sijoitetun pääoman tuotto, 10,7 22,0 -51 12,1 liukuva 12 kk, prosenttia Henkilöstö keskimäärin 11 646 8 259 41 8 979 kokoaikaiseksi muutettuna Investoinnit 35,7 33,2 8 977,4

Tulos/osake, osakeantikorjattu = (voitto ennen veroja - vähemmistöosuus - tuloverot) / osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x kauden voitto (12 kk) / (oma pääoma + vähemmistöosuus) (keskimäärin 12 kk:n aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x (voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) (12 kk) / sijoitettu pääoma (keskimäärin 12:n kk aikana)

SEGMENTTITIEDOT Segmentit Myynti milj. euroa 1-3/2008 1-3/2007 Muutos 1-12/2007 prosenttia

Tavarataloryhmä275,9281,2-21 218,1
Lindex138,368,1
Hobby Hall47,455,6-15206,5
Seppälä35,734,63174,7
Jakamaton0,20,2-70,8
Konserni497,5371,7341 668,3
Liikevaihto, milj. euroa1-3/20081-3/2007Muutos1-12/2007
prosenttia
Tavarataloryhmä232,7236,3-21 025,0
Lindex111,054,7
Hobby Hall39,746,2-14171,7
Seppälä29,728,73145,1
Jakamaton0,40,11,7
Konserni413,4311,4331 398,2
Liikevoitto, milj. euroa1-3/20081-3/2007Muutos1-12/2007
prosenttia
Tavarataloryhmä1,57,8-8191,8
Lindex-1,215,0
Hobby Hall-2,11,5-2445,7
Seppälä-0,60,8-18020,7
Jakamaton0,2-1,8-111-7,5
Eliminoinnit-0,30,0-0,7
Konserni-2,58,2-130125,2
Investoinnit,
brutto, milj. euroa31.3.200831.3.2007Muutos31.12.2007
prosenttia
Tavarataloryhmä26,130,4-14111,5
Lindex7,4853,1
Hobby Hall0,50,6-53,5
Seppälä1,52,0-239,3
Jakamaton0,20,2-2
Konserni35,733,28977,4
Varat, milj. euroa31.3.200831.3.2007Muutos31.12.2007
prosenttia
Tavarataloryhmä693,0633,29652,4
Lindex1 000,2992,9
Hobby Hall106,1111,6-5102,7
Seppälä42,036,31644,7
Jakamaton37,127,53530,9
Konserni1 878,5808,61321 823,7
Korottomat velat,31.3.200831.3.2007Muutos31.12.2007
milj. euroaprosenttia
Tavarataloryhmä116,8116,30125,9
Lindex85,9100,8
Hobby Hall16,820,0-1614,5
Seppälä5,15,3-511,5
Jakamaton134,033,471,7
Konserni358,5175,0105324,3

Markkina-alueet Muutos

Myynti, milj. euroa1-3/20081-3/2007prosenttia1-12/2007
Suomi 1)263,5281,4-61 171,5
Ruotsi ja Norja 2)119,459,5
Baltia ja Tsekki 1)49,743,016194,1
Venäjä 3)64,947,337243,2
Konserni497,5371,7341 668,3
Suomi, prosenttia53,075,770,2
Ulkomaat, prosenttia47,024,329,8
Muutos
Liikevaihto, milj. euroa1-3/20081-3/2007prosenttia1-12/2007
Suomi 1)220,3234,3-6977,6
Ruotsi ja Norja 2)95,547,5
Baltia ja Tsekki 1)42,336,616165,0
Venäjä 3)55,440,537208,0
Konserni413,4311,4331 398,2
Suomi, prosenttia53,375,269,9
Ulkomaat, prosenttia46,724,830,1
Muutos
Liikevoitto (-tappio),1-3/20081-3/2007prosenttia1-12/2007
milj. euroa
Suomi 1)2,910,8-7396,3
Ruotsi ja Norja 2)0,614,4
Baltia ja Tsekki 1)0,22,5-9021,1
Venäjä 3)-6,3-5,221-6,6
Konserni-2,58,2-130125,2
Muutos
Investoinnit,31.3.200831.3.2007prosenttia31.12.2007
brutto, milj. euroa
Suomi 1)21,614,35180,2
Ruotsi ja Norja 2)5,9847,0
Baltia ja Tsekki 1)1,40,61445,1
Venäjä 3)6,818,3-6345,0
Konserni35,733,28977,4
Suomi, prosenttia60,543,18,2
Ulkomaat, prosenttia39,556,991,8
Muutos
Varat, milj. euroa31.3.200831.3.2007prosenttia31.12.2007
Suomi 1)630,5567,311585,2
Ruotsi ja Norja 2)981,3975,7
Baltia ja Tsekki 1)76,774,1475,8
Venäjä 3)190,0167,314187,0
Konserni1 878,5808,61321 823,7
Suomi, prosenttia33,670,232,1
Ulkomaat, prosenttia66,429,867,9
1) Tavarataloryhmä,
Lindex, Hobby Hall ja Seppälä 2) Lindex 3) Tavarataloryhmä, Hobby Hall ja Seppälä

Laskelma oman pääoman

muutoksista,Osake-Ylikurssi-Muut
konserni, milj. euroapääoma*rahastorahastot
Oma pääoma 31.12.2006111,7183,444,1
Merkinnät optiotodistuksilla0,52,6
Osakepalkkiot0,2
Siirto muihin rahastoihin0,0
Optioiden kuluoikaisut
Osingonjako
Muuntoerot
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 31.3.2007112,2186,244,1
Oma pääoma 31.12.2007112,2186,044,1
Rahavirran suojaukset
Optioiden kuluoikaisut
Osingonjako
Muuntoerot
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 31.3.2008112,2186,044,1
* sisältää osakeannin

Laskelma oman pääoman muutoksista, Käyvän Muunto- Kertyneet arvon

konserni, milj. euroarahasto**erotvoittovarat
Oma pääoma 31.12.20060,0232,3
Merkinnät optiotodistuksilla
Osakepalkkiot0,1
Siirto muihin rahastoihin
Optioiden kuluoikaisut0,5
Osingonjako-72,1
Muuntoerot0,00,0
Katsauskauden tulos6,1
Oma pääoma 31.3.20070,0166,9
Oma pääoma 31.12.20070,50,0250,9
Rahavirran suojaukset-2,0
Optioiden kuluoikaisut0,3
Osingonjako-75,2
Muuntoerot0,00,10,0
Katsauskauden tulos-11,6
Oma pääoma 31.3.2008-1,50,1164,4
** laskennallisen verolla
vähennettynä

Laskelma oman pääoman

muutoksista,Vähemmistö
konserni, milj. euroaYhteensäosuusYhteensä
Oma pääoma 31.12.2006571,60,0571,6
Merkinnät optiotodistuksilla3,13,1
Osakepalkkiot0,30,3
Siirto muihin rahastoihin0,00,0
Optioiden kuluoikaisut0,50,5
Osingonjako-72,1-72,1
Muuntoerot0,00,0
Katsauskauden tulos6,10,06,1
Oma pääoma 31.3.2007509,50,0509,5
Oma pääoma 31.12.2007593,80,0593,8
Rahavirran suojaukset-2,0-2,0
Optioiden kuluoikaisut0,30,3
Osingonjako-75,2-75,2
Muuntoerot0,10,1
Katsauskauden tulos-11,60,0-11,6
Oma pääoma 31.3.2008505,40,0505,4

Vastuusitoumukset, konserni, 31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007 milj. euroa Kiinnitykset maa-alueisiin 1,7 1,7 1,7 ja rakennuksiin

Takaukset1,5
Pantit0,10,1
Yhteensä1,73,31,8
Liiketilojen31.3.200831.3.200731.12.2007
vuokrasopimukset, milj. euroa Sitovien liiketilojen vuokrasopimusten perusteella maksettavat minimivuokrat
Yhden vuoden kuluessa124,069,9124,6
Yli vuoden kuluessa469,5342,9449,3
Yhteensä593,4412,8573,8
Leasingsopimusten maksut,31.3.200831.3.200731.12.2007
milj. euroa
Yhden vuoden kuluessa1,11,01,4
Yli vuoden kuluessa0,80,91,3
Yhteensä1,91,92,8
Johdannaissopimukset,31.3.200831.3.200731.12.2007
konserni, milj. euroa Nimellisarvot Valuuttajohdannaissopimukset 53,3 69,3 Käytetyt valuuttakurssit Maa Valuutta 31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007
VenäjäRUB37,113034,658035,9860
ViroEEK15,646615,646615,6466
LatviaLVL0,69820,70970,6964
LiettuaLTL3,45283,45283,4528
RuotsiSEK9,39709,04049,4415

Tuloslaskelma

vuosineljänneksittäin,Q1Q4Q3Q2
konserni, milj. euroa2008200720072007
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto413,4483,9308,6294,2
Liiketoiminnan muut tuotot3,80,09,7
Aineiden ja tarvikkeiden-231,0-255,8-179,8-164,0
käyttö Palkat ja työsuhde- -85,1 -73,2 -47,6 -52,6 etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot-15,2-10,5-8,9-8,4
Liiketoiminnan muut kulut-88,5-73,7-50,0-55,1
Liikevoitto (-tappio)-2,570,832,114,1
Rahoitustuotot ja -kulut-11,3-4,3-0,5-0,8
Voitto (tappio) ennen-13,866,531,613,3
veroja
Tuloverot2,2-17,9-8,1-3,2
Tilikauden voitto (tappio)-11,648,623,510,2
jatkuvista toiminnoista Lopetetut toiminnot Tilikauden voitto (tappio) lopetetuista toiminnoista Tilikauden voitto (tappio) -11,6 48,6 23,5 10,2 Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa
Perus-0,210,870,430,18
Laimennettu-0,210,870,420,18
Tulos/osake, lopetetut
toiminnot, euroa Perus Laimennettu Tulos/osaket, yhteensä, euroa
Perus-0,210,870,430,18
Laimennettu-0,210,870,420,18
Q1Q4Q3Q2
Myynti milj. euroa2008200720072007
Tavarataloryhmä275,9400,4275,5261,0
Lindex138,368,1
Hobby Hall47,458,945,946,0
Seppälä35,751,245,443,5
Jakamaton0,20,20,20,2
Konserni497,5578,8367,0350,7
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä232,7336,9232,2219,6
Lindex111,054,7
Hobby Hall39,749,238,238,1
Seppälä29,742,537,836,1
Jakamaton0,40,70,50,4
Konserni413,4483,9308,6294,2
Liikevoitto, milj. euroa
Tavarataloryhmä1,546,925,711,5
Lindex-1,215,0
Hobby Hall-2,12,72,5-0,9
Seppälä-0,68,65,55,8
Jakamaton0,2-2,4-1,1-2,1
Eliminoinnit-0,30,0-0,5-0,1
Konserni-2,570,832,114,1

Tuloslaskelma

vuosineljänneksittäin,Q1Q4Q3Q2
konserni, milj. euroa2007200620062006
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto311,4389,6281,1299,5
Liiketoiminnan muut tuotot0,40,04,7
Aineiden ja tarvikkeiden-191,6-215,6-166,1-170,8
käyttö Palkat ja työsuhde- -50,8 -57,9 -44,2 -48,9 etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot-9,1-7,9-7,9-8,1
Liiketoiminnan muut kulut-51,7-58,1-43,0-47,7
Liikevoitto (-tappio)8,250,519,828,7
Rahoitustuotot ja -kulut-0,2-0,50,5-0,9
Voitto (tappio) ennen8,050,120,427,9
veroja
Tuloverot-1,9-12,3-5,0-6,6
Tilikauden voitto (tappio)6,137,815,421,2
jatkuvista toiminnoista Lopetetut toiminnot Tilikauden voitto (tappio) 21,9 lopetetuista toiminnoista Tilikauden voitto (tappio) 6,1 37,8 15,4 43,1 Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa
Perus0,110,700,290,39
Laimennettu0,110,690,280,39
Tulos/osake, lopetetut
toiminnot, euroa
Perus-0,010,41
Laimennettu-0,010,40
Tulos/osake, yhteensä,
euroa
Perus0,110,700,280,80
Laimennettu0,110,680,280,79
Q1Q4Q3Q2
Myynti milj. euroa2007200620062006
Tavarataloryhmä281,2363,4249,0270,8
Lindex
Hobby Hall55,655,545,546,2
Seppälä34,645,340,240,2
Jakamaton0,20,20,20,3
Konserni371,7464,4334,9357,6
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä236,3305,5209,8227,4
Lindex
Hobby Hall46,246,137,838,4
Seppälä28,737,533,233,3
Jakamaton0,10,50,20,4
Konserni311,4389,6281,1299,5
Liikevoitto, milj. euroa
Tavarataloryhmä7,844,313,122,2
Lindex
Hobby Hall1,53,42,10,6
Seppälä0,87,35,47,6
Jakamaton-1,8-3,8-0,9-1,9
Eliminoinnit0,0-0,60,10,2
Konserni8,250,619,850,6

VARAT

milj. euroa31.3.200831.3.200731.12.2007
Hankintameno 1.1.813,8551,7551,7
Muuntoero +/-0,70,00,0
Yritysostot 1.1.-31.3.154,7
Muuntoero +/--0,2
Lisäykset 1.1.-31.3.35,433,5125,9
Vähennykset 1.1.-31.3.-1,8-0,4-18,4
Hankintameno 31.3./31.12.848,1584,8813,8
Kertyneet poistot 1.1.212,5193,2193,2
Vähennysten poistot-0,1-17,6
Tilikauden poisto15,29,136,9
Kertyneet poistot 31.3./31.12.227,6202,4212,5
Kirjanpitoarvo 1.1.601,3358,5358,5
Kirjanpitoarvo 31.3. ja 31.12.620,5382,4601,3
Konsernin liikearvo
milj. euroa31.3.200831.3.200731.12.2007
Hankintameno 1.1.720,0
Yritysostot 1.1.-31.3.721,7
Muuntoero +/-3,6-1,7
Lisäykset 1.1.-31.3.0,2
Hankintameno 31.3./31.12.723,6720,0
Kirjanpitoarvo 1.1.720,0
Kirjanpitoarvo 31.3. ja 31.12.723,6720,0
Varat yhteensä1 344,1382,41 321,3

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus tänään 24,4,2008 klo 14,00, World Trade Center, Marskin sali, Aleksanterinkatu 17, Helsinki,

Takaisin listaukseen