STOCKMANNIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 20.3.2007

Helsingissä 20.3.2007 pidetty Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous valitsi hallitustyöskentelystä vetäytyneen dipl.ekon. Lasse Koivun tilalle hallitukseen toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Berghin. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi uudeksi puheenjohtajakseen ministeri Christoffer Taxellin.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2006, myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille ja päätti jakaa osinkona viime vuodelta 1,30 euroa osakkeelta. Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

Toimitusjohtajan katsaus

Katsauksessaan Stockmannin yhtiökokouksessa Helsingissä 20.3.2007 toimitusjohtaja Hannu Penttilä totesi konsernin tehneen jälleen viime vuonna historiansa parhaan tuloksen. Voitto ennen veroja nousi 25 prosenttia ja oli 128,9 miljoonaa euroa.

Sijoitetun pääoman tuotto nousi 22,9 prosenttiin ja liikevoittomarginaali 10,0 prosenttiin, jotka molemmat ylittävät vuodelle 2011 asetetut taloudelliset tavoitteet. Nämä tunnusluvut tulevat Penttilän mukaan lähimmän parin vuoden aikana hieman notkahtamaan meneillään olevan suuren investointivaiheen vuoksi. Tavoitteena on kuitenkin saavuttaa tämä taso pysyvämmin vuoteen 2011 mennessä.

Tuloksen parantumisen takana olivat sekä rakennejärjestelyistä saadut tuotot että ulkomailla voimakkaasti parantunut tulos. Toimitusjohtaja Penttilän mukaan voidaankin sanoa, että Stockmann on pitkän perusinvestointivaiheen jälkeen saavuttanut ulkomaantoiminnoissaan nyt sellaisen kriittisen massan, jonka seurauksena tulosta jo syntyy. Kertaerät mukaan lukien 36 prosenttia konsernin tuloksesta tuli viime vuonna ulkomailta.

Toimitusjohtaja Hannu Penttilä totesi kaikkien Stockmann-konsernin tulosyksiköiden, tavarataloryhmän, Seppälän ja Hobby Hallin, olevan tällä hetkellä vähintäänkin hyvässä kunnossa. Kaikilla on uskottava ja realistinen laajentumisstrategia, joka suuntautuu samoille maantieteellisille alueille, Baltiaan, Venäjälle ja tulevaisuudessa todennäköisesti Ukrainaan.

Osinko 1,30 euroa osakkeelta

Yhtiökokous päätti, että osinkona tilikaudelta 2006 maksetaan 1,30 euroa osakkeelta. Osinkoina maksetaan yhteensä 72,1 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan 30.3.2007 niille osakkeenomistajille, jotka osingonjaon täsmäytyspäivänä 23.3.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan Lasse Koivun ilmoitettua, että hän ei ole enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseneksi, yhtiökokous valitsi toimitusjohtaja Erkki Etolan, professori Eva Liljeblomin, toimitusjohtaja Kari Niemistön, ministeri Christoffer Taxellin, viestintäjohtaja Carola Teir-Lehtisen ja kamarineuvos Henry Wiklundin uudelleen hallituksen jäseniksi sekä toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Berghin uudeksi hallituksen jäseneksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka.

Järjestäytymiskokouksessaan 20.3.2007 hallitus valitsi puheenjohtajakseen ministeri Christoffer Taxellin ja varapuheenjohtajakseen edelleen toimitusjohtaja Erkki Etolan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi ministeri Christoffer Taxellin ja muiksi jäseniksi edelleen toimitusjohtaja Erkki Etolan, professori Eva Liljeblomin ja kamarineuvos Henry Wiklundin.

Tilintarkastajat

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT-tilintarkastaja Jari Härmälä ja KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom. Varatilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Uuden osakeyhtiölain mukaan arvo-osuusjärjestelmään kuulumattomalla osakkeenomistajalla ei ole oikeutta osallistua yhtiökokoukseen. Tämän johdosta yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 12. pykälän muuttamisesta uuden osakeyhtiölain mukaiseksi.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 373 134 oman B-osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa viisi vuotta.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

LIITTEET Yhtiöjärjestyksen 12. pykälän muutos

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

LIITE

YHTIÖJÄRJESTYKSEN 12. PYKÄLÄN MUUTOS

VANHA SANAMUOTO

12. pykälä Äänioikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistaja käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja on tehnyt yhtiölle osallistumisilmoituksen aikana ja paikassa, jotka on mainittu yhtiökokouskutsussa. Ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo- osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakeluetteloon ennen 28.9.1994. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo- osuusjärjestelmään.

UUSI SANAMUOTO

12. pykälä Äänioikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistaja käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja on tehnyt yhtiölle osallistumisilmoituksen aikana ja paikassa, jotka on mainittu yhtiökokouskutsussa. Ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Takaisin listaukseen