Stockmann-konsernin johdon osavuotinen selvitys 1.1.–31.3.2020

Hyvä kehitys tammi–helmikuussa, COVID-19 vaikutti dramaattisesti liiketoimintaan maaliskuussa

STOCKMANN Oyj Abp, Osavuosikatsaus 30.4.2020 klo 8.00 EET

Tammi-maaliskuu 2020
- Konsernin liikevaihto oli 168,4 miljoonaa euroa (207,2), laskua 17,6 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.
- Suhteellinen myyntikate oli 54,2 % (53,2).
- Liiketulos oli -30,5 miljoonaa euroa (-21,4).

- Oikaistu liiketulos oli -29,4 miljoonaa euroa (-20,6, tai -21,8 ilman Nevsky Centreä).
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,53 euroa (-0,46).
- Katsauskauden jälkeen Stockmann Oyj Abp hakeutui yrityssaneeraukseen 6.4.2020 (pörssitiedote 6.4.2020). Stockmann julkaisee osavuosikatsauksensa tammi–maaliskuulta 2020 lyhyempänä johdon osavuotisena selvityksenä johtuen meneillään olevasta koronavirustilanteesta (COVID-19) ja Stockmann Oyj Abp:n yrityssaneerauksesta, jonka Helsingin käräjäoikeus käynnisti 8.4.2020.

Toimitusjohtaja Jari Latvanen
Keväällä 2019 tehdyt strategiset valintamme ovat osoittautuneet oikeiksi, ja liiketoimintamme on kehittynyt suunnitelmien mukaisesti vuoden 2019 aikana ja tammi-helmikuussa 2020. Konsernin myynti oli tammi-helmikuussa 2020 terveellä tasolla ja se kasvoi 3,5 %. Vallitsevissa olosuhteissa alkuvuoden kehityksemme voidaan tulkita hyväksi.

Valitettavasti odottamaton, koronaviruksesta johtuva tilanne on johtanut merkittävään asiakasmäärien vähenemiseen ja myynnin heikkenemiseen maaliskuun ensimmäisen viikon jälkeen, ja maaliskuussa myyntimme laski 49,1 %. Huolimatta siitä, että Stockmann-tavarataloliiketoiminnan ja Lindexin verkkokauppa on jatkanut kasvuaan viime viikkoina voimakkaasti, digitaalisen asioinnin kasvu ei riitä korvaamaan asiakasmäärien erittäin voimakasta laskua tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Koronavirusepidemia on pakottanut meidät etsimään uusia tapoja viedä eteenpäin tulevaisuuden Stockmannia. Epidemian puhkeamisesta johtuvat lukuisat rajoitukset ja säännökset johtavat huomattavaan liiketoiminnan volyymin ja tuottavuuden sekä kassavirran heikkenemiseen. Koronaepidemian leviämisen seurauksena käynnistimme maaliskuussa säästötoimenpiteet ja aloitimme yhteistoimintaneuvottelut, jotta saamme pienennettyä kustannuksiamme ja sopeutettua henkilöstöresurssejamme määräaikaisin lomautuksin.

Maaliskuun ensimmäisen viikon jälkeen Euroopassa puhjennut koronavirusepidemia on aiheuttanut merkittävän muutoksen Stockmann-konsernin liiketoimintaympäristöön ja vähentänyt asiakasmääriä äkillisesti. Koronaviruksella ja siitä johtuvilla rajoituksilla on ollut merkittävä vaikutus asiakasmääriin ja kassavirtaan, ja tästä johtuen Stockmann päätti hakeutua yrityssaneerausmenettelyyn. Yrityssaneeraukseen hakeutuminen antaa meille aikaa ja mahdollisuuksia järjestää uudelleen toimintojamme tässä vaikeassa tilanteessa. Jatkamme toimintaamme ja palvelemme asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Ensisijainen tavoitteemme on varmistaa liiketoimintamme jatkuvuus, säilyttää henkilöstömme työpaikat ja jatkaa konsernin terveen liiketoiminnan kehittämistä tulevaisuutta varten.

AVAINLUVUT

 

1–3/2020 1–3/2019 1–12/2019
Liikevaihto, milj.euroa 168,4 207,2 960,4
Suhteellinen myyntikate, % 54,2 53,2 56,3
Liiketulos (EBIT), milj. euroa -30,5 -21,4 13,3
Oikaistu liiketulos (EBIT), milj. euroa -29,4 -20,6 29,0
Katsauskauden tulos, milj. euroa -37,4 -32,4 -54,3
Osakekohtainen tulos,
laimentamaton ja laimennettu, euroa
-0,55 -0,47 -0,84
Henkilöstö, keskimäärin 6 599 6 914 7 002
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -22,4 -20,1 102,3
Investoinnit, milj. euroa 6,3 6,5 33,8
Oma pääoma/osake, euroa 10,31 11,11 11,12
Nettovelkaantumisaste, % 126,5 123,7 112,4
Omavaraisuusaste, % 35,8 36,7 38,1
 

YHTIÖKOKOUS

Vallitsevan koronavirustilanteen sekä Suomen hallituksen 16.3.2020 ilmoittamien, julkisia kokoontumisrajoituksia koskevien päätösten seurauksena Stockmann päätti 17.3.2020 perua varsinaisen yhtiökokouksensa, joka oli suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 18.3.2020. Stockmann kutsuu koolle yhtiökokouksen 4.6.2020.

Stockmann Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen perumisen seurauksena hallituksen jäsenet Peter Therman ja Eva Hamilton jättivät paikkansa 18.3.2020 eroamalla Stockmannin hallituksesta. Sekä Therman että Hamilton olivat aiemmin ilmoittaneet, että he eivät enää ole käytettävissä uudelleenvalintaan yhtiön hallituksen jäseniksi. Näin ollen Stockmannin hallitus muodostui 19.3.2020 lähtien kuudesta jäsenestä seuraavaan yhtiökokoukseen saakka: Stefan Björkman, Esa Lager, Leena Niemistö, Lauri Ratia, Tracy Stone ja Dag Wallgren.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT


Maaliskuun ensimmäisen viikon jälkeen Euroopassa puhjennut koronavirusepidemia on aiheuttanut merkittävän muutoksen Stockmann-konsernin liiketoimintaympäristöön ja alentanut asiakasmääriä äkillisesti. Huolimatta siitä, että Stockmann-tavarataloliiketoiminnan ja Lindexin verkkokauppa on jatkanut kasvuaan viime viikkoina voimakkaasti, digitaalisen asioinnin kasvu ei tässä poikkeuksellisessa tilanteessa riitä korvaamaan asiakasmäärien erittäin voimakasta laskua.

Koska yhtiön liiketoiminta on johdon ja hallituksen näkemyksen mukaan jatkamiskelpoista ja tervehdytettävissä, Stockmannin hallitus päätti, yhtiön rahoitusrakenteen huomioon ottaen, jättää emoyhtiö Stockmann Oyj Abp:n osalta yrityssaneeraushakemuksen 6.4.2020. Koronaviruksella sekä sen seurauksena annetuilla rajoituksilla on ollut ja tulee olemaan olennainen vaikutus yhtiön asiakasmääriin ja kassavirtaan.

Yrityssaneerausmenettely ei koske konsernin tytäryhtiöitä eli Stockmann-tavarataloja Baltiassa eikä Lindexiä.

Helsingin käräjäoikeus on 8.4.2020 antamallaan päätöksellä määrännyt Stockmann Oyj Abp:tä koskevan, yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen menettelyn aloitettavaksi. Käräjäoikeus määräsi asianajaja Jyrki Tähtisen Borenius Asianajotoimisto Oy:stä yhtiön saneerausmenettelyn selvittäjäksi. Käräjäoikeuden päätöksen mukaan saneerausohjelmaehdotus tulee laatia 11.12.2020 mennessä.

LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS, RISKIT JA RAHOITUSTILANNE

Johdon ja hallituksen näkemyksen mukaan Stockmannin liiketoiminta on jatkamiskelpoista ja tervehdytettävissä. Koronaviruksella sekä sen seurauksena annetuilla rajoituksilla on ollut ja tulee olemaan olennainen vaikutus yhtiön asiakasmääriin ja kassavirtaan. Stockmannin velkojat, jotka edustavat yli puolta Stockmann Oyj Abp:n veloista, puolsivat Stockmann Oyj Abp:n yrityssaneeraushakemusta ja Stockmann jatkaa rakentavaa vuoropuhelua rahoittajiensa kanssa myös saneerausvaiheessa. Yrityssaneeraushakemuksen seurauksena käräjäoikeus määräsi väliaikaisen perintä- ja täytäntöönpanokiellon Stockmann Oyj Abp:lle ja noin 640 miljoonaa euroa konsernin ulkoisista veloista (korolliset lainat, mukaan lukien hybridilaina, jota käsitellään pääomana, ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat) ovat saneerauksen alaisia. Tilanne on aiheuttanut tavarantoimittajien keskuudessa epävarmuutta, mutta johto ennakoi, että liikesuhteet normalisoituvat vähitellen. Koronaviruksesta johtuvat kustannusrakenteen ja tuotteiden saannin sopeuttamistoimenpiteet toteutuvat toisesta vuosineljänneksestä eteenpäin. Nämä toimenpiteet tukevat kassavirtaa.

Stockmannin rahoitusvaroihin 31.3.2020 sisältyy 15,2 miljoonaa euroa realisoitumattomia johdannaisten valuuttakurssivoittoja. Pankit sulkivat kaikki johdannaissopimukset 6.4.2020. Konserni ei suojaa valuuttapositioitaan tällä hetkellä.

Pitkittyneellä koronavirustilanteella on vaikutus Stockmannin maksuvalmiuteen, taloudelliseen asemaan ja varojen arvoon. Johto ja hallitus arvioivat säännöllisesti tilanteeseen liittyvät operatiiviset ja strategiset riskit. Riskejä arvioidaan myös osana meneillään olevaa saneerausmenettelyä.

Stockmann keskustelee Ruotsin veroviranomaisten kanssa mahdollisesta yhteensä 22 miljoonan euron vakuudesta ja korosta liittyen Stockmann Sverige AB:n verokiistaan Ruotsin viranomaisten uudelleenverotuspäätöksestä vuosille 2013–2017.

Stockmann valmistelee ehdotusta saneerausohjelmaksi. Osana ohjelman valmistelua Stockmann arvioi kiinteistöjensä myynti- ja takaisinvuokrausvaihtoehtoja. Lindexin omistukseen liittyviä strategisia vaihtoehtoja koskeva prosessi on toistaiseksi keskeytetty.

NÄKYMÄT JA TULOSENNUSTE VUODELLE 2020


Puhjennut koronavirusepidemia on aiheuttanut merkittävän muutoksen Stockmann-konsernin liiketoimintaympäristöön, ja sillä on ollut olennainen vaikutus yhtiön asiakasmääriin ja kassavirtaan.

Maailmantalouden epävarmuustekijöiden odotetaan säilyvän vuoden 2020 ajan, ja koronavirustilanteella on merkittävä vaikutus maailmantalouteen. Vähittäiskauppamarkkinoiden odotetaan jatkuvan haastavina kuluttajakäyttäytymisen ja luottamuksen muutoksen takia, joihin myös koronavirustilanne vaikuttaa.

Stockmann päivitti 18.3.2020 tulosennustettaan: Liiketoimintaympäristössämme tapahtuneiden nopeiden muutoksien takia Stockmannin aikaisempi tulosennuste, julkaistu 13.2.2020, ei ole enää validi. Stockmann julkaisee uuden tulosennusteen, kun markkinanäkymämme ovat selkeämmät.

Stockmann valmistelee saneerausohjelmaehdotusta, joka käräjäoikeuden päätöksen mukaan tulee laatia 11.12.2020 mennessä.

Johdon osavuotinen selvitys
Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin tammi-maaliskuun 2020 johdon osavuotisesta selvityksestä ja sisältää sen olennaiset tiedot. Johdon osavuotinen selvitys on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta
stockmanngroup.com.

Webcast
Julkisen kokoontumisrajoituksen takia lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 30.4.2020 klo 10.00 englanninkielisenä suorana webcast-lähetyksenä, jota voi seurata tästä linkistä tai osoitteessa stockmanngroup.com. Tallenne esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja:
Jari Latvanen, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5606
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. 09 121 3351
Henna Tuominen, johtaja, viestintä, vastuullisuus ja sijoittajasuhteet, puh. 050 5705080


www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 Stockmann johdon osavuotinen selvitys Q1 2020.pdf


Takaisin listaukseen