STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 11.8.2004, klo 12.00

STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004

VARSINAISEN LIIKETOIMINNAN TULOS PARANI SELVÄSTI

Stockmann-konsernin myynti kasvoi 2,6 prosenttia ja oli 822,5 Me (801,6 Me vuonna 2003). Varsinaisen liiketoiminnan tulos parani 8,0 Me vertailukaudesta. Tavarataloryhmä ja Seppälä-ryhmä paransivat liikevoittoaan merkittävästi vertailukaudesta, Hobby Hall -ryhmän liiketulos oli vertailukauden tasolla ja autoryhmän liikevoitto pieneni hieman. Voitto ennen satunnaisia eriä oli 22,7 Me. Edellisen vuoden vastaavaan lukuun, joka oli 27,8 Me, sisältyi 15,4 Me liiketoiminnan muita tuottoja. Liiketoiminnan muut tuotot katsauskaudella olivat 2,3 Me. Vuoden 2004 tulosarvio on muuttumaton.

Myynti ja tulos

Stockmann-konsernin myynti vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla oli 822,5 miljoonaa euroa eli 20,9 miljoonaa euroa ja 2,6 prosenttia suurempi kuin vertailukauden myynti. Ulkomaisen myynnin osuus konsernin myynnistä kasvoi vertailukauden 10,4 prosentista 12,4 prosenttiin. Liikevaihto oli 684,8 miljoonaa euroa eli 17,8 miljoonaa euroa ja 2,7 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella.

Konsernin liiketoiminnan myyntikate kasvoi 18,1 miljoonalla eurolla ja oli 221,7 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan suhteellinen myyntikate parani ja oli 32,4 prosenttia (30,5 prosenttia). Suhteellinen myyntikate parani kaikissa liiketoimintaryhmissä. Liiketoiminnan kustannukset kasvoivat 10,2 miljoonaa euroa. Poistot kasvoivat 0,8 miljoonaa euroa. Varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto parani 7,1 miljoonaa euroa. Lisäksi nettorahoitustuotot kasvoivat 0,9 miljoonaa euroa. Nämä paransivat konsernin varsinaisen liiketoiminnan voittoa ennen satunnaisia eriä 8,0 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan muut tuotot muodostuivat Helsingin Herttoniemen VW-Audi- talon liiketoiminnan myynnistä saadusta korvauksesta ja olivat 2,3 miljoonaa euroa, eli 13,1 miljoonaa euroa vertailukautta pienemmät. Konsernin liikevoitto pieneni 6,0 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja oli 17,6 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot kasvoivat osinkotuottojen kasvun ja valuuttakurssivoittojen vaikutuksesta 0,9 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 5,1 miljoonaa euroa.

Voitto ennen satunnaisia eriä oli 22,7 miljoonaa euroa eli 5,1 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aiemmin.

Välittömät verot olivat 4,0 miljoonaa euroa eli 4,1 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuotta aiemmin. Tulosta vastaavat verot olivat 6,6 miljoonaa euroa (8,1 miljoonaa euroa), ja laskennallisen verovelan muutos oli -2,6 miljoonaa euroa. Laskennallisen verovelan muutoksessa on huomioitu Suomen yhteisöverokannan alentuminen 29 prosentista 26 prosenttiin vuoden 2005 alusta lukien.

Katsauskauden voitto oli 18,7 miljoonaa euroa ja vuotta aiemmin 19,7 miljoonaa euroa.

Tulos osaketta kohden oli 0,35 euroa (0,39 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 9,39 euroa (9,66 euroa).

Myynti ja tuloskehitys ryhmittäin

Tavarataloryhmän myynti kasvoi 8 prosenttia 412,1 miljoonaan euroon. Myynti Suomessa kasvoi 3 prosenttia ja ulkomailla 34 prosenttia. Kotimaassa myynnin kasvua pienensi Akateemisen Kirjakaupan lehtiliiketoiminnasta luopuminen kesäkuussa 2003. Venäjällä myynti kasvoi sekä ruplamääräisesti että euromääräisesti. Stockmann on käyttänyt

Venäjällä ruplaa hinnoitteluvaluuttana aiemman dollarin sijastatammikuun
2004 lopusta lähtien.Myös Virossa myynti kasvoi. Katsauskaudella
avattiin Moskovaan Mega Etelä -tavaratalo sekä Marina Roscha - kauppakeskuksessa sijaitseva Zaran myymälä, jotka yhdessä lokakuussa 2003 avatun Riian tavaratalon kanssa lisäsivät ulkomaantoimintojen myynnin kasvua. Ulkomaantoimintojen osuus ryhmän myynnistä oli 18 prosenttia (15 prosenttia). Tavarataloryhmän liikevoitto kasvoi 3,4 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja oli 9,4 miljoonaa euroa (6,1 miljoonaa euroa). Tulosta rasittivat Moskovassa huhtikuussa 2004 avatun Mega Etelä -tavaratalon sekä Riian tavaratalon käynnistyskustannukset. Näistä kustannuksista huolimatta ryhmän toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa parempi kuin vuotta aiemmin.

Autoveron alentamista seuranneen vuoden 2003 poikkeuksellisen voimakkaan myynnin kasvun jälkeen automyynnin kasvu Suomessa tasaantui alkuvuonna 2004. Autoryhmän myynti pieneni 2 prosenttia ja oli 244,3 miljoonaa euroa. Uusien autojen kappalemääräinen myynti pieneni 12 prosenttia, ja käytettyjen autojen kappalemääräinen myynti oli vertailukauden tasolla. Stockmannin markkinaosuus pääkaupunkiseudun autokaupassa pieneni. Ryhmän liikevoitto pieneni hieman vertailukaudesta ja oli 3,1 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa). Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Stockmannin ja Kesko Oyj:n tytäryhtiön VV-Auto Oy:n tekemän sopimuksen mukaisesti Helsingin Herttoniemessä sijaitsevan VW-Audi-autotalon liiketoiminta siirtyi Helsingin VV-Auto Oy:lle jo 1.7.2004 lukien. Stockmann panostaa edelleen voimakkaasti VW-Audi-kaupan kehittämiseen pääkaupunkiseudulla. Espoon Suomenojalla avattiin heinäkuun alussa Suomen ensimmäinen Audi-tehtaan suositusten mukainen autotalo, joka palvelee pääkaupunkiseutua ja lähiympäristöä.

Hobby Hall -ryhmän myynti pieneni 7 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 103,6 miljoonaa euroa. Hobby Hallin etäkauppa kasvoi Suomessa 2 prosenttia. Online-kauppa kasvoi edelleen voimakkaasti, noin 30 prosentilla. Suomen kokonaismyynti jäi kuitenkin 5 prosenttia pienemmäksi kuin edellisenä vuonna, koska vertailukauden päättymisen jälkeen on suljettu kolme myymälää. Ryhmän myynti ulkomailla jäi 16 prosenttia pienemmäksi kuin edellisenä vuonna. Tähän vaikuttivat kiristetty luottopolitiikka sekä yhden myymälän lopettaminen Virossa alkuvuonna 2004. Ryhmän myynnin kehitys jäi selvästi odotettua heikommaksi. Suhteellinen myyntikate kuitenkin parani vertailukaudesta. Suhteellisen myyntikatteen paranemisen ja kulusäästöjen ansiosta ryhmän liiketulos oli sama kuin vertailukaudella eli -1,7 miljoonaa euroa. Myös toisen vuosineljänneksen liiketulos oli vertailukauden tasolla.

Seppälä-ryhmän myynti kasvoi 9 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 62,1 miljoonaa euroa. Seppälän myynti kasvoi sekä Suomessa että Baltiassa, jossa myyntiä kasvattivat Latviassa vuoden 2003 loppupuolella ja toukokuussa 2004 avatut viisi myymälää. Lisäksi Seppälä avasi ensimmäisen Venäjän myymälänsä Moskovassa huhtikuussa 2004. Seppälän liikevoitto kasvoi myynnin ja suhteellisen myyntikatteen paranemisen ansiosta peräti 2,7 miljoonaa euroa ja oli 3,5 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa). Toisella vuosineljänneksellä Seppälän liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa parempi kuin vuotta aiemmin.

Rahoitus ja sitoutunut pääoma

Katsauskauden aikana ei lyhennetty lainoja eikä nostettu uutta pitkäaikaista lainaa. Pitkäaikaisten lainojen määrä oli kesäkuun lopussa 48,9 miljoonaa euroa. Investointeihin sitoutui pääomaa yhteensä 27,9 miljoonaa euroa. Käyttöpääoman kasvu vuoden alusta kesäkuun loppuun oli 16,6 miljoonaa euroa. Tämä lisäys sitoutui pääosin Riian ja Moskovan

uusien tavaratalojen varastoihin ja saamisiin. Omaa pääomaa kertyi 0,3 miljoonaa euroa vuoden 1997 optioiden perusteella tehdyistä osakemerkinnöistä ja 6,5 miljoonaa euroa kanta-asiakasoptioiden perusteella tehdyistä osakemerkinnöistä. Konsernin sitoutunut pääoma kasvoi 8,5 miljoonaa euroa vertailukauden lopusta ja oli 567,9 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 70,3 prosenttia (71,3 prosenttia). Vuoden 2003 lopussa omavaraisuusaste oli 68,3 prosenttia.

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti viimeisten 12 kuukauden ajalta oli 12,8 prosenttia (13,5 prosenttia). Sijoitetun pääoman tuottoprosentin kehitykseen vaikutti sekä tuloksen pieneneminen että sitoutuneen pääoman kasvu.

Strategian täsmennys

Stockmann-konsernin hallitus vahvisti strategiakäsittelyssään kesäkuussa 2004 yhtiön strategian, jonka mukaan konserni kasvaa lähivuosina voimakkaasti erityisesti Venäjän markkinoilla. Tavoitteena on, että vuoden 2008 loppuun mennessä noin kolmannes myynnistä ja vähintään saman verran tuloksesta saadaan Baltian ja Venäjän markkinoilta.

Ulkomaisen kasvun keihäänkärkinä ovat tavaratalot, Seppälä sekä franchising-sopimukseen perustuva Zara-ketjun kasvattaminen Venäjällä. Uutena liiketoiminnan kasvattamismahdollisuutena selvitetään franchising- toiminnan laajentamista myös niiden muiden kansainvälisten brandien osalta, jotka ovat eri yhteyksissä osoittaneet kiinnostusta Stockmannin Venäjän-tuntemuksen hyödyntämiseen.

Etäkaupan markkinoilla Euroopassa on meneillään voimakas keskittymiskehitys, jonka osana monet alan kansainväliset teolliset toimijat ja pääomasijoittajat ovat osoittaneet mielenkiintoa Stockmann- konserniin kuuluvaa etäkaupan Suomen ja Baltian markkinajohtajaa Hobby Hallia kohtaan. Tämän johdosta on käynnistetty prosessi, jonka yhteydessä selvitetään loppuvuoden aikana eri vaihtoehdot Hobby Hallin kehittämiseksi, yhtenä näistä vaihtoehdoista toimialasta luopuminen.

Autoryhmän toimintaa kehitetään osana Stockmannia hyödyntäen erityisesti kanta-asiakasmarkkinoinnin kautta syntyvät synergiat tavarataloliiketoiminnan kanssa sekä EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen muutoksen antamat mahdollisuudet liiketoiminnan kasvattamiseen.

Investoinnit

Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 27,9 miljoonaa euroa (15,2 miljoonaa euroa).

Tavarataloryhmän investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 19,1 miljoonaa euroa. Ryhmän merkittävin investointikohde oli Ikealta vuokratuissa tiloissa toimiva Moskovan uusi Mega Etelä -tavaratalo, joka avattiin huhtikuussa. Sen toiminta on käynnistynyt suunnitellulla tavalla. Katsauskaudella kohteeseen sitoutui 13,3 miljoonaa euroa. Tavaratalon myyntipinta-ala on noin 10 000 neliömetriä. Stockmannin investointi kohteeseen jäi noin 4 miljoonaa euroa ennakkoarviota pienemmäksi ja oli yhteensä 16,0 miljoonaa euroa. Moskovassa ovat käynnissä myös toisen myyntipinta-alaltaan noin 10 000 neliömetrin suuruisen tavaratalon, Mega Pohjoisen, rakennustyöt Ikean omistamissa tiloissa. Se avataan suunnitelmien mukaan vuoden 2004 joulukuussa . Stockmannin investointi tähän tavarataloon tulee olemaan noin 18 miljoonaa euroa. Venäjällä avattiin myös uusi Zara-myymälä kesäkuun alussa Moskovan keskustan tuntumassa, Marina Roscha -kauppakeskuksessa. Mega Pohjoinen - kauppakeskuksessa avataan Moskovan kolmas Zara-myymälä vuoden lopulla. Suomessa avattiin maaliskuussa seitsemäs Stockmann Beauty - kosmetiikkaketjun myymälä Kuopiossa. Kahdeksas Stockmann Beauty -myymälä avataan Porissa elokuussa.

Hobby Hall -ryhmän investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 0,7 miljoonaa euroa. Ne kohdistuivat pääosin tietojärjestelmien kehittämiseen.

Seppälä-ryhmän investoinnit katsauskaudella olivat 0,6 miljoonaa euroa. Seppälä avasi ensimmäisen Venäjän myymälänsä Stockmannin tavaratalon yhteydessä Moskovan Mega Etelä -kauppakeskuksessa huhtikuussa. Toisen myymälänsä Venäjällä Seppälä avaa Moskovan keskustan tuntumassa lokakuussa 2004 ja kolmannen joulukuussa Moskovan Mega Pohjoinen -kauppakeskuksessa Stockmann-tavaratalon yhteydessä.

Katsauskauden kiinteistöinvestoinnit olivat 6,8 miljoonaa euroa, josta 1,7 miljoonaa euroa kohdistui Audi-autotaloon Espoon Suomenojalla ja 1,5 miljoonaa euroa Helsingin tavaratalon laajennuksen valmistelutöihin sekä liukuportaiden ja hissien uusimiseen.

Muut investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 0,7 miljoonaa euroa.

Ajankohtaiset hankkeet

Stockmann avaa myyntipinta-alaltaan noin 11 000 neliömetrin tavaratalon vuokratiloissa kauppakeskus Jumbon uudisosassa Vantaalla loppuvuodesta 2005. Hankkeen kustannusarvio Stockmannin osalta on noin 10 miljoonaa euroa.

Helsingissä on vireillä mittava keskustan tavaratalon laajennus- ja muutoshanke. Suunnitelman mukaan tavaratalon kaupallisia tiloja laajennetaan noin 10 000 neliömetrillä muuttamalla tiloja kaupalliseen käyttöön ja rakentamalla uutta tilaa. Tämän lisäksi tavaratalolle rakennetaan täysin uudet tavarankäsittely- ja huoltotilat sekä yhteydet uusiin asiakaspaikoitustiloihin. Laajennuksen jälkeen Helsingin tavaratalon myyntipinta-ala on noin 50 000 neliömetriä. Hankkeen kustannusarvio on kokonaisuudessaan noin 115 miljoonaa euroa. Hankkeen toteutuminen edellyttää asemakaavan muutosta, joka on vireillä. Töiden arvioidaan valmistuvan vaiheittain vuoden 2009 loppuun mennessä.

Suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä voimaan 1.7.2004

Heinäkuun 1. päivänä tuli voimaan uusi suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance). Suositus asetti uusia vaatimuksia pörssiyhtiöiden hallinnoinnille ja myös tiedonantovelvollisuudelle, ja siitä tuli vähimmäissäännöstönä osa pörssin sääntelyä. Stockmann ryhtyi noudattamaan suositusta soveltuvin osin jo ennen sen virallista voimaantuloa ja noudattaa sitä nyt kokonaisuudessaan.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiön osakekannan markkina-arvo kesäkuun lopussa oli 1 030,9 miljoonaa euroa (788,4 miljoonaa euroa). Vuoden 2003 lopussa osakekannan markkina- arvo oli 955,6 miljoonaa euroa.

Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät katsauskaudella sekä HEX-

yleisindeksiä että HEX-portfolioindeksiä paremmin. Kesäkuun lopussa A- osakkeen kurssi oli 19,20 euroa, kun se vuoden 2003 lopussa oli 18,00 euroa, ja B-osakkeen 19,50 euroa, kun se vuoden 2003 lopussa oli 18,30 euroa.

Stockmannin vuoden 1997 optio-oikeuksilla merkittiin tammikuussa yhteensä 20 300 Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoista B-osaketta. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 40 600 eurolla. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 20.2.2004. Ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 5.4.2004.

Stockmann Oyj Abp:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 12.2.2004 osakkeenomistajan pyynnön 163 000 yhtiön osakkeen muuntamisesta A- osakkeista B-osakkeiksi Stockmannin yhtiöjärjestyksen 3. pykälän mukaisesti. Osakemuunto merkittiin kaupparekisteriin 20.2.2004. Muunnetut osakkeet tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 23.2.2004 alkaen.

Stockmannin kanta-asiakasoptioilla merkittiin toukokuussa yhteensä 597 118 Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoista B-osaketta. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 1 194 236 eurolla. Osakepääoma on korotuksen jälkeen 106 493 518 euroa. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 30.6.2004. Ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 1.7.2004. Osakemuunnon ja optiomerkintöjen jälkeen A-osakkeiden kokonaismäärä on 24 575 893 ja B-osakkeiden 28 670 866. Kanta-asiakasoptioilla tehtyjen osakemerkintöjen myötä yhtiön osakkeenomistajien määrä yli kaksinkertaistui ja on nyt lähes 34 000.

Keväällä 2000 merkittiin 1 382 524 Stockmann Oyj Abp:n kanta- asiakasoptiota. Käyttämättä olevien kanta-asiakasoptioiden perusteella voidaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkitä vielä yhteensä 778 742 uutta 2 euron nimellisarvoista B-osaketta. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen perusteella nousta vielä enintään 1 557 484 eurolla enintään 108 051 002 euroon. Merkintähinta on 15,70 euroa vähennettynä 1.4.1999 jälkeen jaetun osakekohtaisen osingon määrällä. Tänä vuonna merkintähinta oli 10,81 euroa kappaleelta. Jäljellä oleva merkintäaika kanta-asiakasoptioilla on 2.5.2005 - 31.5.2005.

Stockmannin omistuksessa oli kesäkuun 2004 lopussa 406 939 omaa B- osaketta. Näiden osakkeiden nimellisarvo on yhteensä 813 878 euroa, ja ne edustavat 0,8 prosenttia kaikista osakkeista sekä 0,1 prosenttia kaikista äänistä. Niiden hankintahinta oli yhteensä 6,1 miljoonaa euroa.

Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirja- tai optiolainan ottamiseen eikä omien osakkeiden ostamiseen. Hallituksella on valtuudet yhtiön omistamien 406 939 omien B-osakkeiden luovuttamiseen maaliskuun 30. päivään 2005 asti.

Henkilömäärä

Katsauskaudella konsernin henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 9 025, mikä on 579 henkilöä enemmän kuin vertailukaudella. Henkilömäärän kasvu johtuu pääosin uusista Riian ja Moskovan tavarataloista. Kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 563 henkilöllä ja oli 7 318 henkilöä.

Ulkomailla työskenteli kesäkuun 2004 lopussa 2 205 henkilöä. Edellisen vuoden kesäkuun lopussa ulkomailla työskenteli 1 463 henkilöä. Ulkomailla työskentelevien osuus koko henkilökunnasta kasvoi vertailukauden 17 prosentista 23 prosenttiin.

Loppuvuoden näkymät

Vähittäiskaupan myynnin arvioidaan edelleen kasvavan Suomessa. Autokaupan oletetaan loppuvuoden aikana jäävän edellisen vuoden tasosta. Venäjän ja Baltian maiden talouksien odotetaan edelleen kasvavan Suomea nopeammin. Stockmann-konsernin vuoden 2004 myynnin arvioidaan olevan noin 1,75 miljardia euroa.

Konsernin liiketoimintayksiköistä tavarataloryhmä ja Seppälä ovat menestyneet erinomaisesti alkuvuoden aikana. Vaikka tulos erityisesti näiden yksiköiden osalta muodostuu olennaisilta osiltaan loppuvuoden aikana, voidaan tämänhetkisen käsityksen perusteella arvioida sekä tavarataloryhmän että Seppälän koko vuoden tulosten parantuvan selvästi. Toimenpiteet Hobby Hallin tervehdyttämiseksi etenevät suunnitellulla tavalla, ja niiden vaikutukset tulevat näkyviin erityisesti viimeisen vuosineljänneksen aikana. Hobby Hallin koko vuoden tulos paranee mutta jää tavoitetta pienemmäksi. Autoryhmässä Herttoniemen kannattavan yksikön siirtyminen Kesko -konsernille kuusi kuukautta suunniteltua aikaisemmin merkitsee sitä, että ryhmän koko vuoden tulos jää edellistä vuotta pienemmäksi.

Konsernin kolmannen vuosineljänneksen tuloksen odotetaan olevan vähintään edellisen vuoden tasolla ja viimeisen vuosineljänneksen parempi kuin edellisenä vuonna.

Vuosikertomuksessa esitetty vuoden 2004 tulosarvio on muuttumaton. Tavoitteena on, että vuoden 2004 voitto ennen satunnaisia eriä on parempi kuin vuonna 2003.

Helsingissä 11. elokuuta 2004

STOCKMANN Oyj Abp

Tuloslaskelma, konserni, Me

1-6/04 1-6/03 Muutos % 1-12/03

Liikevaihto684,8667,031,412,7
Liiketoiminnan muut tuotot2,315,4-8515,4
Materiaalit ja palvelut463,1463,40955,3
Henkilöstökulut99,094,94194,9
Poistot14,914,2528,8
Liiketoiminnan muut kulut92,486,47183,4
Liikevoitto17,623,6-2565,7
Rahoitustuotot ja -kulut5,14,2218,3
Voitto ennen satunnaisia eriä22,727,8-1874,0
Satunnaiset erät0,00,00,0
Voitto ennen veroja22,727,8-1874,0
Välittömät verot4,08,1-5122,3
(tulosta vastaavat)
Vähemmistön osuus0,00,00,0
Kauden voitto18,719,7-551,7
Tulos/osake, osakeantikorjattu, e0,360,39-81,01
Tulos/osake, osakeantikorjattu,0,350,39-91,00
laimennettu, e Oma pääoma/osake, 9,39 9,66 -3 10,36 osakeantikorjattu, e Oman pääoman tuotto, 10,1 10,8 9,6 liukuva 12 kk, % Sijoitetun pääoman tuotto, 12,8 13,5 13,2 liukuva 12 kk, % Henkilöstö keskimäärin 7 318 6,755 8 7 068 kokoaikaiseksi muutettuna

Myynti liiketoimintaryhmittäin, Me

1-6/04 1-6/03 Muutos % 1-12/03

Tavarataloryhmä412,1382,68851,3
Autoryhmä244,3250,5-2480,4
Hobby Hall -ryhmä103,6111,3-7235,7
Seppälä-ryhmä62,156,89130,3
Kiinteistöt10,410,1319,7
Eliminoinnit-9,9-9,6-18,8
Konserni822,5801,631 698,6
Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin, Me

1-6/04 1-6/03 Muutos % 1-12/03

Tavarataloryhmä346,2321,58713,2
Autoryhmä200,3205,7-3394,5
Hobby Hall -ryhmä86,392,9-7197,3
Seppälä-ryhmä51,246,89107,3
Kiinteistöt10,910,8121,0
Eliminoinnit-10,0-10,6-20,5
Konserni684,8667,031 412,7
Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin, Me

1-6/04 1-6/03 Muutos % 1-12/03

Tavarataloryhmä9,46,15539,7
Autoryhmä3,13,5-115,6
Hobby Hall -ryhmä-1,7-1,70-3,4
Seppälä-ryhmä3,50,835210,1
Kiinteistöt7,47,8-614,5
Liiketoiminnan muut tuotot2,315,4-8415,4
Eliminoinnit-6,4-8,3-16,1
Konserni17,623,6-2565,7
Investoinnit liiketoimintaryhmittäin, brutto, Me

1-6/04 1-6/03 Muutos % 1-12/03

Tavarataloryhmä19,17,216518,2
Autoryhmä0,50,9-411,8
Autoryhmän leasing-omaisuus0,0-0,4-97-0,6
Hobby Hall -ryhmä0,70,8-101,7
Seppälä-ryhmä0,60,4601,2
Kiinteistöt6,85,71916,8
Muut0,20,6-751,2
Konserni27,915,28440,3
Kassavirtalaskelma, konserni, Me

1-6/04 1-6/03 1-12/03 Liiketoiminnan rahavirta 14,8 18,2 72,2 Investointien rahavirta

   Investoinnit-28,1-15,9-41,1
   Tulot investoinneista0,536,637,3
Investointien rahavirta yhteensä-27,520,7-3,8
Rahoituksen rahavirta
   Merkinnät optiotodistuksilla6,70,116,4
   Maksetut osingot-70,4-45,8-45,8
   Pitkäaikaisten lainojen0,08,512,6
   lisäys (+), vähennys (-)
   Lyhytaikaisten lainojen0,8-0,8-0,8
   lisäys (+), vähennys (-)
Rahoituksen rahavirta yhteensä-63,0-38,1-17,6
Rahavarojen muutos-75,60,750,8
Rahavarat kauden alussa121,370,570,5
Rahavarat kauden lopussa45,771,2121,3
Tase, konserni, Me

30.6.04 30.6.03 31.12.03 Pysyvät vastaavat

   Aineettomat hyödykkeet53,636,640,4
   Aineelliset hyödykkeet219,6213,2220,2
   Sijoitukset28,628,728,7
Vaihtuvat vastaavat
   Vaihto-omaisuus185,6184,4191,3
   Saamiset, korolliset99,6107,1111,4
   Saamiset, korottomat81,858,587,7
   Likvidit varat45,771,2121,3
Vastaavaa714,5699,7800,8
Oma pääoma502,2498,8547,1
Vähemmistöosuus0,00,00,0
Laskennallinen verovelka23,423,326,0
Pitkäaikainen vieras pääoma48,944,548,6
Lyhytaikainen vieras pääoma, korollinen16,816,116,0
Lyhytaikainen vieras pääoma, koroton123,2117,1163,0
Vastattavaa714,5699,7800,8
Omavaraisuusaste, %70,371,368,3
Velkaantumisaste (Gearing), %4,0-2,1-10,4
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e0,280,361,41
Korollinen nettovelka, Me-79,6-117,8-168,0
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa,53 24751 38452 629
1000 kpl Osakkeiden lukumäärä, 52 240 50 971 51 111 painotettu keskiarvo, 1000 kpl

Vastuusitoumukset, konserni, Me

30.6.04 30.6.03 31.12.03

Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin1,71,71,7
Pantit0,20,10,1
Muut vastuut52,563,659,1
Yhteensä54,465,460,8
Liiketilojen vuokrasopimukset, Me

30.6.04 30.6.03 31.12.03 Sitovien liiketilojen vuokrasopimusten perusteella maksettavat minimivuokrat

Yhden vuoden kuluessa58,550,454,1
Yli vuoden kuluessa379,0320,5417,0
Yhteensä437,5370,8471,1
Johdannaissopimukset, konserni, Me

30.6.04 30.6.03 31.12.03 Nimellisarvot

Valuuttajohdannaissopimukset64,711,811,7
Korkojohdannaissopimukset35,035,035,0
Markkina-arvot
Valuuttajohdannaissopimukset-0,3-0,1-0,1
Korkojohdannaissopimukset-0,7-1,3-0,9
Johdannaissopimukset on tehty suojaustarkoituksessa.

Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, konserni, Me

Q2/04 Q1/04 Q4/03 Q3/03

Liikevaihto348,8336,0418,1327,7
Liiketoiminnan muut tuotot2,30,00,00,0
Materiaalit ja palvelut230,2232,9270,7221,1
Henkilöstökulut51,247,855,944,2
Poistot7,67,37,57,0
Liiketoiminnan muut kulut46,146,351,845,2
Liikevoitto15,91,632,110,1
Rahoitustuotot ja -kulut2,03,12,51,6
Voitto ennen satunnaisia eriä17,94,834,611,6
Satunnaiset erät0,00,00,00,0
Voitto ennen veroja17,94,834,611,6
Välittömät verot2,61,410,93,4
(tulosta vastaavat)
Vähemmistön osuus0,00,00,00,0
Kauden voitto15,43,423,78,3
Tulos/osake, euroa
Perus0,300,060,460,16
Laimennettu0,290,060,460,15
Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, konserni, Me

Q2/03 Q1/03 Q4/02 Q3/02

Liikevaihto348,3318,7391,8306,7
Liiketoiminnan muut tuotot2,612,80,00,0
Materiaalit ja palvelut237,9225,5249,2207,6
Henkilöstökulut48,946,055,140,7
Poistot7,17,17,37,1
Liiketoiminnan muut kulut44,042,447,641,5
Liikevoitto13,110,532,79,7
Rahoitustuotot ja -kulut2,22,02,21,5
Voitto ennen satunnaisia eriä15,312,534,811,2
Satunnaiset erät0,00,00,00,0
Voitto ennen veroja15,312,534,811,2
Välittömät verot4,43,69,13,3
(tulosta vastaavat)
Vähemmistön osuus0,00,00,00,0
Kauden voitto10,88,925,77,9
Tulos/osake, euro
Perus0,220,170,490,16
Laimennettu0,220,170,490,16
Myynti liiketoimintaryhmittäin, Me

Q2/04 Q1/04 Q4/03 Q3/03

Tavarataloryhmä212,4199,6276,2192,4
Autoryhmä126,4117,9114,9115,1
Hobby Hall -ryhmä47,056,670,154,4
Seppälä-ryhmä33,528,641,032,5
Kiinteistöt5,45,05,04,7
Eliminoinnit-5,1-4,8-4,7-4,5
Konserni419,6402,9502,5394,5
Myynti liiketoimintaryhmittäin, Me

Q2/03 Q1/03 Q4/02 Q3/02

Tavarataloryhmä198,6184,0258,0183,4
Autoryhmä137,2113,2103,498,5
Hobby Hall -ryhmä53,557,870,253,5
Seppälä-ryhmä30,626,239,933,3
Kiinteistöt4,95,24,76,0
Eliminoinnit-4,7-5,0-3,4-5,4
Konserni420,2381,4472,7369,3
Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin, Me

Q2/04 Q1/04 Q4/03 Q3/03

Tavarataloryhmä178,4167,8230,8160,9
Autoryhmä103,496,894,394,5
Hobby Hall -ryhmä38,947,359,145,3
Seppälä-ryhmä27,623,633,826,7
Kiinteistöt5,45,45,25,0
Eliminoinnit-5,0-5,0-5,1-4,8
Konserni348,8336,0418,0327,7
Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin, Me

Q2/03 Q1/03 Q4/02 Q3/02

Tavarataloryhmä166,0155,4214,7153,7
Autoryhmä112,693,185,181,2
Hobby Hall -ryhmä44,648,358,744,7
Seppälä-ryhmä25,221,632,827,4
Kiinteistöt5,15,75,16,3
Eliminoinnit-5,2-5,4-4,6-6,6
Konserni348,3318,7391,8306,7
Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin, Me

Q2/04 Q1/04 Q4/03 Q3/03

Tavarataloryhmä8,80,726,47,3
Autoryhmä1,21,90,12,0
Hobby Hall -ryhmä-1,0-0,70,9-2,6
Seppälä-ryhmä4,2-0,86,72,6
Kiinteistöt3,63,83,33,3
Liiketoiminnan muut tuotot2,30,00,00,0
Eliminoinnit-3,2-3,2-5,3-2,5
Konserni15,91,632,110,0
Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin, Me

Q2/03 Q1/03 Q4/02 Q3/02

Tavarataloryhmä7,9-1,827,76,0
Autoryhmä1,81,71,01,9
Hobby Hall -ryhmä-1,0-0,71,0-0,7
Seppälä-ryhmä2,7-1,96,02,0
Kiinteistöt3,64,23,64,0
Liiketoiminnan muut tuotot2,612,80,00,0
Eliminoinnit-4,4-3,9-6,6-3,6
Konserni13,110,532,79,7

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Helsingissä, 11. elokuuta 2004

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus tänään 11.8.2004 kello 14.15, World Trade Center, Marskin sali, Aleksanterinkatu 17, Helsinki.

Takaisin listaukseen