STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 27.4.2004, klo 11.45

STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2004

Stockmann-konsernin myynti kasvoi 5,6 prosenttia ja oli 402,9 Me (381,4 Me vuonna 2003). Varsinaisen liiketoiminnan tulos parani 5,1 Me. Tavarataloryhmän, autoryhmän ja Seppälä-ryhmän liikevoitot kasvoivat, ja Hobby Hall -ryhmän liikevoitto oli vertailukauden tasolla. Voitto ennen satunnaisia eriä oli 4,8 Me. Edellisen vuoden vastaavaan lukuun, joka oli 12,5 Me, sisältyi 12,8 Me liiketoiminnan muita tuottoja. Vuoden 2004 tulosarvio on muuttumaton.

Myynti ja tulos

Stockmann-konsernin myynti oli vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä 402,9 miljoonaa euroa eli 21,5 miljoonaa euroa ja 5,6 prosenttia suurempi kuin vertailukauden myynti. Liikevaihto oli 336,0 miljoonaa euroa ja 5,4 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella.

Konsernin liiketoiminnan myyntikate kasvoi 9,9 miljoonalla eurolla ja oli 103,1 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan suhteellinen myyntikate parani kaikissa liiketoimintaryhmissä ja oli 30,7 prosenttia (29,2 prosenttia). Toiminnan kustannukset kasvoivat 5,7 miljoonaa euroa, ja poistot kasvoivat 0,2 miljoonaa euroa. Varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto kasvoi 4,0 miljoonalla eurolla, ja lisäksi nettorahoitustuotot kasvoivat 1,1 miljoonaa euroa. Nämä paransivat varsinaisen liiketoiminnan voittoa ennen satunnaisia eriä yhteensä 5,1 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Liiketoiminnan muita tuottoja ei katsauskaudella ollut. Vertailukaudella saatiin Tapiolan tavaratalokiinteistön myynnistä 12,8 miljoonaa euroa liiketoiminnan muita tuottoja. Näin ollen konsernin liikevoitto pieneni 8,8 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot kasvoivat 1,1 miljoonaa euroa 3,1 miljoonaan euroon likvidien varojen kasvun ja valuuttakurssivoittojen ansiosta.

Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä oli 4,8 miljoonaa euroa eli 7,7 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Välittömät verot olivat 1,4 miljoonaa euroa eli 2,3 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuotta aiemmin. Katsauskauden voitto oli 3,4 miljoonaa euroa ja vuotta aiemmin 8,9 miljoonaa euroa.

Tulos osaketta kohden oli 0,06 euroa (0,17 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 9,08 euroa (9,45 euroa).

Myynti ja tuloskehitys ryhmittäin

Tavarataloryhmän myynti kasvoi 8 prosenttia 199,6 miljoonaan euroon. Myynti Suomessa kasvoi 5 prosenttia. Myyntiä Suomessa kasvatti osittain Hullut Päivät -kampanjan ensimmäinen myyntipäivä, joka osui vertailukaudesta poiketen maaliskuun viimeiselle päivälle. Myyntiä pienensi puolestaan Akateemisen Kirjakaupan lehtiliiketoiminnan myyminen Suomalaiselle Kirjakaupalle kesäkuussa 2003. Venäjällä myynti kasvoi sekä ruplamääräisesti että euromääräisesti. Stockmann siirtyi Venäjällä aiemmasta dollariin perustuvasta hinnoittelusta ruplahinnoitteluun tammikuun 2004 lopulla. Liiketoiminnan myönteiseen kehitykseen Venäjällä vaikuttivat osaltaan arvonlisäveron alentuminen ja myyntiveron poistuminen vuoden alussa. Myös Virossa myynti kasvoi. Ulkomaantoimintojen myyntiä kasvatti lisäksi lokakuussa 2003 Latviassa avattu Riian tavaratalo. Ulkomaantoimintojen myynti kasvoi 26 prosenttia, ja sen osuus ryhmän myynnistä nousi 18 prosenttiin (15 prosenttia). Tavarataloryhmän liikevoitto kasvoi 2,5 miljoonaa euroa ja oli 0,7 miljoonaa euroa (-1,8 miljoonaa euroa). Tulosta rasittivat huhtikuun 17. päivänä 2004 Moskovassa avatun Mega Etelä -tavaratalon avausta edeltäneet kustannukset sekä Riian tavaratalon käynnistyskustannukset.

Autoveron alennusta seuranneen vuoden 2003 poikkeuksellisen voimakkaan myynnin kasvun jälkeen automyynnin kasvu Suomessa tasaantui alkuvuonna 2004. Autoryhmän myynti kasvoi 4 prosenttia ja oli 117,9 miljoonaa euroa. Uusien autojen kappalemääräinen myynti pieneni 8 prosenttia, ja käytettyjen autojen kappalemääräinen myynti kasvoi 6 prosenttia. Stockmannin markkinaosuus pääkaupunkiseudun autokaupassa pieneni hieman. Ryhmän liikevoitto parani ja oli 1,9 miljoonaa euroa (1,7 Me).

Hobby Hall -ryhmän myynti oli 56,6 miljoonaa euroa (57,8 Me). Etäkaupan kokonaismarkkinoiden pienenemisestä huolimatta Hobby Hallin etäkauppa kasvoi kotimaassa 5 prosenttia. Varsinkin online-kauppa kasvoi voimakkaasti. Kotimaan myynti jäi kuitenkin yhden prosentin pienemmäksi kuin edellisenä vuonna, koska vertailuvuoden luvussa on mukana suljettujen kolmen myymälän myynti. Ryhmän myynti ulkomailla jäi 7 prosenttia pienemmäksi kuin edellisenä vuonna. Tähän vaikuttivat kiristetty luottopolitiikka sekä yhden myymälän lopettaminen Virossa vuoden 2003 lopussa. Ryhmän liiketulos oli edellisen vuoden tasolla eli -0,7 miljoonaa euroa. Suhteellinen myyntikate parani hieman vertailukaudesta. Vuoden 2003 lopulla käynnistetyt kannattavuuden parantamistoimenpiteet ovat vaikuttaneet kuluihin ja myyntikatteeseen suunnitellulla tavalla. Ne parantavat myyntikatetta edelleen toisella vuosineljänneksellä.

Seppälä-ryhmän myynti kasvoi 9 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 28,6 miljoonaa euroa. Seppälän myynti kasvoi sekä Suomessa että Baltiassa, jossa myyntiä kasvattivat vuoden 2003 lopulla avatut Latvian myymälät. Seppälän liiketulos kasvoi myynnin ja suhteellisen myyntikatteen paranemisen ansiosta 1,1 miljoonaa euroa ja oli -0,8 miljoonaa euroa (-1,9 miljoonaa euroa). Hyvän varasto- ja valikoimahallinnan ansiosta suhteellista myyntikatetta pystyttiin parantamaan entisestään.

Rahoitus ja sitoutunut pääoma

Likvidit varat olivat katsauskauden lopussa 88,6 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 59,6 miljoonaa euroa ja vuoden 2003 lopussa 121,3 miljoonaa euroa.

Katsauskauden aikana ei ole lyhennetty lainoja eikä nostettu uutta pitkäaikaista lainaa. Pitkäaikaisten lainojen määrä oli maaliskuun lopussa 49,2 miljoonaa euroa. Investointeihin sitoutui pääomaa yhteensä 17,6 miljoonaa euroa. Käyttöpääoman kasvu vuoden alusta maaliskuun loppuun oli 27,8 miljoonaa euroa. Tämä lisäys sitoutui pääosin Riian ja Moskovan uusien tavaratalojen varastoihin ja saamisiin. Vuoden 1997 optioiden perusteella tehdyistä osakemerkinnöistä kertyi tammikuussa omaa pääomaa 0,3 miljoonaa euroa. Yhtiökokouksen 30.3.2004 päättämä vuoden 2003 osinko, 70,5 miljoonaa euroa, maksettiin huhtikuun puolivälissä. Osavuosikatsauksessa se on käsitelty osinkona ja velkana osakkeenomistajille. Tämä vaikutti siihen, että omavaraisuusaste aleni vuoden 2003 lopun 68,3 prosentista 59,9 prosenttiin. Vertailukauden lopussa omavaraisuusaste oli 63,5 prosenttia.

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti viimeisten 12 kuukauden ajalta pieneni tuloksen pienenemisen myötä ja oli 13,0 prosenttia (15,2 prosenttia). Konsernin sitoutunut pääoma kasvoi edellisen vuoden maaliskuusta mm. Riian ja Moskovan uusiin tavarataloihin sitoutuneen pääoman seurauksena ja oli katsauskauden lopulla 545,9 miljoonaa euroa (538,5 miljoonaa euroa). Sitoutunutta pääomaa pienensi puolestaan edellistä vuotta suuremmista osingoista johtuva osinkovelan kasvu 45,9 miljoonasta eurosta 70,5 miljoonaan euroon.

Investoinnit

Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 17,6 miljoonaa euroa (6,0 miljoonaa euroa).

Tavarataloryhmän investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 13,1 miljoonaa euroa. Ryhmän merkittävin investointikohde oli Ikealta vuokratuissa tiloissa toimiva Moskovan uusi Mega Etelä -tavaratalo, joka avattiin huhtikuun 17 päivänä. Sen toiminta on käynnistynyt erittäin hyvin. Katsauskaudella kohteeseen sitoutui 11,4 miljoonaa euroa. Tavaratalo on myyntipinta-alaltaan noin 10 000 neliömetrin suuruinen, ja Stockmannin investointi kohteeseen on noin 19,0 miljoonaa euroa. Moskovassa ovat vuokranantajan toimesta käynnissä myös toisen myyntipinta- alaltaan noin 10 000 neliömetrin suuruisen tavaratalon, Mega Pohjoisen, rakennustyöt. Se avataan suunnitelmien mukaan vuoden 2004 lopussa Ikean omistamissa tiloissa. Stockmannin osuus tästäkin investoinnista tulee olemaan vajaa 20 miljoonaa euroa. Venäjällä ovat lisäksi käynnissä toisen Zara-myymälän sisustustyöt. Se avataan toukokuun lopussa Moskovan keskustan tuntumassa. Mega Pohjoinen -kauppakeskuksessa avataan Zara- myymälä vuoden lopulla. Kuopiossa avattiin maaliskuussa seitsemäs Stockmann Beauty -kosmetiikkaketjun myymälä.

Hobby Hall -ryhmän investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 0,4 miljoonaa euroa. Ne kohdistuivat pääosin tietojärjestelmien kehittämiseen.

Seppälän investoinnit katsauskaudella olivat 0,2 miljoonaa euroa. Seppälä avasi ensimmäisen myymälänsä Venäjällä Stockmannin tavaratalon yhteydessä Moskovan Mega Etelä -kauppakeskuksessa huhtikuun 17. päivänä. Myös Seppälän myynti Moskovassa on käynnistynyt erittäin hyvin. Moskovan Mega Pohjoinen -kauppakeskuksessa Seppälä avaa myymälän joulumarkkinoille 2004.

Katsauskauden kiinteistöinvestoinnit olivat 3,6 miljoonaa euroa, josta 2,1 miljoonaa euroa kohdistui autoryhmän käyttöön tulevaan Audi-autotaloon Espoon Suomenojalla ja 0,5 miljoonaa euroa Helsingin tavaratalon laajennuksen valmistelutöihin. Audi-autotalo toteutetaan laajentamalla Stockmannin omistamaa autoryhmän käytössä olevaa rakennusta. Suunnitelmien mukaan pääkaupunkia ja lähiympäristöä palveleva Audi-autotalo otetaan käyttöön kesällä 2004.

Muut investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 0,4 miljoonaa euroa.

Ajankohtaiset hankkeet

Stockmannilla on sopimus myyntipinta-alaltaan noin 11 000 neliömetrin tavaratalon avaamisesta vuokratiloissa kauppakeskus Jumbon uudisosassa Vantaalla. Tavoitteena on, että tavaratalo valmistuu joulumarkkinoille 2005.

Helsingissä on vireillä mittava keskustan tavaratalon laajennus- ja muutoshanke. Suunnitelman mukaan tavaratalon kaupallisia tiloja laajennetaan noin 10 000 neliömetrillä muuttamalla tiloja kaupalliseen käyttöön ja rakentamalla uutta tilaa. Tämän lisäksi tavaratalolle rakennetaan täysin uudet tavarankäsittely- ja huoltotilat sekä yhteydet uusiin asiakaspaikoitustiloihin. Laajennuksen jälkeen Helsingin tavaratalon myyntipinta-ala on noin 50 000 neliömetriä. Hankkeen kustannusarvio on kokonaisuudessaan noin 115 miljoonaa euroa. Hankkeen toteutuminen edellyttää asemakaavan muutosta, joka on vireillä.

Stockmann on tehnyt Kesko Oyj:n omistaman VV-Auto Oy:n kanssa sopimuksen Herttoniemen VW-Audi-autotalon vuokrasopimuksen päättymisestä viimeistään 31.12.2004.

Hobby Hall -ryhmä keskittää Latvian ja Liettuan toiminnot Latviaan syksyn 2004 aikana.

Muutos organisaatiossa

Stockmannin autoryhmän uudeksi johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi on 2.4.2004 lukien nimitetty ekonomi Klaus Sundström (53). Ryhmän aiempi johtaja Esa Mäkinen siirtyy toisen työnantajan palvelukseen.

Yhtiökokous

Maaliskuun 30. päivänä pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkona tilikaudelta 2003 maksetaan 0,90 euroa osakkeelta sekä lisäosinkona 0,45 euroa osakkeelta eli yhteensä 1,35 euroa osakkeelta. Osinkoina maksettiin yhteensä 70,5 miljoonaa euroa.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 5. pykälässä olevan hallituksen jäsenen toimikautta koskevan määräyksen muuttamisesta siten, että hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä, ja valitsi hallituksen jäsenistä toimitusjohtaja Lasse Koivun, toimitusjohtaja Erkki Etolan, professori Eva Liljeblomin, toimitusjohtaja Kari Niemistön, ministeri Christoffer Taxellin ja kamarineuvos Henry Wiklundin uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka. Varatuomari Erik Andersonin ilmoitettua, että hän ei ole käytettävissä, valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi valiokunnan ehdotuksen mukaisesti viestintäjohtaja Carola Teir-Lehtinen.

Järjestäytymiskokouksessaan 30.3.2004 hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen toimitusjohtaja Lasse Koivun ja varapuheenjohtajakseen toimitusjohtaja Erkki Etolan.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT-tilintarkastaja Wilhelm Holmberg ja KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom. Varatilintarkastajana jatkaa KPMG Wideri Oy Ab.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 413 000 oman B-osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiön osakekannan markkina-arvo maaliskuun lopussa oli 941,1 miljoonaa euroa (705,2 miljoonaa euroa). Vuoden 2003 lopussa osakekannan markkina- arvo oli 955,6 miljoonaa euroa.

Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät katsauskaudella sekä HEX- yleisindeksiä että HEX-portfolioindeksiä heikommin. Maaliskuun lopussa A- osakkeen kurssi oli 17,79 euroa, kun se vuoden 2003 lopussa oli 18,00 euroa, ja B-osakkeen 17,95 euroa, kun se vuoden 2003 lopussa oli 18,30 euroa.

Stockmannin vuoden 1997 optio-oikeuksilla merkittiin tammikuussa yhteensä 20 300 Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoista B-osaketta. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 40 600 eurolla. Osakepääoma on korotuksen jälkeen 105 299 282 euroa. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 20.2.2004. Ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 5.4.2004.

Stockmann Oyj Abp:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 12.2.2004 osakkeenomistajan pyynnön 163 000 yhtiön osakkeen muuntamisesta A- osakkeista B-osakkeiksi Stockmannin yhtiöjärjestyksen 3. pykälän mukaisesti. Osakemuunto merkittiin kaupparekisteriin 20.2.2004. Muunnetut osakkeet tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 23.2.2004 alkaen. Optiomerkintöjen ja osakemuunnon jälkeen A-osakkeiden kokonaismäärä on 24 575 893 ja B-osakkeiden 28 073 748.

Stockmannin omistuksessa oli maaliskuun 2004 lopussa 413 000 omaa B- osaketta. Näiden osakkeiden nimellisarvo on yhteensä 826 000 euroa, ja ne edustavat 0,8 prosenttia kaikista osakkeista sekä 0,2 prosenttia kaikista äänistä. Niiden hankintahinta oli yhteensä 6,2 miljoonaa euroa.

Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirja- tai optiolainan ottamiseen eikä omien osakkeiden ostamiseen.

Henkilömäärä

Katsauskaudella konsernin henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 8 652 mikä on 462 henkilöä enemmän kuin vertailukaudella. Henkilömäärän kasvu johtui pääosin Riian ja Moskovan uusista tavarataloista. Kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 466 henkilöllä ja oli 7 092 henkilöä.

Ulkomailla työskenteli maaliskuun 2004 lopussa 2 073 henkilöä. Edellisen vuoden maaliskuun lopussa ulkomailla työskenteli 1 434 henkilöä.

Loppuvuoden näkymät

Vähittäiskaupan myynnin autokauppa mukaan lukien arvioidaan edelleen kasvavan Suomessa. Venäjän ja Baltian maiden talouksien odotetaan edelleen kasvavan Suomea nopeammin. Stockmann-konsernin myynnin kasvun arvioidaan olevan markkinoiden kasvua parempi. Vuoden 2004 myynnin arvioidaan olevan runsaat 1,8 miljardia euroa.

Konsernin toisen vuosineljänneksen varsinaisen liiketoiminnan tuloksen arvioidaan olevan parempi kuin edellisenä vuonna. Tavarataloryhmän, Hobby Hall -ryhmän ja Seppälä-ryhmän liikevoittojen arvioidaan kasvavan vuoden 2003 toisesta neljänneksestä ja autoryhmän liikevoiton olevan vertailukauden tasolla. Vuosikertomuksessa esitetty vuoden 2004 tulosarvio on muuttumaton. Tavoitteena on, että vuoden 2004 voitto ennen satunnaisia eriä on parempi kuin vuonna 2003.

Helsingissä 27. huhtikuuta 2004

STOCKMANN Oyj Abp

Tuloslaskelma, konserni, Me

1-3/04 1-3/03 Muutos % 1-12/03

Liikevaihto336,0318,751 412,7
Liiketoiminnan muut tuotot0,012,8-10015,4
Materiaalit ja palvelut232,9225,53955,3
Henkilöstökulut47,846,04194,9
Poistot7,37,1328,8
Liiketoiminnan muut kulut46,342,49183,4
Liikevoitto1,610,5-8465,7
Rahoitustuotot ja -kulut3,12,0538,3
Voitto ennen satunnaisia eriä4,812,5-6274,0
Satunnaiset erät0,00,00,0
Voitto ennen veroja4,812,5-6274,0
Välittömät verot1,43,6-6222,3
(tulosta vastaavat)
Vähemmistön osuus0,00,00,0
Kauden voitto3,48,9-6251,7
Tulos/osake, osakeantikorjattu, e0,060,17-651,01
Tulos/osake, osakeantikorjattu,0,060,17-651,00
laimennettu, e Oma pääoma/osake, 9,08 9,45 -4 10,36 osakeantikorjattu, e Oman pääoman tuotto, 9,5 11,6 9,6 liukuva 12 kk, % Sijoitetun pääoman tuotto, 13,0 15,2 13,2 liukuva 12 kk, % Henkilöstö keskimäärin 7 092 6 626 7 7 068 kokoaikaiseksi muutettuna

Myynti liiketoimintaryhmittäin, Me

1-3/04 1-3/03 Muutos % 1-12/03

Tavarataloryhmä199,6184,08851,3
Autoryhmä117,9113,24480,4
Hobby Hall -ryhmä56,657,8-2235,7
Seppälä-ryhmä28,626,29130,3
Kiinteistöt5,05,2-219,7
Eliminoinnit-4,8-5,0-18,8
Konserni402,9381,461 698,6
Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin, Me

1-3/04 1-3/03 Muutos % 1-12/03

Tavarataloryhmä167,8155,48713,2
Autoryhmä96,893,14394,5
Hobby Hall -ryhmä47,348,3-2197,3
Seppälä-ryhmä23,621,69107,3
Kiinteistöt5,45,7-521,0
Eliminoinnit-5,0-5,4-20,5
Konserni336,0318,751 412,7
Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin, Me

1-3/04 1-3/03 Muutos % 1-12/03

Tavarataloryhmä0,7-1,839,7
Autoryhmä1,91,7135,6
Hobby Hall -ryhmä-0,7-0,7-3,4
Seppälä-ryhmä-0,8-1,910,1
Kiinteistöt3,84,2-1114,5
Liiketoiminnan muut tuotot0,012,8-10015,4
Eliminoinnit-3,2-3,9-16,1
Konserni1,610,5-8465,7
Investoinnit liiketoimintaryhmittäin, brutto, Me

1-3/04 1-3/03 Muutos % 1-12/03

Tavarataloryhmä13,13,428518,2
Autoryhmä0,30,6-541,8
Autoryhmän leasing-omaisuus0,0-0,3-87-0,6
Hobby Hall -ryhmä0,40,2811,7
Seppälä-ryhmä0,20,2261,2
Kiinteistöt3,61,612916,8
Muut0,10,3-811,2
Konserni17,66,019440,3
Kassavirtalaskelma, konserni, Me

1-3/04 1-3/03 1-12/03 Liiketoiminnan rahavirta -14, -3,9 72,2 3 Investointien rahavirta

   Investoinnit-18,2-3,0-41,1
   Tulot investoinneista0,0-1,837,3
Investointien rahavirta yhteensä-18,1-4,8-3,8
Rahoituksen rahavirta
   Merkinnät optiotodistuksilla0,316,4
   Maksetut osingot0,00,0-45,8
   Pitkäaikaisten lainojen muutos-1,012,6
   Lyhytaikaisten lainojen muutos-0,5-1,2-0,8
Rahoituksen rahavirta yhteensä-0,2-2,2-17,6
Rahavarojen muutos-32,7-10,950,8
Rahavarat kauden alussa121,370,570,5
Rahavarat kauden lopussa88,659,6121,3
Tase, konserni, Me

31.3.04 31.3.03 31.12.03 Pysyvät vastaavat

   Aineettomat hyödykkeet50,336,140,4
   Aineelliset hyödykkeet220,5212,0220,2
   Sijoitukset28,728,728,7
Vaihtuvat vastaavat
   Vaihto-omaisuus217,3222,2191,3
   Saamiset, korolliset109,6111,7111,4
   Saamiset, korottomat86,798,587,7
   Likvidit varat88,659,6121,3
Vastaavaa801,7768,7800,8
Oma pääoma480,4487,9547,1
Vähemmistöosuus0,00,00,0
Laskennallinen verovelka25,923,326,0
Pitkäaikainen vieras pääoma49,235,048,6
Lyhytaikainen vieras pääoma, korollinen16,315,716,0
Lyhytaikainen vieras pääoma, koroton229,8206,9163,0
Vastattavaa801,7768,7800,8
Omavaraisuusaste, %59,963,568,3
Velkaantumisaste (Gearing), %-4,8-1,8-10,4
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e-0,27-0,081,41
Korollinen nettovelka, Me-132,5-120,6-168,0
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa,52 65051 38452 629
1000 kpl Osakkeiden lukumäärä, 52 823 50 971 51 111 painotettu keskiarvo, 1000 kpl

Vastuusitoumukset, konserni, Me

31.3.04 31.3.03 31.12.03

Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin1,73,41,7
Pantit0,20,10,1
Muut vastuut56,763,059,1
Yhteensä58,666,560,8
Liiketilojen vuokrasopimukset, Me

31.3.04 31.3.03 31.12.03 Sitovien liiketilojen vuokrasopimusten perusteella maksettavat minimivuokrat

Yhden vuoden kuluessa60,148,754,1
Yli vuoden kuluessa405,6330,9417,0
Yhteensä465,7379,6471,1
Johdannaissopimukset, konserni, Me

31.3.04 31.3.03 31.12.03 Nimellisarvot

Valuuttajohdannaissopimukset72,89,911,7
Korkojohdannaissopimukset35,035,035,0
Markkina-arvot
Valuuttajohdannaissopimukset-0,10,0-0,1
Korkojohdannaissopimukset-1,0-1,3-0,9
Johdannaissopimukset on tehty suojaustarkoituksessa.

Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, konserni, Me

Q1/04 Q4/03 Q3/03 Q2/03

Liikevaihto336,0418,1327,7348,3
Liiketoiminnan muut tuotot0,00,00,02,6
Materiaalit ja palvelut232,9270,7221,1237,9
Henkilöstökulut47,855,944,248,9
Poistot7,37,57,07,1
Liiketoiminnan muut kulut46,351,845,244,0
Liikevoitto1,632,110,113,1
Rahoitustuotot ja -kulut3,12,51,62,2
Voitto ennen satunnaisia eriä4,834,611,615,3
Satunnaiset erät0,00,00,00,0
Voitto ennen veroja4,834,611,615,3
Välittömät verot1,410,93,44,4
(tulosta vastaavat)
Vähemmistön osuus0,00,00,00,0
Kauden voitto3,423,78,310,8
Tulos/osake, euro
Perus0,060,460,160,22
Laimennettu0,060,460,150,22
Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, konserni, Me

Q1/03 Q4/02 Q3/02 Q2/02

Liikevaihto318,7391,8306,7319,2
Liiketoiminnan muut tuotot12,80,00,07,1
Materiaalit ja palvelut225,5249,2207,6212,1
Henkilöstökulut46,055,140,745,4
Poistot7,17,37,17,3
Liiketoiminnan muut kulut42,447,641,541,3
Liikevoitto10,532,79,720,2
Rahoitustuotot ja -kulut2,02,21,51,0
Voitto ennen satunnaisia eriä12,534,811,221,2
Satunnaiset erät0,00,00,00,0
Voitto ennen veroja12,534,811,221,2
Välittömät verot3,69,13,36,1
(tulosta vastaavat)
Vähemmistön osuus0,00,00,00,0
Kauden voitto8,925,77,915,0
Tulos/osake, euro
Perus0,170,490,160,30
Laimennettu0,170,490,160,30
Myynti liiketoimintaryhmittäin, Me

Q1/04 Q4/03 Q3/03 Q2/03

Tavarataloryhmä199,6276,2192,4198,6
Autoryhmä117,9114,9115,1137,2
Hobby Hall -ryhmä56,670,154,453,5
Seppälä-ryhmä28,641,032,530,6
Kiinteistöt5,05,04,74,9
Eliminoinnit-4,8-4,7-4,5-4,7
Konserni402,9502,5394,5420,2
Myynti liiketoimintaryhmittäin, Me

Q1/03 Q4/02 Q3/02 Q2/02

Tavarataloryhmä184,0258,0183,4188,1
Autoryhmä113,2103,498,5106,4
Hobby Hall -ryhmä57,870,253,556,2
Seppälä-ryhmä26,239,933,333,8
Kiinteistöt5,24,76,06,8
Eliminoinnit-5,0-3,4-5,4-6,2
Konserni381,4472,7369,3385,2
Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin, Me

Q1/04 Q4/03 Q3/03 Q2/03

Tavarataloryhmä167,8230,8160,9166,0
Autoryhmä96,894,394,5112,6
Hobby Hall -ryhmä47,359,145,344,6
Seppälä-ryhmä23,633,826,725,2
Kiinteistöt5,45,25,05,1
Eliminoinnit-5,0-5,1-4,8-5,2
Konserni336,0418,0327,7348,3
Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin, Me

Q1/03 Q4/02 Q3/02 Q2/02

Tavarataloryhmä155,4214,7153,7157,1
Autoryhmä93,185,181,287,4
Hobby Hall -ryhmä48,358,744,746,9
Seppälä-ryhmä21,632,827,427,8
Kiinteistöt5,75,16,36,6
Eliminoinnit-5,4-4,6-6,6-6,4
Konserni318,7391,8306,7319,2
Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin, Me

Q1/04 Q4/03 Q3/03 Q2/03

Tavarataloryhmä0,726,47,37,9
Autoryhmä1,90,12,01,8
Hobby Hall -ryhmä-0,70,9-2,6-1,0
Seppälä-ryhmä-0,86,72,62,7
Kiinteistöt3,83,33,33,6
Liiketoiminnan muut tuotot0,00,00,02,6
Eliminoinnit-3,2-5,3-2,5-4,4
Konserni1,632,110,013,1
Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin, Me

Q1/03 Q4/02 Q3/02 Q2/02

Tavarataloryhmä-1,827,76,07,2
Autoryhmä1,71,01,91,4
Hobby Hall -ryhmä-0,71,0-0,70,9
Seppälä-ryhmä-1,96,02,04,4
Kiinteistöt4,23,64,04,4
Liiketoiminnan muut tuotot12,80,00,07,1
Eliminoinnit-3,9-6,6-3,6-5,2
Konserni10,532,79,720,2

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Helsingissä, 27. huhtikuuta 2004

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus tänään 27.4.2004 kello 14.00, World Trade Center, Marskin sali, Aleksanterinkatu 17, Helsinki.

Takaisin listaukseen