STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 klo 13.00

STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006

Stockmann-konsernin voitto ennen veroja kasvoi 126 prosenttia eli 32,6 Me ja oli 58,5 Me (25,9 Me vuonna 2005). Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja oli 28,9 Me (23,7 Me). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 34,0 Me. Kokonaismyynti pieneni liiketoimintojen myymisen seurauksena 12 prosenttia ja oli 753,3 Me (858,5 Me vuonna 2005). Jatkuvien toimintojen myynti kasvoi 9 prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 26,2 prosenttia (16,0 prosenttia) ja tulos osaketta kohden 0,95 euroa (0,36 euroa). Vuoden 2006 tulosarvio on muuttumaton.

Muutokset konsernirakenteessa

Stockmann myi tytäryhtiönsä Stockmann Auto Oy Ab:n osakekannan Veho Group Oy Ab:lle, Turun ja Espoon Ford-liiketoiminnan SOK:lle sekä Stockmann Auton VW-Audi-liiketoiminnan Kesko Oyj:n konserniyhtiölle Helsingin VV- Auto Oy:lle yhteensä 67,9 miljoonan euron velattomasta kauppahinnasta. Myyntivoitto kaupoista oli yhteensä 7,4 miljoonaa euroa. Samassa yhteydessä Stockmann ja Veho käynnistivät autoja ja autoalan palveluja koskevan laajamittaisen kanta-asiakasyhteistyön.

Stockmann myi 30.1.2006 allekirjoitetulla sopimuksella Venäjällä Zara- liiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiönsä merkin omistajalle, espanjalaiselle Inditex-yhtymälle. Stockmann ja Inditex solmivat vuonna 2002 sopimuksen, jonka perusteella Stockmann sai franchising-oikeudet Zara- tuotemerkin liiketoimintaan Venäjällä vuoteen 2010 asti. Stockmann avasi vuoden 2005 loppuun mennessä Venäjälle seitsemän Zara-myymälää, joiden toiminta käynnistyi hyvin. Stockmannin Zara-myymälöiden myynti Venäjällä oli runsaat 46 miljoonaa euroa vuonna 2005. Talouden voimakkaan kasvun myötä Venäjän markkinat ovat muuttuneet yhä mielenkiintoisemmaksi vähittäiskaupan toimintaympäristöksi. Tämän johdosta Inditex ja Stockmann päättivät yhteisymmärryksessä purkaa aiemman sopimusjärjestelyn ja keskittyä jatkossa omien liiketoimintojensa laajentamiseen Venäjällä. Tehdyn sopimuksen seurauksena Venäjän liiketoimintaa on harjoitettu Inditexin lukuun 1.1.2006 lukien. Venäjän antimonopolikomitea hyväksyi osakekaupan kesäkuussa, ja kauppa toteutui kesäkuun lopussa. Kauppahinta oli 41,5 miljoonaa euroa. Myyntivoitto, 21,9 miljoonaa euroa, on kirjattu toiselle vuosineljännekselle. Suomessa Stockmann jatkaa Zara- liiketoimintaa.

Raportointi

Stockmann siirtyi kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaiseen raportointiin 1.1.2005. Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat samat kuin vuoden 2005 tilinpäätöksessä. Stockmann Autoa ja Venäjän Zara-liiketoimintaa käsitellään vuoden 2006 osavuosikatsauksissa IFRS 5 - standardin mukaisesti lopetettuina toimintoina. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Myynti ja tulos

Stockmann-konsernin jatkuvien toimintojen myynti kasvoi 9 prosenttia ja oli 678,4 miljoonaa euroa. Jatkuvien toimintojen myynti kasvoi kotimaassa 4 prosenttia ja ulkomailla 28 prosenttia. Ulkomaisen myynnin osuus jatkuvien toimintojen myynnistä oli 24 prosenttia. Yrityskauppojen vaikutuksesta konsernin kokonaismyynti pieneni 12 prosenttia ja oli 753,3 miljoonaa euroa (858,5 miljoonaa euroa). Konsernin liikevaihto pieneni samoin 12 prosenttia ja oli 630,0 miljoonaa euroa (715,0 miljoonaa euroa).

Jatkuvien toimintojen myyntikate parani 19,5 miljoonaa euroa ja oli 229,5

miljoonaa euroa. Myytyjenliiketoimintojen myyntikatteen poisjäämisen
vaikutuksesta konsernin koko liiketoiminnan myyntikate kuitenkinpieneni
1,6 miljoonaa euroa ja oli 238,0 miljoonaa euroa. Suhteellinen myyntikate oli 37,8 prosenttia (33,5 prosenttia). Liiketoiminnan suhteellinen myyntikate kasvoi Hobby Hallissa ja tavarataloryhmässä ja pieneni hieman Seppälässä. Konsernin suhteellista myyntikatetta paransi osaltaan myynnin rakenteen muutos, kun matalakatteinen automyynti jäi pois maaliskuun alusta lukien. Toiminnan kustannukset pienenivät 0,4 miljoonaa euroa ja poistot 0,2 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 33,0 miljoonaa euroa ja oli 59,1 miljoonaa euroa (26,2 miljoonaa euroa). Jatkuvien toimintojen liikevoitto kasvoi 5,6 miljoonaa euroa ja oli 29,6 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan muut tuotot, jotka olivat 34,0 miljoonaa euroa, muodostuivat Stockmann Auton ja Venäjän Zara-liiketoiminnan luovutuksista saaduista myyntivoitoista sekä Tallinnassa sijaitsevan tontin rakentamattoman osan myyntivoitosta. Liiketoiminnan muista tuotoista Tallinnan tontin osan myyntivoitto, 4,7 miljoonaa euroa, kohdistuu jatkuviin toimintoihin. Vertailukaudella ei ollut liiketoiminnan muita tuottoja.

Rahoitusnetto pieneni 0,3 miljoonaa euroa ja oli -0,6 miljoonaa euroa (- 0,3 miljoonaa euroa).

Voitto ennen veroja oli 58,5 miljoonaa euroa eli 32,6 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja kasvoi 5,2 miljoonaa euroa ja oli 28,9 miljoonaa euroa.

Välittömät verot olivat 7,0 miljoonaa euroa eli 0,2 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Stockmann Auto Oy Ab:n ja Venäjän Zara- liiketoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeiden myynnistä saadut myyntivoitot, 29,3 miljoonaa euroa, ovat kokonaisuudessaan verovapaata tuloa.

Katsauskauden voitto oli 51,5 miljoonaa euroa ja vuotta aiemmin 19,1 miljoonaa euroa. Katsauskauden voitto jatkuvien toimintojen osalta kasvoi 4,2 miljoonaa euroa ja oli 22,0 miljoonaa euroa.

Tulos osaketta kohden oli 0,95 euroa (0,36 euroa) ja optioiden vaikutuksella laimennettuna 0,94 euroa (0,35 euroa). Jatkuvien toimintojen osalta tulos osaketta kohden oli 0,40 euroa (0,34 euroa) ja optioiden vaikutuksella laimennettuna 0,40 euroa (0,33 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 9,23 euroa (8,14 euroa).

Myynti ja tuloskehitys liiketoimintasegmenteittäin

Tavarataloryhmän myynti kasvoi 12 prosenttia 506,6 miljoonaan euroon (451,4 miljoonaa euroa). Myynti Suomessa kasvoi 7 prosenttia. Osaltaan myyntiä kasvatti lokakuussa 2005 kauppakeskus Jumbossa Vantaalla avattu tavaratalo. Helsingin tavaratalossa käynnistynyt mittava laajennus- ja saneeraustyö, jonka seurauksena noin 2 000-3 000 neliömetriä myyntipinta- alaa on jatkuvasti poissa käytöstä, ei ole merkittävällä tavalla vaikuttanut päätavaratalon myyntiin. Vaikka Helsingin seudulla on avattu viimeisen vuoden aikana merkittävässä määrin uusia kauppakeskuksia, arvioidaan Stockmannin markkinaosuuden Helsingin seudun vähittäiskaupassa kasvaneen Jumbon tavaratalon ansiosta. Ulkomaantoimintojen myyntiä kasvattivat hyvä vertailukelpoinen myynnin kasvu Venäjän ja Baltian tavarataloissa sekä uusien Bestseller-myymälöiden avaaminen Venäjällä. Ulkomaantoimintojen myynti kasvoi 31 prosenttia, ja sen osuus ryhmän myynnistä nousi 25 prosenttiin (22 prosenttia). Tavarataloryhmän liikevoitto kasvoi 6,6 miljoonaa euroa ja oli 22,1 miljoonaa euroa (15,5 miljoonaa euroa). Katsauskauden tulosta rasittivat kauppakeskus Jumbossa Vantaalla avatun tavaratalon käynnistyskustannukset. Ulkomaantoimintojen tulos kehittyi erittäin myönteisesti. Erityisesti Riiassa ja Moskovassa vuosina 2003 ja 2004 avattujen tavaratalojen tulokset paranivat selvästi. Tavarataloryhmän tulosta parantaa myös toiselle vuosineljännekselle kirjattu 4,7 miljoonan euron myyntivoitto, joka saatiin Tallinnassa myydystä tavaratalokiinteistön tontin rakentamattomasta osasta. Ryhmän liikevoitto oli toisella vuosineljänneksellä 22,2 miljoonaa euroa, mikä on 7,0 miljoonaa euroa parempi kuin vuotta aiemmin.

Kannattavuuden parantamiseen tähtäävän kehitysohjelman vuoksi Hobby Hallin myynti pieneni 4 prosenttia ja oli 98,8 miljoonaa euroa (103,2 miljoonaa euroa). Myynnin lasku ajoittui ensimmäiseen vuosineljännekseen. Toisella vuosineljänneksellä myynti kasvoi 8 prosenttia. Verkkokauppa kasvoi edelleen voimakkaasti, ja sen osuus Hobby Hallin etäkaupasta Suomessa oli 45 prosenttia (33 prosenttia) sekä Hobby Hallin Viron etäkaupasta 31 prosenttia (18 prosenttia). Tuotevalikoiman uudistamisella aikaansaadun suhteellisen myyntikatteen kasvun ja tehokkaan kulujen hallinnan ansiosta Hobby Hallin liikevoitto parani 0,7 miljoonaa euroa ja oli 1,6 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa). Toisella vuosineljänneksellä yksikön liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa, mikä on 0,4 miljoonaa euroa parempi kuin vuotta aiemmin.

Seppälän myynti kasvoi 4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 72,6 miljoonaa euroa (69,9 miljoonaa euroa). Myynti kasvoi voimakkaasti Baltiassa ja Venäjällä, joissa sitä kasvattivat vuoden 2005 lopulla ja vuoden 2006 alussa avatut uudet myymälät sekä myynnin hyvä vertailukelpoinen kehitys. Seppälän myynti ulkomailla kasvoi 64 prosenttia, ja sen osuus kokonaismyynnistä nousi 21 prosenttiin (13 prosenttia). Suomessa myynti pieneni 5 prosenttia. Seppälän myymälämäärä Suomessa oli ennallaan, samalla kun kilpailu kiristyi uusien kauppakeskusten ja myymälöiden avaamisen myötä sekä Helsingin seudulla että pienemmissä maakuntakeskuksissa. Edellistä vuotta suurempien hinnanalennusten vaikutuksesta Seppälän suhteellinen myyntikate aleni hieman vertailukaudesta mutta säilyi kansainvälisestikin tarkasteltuna korkealla tasolla ja oli 55,9 prosenttia (57,6 prosenttia). Venäjän ja Baltian voimakkaan uusperustannan takia kiinteät kustannukset kasvoivat

myyntiä nopeammin.Seppälän liikevoitto pieneni 1,4 miljoonaa euroa ja
oli 8,4 miljoonaa euroa (9,8 miljoonaa euroa).Toisella
vuosineljänneksellä Seppälän liikevoitto oli 7,6 miljoonaa euroa eli 0,8 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aiemmin.

Stockmann Auton myynti oli 74,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 7,7 miljoonaa euroa. Liikevoittoon sisältyy liiketoimintojen luovutuksesta saatu 7,4 miljoonan euron myyntivoitto. Stockmann Auto siirtyi uusille omistajille 1.3.2006.

Rahoitus ja sitoutunut pääoma

Rahoitusasema vahvistui katsauskauden aikana entisestään. Korollisen vieraan pääoman määrä oli kesäkuun lopussa 25,5 miljoonaa euroa (99,0 miljoonaa euroa), josta pitkäaikaista oli 23,4 miljoonaa euroa (15,1 miljoonaa euroa). Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin 10,0 miljoonaa euroa. Likvidit varat olivat katsauskauden lopussa 14,8 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 14,4 miljoonaa euroa ja vuoden 2005 lopussa 18,4 miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 32,5 miljoonaa euroa. Yritys- ja kiinteistökaupoista saatiin rahaa yhteensä 81,6 miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoma oli kesäkuun lopussa 245,0 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 233,6 miljoonaa euroa ja vuoden 2005 lopussa 237,9 miljoonaa euroa. Osinkoa maksettiin 59,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2000 optioiden perusteella tehdyistä merkinnöistä kertyi omaa pääomaa 4,1 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste kasvoi vertailukaudesta ja oli 77,3 prosenttia (61,3 prosenttia). Vuoden 2005 lopussa omavaraisuusaste oli 66,4 prosenttia.

Sijoitetun pääoman tuotto viimeisten 12 kuukauden ajalta parani tuloksen paranemisen ja sitoutuneen pääoman pienenemisen vaikutuksesta ja oli 26,2 prosenttia (19,6 prosenttia vuoden 2005 lopussa). Konsernin sitoutunut pääoma pieneni 6,5 miljoonaa euroa edellisen vuoden kesäkuusta ja oli katsauskauden lopulla 527,3 miljoonaa euroa (552,5 miljoonaa euroa vuoden 2005 lopussa).

Investoinnit ja ajankohtaiset hankkeet

Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 32,5 miljoonaa euroa (22,1 miljoonaa euroa).

Helsingissä käynnistyivät alkuvuodesta keskustan tavaratalon mittavan laajennus- ja muutoshankkeen rakennustyöt. Hankkeessa laajennetaan tavaratalon kaupallisia tiloja noin 10 000 neliömetrillä muuttamalla tiloja kaupalliseen käyttöön ja rakentamalla uutta tilaa. Tämän lisäksi rakennetaan täysin uudet tavarankäsittely-, huolto- ja asiakaspaikoitustilat. Laajennuksen jälkeen Helsingin tavaratalon myyntipinta-ala on noin 50 000 neliömetriä. Hankkeen kustannusarvio on kokonaisuudessaan noin 125 miljoonaa euroa. Töiden arvioidaan valmistuvan vaiheittain vuoteen 2010 mennessä.

Maaliskuussa avattiin kahdestoista Stockmann Beauty -myymälä Helsingissä. Venäjällä avattiin alkuvuoden aikana neljä Bestseller-myymälää, joista Pietarissa kaksi myymälää sekä Moskovassa ja Kazanissa yksi. Tähän mennessä Venäjällä on avattu yhteensä kahdeksan Bestseller-myymälää.

Tavarataloryhmä avaa vuoden 2006 lopussa Moskovan neljännen tavaratalon Kaakkois-Moskovaan rakennettavaan Mega-kauppakeskukseeen. Vuokratiloihin rakennettavan tavaratalon kustannusarvio on Stockmannin osalta noin 16 miljoonaa euroa. Tavoitteena on myös avata vielä seitsemän uutta Bestseller-myymälää Venäjällä vuoden 2006 aikana.

Stockmann allekirjoitti vuonna 2005 sopimuksen noin 10 000 neliömetrin suuruisen liiketontin ostamisesta Pietarin kaupungin pääkadulta Nevski Prospektilta. Tontti sijaitsee Vosstanija-aukion metroaseman vieressä ja Moskovan rautatieaseman välittömässä läheisyydessä. Stockmann rakennuttaa tontille kokonaispinta-alaltaan noin 50 000 neliömetrin suuruisen kauppakeskuksen, johon on suunniteltu noin 20 000 neliömetrin suuruinen täysimittainen Stockmann-tavaratalo, muuta vähittäiskauppaa, toimistotiloja sekä maanalainen paikoituslaitos. Tavarataloon ja kauppakeskukseen tehtävä investointi on noin 120 miljoonaa euroa. Valmistelevat rakennustyöt on aloitettu, ja tavoitteena on avata tavaratalo ja kauppakeskus syksyllä 2008.

Stockmann allekirjoitti elokuun alussa esisopimuksen Moskovan viidennen Stockmann-tavaratalon avaamisesta vuokratiloissa kaupungin keskustan tuntumaan rakennettavassa Metropolis-nimisessä kauppakeskuksessa. Tavaratalon kokonaispinta-ala tulee olemaan runsaat 8 000 neliömetriä ja Stockmannin investointi kohteeseen noin 12 miljoonaa euroa. Tavoitteena on avata tavaratalo vuonna 2008.

Tavarataloryhmän investoinnit olivat yhteensä 28,5 miljoonaa euroa, joista valtaosa kohdistui Helsingin tavaratalon laajennukseen sekä uusinvestointeihin Venäjällä.

Hobby Hallin investoinnit olivat 1,6 miljoonaa euroa.

Seppälän investoinnit olivat 1,8 miljoonaa euroa. Seppälä avasi katsauskaudella Venäjällä myymälän sekä Pietarissa että Kazanissa. Seppälän tavoitteena on avata vuoden 2006 aikana kaksi uutta myymälää Suomessa sekä yhteensä noin kymmenen myymälää Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä.

Muut investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 0,6 miljoonaa euroa.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiön osakekannan markkina-arvo kesäkuun lopussa oli 1 732,4 miljoonaa euroa (1 588,5 miljoonaa euroa). Vuoden 2005 lopussa osakekannan markkina- arvo oli 1 761,3 miljoonaa euroa.

Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät katsauskaudella sekä OMX Helsinki -indeksiä että OMX Helsinki CAP -indeksiä heikommin. Kesäkuun lopussa A-osakkeen kurssi oli 31,50 euroa, kun se vuoden 2005 lopussa oli 32,11 euroa, ja B-osakkeen kurssi 31,74 euroa, kun se vuoden 2005 lopussa oli 32,53 euroa.

Stockmannin vuoden 2000 optio-oikeuksilla joulukuussa 2005 merkityt 23 350 osaketta merkittiin kaupparekisteriin 28.2.2006, ja ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 1.3.2006. Stockmannin vuoden 2000 optio-oikeuksilla merkittiin toukokuussa 84 050 ja kesäkuussa 201 100 Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoista osaketta. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 17.5.2006 ja 29.6.2006. Ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä 18.5.2006 ja 30.6.2006. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 570 300 eurolla. Osakepääoma on korotuksen jälkeen 109 536 384 euroa. Stockmannilla on 24 564 243 A-sarjan osaketta ja 30 203 949 B- sarjan osaketta 30.6.2006. Vuoden 2000 optio-oikeuksilla voidaan merkitä vielä yhteensä 1 325 620 kappaletta Stockmann Oyj Abp:n B-osaketta.

Vuoden 2006 varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio- oikeuksien antamisesta Stockmannin kanta-asiakkaille. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Stockmannin kanta-asiakkaille annetaan vastikkeetta yhteensä enintään 2 500 000 kappaletta optio-oikeuksia. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeuksien antamisella tarjotaan kanta-asiakkaille etu, joka palkitsee kanta- asiakkaita ostouskollisuudesta ja samalla parantaa Stockmannin kilpailuasemaa. Optioita annetaan kanta-asiakkaille, joiden ostot yhdessä samaan tiliin kohdistuvien rinnakkaiskorttien ostojen kanssa ovat 1.1.2006 - 31.12.2007 yhteensä vähintään 6 000 euroa. Vähintään 6 000 euron suuruisilla ostoilla kanta-asiakkaalle annetaan vastikkeetta 20 optiota. Lisäksi jokaista täyttä 500 euroa kohti, jolla ostot ylittivät 6 000 euroa, kanta-asiakas saa kaksi optiota lisää. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Stockmann Oyj Abp:n B-sarjan osakkeen. Osakkeen merkintähinta on B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä ajanjaksolla 1.2. - 28.2.2006 eli 33,35 euroa. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan 21.3.2006 jälkeen ja ennen osakemerkintää mahdollisesti päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintäajat ovat 2.5.2008 - 31.5.2008, 2.5.2009 - 31.5.2009 ja 2.5.2010 - 31.5.2010. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 5 000 000 eurolla.

Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamisesta Stockmann-konsernin avainhenkilöille. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Stockmannin ja sen tytäryhtiöiden johtoon tai keskijohtoon kuuluville avainhenkilöille sekä Stockmannin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle annetaan 1 500 000 kappaletta optio-oikeuksia. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet ovat osa konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää ja tärkeä osa yhtiön kilpailukyvyn ylläpitämistä kansainvälisillä rekrytointimarkkinoilla. Optio-oikeuksista 375 000 kappaletta merkitään tunnuksella 2006A, 375 000 kappaletta tunnuksella 2006B, 375 000 kappaletta tunnuksella 2006C ja 375 000 kappaletta tunnuksella 2006D. Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2006A 1.3.2008 - 31.3.2010, optio-oikeudella 2006B 1.3.2009 - 31.3.2011, optio-oikeudella 2006C 1.3.2010 - 31.3.2012 ja optio-oikeudella 2006D 1.3.2011 - 31.3.2013. Osakkeiden merkintäaika ei kuitenkaan ala 2006B- ja 2006D-optio- oikeuksilla, elleivät hallituksen erikseen määrittämät konsernin taloudellisiin tavoitteisiin sidotut kriteerit ole täyttyneet. Ne optio- oikeudet 2006B ja 2006D, joiden osalta hallituksen erikseen määrittämät kriteerit eivät ole täyttyneet, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Yhdellä optio-oikeudella voi merkitä yhden Stockmann Oyj Abp:n B-sarjan osakkeen, joten optio-oikeuksilla voidaan merkitä osakkeita yhteensä enintään 1 500 000 kappaletta. Osakkeen merkintähinta on optio-oikeuksilla 2006A ja 2006B yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. - 28.2.2006 lisättynä 10 prosentilla, eli 36,69 euroa. Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2006C ja 2006D on yhtiön B- sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. - 29.2.2008 lisättynä 10 prosentilla. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 3 000 000 eurolla.

Stockmannin hallitus antoi varsinaisen yhtiökokouksen päättämän avainhenkilöiden optio-ohjelman mukaiset 2006A- ja 2006B-optio-oikeudet avainhenkilöille ja Stockmannin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Optio- oikeuksien ehtojen mukaisesti Stockmannin hallitus päättää C- ja D-optio- oikeuksien jakamisesta myöhemmin.

Stockmannin omistuksessa oli kesäkuun 2006 lopussa 382 903 omaa B- osaketta. Ne edustivat 0,7 prosenttia kaikista osakkeista sekä 0,1 prosenttia kaikista äänistä. Niiden hankintahinta oli yhteensä 5,8 miljoonaa euroa.

Vuoden 2006 varsinainen yhtiökokous myönsi hallitukselle vuoden ajaksi valtuudet päättää yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta. Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirja- tai optiolainan ottamiseen eikä omien osakkeiden ostamiseen.

Henkilömäärä

Katsauskaudella konsernin henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 9 994, mikä on 74 henkilöä vähemmän kuin vertailukaudella. Henkilömäärään vaikuttivat kasvattavasti kauppakeskus Jumbon tavaratalo sekä Moskovan ja Pietarin uudet myymälät, mutta sitä pienensivät Venäjän Zaran liiketoiminnan luovutus vuoden 2006 alussa sekä Stockmann Auton luovutus maaliskuun alussa. Venäjän Zaran ja Stockmann Auton henkilöstö siirtyi uusien omistajien palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Stockmannin kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä pieneni 146 henkilöllä ja oli 7 988 henkilöä.

Ulkomailla työskenteli kesäkuun 2006 lopussa 3 175 henkilöä. Edellisen vuoden kesäkuun lopussa ulkomailla työskenteli 3 217 henkilöä. Ulkomailla työskentelevien osuus koko henkilöstöstä oli 32 prosenttia (31 prosenttia).

Loppuvuoden näkymät

Vähittäiskaupan myynnin ilman autokauppaa arvioidaan kasvavan Suomessa vuonna 2006 noin kolme prosenttia. Venäjän ja Baltian markkinoiden arvioidaan kasvavan edelleen Suomen markkinoita nopeammin. Stockmannin vuoden 2006 myynti pienenee autoliiketoiminnan ja Venäjän Zara- liiketoiminnan myymisen seurauksena, ja sen arvioidaan olevan runsaat 1,6 miljardia euroa. Jatkuvien liiketoimintojen myynnin arvioidaan kasvavan.

Jatkuvien liiketoimintojen tuloksen odotetaan olevan kolmannella vuosineljänneksellä edellisen vuoden tasolla. Koko vuoden 2006 osalta tavoitteena on, että konsernin voitto ennen veroja on selvästi parempi kuin vuonna 2005.

Tase, konserni, milj. euroa 30.6.06 30.6.05 31.12.05 VARAT Pitkäaikaiset varat

    Aineettomat hyödykkeet5,98,57,6
    Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet278,9289,9303,1
    Myytävissä olevat sijoitukset6,07,16,0
    Pitkäaikaiset saamiset, korollinen0,26,44,3
    Laskennalliset verosaamiset3,42,93,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä294,5314,8324,5
Lyhytaikaiset varat
   Vaihto-omaisuus145,7187,8212,0
   Saamiset, korolliset105,0103,7107,5
   Saamiset, korottomat89,088,299,2
   Myytävissä olevat sijoitukset0,0
   Rahavarat14,814,418,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä354,5394,1437,0
Varat yhteensä649,0708,9761,5
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma501,8434,9505,3
Vähemmistön osuus0,00,00,0
Oma pääoma yhteensä501,8434,9505,3
Pitkäaikaiset velat23,415,113,7
Laskennalliset verovelat26,929,028,2
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat, korollinen2,183,933,6
Lyhytaikaiset velat, koroton94,8146,1180,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä96,8230,0214,3
Oma pääoma ja velat yhteensä649,0708,9761,5
Omavaraisuusaste, prosenttia77,361,366,4
Velkaantumisaste (Gearing), prosenttia2,119,55,7
Liiketoiminnan rahavirta/osake,euroa0,430,261,53
Korollinen nettovelka, milj. euroa-94,6-25,5-83,3
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 100054 76853 84854 460
kpl Osakkeiden lukumäärä,
painotettu keskiarvo, 1000 kpl54 11153 03953 350
Osakkeiden lukumäärä, laimennettu 100054 86753 92754 129
kpl Rahavirtalaskelma, konserni, milj. euroa 1-6/2006 1-6/2005 1-12/2005 Liiketoiminnan rahavirta
   Tilikauden voitto51,519,176,9
   Oikaisut-9,915,957,8
   Käyttöpääoman muutokset-1,6-5,1-18,8
   Rahoituserät-0,91,1-2,6
   Maksetut verot-15,9-17,0-31,3
Liiketoiminnan nettorahavirta23,314,081,9
Investointien rahavirta
   Myydyt konserniyhtiöt81,611,7
   Luovutustuotot muista sijoituksista0,10,21,7
   Investoinnit aineellisiin ja-32,2-23,3-58,1
   aineettomiin hyödykkeisiin
Investointien nettorahavirta49,5-23,1-44,7
Rahoituksen nettorahavirta-76,5-17,9-60,2
Rahavarojen muutos-3,6-27,0-23,0
Rahavarat kauden alussa18,441,441,4
Rahavarat kauden lopussa14,814,418,4

Tuloslaskelma,1-6/2006
konserni, milj. euroaJatkuvatLopetetutYhteensä
toiminnottoiminnot
Liikevaihto568,961,1630,0
Liiketoiminnan muut tuotot4,729,334,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-339,5-52,5-392,0
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet-97,1-5,4-102,5
kulut
Poistot-16,1-0,3-16,4
Liiketoiminnan muut kulut-91,4-2,6-94,0
Liikevoitto29,629,659,1
Rahoitustuotot ja -kulut-0,60,0-0,6
Voitto ennen veroja28,929,658,5
Tuloverot-6,9-0,1-7,0
Tilikauden voitto22,029,551,5
Tulos/osake, euroa0,400,550,95
Tulos/osake, laimennettu, euroa0,400,540,94
Liikevoittoprosentti liikevaihdosta5,248,49,4
Oma pääoma/osake, euroa9,23
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk,23,3
prosenttia Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, 26,2 prosenttia Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi 7 760 228 7 988 muutettuna Investoinnit 32,5 32,5

Tuloslaskelma,1-6/2005
konserni, milj. euroaJatkuvatLopetetutYhteensä
toiminnottoiminnot
Liikevaihto523,5191,5715,0
Liiketoiminnan muut tuotot0,00,00,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-313,5-161,8-475,4
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet-89,2-15,4-104,6
kulut
Poistot-14,5-2,1-16,6
Liiketoiminnan muut kulut-82,2-10,1-92,3
Liikevoitto24,02,226,2
Rahoitustuotot ja -kulut-0,3-0,1-0,3
Voitto ennen veroja23,72,125,9
Tuloverot-6,0-0,9-6,8
Tilikauden voitto17,81,319,1
Tulos/osake, euroa0,340,020,36
Tulos/osake, laimennettu, euroa0,330,020,35
Liikevoittoprosentti liikevaihdosta4,61,13,7
Oma pääoma/osake, euroa8,14
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk,12,9
prosenttia Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, 16,0 prosenttia Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi 7 108 1 027 8 135 muutettuna Investoinnit 14,7 7,4 22,1

Tuloslaskelma,1-12/2005
konserni, milj. euroaJatkuvatLopetetutYhteensä
toiminnottoiminnot
Liikevaihto1 164,9377,71 542,6
Liiketoiminnan muut tuotot7,00,07,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-683,6-311,9-995,5
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet-187,6-30,4-218,0
kulut
Poistot-29,9-5,8-35,8
Liiketoiminnan muut kulut-175,2-21,5-196,7
Liikevoitto95,68,1103,7
Rahoitustuotot ja -kulut-1,70,8-0,9
Voitto ennen veroja93,98,9102,8
Tuloverot-24,0-2,0-26,0
Tilikauden voitto69,96,976,9
Tulos/osake, euroa1,310,131,44
Tulos/osake, laimennettu, euroa1,290,131,42
Liikevoittoprosentti liikevaihdosta8,22,26,7
Oma pääoma/osake, euroa9,34
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk,15,8
prosenttia Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, 19,6 prosenttia Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi 7 503 1 034 8 537 muutettuna Investoinnit 54,3 2,7 57,0

SEGMENTTITIEDOT Segmentit Myynti milj. euroa 1-6/2006 1-6/2005 Muutos 1-12/2005 prosenttia

Tavarataloryhmä506,6451,4121 024,1
Hobby Hall98,8103,2-4210,5
Seppälä72,669,94155,2
Jakamaton0,50,470,9
Jatkuvat toiminnot yhteensä678,4625,091 390,7
Lopetetut toiminnot74,8233,6-68460,6
Konserni753,3858,5-121 851,3
Liikevaihto, milj. euroa1-06/20061-06/2005Muutos1-12/2005
prosenttia
Tavarataloryhmä425,9379,112860,0
Hobby Hall82,085,7-4174,7
Seppälä60,157,74128,1
Jakamaton0,91,1-142,1
Jatkuvat toiminnot yhteensä568,9523,591 164,9
Lopetetut toiminnot61,1191,5-68377,7
Konserni630,0715,0-121 542,6
Liikevoitto, milj. euroa1-6/20061-6/2005Muutos1-12/2005
prosenttia
Tavarataloryhmä22,115,54365,4
Hobby Hall1,60,9746,1
Seppälä8,49,8-1431,1
Jakamaton-3,3-2,6-7,3
Eliminoinnit0,80,6390,3
Jatkuvat toiminnot yhteensä29,624,12295,6
Lopetetut toiminnot29,62,18,1
Konserni59,126,2126103,7
Investoinnit,
brutto, milj. euroa30.6.0630.6.05Muutos31.12.05
prosenttia
Tavarataloryhmä28,512,412942,1
Hobby Hall1,60,61601,3
Seppälä1,80,52413,4
Jakamaton0,61,2-502,3
Jatkuvat toiminnot yhteensä32,514,712049,1
Lopetetut toiminnot7,4-1007,9
Konserni32,522,14757,0
Varat, milj. euroa30.6.0630.6.05Muutos31.12.05
prosenttia
Tavarataloryhmä442,7415,47463,7
Hobby Hall102,197,45106,3
Seppälä29,327,2831,2
Jakamaton74,845,36539,3
Jatkuvat toiminnot yhteensä649,0585,311640,5
Lopetetut toiminnot123,7-100121,1
Konserni649,0708,9-8761,5
Korottomat velat, milj.30.6.0630.6.05Muutos31.12.05
euroaprosenttia
Tavarataloryhmä80,276,84110,4
Hobby Hall10,710,4315,3
Seppälä6,47,2-1110,9
Jakamaton24,437,4-3532,9
Jatkuvat toiminnot yhteensä121,7131,9-8169,4
Lopetetut toiminnot43,2-10039,6
Konserni121,7175,1-30209,0

Markkina-alueet1-6/2006
JatkuvatLopetetutYhteensä
Myynti, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)518,474,8593,2
Baltia 2)75,475,4
Venäjä 3)84,684,6
Konserni678,474,8753,3
Suomi, prosenttia76,478,8
Ulkomaat, prosenttia23,621,2
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevaihto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)432,361,1493,4
Baltia 2)64,264,2
Venäjä 3)72,572,5
Konserni568,961,1630,0
Suomi, prosenttia76,078,3
Ulkomaat, prosenttia24,021,7
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevoitto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)20,17,727,8
Baltia 2)9,99,9
Venäjä 3)-0,421,921,5
Konserni29,629,659,1
Suomi, prosenttia68,047,0
Ulkomaat, prosenttia32,053,0
30.6.2006
Investoinnit,JatkuvatLopetetutYhteensä
brutto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)24,224,2
Baltia 2)0,50,5
Venäjä 3)7,87,8
Konserni32,532,5
Suomi, prosenttia74,574,5
Ulkomaat, prosenttia25,525,5
JatkuvatLopetetutYhteensä
Varat, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)493,4493,4
Baltia 2)74,174,1
Venäjä 3)81,581,5
Konserni649,0649,0
Suomi, prosenttia76,076,0
Ulkomaat, prosenttia24,024,0
1) Tavarataloryhmä, Stockmann Auto,
Hobby Hall ja Seppälä 2) Tavarataloryhmä, Hobby Hall ja Seppälä 3) Tavarataloryhmä ja Seppälä

Markkina-alueet1-6/2005
JatkuvatLopetetutYhteensä
Myynti, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)499,7218,0717,7
Baltia 2)63,463,4
Venäjä 3)61,915,577,4
Konserni625,0233,6858,5
Suomi, prosenttia79,993,483,6
Ulkomaat, prosenttia20,16,616,4
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevaihto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)416,7178,3595,0
Baltia 2)53,953,9
Venäjä 3)52,913,266,1
Konserni523,5191,5715,0
Suomi, prosenttia79,693,183,2
Ulkomaat, prosenttia20,46,916,8
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevoitto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)27,51,729,3
Baltia 2)0,90,9
Venäjä 3)-4,30,4-3,9
Konserni24,12,126,2
Suomi, prosenttia114,083,0111,5
Ulkomaat, prosenttia-14,017,0-11,5
30.6.2005
Investoinnit,JatkuvatLopetetutYhteensä
brutto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)11,22,513,7
Baltia 2)0,60,6
Venäjä 3)2,94,97,8
Konserni14,77,422,1
Suomi, prosenttia76,233,862,0
Ulkomaat, prosenttia23,866,238,0
JatkuvatLopetetutYhteensä
Varat, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)448,7109,1557,8
Baltia 2)69,069,0
Venäjä 3)67,614,582,1
Konserni585,3123,7708,9
Suomi, prosenttia76,788,378,7
Ulkomaat, prosenttia23,311,721,3
1) Tavarataloryhmä, Stockmann Auto,
Hobby Hall ja Seppälä 2) Tavarataloryhmä, Hobby Hall ja Seppälä 3) Tavarataloryhmä ja Seppälä

Markkina-alueet1-12/2005
JatkuvatLopetetutYhteensä
Myynti, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)1 106,8414,11 520,9
Baltia 2)140,8140,8
Venäjä 3)143,146,5189,6
Konserni1 390,7460,61 851,3
Suomi, prosenttia79,689,982,2
Ulkomaat, prosenttia20,410,117,8
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevaihto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)923,2338,31 261,5
Baltia 2)119,7119,7
Venäjä 3)122,039,4161,4
Konserni1 164,9377,71 542,6
Suomi, prosenttia79,389,681,8
Ulkomaat, prosenttia20,710,418,2
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevoitto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)92,23,195,4
Baltia 2)7,37,3
Venäjä 3)-4,05,01,0
Konserni95,68,1103,7
Suomi, prosenttia96,538,692,0
Ulkomaat, prosenttia3,561,48,0
31.12.2005
Investoinnit,JatkuvatLopetetutYhteensä
brutto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)31,82,734,6
Baltia 2)1,71,7
Venäjä 3)15,65,120,7
Konserni49,17,957,0
Suomi, prosenttia64,834,960,7
Ulkomaat, prosenttia35,265,139,3
JatkuvatLopetetutYhteensä
Varat, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)489,398,2587,4
Baltia 2)72,272,2
Venäjä 3)79,022,9101,9
Konserni640,5121,1761,5
Suomi, prosenttia76,481,177,1
Ulkomaat, prosenttia23,618,922,9
1) Tavarataloryhmä, Stockmann Auto,
Hobby Hall ja Seppälä 2) Tavarataloryhmä, Hobby Hall ja Seppälä 3) Tavarataloryhmä ja Seppälä

Laskelma oman pääomanOmien
muutoksista,Osake-Ylikurssi-osakkeiden
konserni, milj. euroapääomarahastorahasto
Oma pääoma 31.12.2004106,8154,80,0
Merkinnät optiotodistuksilla0,83,4
Siirto muihin rahastoihin0,0
Rahavirran suojaukset
Osingonjako
Muuntoerot
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 30.06.2005107,7158,10,0
Oma pääoma 31.12.2005109,0166,50,0
Merkinnät optiotodistuksilla0,63,5
Osakepalkkiot0,2
Siirto muihin rahastoihin
Osingonjako
Muuntoerot
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 30.06.2006109,5170,20,0
* laskennallisella verolla vähennettynä

Laskelma oman pääoman

muutoksista,Vara-MuutMuunto-
konserni, milj. euroarahastorahastot*erot
Oma pääoma 31.12.20040,244,4-0,1
Merkinnät optiotodistuksilla
Siirto muihin rahastoihin0,0
Rahavirran suojaukset-3,5
Osingonjako
Muuntoerot0,0
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 30.6.20050,240,9-0,1
Oma pääoma 31.12.20050,243,90,0
Merkinnät optiotodistuksilla
Osakepalkkiot
Siirto muihin rahastoihin0,0
Osingonjako
Muuntoerot0,0
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 30.06.20060,243,90,0
* laskennallisella verolla vähennettynä

Laskelma oman pääomanVähem-
muutoksista,Kertyneetmistö-
konserni, milj. euroavoittovaratYhteensäosuusYhteensä
Oma pääoma 31.12.2004161,9467,90,0467,9
Merkinnät4,24,2
optiotodistuksilla
Siirto muihin rahastoihin0,10,10,1
Rahavirran suojaukset-3,5-3,5
Osingonjako-53,0-53,0-53,0
Muuntoerot0,00,0
Katsauskauden tulos19,119,10,019,1
Oma pääoma 30.6.2005128,1434,90,0434,9
Oma pääoma 31.12.2005185,7505,30,0505,3
Merkinnät4,14,1
optiotodistuksilla
Osakepalkkiot0,20,40,4
Siirto muihin rahastoihin0,00,0
Osingonjako-59,5-59,5-59,5
Muuntoerot0,00,00,0
Katsauskauden tulos51,551,50,051,5
Oma pääoma 30.6.2006178,0501,80,0501,8
* laskennallisella verolla
vähennettynä

Vastuusitoumukset, konserni, 30.6.06 30.6.05 31.12.05 milj. euroa Kiinnitykset maa-alueisiin 1,7 1,7 1,7 ja rakennuksiin

Pantit0,10,10,1
Muut vastuut1,727,215,5
Yhteensä3,528,917,3
Liiketilojen
vuokrasopimukset, milj. euroa Sitovien liiketilojen vuokrasopimusten perusteella maksettavat minimivuokrat
Yhden vuoden kuluessa65,359,566,0
Yli vuoden kuluessa341,0346,9383,4
Yhteensä406,3406,3449,5
Johdannaissopimukset,
konserni, milj. euroa Nimellisarvot
Valuuttajohdannaissopimukset5,2127,310,4
Korkojohdannaissopimukset35,0
Käytetyt valuuttakurssit
MaaValuutta30.6.0630.6.0531.12.05
VenäjäRUB34,240034,637033,9200
ViroEEK15,646615,646615,6466
LatviaLVL0,69610,69610,6962
LiettuaLTL3,45283,45283,4528

Tuloslaskelma

vuosineljänneksittäin,Q2Q1Q4Q3
konserni, milj. euroa2006200620052005
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto299,5269,4379,3262,0
Liiketoiminnan muut tuotot4,70,07,00,0
Aineiden ja tarvikkeiden-170,8-168,7-214,3-155,7
käyttö Palkat ja työsuhde- -48,9 -48,3 -56,5 -41,8 etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot-8,1-8,0-8,7-6,7
Liiketoiminnan muut kulut-47,7-43,7-52,8-40,2
Liikevoitto28,70,854,017,5
Rahoitustuotot ja -kulut-0,90,2-2,00,6
Voitto ennen veroja27,91,152,018,2
Tuloverot-6,6-0,3-14,4-3,6
Tilikauden voitto21,20,837,614,5
jatkuvista toiminnoista Lopetetut toiminnot Tilikauden voitto 21,9 7,6 4,8 0,9 lopetetuista toiminnoista Tilikauden voitto 43,1 8,4 42,4 15,4 Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa
Perus0,390,010,700,27
Laimennettu0,390,010,690,27
Tulos/osake, lopetetut
toiminnot, euroa
Perus0,410,140,090,02
Laimennettu0,400,140,090,02
Tulos/osaket, yhteensä,
euroa
Perus0,800,150,790,29
Laimennettu0,790,150,780,29
Q2Q1Q4Q3
Myynti milj. euroa2006200620052005
Tavarataloryhmä270,8235,8344,3228,4
Hobby Hall46,252,663,443,9
Seppälä40,232,445,140,1
Jakamaton0,30,20,20,2
Jatkuvat toiminnot yhteensä357,6320,9453,1312,6
Lopetetut toiminnot0,074,8117,4109,6
Konserni357,6395,7570,5422,3
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä227,4198,5289,0191,9
Hobby Hall38,443,652,636,4
Seppälä33,326,837,333,1
Jakamaton0,40,50,50,6
Jatkuvat toiminnot yhteensä299,5269,4379,3262,0
Lopetetut toiminnot0,061,196,489,9
Konserni299,5330,5475,7351,9
Liikevoitto, milj. euroa
Tavarataloryhmä22,2-0,137,812,1
Hobby Hall0,61,04,30,9
Seppälä7,60,814,56,9
Jakamaton-1,9-1,4-3,3-1,4
Eliminoinnit0,20,60,6-0,9
Jatkuvat toiminnot yhteensä28,70,853,917,5
Lopetetut toiminnot21,97,74,11,9
Konserni50,68,558,019,5
Osavuosikatsaus on
tilintarkastamaton.

Tuloslaskelma

vuosineljänneksittäin,Q2Q1Q4Q3
konserni, milj. euroa2005200520042004
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto274,0249,5344,2247,1
Liiketoiminnan muut tuotot0,00,00,10,0
Aineiden ja tarvikkeiden-156,6-157,0-192,5-148,8
käyttö Palkat ja työsuhde- -45,6 -43,6 -53,9 -40,2 etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot-7,3-7,3-7,8-7,2
Liiketoiminnan muut kulut-41,7-40,6-48,7-37,7
Liikevoitto23,01,041,313,1
Rahoitustuotot ja -kulut-0,50,2-0,2-0,9
Voitto ennen veroja22,51,341,112,3
Tuloverot-5,6-0,4-12,4-3,5
Tilikauden voitto16,90,928,88,7
jatkuvista toiminnoista Lopetetut toiminnot Tilikauden voitto 1,0 0,3 1,0 1,3 lopetetuista toiminnoista Tilikauden voitto 17,9 1,2 29,7 10,0 Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa
Perus0,320,020,560,16
Laimennettu0,310,020,540,16
Tulos/osake, lopetetut
toiminnot, euroa
Perus0,020,000,020,02
Laimennettu0,020,000,020,02
Tulos/osake, yhteensä,
euroa
Perus0,340,020,580,18
Laimennettu0,330,020,560,18
Q2Q1Q4Q3
Myynti milj. euroa2005200520042004
Tavarataloryhmä244,4207,0303,1210,3
Hobby Hall42,760,564,646,2
Seppälä39,930,043,538,1
Jakamaton0,20,20,20,2
Jatkuvat toiminnot yhteensä327,3297,7411,4294,9
Lopetetut toiminnot130,6102,9104,3101,8
Konserni457,9400,6515,8396,7
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä204,8174,3254,8177,0
Hobby Hall35,550,253,438,3
Seppälä32,924,835,831,4
Jakamaton0,80,20,20,4
Jatkuvat toiminnot yhteensä274,0249,5344,2247,1
Lopetetut toiminnot106,884,685,583,5
Konserni380,9334,1429,7330,6
Liikevoitto, milj. euroa
Tavarataloryhmä15,20,236,510,9
Hobby Hall0,20,71,5-2,7
Seppälä8,41,38,05,3
Jakamaton-1,5-1,1-1,2-1,1
Eliminoinnit0,7-0,1-3,50,7
Jatkuvat toiminnot yhteensä23,11,041,313,1
Lopetetut toiminnot1,50,61,11,6
Konserni24,61,642,414,8

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus tänään 9.8.2006 klo 14.15, World Trade Center, Marskin sali, Aleksanterinkatu 17, Helsinki.

Takaisin listaukseen