STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2007

Stockmann-konsernin jatkuvien toimintojen myynti kasvoi 16 prosenttia ja oli 371,7 Me (320,9 Me vuonna 2006). Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja kasvoi merkittävästi ja oli 8,0 Me (1,1 Me). Vertailukaudelle ajoittuneiden kertaluontoisten tuottojen vaikutuksesta koko konsernin voitto ennen veroja pieneni katsauskaudella 0,7 Me. Tulos osaketta kohden oli 0,11 e. Vuoden 2007 tulosarvio on muuttumaton.

Tunnuslukuja Q1/2007 Q1/2006 2006 Jatkuvat toiminnot

Myyntimilj. euroa371,7320,91 477,8
Liikevaihtomilj. euroa311,4269,41 239,6
Liikevoittomilj. euroa8,20,899,9
Voitto ennen verojamilj. euroa8,01,199,4
Tulos/osakeeuroa0,110,021,39
Koko konserni
Oma pääoma/osakeeuroa9,148,4010,34
Liiketoiminnan rahavirtamilj. euroa-38,6-31,7117,4
Gearingprosenttia19,718,4-6,3
Omavaraisuusasteprosenttia63,064,174,5
Osakkeiden määrä keskim.tuhatta55 35354 07754 310
Sijoitetun pääoman tuotto,prosenttia22,021,622,9
liukuva 12 kuukautta

Raportointi

Stockmann siirtyi kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaiseen raportointiin 1.1.2005. Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat samat kuin vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Vuoden 2006 raportoinnissa Stockmann Autoa ja Venäjän Zara-liiketoimintaa on käsitelty IFRS 5 -standardin mukaisina lopetettuina toimintoina. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Myynti ja tulos

Stockmann-konsernin myynti, josta on eliminoitu vertailukaudelta Stockmann Auton liiketoiminta, kasvoi 15,8 prosenttia. Ilman eliminointia myynti pieneni 6,1 prosenttia ja oli 371,7 miljoonaa euroa (395,7 miljoonaa euroa). Poikkeuksellisen voimakas myynnin kasvu johtui tavarataloryhmän Hullut Päivät -kampanjan ajoittumisesta Suomen tavarataloissa kokonaan maaliskuun puolelle. Konsernin myynti ulkomailla oli 90,3 miljoonaa euroa, ja se kasvoi 15 prosenttia. Jatkuvien toimintojen myynti Suomessa kasvoi 16,0 prosenttia ja oli 281,4 miljoonaa euroa. Ulkomaisen myynnin osuus konsernin myynnistä kasvoi 20 prosentista 24 prosenttiin. Liikevaihto oli 311,4 miljoonaa euroa ja vertailukaudella 330,5 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan muita tuottoja ei ollut. Vertailukaudella liiketoiminnan muut tuotot olivat 7,4 miljoonaa euroa, ja ne muodostuivat Stockmann Auton luovutuksesta saadusta myyntivoitosta.

Konsernin liiketoiminnan myyntikate kasvoi 10,5 miljoonalla eurolla ja oli 119,8 miljoonaa euroa, suhteellinen myyntikate oli 38,5 prosenttia (33,1 prosenttia).

Liiketoiminnan suhteellinen myyntikate parani kaikissa liiketoimintayksiköissä. Konsernin suhteellista myyntikatetta paransi osaltaan myös matalakatteisen automyynnin jääminen pois vuoden 2006 maaliskuun alusta lukien. Toiminnan kustannukset kasvoivat 2,6 miljoonaa euroa ja poistot 0,8 miljoonaa euroa. Vertailukauden liiketoiminnan muiden tuottojen vaikutuksesta konsernin liikevoitto pieneni 0,3 miljoonaa euroa ja oli 8,2 miljoonaa euroa. Jatkuvien toimintojen liikevoitto kasvoi 7,4 miljoonaa euroa ja oli 8,2 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa). Jatkuvien toimintojen liikevoiton kasvuun vaikutti merkittävästi Hullut Päivät -kampanjan ajoittuminen Suomessa vertailukaudesta poiketen jo maaliskuulle.

Rahoitusnetto pieneni 0,4 miljoonaa euroa ja oli -0,2 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa).

Voitto ennen veroja oli 8,0 miljoonaa euroa eli 0,7 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja kasvoi 6,9 miljoonaa euroa. Välittömät verot olivat 1,9 miljoonaa euroa eli 1,6 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Vertailukaudella tulokseen sisältyi verovapaita myyntivoittoja 7,4 miljoonaa euroa. Kauden voitto oli 6,1 miljoonaa euroa ja vuotta aiemmin 8,4 miljoonaa euroa. Jatkuvien toimintojen kauden voitto kasvoi 5,3 miljoonaa euroa.

Tulos osaketta kohden oli 0,11 euroa (0,16 euroa) ja optioiden vaikutuksella laimennettuna samoin 0,11 euroa (0,15 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 9,14 euroa (8,40 euroa).

Myynti ja tuloskehitys liiketoimintasegmenteittäin

Tavarataloryhmän myynti kasvoi 19 prosenttia 281,2 miljoonaan euroon. Myynti Suomessa kasvoi 22 prosenttia. Suomen myyntiä kasvatti merkittävästi Hullut Päivät -kampanjan ajoittuminen kokonaan maaliskuulle. Ulkomaantoimintojen myyntiä kasvatti hyvä vertailukelpoinen myynnin kasvu Venäjän ja Baltian tavarataloissa, Moskovassa helmikuun puolivälissä avattu neljäs tavaratalo sekä uudet Bestseller-myymälät. Katsauskauden alussa tavaroiden maahantuonnissa Venäjälle oli ongelmia, jotka saatiin

ratkaistuiksi katsauskauden loppupuolella.Ongelmat aiheuttivat
hetkellistä tavarapulaa, joka hidasti myynnin kasvua.Ulkomaantoimintojen
myynti kasvoi kuitenkin 12 prosenttia, ja sen osuus ryhmän myynnistä oli 25 prosenttia (26 prosenttia). Ulkomaantoimintojen suhteellinen osuus tavarataloryhmän myynnistä pieneni ensimmäisellä vuosineljänneksellä, koska Hullut Päivät -kampanja oli ulkomaisissa tavarataloissa vasta huhtikuussa. Tavarataloryhmän liiketulos parani 7,9 miljoonaa euroa ja oli 7,8 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa). Suomen tulos kehittyi katsauskaudella erittäin myönteisesti pääosin Hullut Päivät -kampanjan ajoituksen vaikutuksesta. Ulkomaantoimintojen tulosta rasittivat Moskovassa helmikuussa avatun tavaratalon sekä uusien Bestseller - myymälöiden käynnistyskustannukset. Sen sijaan Viron ja Latvian tavarataloissa myynti ja tulos kehittyivät myönteisesti.

Hobby Hallin myynti kasvoi 6 prosenttia ja oli 55,6 miljoonaa euroa (52,6 miljoonaa euroa). Myynti kasvoi sekä Suomessa että Baltiassa. Verkkokauppa kasvoi edelleen voimakkaasti, ja sen osuus Hobby Hallin etäkaupasta Suomessa oli 53 prosenttia (44 prosenttia). Myös Baltian maissa verkkokauppa kasvoi vahvasti. Suhteellisen myyntikatteen kasvun ja tehokkaan kulujen hallinnan ansiosta Hobby Hallin liikevoitto parani 0,5 miljoonaa euroa ja oli 1,5 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa).

Seppälän myynti kasvoi 7 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 34,6 miljoonaa euroa. Myynti kasvoi voimakkaasti Venäjällä ja Baltiassa, joissa sitä kasvattivat vuoden 2006 lopulla ja vuoden 2007 alussa avatut uudet myymälät sekä myynnin hyvä vertailukelpoinen kehitys. Myynti ulkomailla kasvoi 42 prosenttia, ja sen osuus Seppälän myynnistä nousi 27 prosenttiin (21 prosenttia). Suhteellinen myyntikate parani, mutta myös kiinteät kustannukset ja poistot kasvoivat voimakkaan uusperustannan takia. Seppälän liikevoitto oli katsauskaudella saman suuruinen kuin vertailukaudella eli 0,8 miljoonaa euroa.

Rahoitus ja sitoutunut pääoma

Likvidit varat olivat katsauskauden lopussa 23,8 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 14,5 miljoonaa euroa ja vuoden 2006 lopussa 59,2 miljoonaa euroa.

Korollisen vieraan pääoman määrä oli maaliskuun lopussa124,1 miljoonaa
euroa (97,9 miljoonaa euroa), josta pitkäaikaista oli43,4 miljoonaa
euroa (13,4 miljoonaa euroa). Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin katsauskaudella 20,0 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat 33,2 miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoma oli maaliskuun lopussa 244,6 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 254,9 miljoonaa euroa ja vuoden 2006 lopussa 194,5 miljoonaa euroa. Yhtiökokouksen 20.3.2007 päättämä vuoden 2006 osinko, 72,1 miljoonaa euroa, maksettiin maaliskuun 30. päivänä. Vuoden 2000 optioiden perusteella tehdyistä merkinnöistä kertyi omaa pääomaa 3,1 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 63,0 prosenttia (64,1 prosenttia). Vuoden 2006 lopussa omavaraisuusaste oli 74,5 prosenttia. Velkaantumisaste (gearing) oli maaliskuun lopussa 19,7 prosenttia (18,4 prosenttia). Vuoden 2006 lopussa velkaantumisaste oli - 6,3 prosenttia.

Sijoitetun pääoman tuotto viimeisten 12 kuukauden ajalta oli 22,0 prosenttia (22,9 prosenttia vuoden 2006 lopussa). Konsernin sitoutunut pääoma kasvoi 81,3 miljoonaa euroa edellisen vuoden maaliskuusta ja oli katsauskauden lopulla 633,6 miljoonaa euroa (595,0 miljoonaa euroa vuoden 2006 lopussa).

Investoinnit ja ajankohtaiset hankkeet

Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 33,2 miljoonaa euroa (14,9 miljoonaa euroa).

Helsingissä jatkuvat keskustan tavaratalon mittavan laajennus- ja muutoshankkeen rakennustyöt. Hankkeessa laajennetaan tavaratalon kaupallisia tiloja noin 10 000 neliömetrillä muuttamalla tiloja kaupalliseen käyttöön ja rakentamalla uutta tilaa. Tämän lisäksi rakennetaan täysin uudet tavarankäsittely-, huolto- ja asiakaspaikoitustilat. Laajennuksen jälkeen Helsingin tavaratalon myyntipinta-ala on noin 50 000 neliömetriä. Hankkeen kustannusarvio on kokonaisuudessaan noin 145 miljoonaa euroa. Töiden arvioidaan valmistuvan vaiheittain vuoteen 2010 mennessä. Hankkeeseen sitoutui katsauskauden aikana 11,4 miljoonaa euroa.

Helmikuussa avattiin Joensuussa uusi Stockmann Beauty -myymälä. Syksyllä avataan Stockmann Beauty -ketjun viidestoista myymälä Rovaniemellä.

Tavarataloryhmä avasi helmikuussa Moskovan neljännen tavaratalon Kaakkois- Moskovassa sijaitsevaan Mega-kauppakeskukseen. Tavaratalon myyntipinta-ala on runsaat 10 000 neliömetriä. Vuokratiloihin rakennetun tavaratalon kokonaiskustannukset olivat Stockmannin osalta 16,5 miljoonaa euroa, josta katsauskaudella sitoutui 5,8 miljoonaa euroa. Toiminta on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti.

Katsauskaudella avattiin Venäjällä neljä uutta Bestseller-myymälää: Pietarissa, Moskovassa, Kazanissa ja Samarassa. Stockmannilla on nyt yhteensä 15 Bestseller-myymälää Venäjällä. Pietarin kuudes Bestseller- myymälä avataan huhtikuun lopulla. Myöhemmin tänä vuonna avataan vielä toinen myymälä Samaraan sekä Rostov-na-Donun ja Novosibirskin myymälät.

Helmikuussa avattiin Pietarissa ensimmäiset kaksi Stockmannin Nike- myymälää. Vuoden lopulla avataan myymälät Rostov-na-Donussa, Nizni Novgorodissa, Novosibirskissa ja Samarassa.

Stockmann osti vuonna 2006 noin 10 000 neliömetrin suuruisen liiketontin Pietarin kaupungin pääkadulta Nevski Prospektilta. Tontti sijaitsee Vosstanija-aukion metroaseman vieressä ja Moskovan rautatieaseman välittömässä läheisyydessä. Stockmann rakennuttaa tontille bruttopinta- alaltaan noin 100 000 neliömetrin suuruisen Nevsky Centre - kauppakeskuksen, josta noin 50 000 neliömetriä on myymälä- ja toimistotilaa. Kauppakeskukseen on suunniteltu noin 20 000 neliömetrin suuruinen täysimittainen Stockmann-tavaratalo, muuta vähittäiskauppaa, toimistotiloja sekä maanalainen paikoituslaitos. Tavarataloon ja kauppakeskukseen tehtävä investointi on noin 135 miljoonaa euroa. Nevsky Centre -kauppakeskuksen tontilta on purettu vanhat rakennukset, ja varsinaiset rakennustyöt ovat käynnissä. Rakennuksen valmistumisaikataulu on täsmentynyt, ja tavoitteena on avata tavaratalo ja liikekeskus keväällä 2009. Hankkeeseen sitoutui katsauskauden aikana 8,2 miljoonaa euroa.

Stockmann on allekirjoittanut esisopimuksen Moskovan viidennen Stockmann- tavaratalon avaamisesta vuokratiloissa kaupungin keskustan tuntumaan rakennettavassa Metropolis-kauppakeskuksessa. Tavaratalon kokonaispinta- ala tulee olemaan noin 8 000 neliömetriä ja Stockmannin investointi kohteeseen noin 12 miljoonaa euroa. Tavoitteena on avata tavaratalo syksyllä 2008.

Tavarataloryhmän investoinnit olivat yhteensä 30,4 miljoonaa euroa.

Hobby Hallin investoinnit olivat 0,6 miljoonaa euroa. Hobby Hall käynnisti Liettuan etäkaupan helmikuussa 2007 ja käynnistää etäkaupan Venäjällä vuoden 2007 lopulla. Hobby Hall otti huhtikuussa käyttöön uuden etäkaupan tietojärjestelmän, joka tulee tehostamaan yhtiön kaupallisia ja hallinnollisia toimintoja.

Seppälän investoinnit olivat 2,0 miljoonaa euroa. Seppälä avasi katsauskaudella Venäjällä kaksi myymälää. Seppälän tavoitteena on avata vuoden 2007 aikana vielä yhteensä 10-15 myymälää Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä sekä käynnistää toiminta Ukrainassa. Seppälässä on käynnissä kassajärjestelmän uudistus, joka otetaan kokonaisuudessaan käyttöön kesän aikana.

Muut investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 0,2 miljoonaa euroa.

Yhtiökokous

Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous päätti 20.3.2007 hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan Lasse Koivun ilmoitettua, että hän ei ole enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseneksi, yhtiökokous valitsi toimitusjohtaja Erkki Etolan, professori Eva Liljeblomin, toimitusjohtaja Kari Niemistön, ministeri Christoffer Taxellin, viestintäjohtaja Carola Teir-Lehtisen ja kamarineuvos Henry Wiklundin uudelleen hallituksen jäseniksi sekä toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Berghin uudeksi hallituksen jäseneksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka.

Järjestäytymiskokouksessaan 20.3.2007 hallitus valitsi puheenjohtajakseen ministeri Christoffer Taxellin ja varapuheenjohtajakseen edelleen toimitusjohtaja Erkki Etolan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi ministeri Christoffer Taxellin ja muiksi jäseniksi edelleen toimitusjohtaja Erkki Etolan, professori Eva Liljeblomin ja kamarineuvos Henry Wiklundin.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT-tilintarkastaja Jari Härmälä ja KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom. Varatilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Uuden osakeyhtiölain mukaan arvo-osuusjärjestelmään kuulumattomalla osakkeenomistajalla ei ole oikeutta osallistua yhtiökokoukseen. Tämän johdosta yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 12. pykälän muuttamisesta uuden osakeyhtiölain mukaiseksi.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 373 134 oman B-osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa viisi vuotta.

Osakkeet ja osakepääoma

Yhtiön osakekannan markkina-arvo maaliskuun lopussa oli 1 826,7 miljoonaa euroa (1 788,1 miljoonaa euroa). Vuoden 2006 lopussa osakekannan markkina- arvo oli 2 028,6 miljoonaa euroa.

Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät katsauskaudella sekä OMX Helsinki -indeksiä että OMX Helsinki Cap -indeksiä heikommin. Maaliskuun lopussa A-osakkeen kurssi oli 32,67 euroa, kun se vuoden 2006 lopussa oli 36,40 euroa, ja B-osakkeen kurssi 32,73 euroa, kun se vuoden 2006 lopussa oli 36,48 euroa.

Stockmannin vuoden 2000 optio-oikeuksilla joulukuussa 2006 merkityt 192 865 osaketta merkittiin kaupparekisteriin 28.2.2007, ja ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 1.3.2007. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 385 730 eurolla. Osakepääoma oli korotuksen jälkeen 111 709 806 euroa. Stockmannilla oli 24 564 243 A-sarjan osaketta ja 31 290 660 B-sarjan osaketta 31.3.2007.

Vuoden 2000 optio-oikeuksilla merkittiin 1.1.-30.3.2007 yhteensä 238 709 osaketta. Näistä 18 000 osaketta merkittiin kaupparekisteriin 10.4.2007, ja ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 11.4.2007. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 36 000 eurolla. 220 709 osakkeen osalta hallitus hyväksyi merkinnät kokouksessaan 26.4.2007. Näiden merkintöjen osalta osakepääoman korotus on 441 418 euroa. Edellä mainittujen korotusten jälkeen osakepääoma on 112 187 224 euroa, A-osakkeiden kokonaismäärä 24 564 243 ja B-osakkeiden 31 529 369.

Vuoden 2000 optio-oikeuksien perusteella oli mahdollista merkitä yhteensä 2 500 000 uutta B-osaketta, ja niillä merkittiin merkintäaikana yhteensä 2 499 800 B-osaketta. Merkintäaika päättyi 1.4.2007.

Stockmannin omistuksessa oli maaliskuun 2007 lopussa 373 134 omaa B- osaketta. Ne edustivat 0,7 prosenttia kaikista osakkeista sekä 0,1 prosenttia kaikista äänistä. Niiden hankintahinta oli yhteensä 5,6 miljoonaa euroa.

Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirja- tai optiolainan ottamiseen eikä omien osakkeiden ostamiseen.

Henkilömäärä

Katsauskaudella konsernin henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 10 308, mikä on 322 henkilöä enemmän kuin vertailukaudella. Henkilömäärään vaikuttivat kasvattavasti Venäjän ja Baltian tavaratalot ja myymälät, mutta sitä pienensi Stockmann Auton luovutus maaliskuun alussa 2006. Stockmannin kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 149 henkilöllä ja oli 8 259.

Ulkomailla työskenteli maaliskuun 2007 lopussa 3 790 henkilöä. Edellisen vuoden maaliskuun lopussa ulkomailla työskenteli 3 064 henkilöä. Ulkomailla työskentelevien osuus koko henkilöstöstä oli 34 prosenttia (32 prosenttia).

Loppuvuoden näkymät

Liiketoimintaympäristössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, eivätkä liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvät riskit ole olennaisesti muuttuneet vuosikertomuksessa esitetyistä.

Vähittäiskaupan myynnin arvioidaan kasvavan Suomessa noin 3 prosenttia vuonna 2007. Venäjän ja Baltian markkinoiden arvioidaan kasvavan edelleen Suomen markkinoita nopeammin. Stockmannin myynnin arvioidaan olevan runsaat 1,6 miljardia euroa.

Vuoden 2007 toisen neljänneksen jatkuvien toimintojen tulos tulee olemaan edellistä vuotta heikompi Suomen tavaratalojen Hullut Päivät -kampanjan ajoituttua ensimmäiselle neljännekselle. Vertailukauden jatkuvien toimintojen tulosta paransi lisäksi 4,7 miljoonan euron suuruinen kertaluontoinen myyntivoitto.

Vuoden 2006 tulokseen sisältyi liiketoimintojen myynnin seurauksena huomattavia kertaeriä. Vuonna 2007 nämä jäävät selvästi edellistä vuotta pienemmiksi. Konsernilla on meneillään useita merkittäviä investointeja. Vuoden aikana käyttöön otettavien investointien käynnistyskustannukset tulevat osaltaan rasittamaan tulosta vuonna 2007. Konsernin voitto ennen veroja jää kertaerien pienentymisen seurauksena pienemmäksi kuin vuonna 2006. Tavoitteena on kuitenkin, että jatkuvien toimintojen liikevoitto on parempi kuin vuonna 2006.

Tase, konserni, milj. euroa 31.3.07 31.3.06 31.12.06 VARAT Pitkäaikaiset varat

    Aineettomat hyödykkeet5,96,06,3
    Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet376,4271,5352,2
    Myytävissä olevat sijoitukset6,56,06,5
    Laskennalliset verosaamiset2,53,42,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä391,4286,9367,5
Lyhytaikaiset varat
   Vaihto-omaisuus181,3190,3155,0
   Saamiset, korolliset100,8108,198,9
   Saamiset, korottomat111,385,787,0
   Rahavarat23,814,559,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä417,2398,6400,1
Myytävänä oleviin toimintoihin liittyvät22,9
varat Varat yhteensä 808,6 708,4 767,6 OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma509,5454,4571,6
Vähemmistön osuus0,00,00,0
Oma pääoma yhteensä509,5454,4571,6
Pitkäaikaiset velat43,413,423,4
Laskennalliset verovelat26,226,926,2
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat, korollinen80,784,5
Lyhytaikaiset velat, koroton148,8126,5146,4
Lyhytaikaiset velat yhteensä229,5211,0146,4
Myytävänä oleviin toimintoihin liittyvät2,6
velat Oma pääoma ja velat yhteensä 808,6 708,4 767,6
Omavaraisuusaste, prosenttia63,064,174,5
Velkaantumisaste (Gearing), prosenttia19,718,4-6,3
Liiketoiminnan rahavirta/osake,euroa-0,69-0,582,15
Korollinen nettovelka, milj. euroa-0,5-24,7-134,7
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 100055,85554,48355,662
kpl Osakkeiden lukumäärä,
painotettu keskiarvo, 1000 kpl55,35354,07754,310
Osakkeiden lukumäärä, laimennettu 100055,87954,99555,178
kpl Osakkeiden markkina-avo milj. euroa 1 826,7 1 788,1 2 028,6

Omavaraisuusaste = 100 x (taseen oma pääoma + vähemmistöosuus) / (taseen loppusumma - saadut ennakot)

Velkaantumisaste (Gearing) = 100 x (korollinen vieras pääoma - rahavarat) / oma pääoma yhteensä

Korollinen nettovelka = korollinen vieras pääoma - rahavarat - korolliset saamiset

Osakekannan markkina-arvo 31.12. = osakkeiden lukumäärä kerrottuna tilinpäätöspäivän pörssikurssilla osakelajeittain

Rahavirtalaskelma, konserni, milj. euroa 1-3/2007 1-3/2006 1-12/2006 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto 6,1 8,4 104,7 Oikaisut

   Poistot9,18,332,1
   Liiketoiminnan muut tuotot-7,4-34,4
   Korkokulut ja muut rahoituskulut0,60,42,3
   Korkotuotot-0,4-0,6-1,8
   Verot1,90,324,3
   Muut oikaisut0,8-0,21,7
Käyttöpääoman muutokset
   Myynti- ja muiden saamisten muutos-22,34,61,7
   Vaihto-omaisuuden muutos-26,3-30,15,2
   Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos-2,0-7,911,2
Maksetut korot-0,2-0,7-2,5
Saadut korot0,40,61,1
Maksetut verot-6,5-7,4-28,2
Liiketoiminnan nettorahavirta-38,6-31,7117,4
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin-33,1-13,2-112,2
hyödykkeisiin Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä -12,7 hankintahetken rahavaroilla Tytäryhtiöiden myynti vähennettynä 45,7 105,0 myyntihetken rahavaroilla
Investoinnit muihin sijoituksiin-0,5
Aineellisen käyttöomaisuuden myynti8,4
Luovutustuotot muista sijoituksista0,10,9
Saadut osingot0,00,00,1
Investointien nettorahavirta-33,132,6-11,0
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti3,80,117,2
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+),80,751,2-33,3
vähennys (-) Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+), 20,0 10,0 vähennys (-)
Maksetut osingot-68,2-56,2-59,5
Rahoituksen nettorahavirta36,3-4,8-65,6
Rahavarojen muutos-35,3-3,940,8
Rahavarat kauden alussa59,218,418,4
Rahavarat kauden lopussa23,814,559,2

Tuloslaskelma,1-3/2007
konserni, milj. euroaJatkuvatLopetetutYhteensä
toiminnottoiminnot
Liikevaihto311,4311,4
Liiketoiminnan muut tuotot
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-191,6-191,6
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet-50,8-50,8
kulut
Poistot-9,1-9,1
Liiketoiminnan muut kulut-51,7-51,7
Liikevoitto8,28,2
Rahoitustuotot ja -kulut-0,2-0,2
Voitto ennen veroja8,08,0
Tuloverot-1,9-1,9
Tilikauden voitto6,16,1
Tulos/osake, euroa0,110,11
Tulos/osake, laimennettu, euroa0,110,11
Liikevoittoprosentti liikevaihdosta2,62,6
Oma pääoma/osake, euroa9,14
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk,21,2
prosenttia Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, 22,0 prosenttia Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi 8,259 8,259 muutettuna Investoinnit 33,2 33,2

Tuloslaskelma,1-3/2006
konserni, milj. euroaJatkuvatLopetetutYhteensä
toiminnottoiminnot
Liikevaihto269,461,1330,5
Liiketoiminnan muut tuotot0,07,47,4
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-168,7-52,5-221,2
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet-48,3-5,4-53,7
kulut
Poistot-8,0-0,3-8,3
Liiketoiminnan muut kulut-43,7-2,6-46,2
Liikevoitto0,87,78,5
Rahoitustuotot ja -kulut0,20,00,2
Voitto ennen veroja1,17,78,7
Tuloverot-0,3-0,1-0,3
Tilikauden voitto0,87,68,4
Tulos/osake, euroa0,020,140,16
Tulos/osake, laimennettu, euroa0,010,140,15
Liikevoittoprosentti liikevaihdosta0,312,62,6
Oma pääoma/osake, euroa8,40
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk,19,4
prosenttia Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, 21,6 prosenttia Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi 7 655 456 8 112 muutettuna Investoinnit 14,9 14,9

Tuloslaskelma,1-12/2006
konserni, milj. euroaJatkuvatLopetetutYhteensä
toiminnottoiminnot
Liikevaihto1 239,661,11 300,7
Liiketoiminnan muut tuotot5,129,334,4
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-721,1-52,5-773,6
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet-199,3-5,4-204,7
kulut
Poistot-31,8-0,3-32,1
Liiketoiminnan muut kulut-192,6-2,6-195,1
Liikevoitto99,929,6129,5
Rahoitustuotot ja -kulut-0,50,0-0,6
Voitto ennen veroja99,429,6128,9
Tuloverot-24,2-0,1-24,3
Tilikauden voitto75,229,5104,7
Tulos/osake, euroa1,390,541,93
Tulos/osake, laimennettu, euroa1,370,531,90
Liikevoittoprosentti liikevaihdosta8,148,410,0
Oma pääoma/osake, euroa10,34
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk,19,4
prosenttia Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, 22,9 prosenttia Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi 7 923 114 8 037 muutettuna Investoinnit 125,5 125,5

Tulos/osake, osakeantikorjattu = (voitto ennen veroja - vähemmistöosuus - tuloverot) / osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x kauden voitto (12 kk) / (oma pääoma + vähemmistöosuus) (keskimäärin 12 kk:n aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x (voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) (12 kk) / sijoitettu pääoma (keskimäärin 12:n kk aikana)

SEGMENTTITIEDOT Segmentit Myynti milj. euroa 1-3/2007 1-3/2006 Muutos 1-12/2006 prosenttia

Tavarataloryhmä281,2235,8191 119,0
Hobby Hall55,652,66199,8
Seppälä34,632,47158,1
Jakamaton0,20,220,9
Jatkuvat toiminnot yhteensä371,7320,9161 477,8
Lopetetut toiminnot74,874,8
Konserni371,7395,7-61 552,6
Liikevaihto, milj. euroa1-3/20071-3/2006Muutos1-12/2006
prosenttia
Tavarataloryhmä236,3198,519941,3
Hobby Hall46,243,66165,9
Seppälä28,726,87130,8
Jakamaton0,10,5-791,7
Jatkuvat toiminnot yhteensä311,4269,4161 239,6
Lopetetut toiminnot61,161,1
Konserni311,4330,5-61 300,7
Liikevoitto, milj. euroa1-3/20071-3/2006Muutos1-12/2006
prosenttia
Tavarataloryhmä7,8-0,179,5
Hobby Hall1,51,0497,1
Seppälä0,80,8121,1
Jakamaton-1,8-1,4-8,0
Eliminoinnit0,00,60,2
Jatkuvat toiminnot yhteensä8,20,899,9
Lopetetut toiminnot7,729,6
Konserni8,28,5-4129,5
Investoinnit,
brutto, milj. euroa31.3.0731.3.06Muutos31.12.06
prosenttia
Tavarataloryhmä30,412,8138115,3
Hobby Hall0,60,7-243,2
Seppälä2,01,2696,1
Jakamaton0,20,290,9
Jatkuvat toiminnot yhteensä33,214,9123125,5
Lopetetut toiminnot
Konserni33,214,9123125,5
Varat, milj. euroa31.3.0731.3.06Muutos31.12.06
prosenttia
Tavarataloryhmä633,2485,031557,9
Hobby Hall111,6111,10104,0
Seppälä36,329,12538,0
Jakamaton27,560,4-5467,7
Jatkuvat toiminnot yhteensä808,6685,518767,6
Lopetetut toiminnot22,9
Konserni808,6708,414767,6
Korottomat velat, milj.31.3.0731.3.06Muutos31.12.06
euroaprosenttia
Tavarataloryhmä116,398,718122,0
Hobby Hall20,018,8613,9
Seppälä5,33,93710,9
Jakamaton33,429,51325,8
Jatkuvat toiminnot yhteensä175,0150,816172,6
Lopetetut toiminnot2,6
Konserni175,0153,514172,6

Markkina-alueet1-3/2007
JatkuvatLopetetutYhteensä
Myynti, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)281,4281,4
Baltia 2)43,043,0
Venäjä 3)47,347,3
Konserni371,7371,7
Suomi, prosenttia75,775,7
Ulkomaat, prosenttia24,324,3
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevaihto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)234,3234,3
Baltia 2)36,636,6
Venäjä 3)40,540,5
Konserni311,4311,4
Suomi, prosenttia75,275,2
Ulkomaat, prosenttia24,824,8
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevoitto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)10,810,8
Baltia 2)2,52,5
Venäjä 3)-5,2-5,2
Konserni8,28,2
Suomi, prosenttia132,2132,2
Ulkomaat, prosenttia-32,2-32,2
31.3.2007
Investoinnit,JatkuvatLopetetutYhteensä
brutto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)14,314,3
Baltia 2)0,60,6
Venäjä 3)18,318,3
Konserni33,233,2
Suomi, prosenttia43,143,1
Ulkomaat, prosenttia56,956,9
JatkuvatLopetetutYhteensä
Varat, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)567,3567,3
Baltia 2)74,174,1
Venäjä 3)167,3167,3
Konserni808,6808,6
Suomi, prosenttia70,270,2
Ulkomaat, prosenttia29,829,8
1) Tavarataloryhmä, Stockmann Auto,
Hobby Hall ja Seppälä 2) Tavarataloryhmä, Hobby Hall ja Seppälä 3) Tavarataloryhmä ja Seppälä

Markkina-alueet1-3/2006
JatkuvatLopetetutYhteensä
Myynti, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)242,674,8317,5
Baltia 2)36,636,6
Venäjä 3)41,741,7
Konserni320,974,8395,7
Suomi, prosenttia75,680,2
Ulkomaat, prosenttia24,419,8
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevaihto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)202,661,1263,7
Baltia 2)31,131,1
Venäjä 3)35,735,7
Konserni269,461,1330,5
Suomi, prosenttia75,279,8
Ulkomaat, prosenttia24,820,2
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevoitto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)0,97,78,6
Baltia 2)1,31,3
Venäjä 3)-1,4-1,4
Konserni0,87,78,5
Suomi, prosenttia114,8101,4
Ulkomaat, prosenttia-14,8-1,4
31.3.2006
Investoinnit,JatkuvatLopetetutYhteensä
brutto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)9,09,0
Baltia 2)0,20,2
Venäjä 3)5,75,7
Konserni14,914,9
Suomi, prosenttia60,460,4
Ulkomaat, prosenttia39,639,6
JatkuvatLopetetutYhteensä
Varat, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)524,0524,0
Baltia 2)73,873,8
Venäjä 3)87,722,9110,6
Konserni685,522,9708,4
Suomi, prosenttia76,474,0
Ulkomaat, prosenttia23,626,0
1) Tavarataloryhmä, Stockmann Auto,
Hobby Hall ja Seppälä 2) Tavarataloryhmä, Hobby Hall ja Seppälä 3) Tavarataloryhmä ja Seppälä

Markkina-alueet1-12/2006
JatkuvatLopetetutYhteensä
Myynti, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)1 123,774,81 198,6
Baltia 2)165,3165,3
Venäjä 3)188,8188,8
Konserni1 477,874,81 552,6
Suomi, prosenttia76,077,2
Ulkomaat, prosenttia24,022,8
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevaihto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)937,561,1998,5
Baltia 2)140,6140,6
Venäjä 3)161,6161,6
Konserni1 239,661,11 300,7
Suomi, prosenttia75,676,8
Ulkomaat, prosenttia24,423,2
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevoitto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)75,27,782,9
Baltia 2)21,021,0
Venäjä 3)3,821,925,6
Konserni99,929,6129,5
Suomi, prosenttia75,264,0
Ulkomaat, prosenttia24,836,0
31.12.2006
Investoinnit,JatkuvatLopetetutYhteensä
brutto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)64,064,0
Baltia 2)1,81,8
Venäjä 3)59,759,7
Konserni125,5125,5
Suomi, prosenttia51,051,0
Ulkomaat, prosenttia49,049,0
JatkuvatLopetetutYhteensä
Varat, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)594,8594,8
Baltia 2)69,769,7
Venäjä 3)103,1103,1
Konserni767,6767,6
Suomi, prosenttia77,577,5
Ulkomaat, prosenttia22,522,5
1) Tavarataloryhmä, Stockmann Auto,
Hobby Hall ja Seppälä 2) Tavarataloryhmä, Hobby Hall ja Seppälä 3) Tavarataloryhmä ja Seppälä

Laskelma oman pääoman

muutoksista,Osake-Ylikurssi-Vara-
konserni, milj. euroapääoma*rahastorahasto
Oma pääoma 31.12.2005109,0166,50,2
Osakepalkkiot0,1
Osingonjako
Muuntoerot
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 31.3.2006109,0166,60,2
Oma pääoma 31.12.2006111,7183,40,2
Merkinnät optiotodistuksilla0,52,6
Osakepalkkiot0,2
Siirto muihin rahastoihin0,0
Optioiden kuluoikaisut
Osingonjako
Muuntoerot
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 31.3.2007112,2186,20,2
* sisältää osakeannin

Laskelma oman pääoman

muutoksista,MuutMuunto-Kertyneet
konserni, milj. euroarahastot**erotvoittovarat
Oma pääoma 31.12.200543,90,0185,7
Osakepalkkiot0,1
Osingonjako-59,5
Muuntoerot0,00,0
Katsauskauden tulos8,4
Oma pääoma 31.3.200643,90,0134,7
Oma pääoma 31.12.200643,90,0232,3
Merkinnät optiotodistuksilla
Osakepalkkiot0,1
Siirto muihin rahastoihin
Optioiden kuluoikaisut0,5
Osingonjako-72,1
Muuntoerot0,00,0
Katsauskauden tulos6,1
Oma pääoma 31.3.200743,90,0167,0
** laskennallisella verolla
vähennettynä

Laskelma oman pääoman

muutoksista,Vähemmistö-
konserni, milj. euroaYhteensäosuusYhteensä
Oma pääoma 31.12.2005505,20,0505,3
Osakepalkkiot0,30,3
Osingonjako-59,5-59,5
Muuntoerot0,00,0
Katsauskauden tulos8,40,08,4
Oma pääoma 31.3.2006454,40,0454,4
Oma pääoma 31.12.2006571,60,0571,6
Merkinnät optiotodistuksilla3,13,1
Osakepalkkiot0,30,3
Siirto muihin rahastoihin0,00,0
Optioiden kuluoikaisut0,50,5
Osingonjako-72,1-72,1
Muuntoerot0,00,0
Katsauskauden tulos6,10,06,1
Oma pääoma 31.3.2007509,50,0509,5

Vastuusitoumukset, konserni, 31.3.07 31.3.06 31.12.06 milj. euroa Kiinnitykset maa-alueisiin 1,7 1,7 1,7 ja rakennuksiin

Takaukset1,51,5
Pantit0,10,10,1
Yhteensä3,31,73,2
Liiketilojen
vuokrasopimukset, milj. euroa Sitovien liiketilojen vuokrasopimusten perusteella maksettavat minimivuokrat
Yhden vuoden kuluessa69,949,769,6
Yli vuoden kuluessa342,9372,4351,5
Yhteensä412,8422,1421,1
Leasingsopimusten maksut,
milj. euroa
Yhden vuoden kuluessa1,00,91,1
Yli vuoden kuluessa0,90,80,9
Yhteensä1,91,72,0
Johdannaissopimukset,
konserni, milj. euroa Nimellisarvot Valuuttajohdannaissopimukset 5,3 Käytetyt valuuttakurssit Maa Valuutta 31.3.07 31.3.06 31.12.06
VenäjäRUB34,658033,546034,6800
ViroEEK15,646615,646615,6466
LatviaLVL0,70970,69610,6972
LiettuaLTL3,45283,45283,4528

Tuloslaskelma

vuosineljänneksittäin,Q1Q4Q3Q2
konserni, milj. euroa2007200620062006
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto311,4389,6281,1299,5
Liiketoiminnan muut tuotot0,00,40,04,7
Aineiden ja tarvikkeiden-191,6-215,6-166,1-170,8
käyttö Palkat ja työsuhde- -50,8 -57,9 -44,2 -48,9 etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot-9,1-7,9-7,9-8,1
Liiketoiminnan muut kulut-51,7-58,1-43,0-47,7
Liikevoitto8,250,519,828,7
Rahoitustuotot ja -kulut-0,2-0,50,5-0,9
Voitto ennen veroja8,050,120,427,9
Tuloverot-1,9-12,3-5,0-6,6
Tilikauden voitto6,137,815,421,2
jatkuvista toiminnoista Lopetetut toiminnot Tilikauden voitto 21,9 lopetetuista toiminnoista Tilikauden voitto 6,1 37,8 15,4 43,1 Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa
Perus0,110,700,290,39
Laimennettu0,110,690,280,39
Tulos/osake, lopetetut
toiminnot, euroa
Perus0,00-0,010,41
Laimennettu-0,010,000,40
Tulos/osaket, yhteensä,
euroa
Perus0,110,700,280,80
Laimennettu0,110,680,280,79
Q1Q4Q3Q2
Myynti milj. euroa2007200620062006
Tavarataloryhmä281,2363,4249,0270,8
Hobby Hall55,655,545,546,2
Seppälä34,645,340,240,2
Jakamaton0,20,20,20,3
Jatkuvat toiminnot yhteensä371,7464,4334,9357,6
Lopetetut toiminnot
Konserni371,7464,4334,9357,6
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä236,3305,5209,8227,4
Hobby Hall46,246,137,838,4
Seppälä28,737,533,233,3
Jakamaton0,10,50,20,4
Jatkuvat toiminnot yhteensä311,4389,6281,1299,5
Lopetetut toiminnot
Konserni311,4389,6281,1299,5
Liikevoitto, milj. euroa
Tavarataloryhmä7,844,313,122,2
Hobby Hall1,53,42,10,6
Seppälä0,87,35,47,6
Jakamaton-1,8-3,8-0,9-1,9
Eliminoinnit0,0-0,60,10,2
Jatkuvat toiminnot yhteensä8,250,619,828,7
Lopetetut toiminnot21,9
Konserni8,250,619,850,6

Tuloslaskelma

vuosineljänneksittäin,Q1Q4Q3Q2
konserni, milj. euroa2006200520052005
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto269,4379,3262,0274,0
Liiketoiminnan muut tuotot0,07,00,00,0
Aineiden ja tarvikkeiden-168,7-214,3-155,7-156,6
käyttö Palkat ja työsuhde- -48,3 -56,5 -41,8 -45,6 etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot-8,0-8,7-6,7-7,3
Liiketoiminnan muut kulut-43,7-52,8-40,2-41,7
Liikevoitto0,853,917,523,1
Rahoitustuotot ja -kulut0,2-2,00,6-0,5
Voitto ennen veroja1,152,018,222,5
Tuloverot-0,3-13,3-4,7-5,6
Tilikauden voitto0,838,613,516,9
jatkuvista toiminnoista Lopetetut toiminnot Tilikauden voitto 7,6 3,7 2,0 1,0 lopetetuista toiminnoista Tilikauden voitto 8,4 42,4 15,4 17,9 Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa
Perus0,010,720,250,32
Laimennettu0,010,710,250,31
Tulos/osake, lopetetut
toiminnot, euroa
Perus0,140,070,040,02
Laimennettu0,140,070,040,02
Tulos/osake, yhteensä,
euroa
Perus0,150,790,290,34
Laimennettu0,150,780,290,33
Q1Q4Q3Q2
Myynti milj. euroa2006200520052005
Tavarataloryhmä235,8344,3228,4244,4
Hobby Hall52,663,443,942,7
Seppälä32,445,140,139,9
Jakamaton0,20,20,20,2
Jatkuvat toiminnot yhteensä320,9453,1312,6327,3
Lopetetut toiminnot74,8117,4109,6130,6
Konserni395,7570,5422,3457,9
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä198,5289,0191,9204,8
Hobby Hall43,652,636,435,5
Seppälä26,837,333,132,9
Jakamaton0,50,50,60,8
Jatkuvat toiminnot yhteensä269,4379,3262,0274,0
Lopetetut toiminnot61,196,489,9106,8
Konserni330,5475,7351,9380,9
Liikevoitto, milj. euroa
Tavarataloryhmä-0,137,812,115,2
Hobby Hall1,04,30,90,2
Seppälä0,814,56,98,4
Jakamaton-1,4-3,3-1,4-1,5
Eliminoinnit0,60,6-0,90,7
Jatkuvat toiminnot yhteensä0,853,917,523,1
Lopetetut toiminnot7,74,11,91,5
Konserni8,558,019,524,6

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus tänään 26.4.2007 klo 14.00, World Trade Center, Marskin sali, Aleksanterinkatu 17, Helsinki.

Takaisin listaukseen