STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007

KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS SELVÄSTI PAREMPI KUIN VIIME VUONNA

Stockmann-konsernin jatkuvien toimintojen myynti kasvoi tammi-syyskuussa 8 prosenttia ja oli 1 089,5 Me. Kolmannen vuosineljänneksen jatkuvien toimintojen liikevoitto oli selvästi parempi kuin viime vuonna eli 32,1 Me (19,8 Me). Koko katsauskauden jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja oli 52,9 Me (49,3 Me). Stockmann tekee julkisen ostotarjouksen Pohjois- Euroopan suurimpiin muotiketjuihin kuuluvan Lindexin osakkeista. Tulos osaketta kohden oli 0,72 e. Vuoden 2007 tulosarvio on muuttumaton. Tavoitteena on, että jatkuvien toimintojen liikevoitto on vuonna 2007 parempi kuin vuonna 2006.

Tunnuslukuja 1-9/2007 1-9/2006 2006 Jatkuvat toiminnot

Myyntimilj. euroa1 089,51 013,31 477,8
Liikevaihtomilj. euroa914,3850,01 239,6
Liikevoittomilj. euroa54,349,499,9
Voitto ennen verojamilj. euroa52,949,399,4
Tulos/osakeeuroa0,720,691,39
Koko konserni
Oma pääoma/osakeeuroa9,779,5410,34
Liiketoiminnan rahavirtamilj. euroa21,832,8117,4
Gearingprosenttia17,87,2-6,3
Omavaraisuusasteprosenttia65,971,774,5
Osakkeiden määrä keskimäärintuhatta55 56654 20854 310
Sijoitetun pääoman tuotto,prosenttia17,224,622,9
liukuva 12 kuukautta

Raportointi

Stockmann siirtyi kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaiseen raportointiin 1.1.2005. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti, ja käytetyt laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat samat kuin vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Vuoden 2006 raportoinnissa Stockmann Autoa ja Venäjän Zara-liiketoimintaa on käsitelty IFRS 5 - standardin mukaisina lopetettuina toimintoina. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Ostotarjous Lindexin osakkeista

Stockmann ja AB Lindex (publ), joka on OMX Nordic Exchange Stockholm AB:ssa listattu ruotsalainen yhtiö, ovat 30.9.2007 solmineet sopimuksen, jonka mukaan Stockmann tai sen kokonaan omistama tytäryhtiö tekee Lindexin hallituksen suositteleman julkisen ostotarjouksen kaikista Lindexin liikkeelle laskemista osakkeista. Lindex on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista muotiketjuista. Sillä on hyvä kannattavuus ja vahva markkina- asema erityisesti Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Lindex on vastaavassa strategisessa asemassa kuin Stockmann, sillä molemmat yhtiöt tavoittelevat suurta osaa kasvustaan kotimarkkinoiden ulkopuolelta. Lindexillä on yli 350 myymälää Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Tsekissä. Lindexin tuotealueita ovat naisten alusvaatteet, naisten vaatteet, lasten vaatteet ja kosmetiikka. Lindexin 31.8.2007 päättyneen tilikauden liikevaihto oli 572,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 51,5 miljoonaa euroa.

Stockmann tarjoaa Lindexin osakkeenomistajille kustakin Lindexin osakkeesta 116 Ruotsin kruunua käteisenä. Ostotarjouksen arvo on kokonaisuudessaan noin 866 miljoonaa euroa.

Tarjousaika alkaa 29.10.2007 ja päättyy 30.11.2007. Tarjouksen täydelliset ehdot sisältyvät tarjousasiakirjaan, jonka Stockmann julkaisee ostotarjouksen yhteydessä 26.10.2007.

Stockmann on varmistanut oston rahoituksen tiettyjen pankkien kanssa solmimansa lainasopimuksen mukaisesti. Jälleenrahoittaakseen osan lainarahoituksesta Stockmannin hallitus harkitsee ryhtyvänsä toimenpiteisiin oman pääoman korottamiseksi, tarkoituksenaan säilyttää Stockmannin omavaraisuusaste vähintään 40 - 50 prosentin tasolla.

Myynti ja tulos

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto vuoden kolmannella neljänneksellä oli selvästi parempi kuin edellisenä vuonna eli 32,1 miljoonaa euroa (19,8 miljoonaa euroa). Kaikki liiketoimintayksiköt paransivat liikevoittoaan kolmannella vuosineljänneksellä.

Katsauskauden jatkuvien toimintojen liikevoitto kasvoi 4,9 miljoonaa euroa ja oli 54,3 miljoonaa euroa (49,4 miljoonaa euroa). Katsauskaudelle ajoittui 9,7 miljoonaa euroa ja vastaavalle kaudelle vuotta aiemmin 4,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia myyntivoittoja. Tulos ilman kertaluonteisia eriä parani Suomessa ja Baltiassa. Konsernin tulosta rasittivat uuden Moskovan tavaratalon käynnistyskustannukset sekä Bestseller-myymälöiden ja Seppälän voimakas uusperustanta Venäjällä. Hobby Hallin myyntiä ja tulosta heikensi tietojärjestelmäuudistuksesta johtuva myynnin kirjaustavan muutos, joka on siirtänyt osan myynnistä kirjautuvaksi viiveellä.

Stockmann-konsernin jatkuvien toimintojen myynti oli 1 089,5 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 8 prosenttia. Kun vertailukaudella myydyn Stockmann Auton myyntiä ei eliminoida, oli konsernin myynti edellisen vuoden tasolla. Konsernin myynti ulkomailla oli 295,7 miljoonaa euroa, ja se kasvoi 22 prosenttia. Jatkuvien toimintojen myynti Suomessa kasvoi 3,0 prosenttia ja oli 793,8 miljoonaa euroa. Ulkomaisen myynnin osuus konsernin myynnistä kasvoi 24 prosentista 27 prosenttiin. Liikevaihto oli 914,3 miljoonaa euroa ja vertailukaudella 911,0 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muita tuottoja oli 9,7 miljoonaa euroa. Vertailukaudella liiketoiminnan muut tuotot olivat 34,0 miljoonaa euroa, ja ne muodostuivat pääosin liiketoimintojen luovutuksesta saaduista myyntivoitoista.

Konsernin liiketoiminnan myyntikate kasvoi 25,8 miljoonalla eurolla ja oli 378,8 miljoonaa euroa. Suhteellinen myyntikate oli 41,4 prosenttia (38,7 prosenttia). Tavarataloryhmän ja Seppälän liiketoiminnan suhteellinen myyntikate parani, Hobby Hallin suhteellinen myyntikate oli edellisen vuoden tasolla. Konsernin suhteellista myyntikatetta paransi osaltaan matalakatteisen automyynnin jääminen pois vuoden 2006 maaliskuun alusta lukien. Toiminnan kustannukset kasvoivat 24,0 miljoonaa euroa ja poistot 2,2 miljoonaa euroa. Pääosin vertailukauden liiketoiminnan 34,0 miljoonan euron suuruisten muiden tuottojen vaikutuksesta konsernin liikevoitto pieneni 24,7 miljoonaa euroa ja oli 54,3 miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut kasvoivat 1,4 miljoonaa euroa ja olivat 1,5 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa).

Voitto ennen veroja oli 52,9 miljoonaa euroa eli 26,0 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Välittömät verot olivat 13,1 miljoonaa euroa eli 1,1 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Vertailukaudella tulokseen sisältyi verovapaita myyntivoittoja 29,3 miljoonaa euroa. Konsernin kolmannen vuosineljänneksen voitto oli 23,5 miljoonaa euroa ja vuotta aiemmin 15,4 miljoonaa euroa.

Katsauskauden tulos osaketta kohden oli 0,72 euroa (1,23 euroa) ja optioiden vaikutuksella laimennettuna 0,71 euroa (1,22 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 9,77 euroa (9,54 euroa).

Myynti ja tuloskehitys liiketoimintasegmenteittäin

Tavarataloryhmän myynti kasvoi 8 prosenttia 817,7 miljoonaan euroon. Myynti Suomessa kasvoi 4 prosenttia. Ulkomaantoimintojen myyntiä kasvattivat hyvä vertailukelpoinen myynnin kasvu Venäjän ja Baltian tavarataloissa, Moskovassa helmikuun puolivälissä avattu neljäs tavaratalo sekä uudet Bestseller-myymälät. Vuoden alun maahantuontiongelmat Venäjällä aiheuttivat hetkellistä tavarapulaa, joka hidasti myynnin kasvua. Viron ja Latvian tavaratalojen myynti kehittyi erinomaisesti. Ulkomaantoimintojen myynti kasvoi 19 prosenttia, ja sen osuus ryhmän myynnistä nousi 28 prosenttiin (26 prosenttia). Katsauskauden suhteellinen myyntikate parani. Tavarataloryhmän liikevoitto oli 44,9 miljoonaa euroa (35,2 miljoonaa euroa). Kauden tulokseen sisältyy 9,7 miljoonaa euroa ja vertailukauden tulokseen 4,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia myyntivoittoja. Suomen ja Baltian toimintojen tulos kehittyi katsauskaudella myönteisesti. Ulkomaantoimintojen tulosta rasittivat Moskovassa helmikuussa avatun tavaratalon ja uusien Bestseller- ja Nike-myymälöiden käynnistyskustannukset sekä vuoden alun tullausten viivästymisten aiheuttamat normaalia suuremmat alennukset toisella vuosineljänneksellä. Ryhmän liikevoitto parani tuntuvasti ja oli kolmannella vuosineljänneksellä 25,7 miljoonaa euroa (13,1 miljoonaa euroa). Tavarataloryhmän koko vuoden liikevoiton arvioidaan olevan parempi kuin edellisenä vuonna.

Hobby Hallin myynti kasvoi 2 prosenttia ja oli 147,5 miljoonaa euroa (144,3 miljoonaa euroa). Myynti kasvoi Baltiassa ja pysyi Suomessa samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Hobby Hallin suhteellinen myyntikate oli edellisen vuoden tasolla. Verkkokauppa kasvoi edelleen voimakkaasti, ja sen osuus Hobby Hallin etäkaupasta Suomessa oli 60 prosenttia (47 prosenttia). Myös Virossa verkkokauppa kasvoi, ja sen osuus Hobby Hallin Viron etäkaupasta oli 33 prosenttia (32 prosenttia). Hobby Hall otti huhtikuussa käyttöön uuden tietojärjestelmän. Käyttöönotto rasitti katsauskauden tulosta kertaluonteisina kustannuksina sekä osittaisena viiveenä myynnin kirjautumisessa. Käynnistysvaiheen jälkeen uusi tietojärjestelmä tehostaa Hobby Hallin toimintaa ja raportointia. Hobby Hallin liikevoitto oli katsauskaudella 3,0 miljoonaa euroa (3,7 miljoonaa euroa). Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto parani ja oli 2,5 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa). Koko vuoden liikevoiton arvioidaan jäävän Venäjän liiketoiminnan käynnistyskustannusten takia jonkin verran pienemmäksi kuin edellisenä vuonna.

Seppälän myynti kasvoi 10 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 123,6 miljoonaa euroa. Myynti kasvoi voimakkaasti Venäjällä ja Baltiassa, joissa sitä kasvattivat vuoden 2006 lopulla ja vuoden 2007 alussa avatut uudet myymälät sekä myynnin hyvä vertailukelpoinen kehitys. Myynti ulkomailla kasvoi 50 prosenttia, ja sen osuus Seppälän myynnistä nousi 29 prosenttiin (21 prosenttia). Suhteellinen myyntikate parani, mutta myös kiinteät kustannukset ja poistot kasvoivat voimakkaan uusperustannan takia erityisesti Venäjällä. Seppälän katsauskauden liikevoitto oli 12,1 miljoonaa euroa (13,8 miljoonaa euroa). Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 5,5 miljoonaa euroa (5,4 miljoonaa euroa). Koko vuoden liikevoiton arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla.

Rahoitus ja sitoutunut pääoma

Likvidit varat olivat syyskuun lopussa 21,2 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 17,0 miljoonaa euroa ja vuoden 2006 lopussa 59,2 miljoonaa euroa.

Korollisen vieraan pääoman määrä oli syyskuun lopussa 118,3 miljoonaa euroa (54,1 miljoonaa euroa), josta pitkäaikaista oli 30,2 miljoonaa euroa (23,4 miljoonaa euroa). Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin katsauskaudella 20,0 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat 89,1 miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoma oli syyskuun lopussa 238,0 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 239,5 miljoonaa euroa ja vuoden 2006 lopussa 194,5 miljoonaa euroa. Osinkoa maksettiin 72,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2000 optioiden perusteella tehdyistä merkinnöistä kertyi omaa pääomaa 3,1 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 65,9 prosenttia (71,7 prosenttia). Vuoden 2006 lopussa omavaraisuusaste oli 74,5 prosenttia. Velkaantumisaste (gearing) oli syyskuun lopussa 17,8 prosenttia (7,2 prosenttia). Vuoden 2006 lopussa velkaantumisaste oli -6,3 prosenttia.

Sijoitetun pääoman tuotto viimeisten 12 kuukauden ajalta oli 17,2 prosenttia (22,9 prosenttia vuoden 2006 lopussa). Konsernin sitoutunut pääoma kasvoi 89,1 miljoonaa euroa edellisen vuoden syyskuusta ja oli katsauskauden lopulla 662,4 miljoonaa euroa (595,0 miljoonaa euroa vuoden 2006 lopussa).

Investoinnit ja ajankohtaiset hankkeet

Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 89,1 miljoonaa euroa (90,1 miljoonaa euroa).

Helsingissä jatkuvat keskustan tavaratalon mittavan laajennus- ja muutoshankkeen rakennustyöt. Hankkeessa laajennetaan tavaratalon kaupallisia tiloja noin 10 000 neliömetrillä muuttamalla tiloja kaupalliseen käyttöön ja rakentamalla uutta tilaa. Tämän lisäksi rakennetaan täysin uudet tavarankäsittely-, huolto- ja asiakaspaikoitustilat. Laajennuksen jälkeen Helsingin tavaratalon myyntipinta-ala on noin 50 000 neliömetriä. Laajennuksen kustannusarvio on noin 145 miljoonaa euroa. Töiden arvioidaan valmistuvan vaiheittain vuoteen 2010 mennessä. Rakennustöiden aikana tilapäisesti poissa myyntikäytöstä olleet tilat on saatu jälleen käyttöön, ja tavaratalon myyntipinta-ala on nyt sama kuin ennen hankkeen alkamista. Tästä eteenpäin otetaan vaiheittain käyttöön uutta pinta-alaa. Hankkeeseen sitoutui katsauskauden aikana 35,5 miljoonaa euroa. Mittava hanke on kyetty toteuttamaan tavaratalon kannattavuutta haittaamatta. Tavaratalon myynti kasvoi katsauskauden aikana.

Helmikuussa avattiin Joensuussa uusi Stockmann Beauty -myymälä. Loppuvuonna avataan myymälät Rovaniemellä ja Lappeenrannassa. Tämän jälkeen Stockmann Beauty -ketjussa on kuusitoista myymälää.

Tavarataloryhmä avasi helmikuussa Moskovan neljännen tavaratalon Kaakkois- Moskovassa sijaitsevaan Mega-kauppakeskukseen. Tavaratalon myyntipinta-ala on runsaat 10 000 neliömetriä. Vuokratiloihin rakennetun tavaratalon kokonaiskustannukset olivat Stockmannin osalta 16,5 miljoonaa euroa, josta katsauskaudella sitoutui 5,8 miljoonaa euroa. Toiminta on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti.

Katsauskaudella avattiin Venäjällä viisi uutta Bestseller-myymälää: kaksi myymälää Pietarissa sekä yksi myymälä Moskovassa, Kazanissa ja Samarassa. Stockmannilla on nyt yhteensä 16 Bestseller-myymälää Venäjällä. Myöhemmin tänä vuonna avataan vielä Donin Rostovin ja Novosibirskin myymälät.

Helmikuussa avattiin ensimmäiset kaksi Stockmannin Nike-myymälää Pietarissa ja lokakuun alussa myymälä Nizni Novgorodissa. Vuoden lopulla avataan myymälät Novosibirskissa ja Donin Rostovissa.

Stockmann osti vuonna 2006 noin 10 000 neliömetrin suuruisen liiketontin Pietarin kaupungin pääkadulta Nevski Prospektilta. Tontti sijaitsee Vosstanija-aukion metroaseman vieressä ja Moskovan rautatieaseman välittömässä läheisyydessä. Stockmann rakennuttaa tontille bruttopinta- alaltaan noin 100 000 neliömetrin suuruisen Nevsky Centre - kauppakeskuksen, josta noin 50 000 neliömetriä on myymälä- ja toimistotilaa. Kauppakeskukseen on suunniteltu noin 20 000 neliömetrin suuruinen täysimittainen Stockmann-tavaratalo, muuta vähittäiskauppaa, toimistotiloja sekä maanalainen paikoituslaitos. Tavarataloon ja kauppakeskukseen tehtävä investointi on kasvanut rakennuskustannusten nousun, hankkeen viivästymisen sekä urakointisopimuksen rakenteen muutoksen myötä. Kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 170 miljoonaa euroa. Rakennuksen perustustyöt ovat käynnissä. Tavoitteena on avata tavaratalo ja liikekeskus vuoden 2009 loppuun mennessä. Hankkeeseen sitoutui katsauskauden aikana 19,7 miljoonaa euroa.

Stockmann on allekirjoittanut esisopimuksen Moskovan viidennen Stockmann- tavaratalon avaamisesta vuokratiloissa kaupungin keskustan tuntumaan rakennettavassa Metropolis-kauppakeskuksessa. Tavaratalon kokonaispinta- ala tulee olemaan noin 8 000 neliömetriä ja Stockmannin investointi kohteeseen noin 12 miljoonaa euroa. Tavoitteena on avata tavaratalo syksyllä 2008.

Stockmann on myös tehnyt sopimuksen täysimittaisen tavaratalon avaamisesta parhaillaan rakenteilla olevaan kauppakeskukseen sijoittuvissa vuokratiloissa Jekaterinburgissa Venäjällä. Tavaratalon kokonaispinta-ala tulee olemaan runsaat 8 000 neliömetriä ja Stockmannin investointi siihen noin 12 miljoonaa euroa. Suunnitelmien mukaan tavaratalo avataan kesään 2009 mennessä.

Tavarataloryhmän investoinnit olivat yhteensä 78,4 miljoonaa euroa.

Hobby Hallin investoinnit olivat 2,0 miljoonaa euroa, jotka kohdistuivat pääosin tietojärjestelmäuudistukseen. Hobby Hall käynnisti Liettuan etäkaupan helmikuussa ja käynnistää etäkaupan Venäjällä vuoden lopulla. Hobby Hall käynnistää myös verkkokaupan Ruotsissa vuoden 2008 aikana.

Seppälän investoinnit olivat 7,6 miljoonaa euroa. Seppälä avasi katsauskaudella myymälän Tampereella Suomessa, Pärnussa Virossa ja Vilnassa Liettuassa. Venäjällä Seppälä on avannut lokakuun puoliväliin mennessä yhdeksän myymälää: neljä Pietarissa sekä yhden Moskovassa, Samarassa, Nizni Novgorodissa, Jaroslavlissa, ja Voronezissa. Seppälän tavoitteena on avata loppuvuonna vielä yksi myymälä Suomessa, kaksi Liettuassa sekä kaksi Venäjällä, Donin Rostovissa ja Novosibirskissä. Suomessa ja Virossa uudistettiin katsauskaudella yhteensä 11 myymälää, joista osa muutti uusiin tiloihin. Suomen ja Viron myymälöissä toteutettiin vuoden 2007 aikana kassajärjestelmän uudistus, joka valmistui lokakuussa. Toiminta Ukrainassa on tarkoitus käynnistää vuonna 2008.

Muut investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 1,1 miljoonaa euroa.

Stockmann teki 27.9.2007 Nordean kanssa sopimuksen kanta-asiakastilien rahoituksen siirtymisestä Nordealle. Sopimuksen mukainen siirtokorvaus paransi osaltaan Stockmannin kolmannen vuosineljänneksen tulosta. Tilien siirtyminen keventää Stockmannin tasetta vuonna 2008 keskimäärin noin 65 miljoonalla eurolla. Kymmenen kanta-asiakastilejä hoitavaa henkilöä siirtyy Nordean palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Stockmannin luotollisten kanta-asiakaskorttien luotto-ominaisuudet muuttuvat kansainvälisen MasterCard-luottokortin mukaisiksi vuoden 2008 aikana Suomessa, Virossa ja Latviassa, jossa Stockmannilla ei aikaisemmin ole ollut lainkaan luotollista kanta-asiakaskorttia.

Venäjän osalta Stockmann on sopinut yhteistyössä Citibankin kanssa luotollisen MasterCard-kanta-asiakaskortin tuomisesta markkinoille keväällä 2008.

Osakkeet ja osakepääoma

Yhtiön osakekannan markkina-arvo syyskuun lopussa oli 1 894,5 miljoonaa euroa (1 803,9 miljoonaa euroa). Vuoden 2006 lopussa osakekannan markkina- arvo oli 2 028,6 miljoonaa euroa.

Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät katsauskaudella sekä OMX Helsinki -indeksiä että OMX Helsinki Cap -indeksiä heikommin. Syyskuun lopussa A-osakkeen kurssi oli 33,70 euroa, kun se vuoden 2006 lopussa oli 36,40 euroa, ja B-osakkeen kurssi 33,83 euroa, kun se vuoden 2006 lopussa oli 36,48 euroa.

Stockmannin vuoden 2000 optio-oikeuksilla joulukuussa 2006 merkityt 192 865 osaketta merkittiin kaupparekisteriin 28.2.2007, ja ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 1.3.2007.

Vuoden 2000 optio-oikeuksilla merkittiin maaliskuussa 238 709 osaketta. Näistä 18 000 osaketta merkittiin kaupparekisteriin 10.4.2007 ja 220 709 osaketta 14.5.2007. Osakkeet tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 11.4.2007 ja 15.5.2007. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 477 418 eurolla. Osakepääoma oli korotusten jälkeen 112 187 224 euroa.

Vuoden 2000 optio-oikeuksien perusteella voitiin merkitä yhteensä 2 500 000 uutta B-osaketta. Optio-oikeuksilla merkittiin merkintäaikana yhteensä 2 499 800 Stockmannin B-osaketta. Merkintäaika päättyi 1.4.2007.

Stockmannilla oli 24 564 243 A-sarjan osaketta ja 31 529 369 B-sarjan osaketta 30.9.2007.

Stockmannin omistuksessa oli syyskuun 2007 lopussa 369 560 omaa B- osaketta. Ne edustivat 0,7 prosenttia kaikista osakkeista sekä 0,1 prosenttia kaikista äänistä. Niiden hankintahinta oli yhteensä 5,6 miljoonaa euroa.

Vuoden 2007 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien B-osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa viisi vuotta. Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirja- tai optiolainan ottamiseen eikä omien osakkeiden ostamiseen.

Henkilömäärä

Katsauskaudella konsernin henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 10 525, mikä on 628 henkilöä enemmän kuin vertailukaudella. Henkilömäärään vaikuttivat kasvattavasti Venäjän ja Baltian tavaratalot ja myymälät, mutta sitä pienensi Stockmann Auton luovutus maaliskuun alussa 2006. Stockmannin kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 564 henkilöllä ja oli 8 519.

Ulkomailla työskenteli syyskuun 2007 lopussa 4 004 henkilöä. Edellisen vuoden syyskuun lopussa ulkomailla työskenteli 3 155 henkilöä. Ulkomailla työskentelevien osuus koko henkilöstöstä oli 38 prosenttia (33 prosenttia).

Loppuvuoden näkymät

Liiketoimintaympäristössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, eivätkä liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvät riskit ole olennaisesti muuttuneet vuosikertomuksessa esitetyistä.

Jos edellä mainittu Lindexistä tehtävä tarjous johtaa siihen, että Stockmann saa kontrollin yhtiöön ennen tilivuoden päättymistä, vaikuttaa tämä tilinpäätöshetkellä konsernin omavaraisuusastetta heikentävästi. Lindexin tulos Stockmannin omistusajalta tullaan tässä tapauksessa konsolidoimaan konserniin omistusosuutta vastaavassa suhteessa.

Vähittäiskaupan myynnin arvioidaan kasvavan Suomessa 3-4 prosenttia vuonna 2007. Venäjän ja Baltian markkinoiden arvioidaan kasvavan edelleen Suomen markkinoita nopeammin. Stockmannin myynnin arvioidaan olevan runsaat 1,6 miljardia euroa.

Vuoden 2007 viimeisen neljänneksen jatkuvien toimintojen tuloksen arvioidaan olevan parempi kuin edellisenä vuonna.

Vuoden 2006 tulokseen sisältyi liiketoimintojen myynnin seurauksena huomattavia kertaeriä. Vuonna 2007 nämä jäävät selvästi edellistä vuotta pienemmiksi. Konsernilla on meneillään useita merkittäviä investointeja. Vuoden aikana käyttöön otettavien investointien käynnistyskustannukset rasittavat vuoden 2007 tulosta. Konsernin voitto ennen veroja jää kertaerien pienentymisen seurauksena pienemmäksi kuin vuonna 2006. Tavoitteena on kuitenkin, että jatkuvien toimintojen liikevoitto on parempi kuin vuonna 2006.

Tase, konserni, milj. euroa 30.9.07 30.9.06 31.12.06 VARAT Pitkäaikaiset varat

    Aineettomat hyödykkeet10,75,56,3
    Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet409,7328,8352,2
    Myytävissä olevat sijoitukset6,66,16,5
    Laskennalliset verosaamiset2,53,42,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä429,5343,9367,5
Lyhytaikaiset varat
   Vaihto-omaisuus202,7182,9155,0
   Saamiset, korolliset97,2104,898,9
   Saamiset, korottomat75,475,687,0
   Rahavarat21,217,059,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä396,5380,3400,1
Varat yhteensä826,0724,2767,6
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma544,2519,2571,6
Vähemmistön osuus0,00,00,0
Oma pääoma yhteensä544,2519,2571,6
Pitkäaikaiset velat30,223,423,4
Laskennalliset verovelat26,227,026,2
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat, korollinen88,030,7
Lyhytaikaiset velat, koroton137,3123,9146,4
Lyhytaikaiset velat yhteensä225,4154,6146,4
Oma pääoma ja velat yhteensä826,0724,2767,6
Omavaraisuusaste, prosenttia65,971,774,5
Velkaantumisaste (Gearing), prosenttia17,87,2-6,3
Liiketoiminnan rahavirta/osake,euroa0,390,612,15
Korollinen nettovelka, milj. euroa-0,1-67,7-134,7
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 100056 09454 80455 662
kpl Osakkeiden lukumäärä,
painotettu keskiarvo, 1000 kpl55 56654 20854 310
Osakkeiden lukumäärä, laimennettu 100055 79055 05355 178
kpl Osakkeiden markkina-avo milj. euroa 1 894,5 1 803,9 2 028,6

Omavaraisuusaste = 100 x (taseen oma pääoma + vähemmistöosuus) / (taseen loppusumma - saadut ennakot)

Velkaantumisaste (Gearing) = 100 x (korollinen vieras pääoma - rahavarat) / oma pääoma yhteensä

Korollinen nettovelka = korollinen vieras pääoma - rahavarat - korolliset saamiset

Osakekannan markkina-arvo 31.12. = osakkeiden lukumäärä kerrottuna tilinpäätöspäivän pörssikurssilla osakelajeittain

Rahavirtalaskelma, konserni, milj. euroa 1-9/2007 1-9/2006 1-12/2006 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto 39,8 66,9 104,7 Oikaisut

   Poistot26,424,232,1
   Pysyvien vastaavien myyntivoitot-34,0-34,4
   (-) ja -tappiot (+)
   Korkokulut ja muut rahoituskulut2,51,72,3
   Korkotuotot-1,0-1,6-1,8
   Verot13,112,024,3
   Muut oikaisut1,81,7
Käyttöpääoman muutokset
   Myynti- ja muiden saamisten muutos17,5-11,21,7
   Vaihto-omaisuuden muutos-47,7-0,15,2
   Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos-11,9-4,311,2
Maksetut korot-1,7-1,7-2,5
Saadut korot0,81,81,1
Maksetut verot-17,8-20,9-28,2
Liiketoiminnan nettorahavirta21,832,8117,4
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin-88,5-90,7-112,2
hyödykkeisiin Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä -12,7 hankintahetken rahavaroilla Tytäryhtiöiden myynti vähennettynä 101,7 105,0 myyntihetken rahavaroilla
Investoinnit muihin sijoituksiin-0,1-0,5
Aineellisen käyttöomaisuuden myynti8,4
Luovutustuotot muista sijoituksista0,80,9
Saadut osingot0,10,10,1
Investointien nettorahavirta-88,411,8-11,0
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti5,85,817,2
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+),74,9-2,5-33,3
vähennys (-) Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+), 20,0 10,0 10,0 vähennys (-)
Maksetut osingot-72,1-59,3-59,5
Rahoituksen nettorahavirta28,6-46,0-65,6
Rahavarojen muutos-37,9-1,440,8
Rahavarat kauden alussa59,218,418,4
Rahavarat kauden lopussa21,217,059,2

Tuloslaskelma,1-9/2007
konserni, milj. euroaJatkuvatLopetetutYhteensä
toiminnottoiminnot
Liikevaihto914,3914,3
Liiketoiminnan muut tuotot9,79,7
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-535,4-535,4
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet-150,9-150,9
kulut
Poistot-26,4-26,4
Liiketoiminnan muut kulut-156,9-156,9
Liikevoitto54,354,3
Rahoitustuotot ja -kulut-1,5-1,5
Voitto ennen veroja52,952,9
Tuloverot-13,1-13,1
Tilikauden voitto39,839,8
Tulos/osake, euroa0,720,72
Tulos/osake, laimennettu, euroa0,710,71
Liikevoittoprosentti liikevaihdosta5,95,9
Oma pääoma/osake, euroa9,77
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk,14,6
prosenttia Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, 17,2 prosenttia Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi 8 519 8 519 muutettuna Investoinnit 89,1 89,1

Tuloslaskelma,1-9/2006
konserni, milj. euroaJatkuvatLopetetutYhteensä
toiminnottoiminnot
Liikevaihto850,061,1911,0
Liiketoiminnan muut tuotot4,729,334,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-505,5-52,5-558,0
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet-141,4-5,4-146,8
kulut
Poistot-23,9-0,3-24,2
Liiketoiminnan muut kulut-134,4-2,6-137,0
Liikevoitto49,429,679,0
Rahoitustuotot ja -kulut-0,10,0-0,1
Voitto ennen veroja49,329,678,9
Tuloverot-11,9-0,1-12,0
Tilikauden voitto37,429,566,9
Tulos/osake, euroa0,690,541,23
Tulos/osake, laimennettu, euroa0,680,541,22
Liikevoittoprosentti liikevaihdosta5,848,48,7
Oma pääoma/osake, euroa9,54
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk,22,4
prosenttia Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, 24,6 prosenttia Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi 7 803 152 7 955 muutettuna Investoinnit 90,1 90,1

Tuloslaskelma,1-12/2006
konserni, milj. euroaJatkuvatLopetetutYhteensä
toiminnottoiminnot
Liikevaihto1 239,661,11 300,7
Liiketoiminnan muut tuotot5,129,334,4
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-721,1-52,5-773,6
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet-199,3-5,4-204,7
kulut
Poistot-31,8-0,3-32,1
Liiketoiminnan muut kulut-192,6-2,6-195,1
Liikevoitto99,929,6129,5
Rahoitustuotot ja -kulut-0,50,0-0,6
Voitto ennen veroja99,429,6128,9
Tuloverot-24,2-0,1-24,3
Tilikauden voitto75,229,5104,7
Tulos/osake, euroa1,390,541,93
Tulos/osake, laimennettu, euroa1,370,531,90
Liikevoittoprosentti liikevaihdosta8,148,410,0
Oma pääoma/osake, euroa10,34
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk,19,4
prosenttia Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, 22,9 prosenttia Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi 7 923 114 8 037 muutettuna Investoinnit 125,5 125,5

Tulos/osake, osakeantikorjattu = (voitto ennen veroja - vähemmistöosuus - tuloverot) / osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x kauden voitto (12 kk) / (oma pääoma + vähemmistöosuus) (keskimäärin 12 kk:n aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x (voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) (12 kk) / sijoitettu pääoma (keskimäärin 12:n kk aikana)

SEGMENTTITIEDOT Segmentit Myynti milj. euroa 1-9/2007 1-9/2006 Muutos 1-12/2006 prosenttia

Tavarataloryhmä817,7755,681 119,0
Hobby Hall147,5144,32199,8
Seppälä123,6112,810158,1
Jakamaton0,60,7-80,9
Jatkuvat toiminnot yhteensä1 089,51 013,381 477,8
Lopetetut toiminnot74,874,8
Konserni1 089,51 088,201 552,6
Liikevaihto, milj. euroa1-9/20071-9/2006Muutos1-12/2006
prosenttia
Tavarataloryhmä688,1635,78941,3
Hobby Hall122,5119,82165,9
Seppälä102,693,310130,8
Jakamaton1,01,1-101,7
Jatkuvat toiminnot yhteensä914,3850,081 239,6
Lopetetut toiminnot61,161,1
Konserni914,3911,001 300,7
Liikevoitto, milj. euroa1-9/20071-9/2006Muutos1-12/2006
prosenttia
Tavarataloryhmä44,935,22879,5
Hobby Hall3,03,7-187,1
Seppälä12,113,8-1221,1
Jakamaton-5,1-4,222-8,0
Eliminoinnit-0,60,90,2
Jatkuvat toiminnot yhteensä54,349,41099,9
Lopetetut toiminnot29,629,6
Konserni54,378,9-31129,5
Investoinnit,
brutto, milj. euroa30.9.0730.9.06Muutos31.12.06
prosenttia
Tavarataloryhmä78,484,4-7115,3
Hobby Hall2,02,3-143,2
Seppälä7,62,52076,1
Jakamaton1,10,9220,9
Jatkuvat toiminnot yhteensä89,190,1-1125,5
Lopetetut toiminnot
Konserni89,190,1-1125,5
Varat, milj. euroa30.9.0730.9.06Muutos31.12.06
prosenttia
Tavarataloryhmä641,2481,933557,9
Hobby Hall108,1107,01104,0
Seppälä40,031,72638,0
Jakamaton36,8103,6-6467,7
Jatkuvat toiminnot yhteensä826,0724,214767,6
Lopetetut toiminnot
Konserni826,0724,214767,6
Korottomat velat, milj.30.9.0730.9.06Muutos31.12.06
euroaprosenttia
Tavarataloryhmä105,297,97122,0
Hobby Hall21,817,82213,9
Seppälä7,37,6-410,9
Jakamaton29,327,5625,8
Jatkuvat toiminnot yhteensä163,6150,98172,6
Lopetetut toiminnot
Konserni163,6150,98172,6

Markkina-alueet1-9/2007
JatkuvatLopetetutYhteensä
Myynti, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)793,8793,8
Baltia 2)133,5133,5
Venäjä 3)162,2162,2
Konserni1 089,51 089,5
Suomi, prosenttia72,972,9
Ulkomaat, prosenttia27,127,1
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevaihto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)662,0662,0
Baltia 2)113,5113,5
Venäjä 3)138,7138,7
Konserni914,3914,3
Suomi, prosenttia72,472,4
Ulkomaat, prosenttia27,627,6
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevoitto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)53,853,8
Baltia 2)11,811,8
Venäjä 3)-11,3-11,3
Konserni54,354,3
Suomi, prosenttia99,099,0
Ulkomaat, prosenttia1,01,0
30.9.2007
Investoinnit,JatkuvatLopetetutYhteensä
brutto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)53,353,3
Baltia 2)1,51,5
Venäjä 3)34,334,3
Konserni89,189,1
Suomi, prosenttia59,859,8
Ulkomaat, prosenttia40,240,2
JatkuvatLopetetutYhteensä
Varat, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)568,4568,4
Baltia 2)74,374,3
Venäjä 3)183,3183,3
Konserni826,0826,0
Suomi, prosenttia68,868,8
Ulkomaat, prosenttia31,231,2
1) Tavarataloryhmä, Stockmann Auto,
Hobby Hall ja Seppälä 2) Tavarataloryhmä, Hobby Hall ja Seppälä 3) Tavarataloryhmä ja Seppälä

Markkina-alueet1-9/2006
JatkuvatLopetetutYhteensä
Myynti, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)770,774,8845,5
Baltia 2)114,2114,2
Venäjä 3)128,5128,5
Konserni1 013,374,81 088,2
Suomi, prosenttia76,177,7
Ulkomaat, prosenttia23,922,3
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevaihto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)642,861,1703,9
Baltia 2)97,197,1
Venäjä 3)110,1110,1
Konserni850,061,1911,0
Suomi, prosenttia75,677,3
Ulkomaat, prosenttia24,422,7
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevoitto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)35,57,743,2
Baltia 2)13,413,4
Venäjä 3)0,621,922,5
Konserni49,429,679,0
Suomi, prosenttia71,854,7
Ulkomaat, prosenttia28,245,3
30.9.2006
Investoinnit,JatkuvatLopetetutYhteensä
brutto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)44,644,6
Baltia 2)0,80,8
Venäjä 3)44,744,7
Konserni90,190,1
Suomi, prosenttia49,549,5
Ulkomaat, prosenttia50,550,5
JatkuvatLopetetutYhteensä
Varat, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)561,9561,9
Baltia 2)71,671,6
Venäjä 3)90,790,7
Konserni724,2724,2
Suomi, prosenttia77,677,6
Ulkomaat, prosenttia22,422,4
1) Tavarataloryhmä, Stockmann Auto,
Hobby Hall ja Seppälä 2) Tavarataloryhmä, Hobby Hall ja Seppälä 3) Tavarataloryhmä ja Seppälä

Markkina-alueet1-12/2006
JatkuvatLopetetutYhteensä
Myynti, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)1 123,774,81 198,6
Baltia 2)165,3165,3
Venäjä 3)188,8188,8
Konserni1 477,874,81 552,6
Suomi, prosenttia76,077,2
Ulkomaat, prosenttia24,022,8
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevaihto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)937,561,1998,5
Baltia 2)140,6140,6
Venäjä 3)161,6161,6
Konserni1 239,661,11 300,7
Suomi, prosenttia75,676,8
Ulkomaat, prosenttia24,423,2
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevoitto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)75,27,782,9
Baltia 2)21,021,0
Venäjä 3)3,821,925,6
Konserni99,929,6129,5
Suomi, prosenttia75,264,0
Ulkomaat, prosenttia24,836,0
31.12.2006
Investoinnit,JatkuvatLopetetutYhteensä
brutto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)64,064,0
Baltia 2)1,81,8
Venäjä 3)59,759,7
Konserni125,5125,5
Suomi, prosenttia51,051,0
Ulkomaat, prosenttia49,049,0
JatkuvatLopetetutYhteensä
Varat, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)594,8594,8
Baltia 2)69,769,7
Venäjä 3)103,1103,1
Konserni767,6767,6
Suomi, prosenttia77,577,5
Ulkomaat, prosenttia22,522,5
1) Tavarataloryhmä, Stockmann Auto,
Hobby Hall ja Seppälä 2) Tavarataloryhmä, Hobby Hall ja Seppälä 3) Tavarataloryhmä ja Seppälä

Laskelma oman pääoman

muutoksista,Osake-Ylikurssi-Vara-
konserni, milj. euroapääoma*rahastorahasto
Oma pääoma 31.12.2005109,0166,50,2
Merkinnät optiotodistuksilla1,83,9
Osakepalkkiot0,2
Siirto muihin rahastoihin
Osingonjako
Muuntoerot
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 30.9.2006110,8170,60,2
Oma pääoma 31.12.2006111,7183,40,2
Merkinnät optiotodistuksilla0,52,6
Osakepalkkiot0,2
Siirto muihin rahastoihin0,0
Optioiden kuluoikaisut
Osingonjako
Muuntoerot
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 30.6.2007112,2186,20,2
* sisältää osakeannin

Laskelma oman pääoman

muutoksista,MuutMuunto-Kertyneet
konserni, milj. euroarahastot**erotvoittovarat
Oma pääoma 31.12.200543,90,0185,7
Merkinnät optiotodistuksilla
Osakepalkkiot0,5
Siirto muihin rahastoihin0,0
Osingonjako-59,5
Muuntoerot0,00,0
Katsauskauden tulos66,9
Oma pääoma 30.9.200643,90,0193,6
Oma pääoma 31.12.200643,90,0232,3
Merkinnät optiotodistuksilla
Osakepalkkiot0,2
Siirto muihin rahastoihin
Optioiden kuluoikaisut1,4
Osingonjako-72,1
Muuntoerot0,00,0
Katsauskauden tulos39,8
Oma pääoma 30.9.200743,90,0201,6
** laskennallisella verolla
vähennettynä

Laskelma oman pääoman

muutoksista,Vähemmistö-
konserni, milj. euroaYhteensäosuusYhteensä
Oma pääoma 31.12.2005505,30,0505,3
Merkinnät optiotodistuksilla5,85,8
Osakepalkkiot0,70,7
Siirto muihin rahastoihin0,00,0
Osingonjako-59,5-59,5
Muuntoerot0,00,0
Katsauskauden tulos66,90,066,9
Oma pääoma 30.9.2006519,20,0519,2
Oma pääoma 31.12.2006571,60,0571,6
Merkinnät optiotodistuksilla3,13,1
Osakepalkkiot0,40,4
Siirto muihin rahastoihin0,00,0
Optioiden kuluoikaisut1,41,4
Osingonjako-72,1-72,1
Muuntoerot0,00,0
Katsauskauden tulos39,80,039,8
Oma pääoma 30.9.2007544,20,0544,2

Vastuusitoumukset, konserni, 30.9.07 30.9.06 31.12.06 milj. euroa Kiinnitykset maa-alueisiin 1,7 1,7 1,7 ja rakennuksiin

Takaukset0,11,5
Pantit0,10,1
Yhteensä1,81,73,2
Liiketilojen
vuokrasopimukset, milj. euroa Sitovien liiketilojen vuokrasopimusten perusteella maksettavat minimivuokrat
Yhden vuoden kuluessa67,763,969,6
Yli vuoden kuluessa323,4329,2351,5
Yhteensä391,1393,0421,1
Leasingsopimusten maksut,
milj. euroa
Yhden vuoden kuluessa1,01,11,1
Yli vuoden kuluessa1,00,90,9
Yhteensä2,12,02,0
Johdannaissopimukset,
konserni, milj. euroa Nimellisarvot Valuuttajohdannaissopimukset 5,3 Käytetyt valuuttakurssit Maa Valuutta 30.9.07 30.9.06 31.12.06
VenäjäRUB35,349033,942034,6800
ViroEEK15,646615,646615,6466
LatviaLVL0,70380,69600,6972
LiettuaLTL3,45283,45283,4528
RuotsiSEK9,21479,27979,0404

Tuloslaskelma

vuosineljänneksittäin,Q3Q2Q1Q4
konserni, milj. euroa2007200720072006
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto308,6294,2311,4389,6
Liiketoiminnan muut tuotot9,70,4
Aineiden ja tarvikkeiden-179,8-164,0-191,6-215,6
käyttö Palkat ja työsuhde- -47,6 -52,6 -50,8 -57,9 etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot-8,9-8,4-9,1-7,9
Liiketoiminnan muut kulut-50,0-55,1-51,7-58,1
Liikevoitto32,114,18,250,5
Rahoitustuotot ja -kulut-0,5-0,8-0,2-0,5
Voitto ennen veroja31,513,38,050,1
Tuloverot-8,1-3,2-1,9-12,3
Tilikauden voitto23,510,26,137,8
jatkuvista toiminnoista Lopetetut toiminnot Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista Tilikauden voitto 23,5 10,2 6,1 37,8 Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa
Perus0,430,180,110,70
Laimennettu0,420,180,110,69
Tulos/osake, lopetetut
toiminnot, euroa
Perus0,00
Laimennettu-0,01
Tulos/osaket, yhteensä,
euroa
Perus0,430,180,110,70
Laimennettu0,420,180,110,68
Q3Q2Q1Q4
Myynti milj. euroa2007200720072006
Tavarataloryhmä275,5261,0281,2363,4
Hobby Hall45,946,055,655,5
Seppälä45,443,534,645,3
Jakamaton0,20,20,20,2
Jatkuvat toiminnot yhteensä367,0350,7371,7464,4
Lopetetut toiminnot
Konserni367,0350,7371,7464,4
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä232,2219,6236,3305,5
Hobby Hall38,238,146,246,1
Seppälä37,836,128,737,5
Jakamaton0,50,40,10,5
Jatkuvat toiminnot yhteensä308,6294,2311,4389,6
Lopetetut toiminnot
Konserni308,6294,2311,4389,6
Liikevoitto, milj. euroa
Tavarataloryhmä25,711,57,844,3
Hobby Hall2,5-0,91,53,4
Seppälä5,55,80,87,3
Jakamaton-1,1-2,1-1,8-3,8
Eliminoinnit-0,5-0,10,0-0,6
Jatkuvat toiminnot yhteensä32,114,18,250,6
Lopetetut toiminnot
Konserni32,114,18,250,6

Tuloslaskelma

vuosineljänneksittäin,Q3Q2Q1Q4
konserni, milj. euroa2006200620062005
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto281,1299,5269,4379,3
Liiketoiminnan muut tuotot0,04,70,07,0
Aineiden ja tarvikkeiden-166,1-170,8-168,7-214,3
käyttö Palkat ja työsuhde- -44,2 -48,9 -48,3 -56,5 etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot-7,9-8,1-8,0-8,7
Liiketoiminnan muut kulut-43,0-47,7-43,7-52,8
Liikevoitto19,828,70,853,9
Rahoitustuotot ja -kulut0,5-0,90,2-2,0
Voitto ennen veroja20,427,91,152,0
Tuloverot-5,0-6,6-0,3-13,3
Tilikauden voitto15,421,20,838,6
jatkuvista toiminnoista Lopetetut toiminnot Tilikauden voitto 21,9 7,6 3,7 lopetetuista toiminnoista Tilikauden voitto 15,4 43,1 8,4 42,4 Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa
Perus0,290,390,010,72
Laimennettu0,280,390,010,71
Tulos/osake, lopetetut
toiminnot, euroa
Perus-0,010,410,140,07
Laimennettu0,000,400,140,07
Tulos/osake, yhteensä,
euroa
Perus0,280,150,79
Laimennettu0,280,790,150,78
Q3Q2Q1Q4
Myynti milj. euroa2006200620062005
Tavarataloryhmä249,0270,8235,8344,3
Hobby Hall45,546,252,663,4
Seppälä40,240,232,445,1
Jakamaton0,20,30,20,2
Jatkuvat toiminnot yhteensä334,9357,6320,9453,1
Lopetetut toiminnot74,8117,4
Konserni334,9357,6395,7570,5
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä209,8227,4198,5289,0
Hobby Hall37,838,443,652,6
Seppälä33,233,326,837,3
Jakamaton0,20,40,50,5
Jatkuvat toiminnot yhteensä281,1299,5269,4379,3
Lopetetut toiminnot61,196,4
Konserni281,1299,5330,5475,7
Liikevoitto, milj. euroa
Tavarataloryhmä13,122,2-0,137,8
Hobby Hall2,10,61,04,3
Seppälä5,47,60,814,5
Jakamaton-0,9-1,9-1,4-3,3
Eliminoinnit0,10,20,60,6
Jatkuvat toiminnot yhteensä19,828,70,853,9
Lopetetut toiminnot21,97,74,1
Konserni19,850,68,558,0

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus tänään 24.10.2007 klo 14.00, World Trade Center, Marskin sali, Aleksanterinkatu 17, Helsinki.

Takaisin listaukseen