STOCKMANNIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 30.3

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 30.3.2004 klo 18.00

STOCKMANNIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 30.3.2004

Helsingissä 30.3.2004 pidetty Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2003 ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Yhtiökokous päätti jakaa perusosinkona viime vuodelta 0,90 euroa ja lisäosinkona 0,45 euroa eli yhteensä 1,35 euroa osakkeelta. Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

Toimitusjohtajan katsaus

Katsauksessaan Stockmannin yhtiökokouksessa Helsingissä 30.3.2004 toimitusjohtaja Hannu Penttilä totesi konsernilla olevan enää rajalliset mahdollisuudet orgaaniseen kasvuun kotimaan markkinoilla. Kasvua haetaan ulkomailta eli Venäjältä ja Baltian maista. Viime vuonna ulkomaisen myynnin osuus oli 11 prosenttia. Se kasvaa tänä vuonna ripeästi, kun Riian tavaratalo toimii ensimmäisen täyden toimintavuotensa ja Moskovaan avataan kaksi uutta tavarataloa sekä 2-3 uutta Zara-myymälää. Myös Seppälä jatkaa laajentumistaan Latviassa ja avaa ensimmäiset myymälänsä Venäjällä. Penttilä uskoo, että Stockmann-konsernilla ei tule olemaan vaikeuksia saavuttaa strategista tavoitettaan, jonka mukaan vuoteen 2008 mennessä vähintään kolmasosa myynnistä ja tuloksesta tulee ulkomailta.

Penttilän mukaan Stockmann-konsernin kehitysnäkymät tänä vuonna ja lähitulevaisuudessa näyttävät lupaavilta. Tämän vuoden startti on ollut erittäin hyvä erityisesti tavaratalojen ja Seppälän osalta. Myös maaliskuun myynnin kehitys on ollut vahvaa, ja varsinaisen liiketoiminnan tulos tulee olemaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä selvästi parempi kuin viime vuonna. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitto tulee kuitenkin jäämään viimevuotista pienemmäksi, koska Tapiolan tavaratalokiinteistön myyntivoitto sisältyi viime vuonna juuri ensimmäisen neljänneksen tulokseen.

Stockmann-konsernin myynnin kasvun arvioidaan olevan tänä vuonna vähintään samaa tasoa kuin vuonna 2003 ja nousevan yli 1,8 miljardiin euroon. Tavoitteena on, että konsernin vuoden 2004 voitto ennen satunnaisia eriä on parempi kuin vuonna 2003.

Osinko 1,35 euroa osakkeelta

Yhtiökokous päätti, että osinkona tilikaudelta 2003 maksetaan 0,90 euroa osakkeelta sekä lisäosinkona 0,45 euroa osakkeelta eli yhteensä 1,35 euroa osakkeelta. Osinkoina maksetaan yhteensä 70,5 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan 14.4.2004 niille osakkeenomistajille, jotka osingonjaon täsmäytyspäivänä 2.4.2004 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 5. pykälässä olevan hallituksen jäsenen toimikautta koskevan määräyksen muuttamisesta siten, että hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Yhtiöjärjestyksen aiempi ja uusi 5. pykälä liitteenä.

Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä, ja valitsi hallituksen jäsenistä toimitusjohtaja Lasse Koivun, toimitusjohtaja Erkki Etolan, professori Eva Liljeblomin, toimitusjohtaja Kari Niemistön, ministeri Christoffer Taxellin ja kamarineuvos Henry Wiklundin uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka. Varatuomari Erik Andersonin ilmoitettua, että hän ei ole käytettävissä, valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi valiokunnan ehdotuksen mukaisesti viestintäjohtaja Carola Teir-Lehtinen.

Järjestäytymiskokouksessaan 30.3.2004 hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen toimitusjohtaja Lasse Koivun ja varapuheenjohtajakseen toimitusjohtaja Erkki Etolan.

Tilintarkastajat

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT-tilintarkastaja Wilhelm Holmberg ja KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom. Varatilintarkastajana jatkaa KPMG Wideri Oy Ab.

Muut päätökset

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 413 000 oman B-osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden.

Sen johdosta, että Stockmann Oyj Abp:n vuoden 2000 optio-oikeuksien kaupparekisterimerkinnöissä oli todettu virhe, yhtiökokous päätti vahvistaa rekisteröintiä varten varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2000 tekemän päätöksen optio-oikeuksien antamisesta Stockmannin ja sen tytäryhtiöiden johtoon tai keskijohtoon kuuluville avainhenkilöille entisin ehdoin.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

LIITE yhtiöjärjestyksen 5. pykälän muutos

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

STOCKMANN Oyj Abp LIITE PÖRSSITIEDOTTEESEEN 30.3.2004

Vanhan yhtiöjärjestyksen 5. pykälä:

5 ² Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä.

Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä kolmeksi vuodeksi siten, että mikäli mahdollista kolmasosa heistä joutuu vuosittain erovuoroon. Tällaisen jakautumisen saavuttamiseksi voidaan osa jäsenistä valita yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy sen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, jolloin hänen toimikautensa on kulunut loppuun. Jos hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy kesken toimikauden, voidaan uusi jäsen valita seuraavassa yhtiökokouksessa.

Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksin. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Kuitenkin, jos hallituksen puheenjohtajaa valittaessa äänet menevät tasan, vaalin ratkaisee arpa.

Uuden yhtiöjärjestyksen 5. pykälä:

5 ² Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu, ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksin. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Kuitenkin, jos hallituksen puheenjohtajaa valittaessa äänet menevät tasan, vaalin ratkaisee arpa.

Takaisin listaukseen