Stockmann-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2019

Stockmann-konsernin strateginen muutos jatkui kolmannella vuosineljänneksellä

STOCKMANN Oyj Abp, Osavuosikatsaus 30.10.2019 klo 8.00 EET

Heinä-syyskuu 2019, jatkuvat toiminnot:
- Konsernin liikevaihto oli 225,3 miljoonaa euroa (232,5), laskua 1,8 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.
- Suhteellinen myyntikate oli 56,4 % (58,7).
- Liiketulos oli 2,1 miljoonaa euroa (-4,9).
- Oikaistu liiketulos oli, 5,4 miljoonaa euroa (5,9, tai 1,4 ilman Nevsky Centreä).
- Osakekohtainen tulos oli -0,27 euroa (-0,21).
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,23 euroa (-0,06).

Tammi-syyskuu 2019, jatkuvat toiminnot:
- Konsernin liikevaihto oli 674,8 miljoonaa euroa (714,3), laskua 4,2 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.
- Suhteellinen myyntikate oli 56,2 % (57,5).
- Liiketulos oli -9,1 miljoonaa euroa (-2,2).
- Oikaistu liiketulos oli 1,0 miljoonaa euroa (4,9, tai -8,7 ilman Nevsky Centreä).
- Osakekohtainen tulos oli -0,83 euroa (-0,56).
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,69 euroa (-0,47).

Konsernin 2019 lukuihin sisältyy IFRS 16 -standardin mukaisia muutoksia. Vuoden 2018 vertailulukuja ei ole oikaistu. IFRS 16 -erät on esitetty taulukossa ”IFRS 16:n vaikutus”.

Vuoden 2019 näkymät säilyvät ennallaan:
Stockmann arvioi konsernin oikaistun liikevoiton ilman Nevsky Centreä, mutta huomioiden IFRS 16 -standardin vaikutuksen, olevan vuoden 2018 tasolla.

Toimitusjohtaja Jari Latvanen:
Stockmannin muutosprosessi etenee suunnitellusti. Toteutamme strategiaamme suunnitelmien mukaisesti ja keskitymme toimintamme kehittämiseen, jotta voimme tarjota erinomaista asiakaspalvelua ja inspiroivia elämyksiä. Uudistamme valikoimiamme edelleen, jotta voimme luoda uutta ainutlaatuisilla ja kestävillä brändeillä sekä päivitämme valikoimiamme sopimaan määriteltyjen kohderyhmiemme tarpeisiin. Erityisesti Tampereen-tavaratalossa on käynnissä useita uudistuksia, jotka vahvistavat Stockmannin asemaa inspiraation ensimmäisenä lähteenä muodille, kauneudelle ja kodin tuotteille.

Kolmannella vuosineljänneksellä Lindexillä oli vahva myynti ja se paransi liiketulostaan. Myynti kasvoi kaikilla markkinoilla. Lindex jatkoi uuden verkkokauppa-alustansa laajentamista ja lanseerasi uuden yhteistyön Booztin kanssa. Lindex avasi myös ensimmäisen franchising-myymälänsä lokakuussa uusilla markkinoilla Tanskassa suurella menestyksellä.

Stockmann-liiketoimintayksikön liiketulos parani hieman, mutta oli edelleen negatiivinen. Liikevaihto pieneni, kun vuokratuotot laskivat kiinteistöjen myynnin ja Tallinnan Herkun uudistamisen seurauksena. Hullut Päivät -kampanjan, jota vietettiin vuosineljänneksen jälkeen lokakuussa, myynti oli viime vuoden tasolla. Myynti Suomessa kasvoi 2 % ja laski 8 % Baltiassa. Verkkokauppa kasvoi voimakkaasti 11 %. Lanseerasimme onnistuneesti Hullut Päivät -verkkokaupan Virossa ja Latviassa.

Stockmann on julkistanut nykyisille hybridilainan haltijoille suostumusten hakumenettelyn ensimmäisen takaisimaksupäivän lykkäämisestä 18 kuukaudella. Hakumenettely alkaisi pian tammi-syyskuun osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen. Lykkäys antaisi Stockmannille taloudellista joustavuutta ja toiminta-aikaa mahdolliseen Lindexin myyntiprosessiin sekä mahdollistaisi täyden keskittymisen nykyisen strategiamme toteuttamiseen.

Suuntaamme vuoden viimeisiin kuukausiin täydellä nopeudella. Meillä on käynnissä useita kiinnostavia, asiakaskokemusta parantavia projekteja, kuten uudistettu kanta-asiakasohjelmamme, jonka lanseerasimme lokakuussa. Jatkamme toimiemme toteuttamista käytännössä ja panostamme samalla voimakkaasti tämän vuoden joulumyynnin menestykseen.

AVAINLUKUJA

Jatkuvat toiminnot 7–9/
2019
7–9/
2018
1–9/
2019
1–9/
2018
1–12/
2018
Liikevaihto, milj.euroa 225,3 232,5 674,8 714,3 1 018,8
Suhteellinen myyntikate, % 56,4 58,7 56,2 57,5 56,9
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 36,2 9,0 95,7 39,8 76,0
Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa 39,5 19,8 105,8 46,8 84,3
Liiketulos (EBIT), milj. euroa 2,1 -4,9 -9,1 -2,2 -5,0
Oikaistu liiketulos (EBIT), milj. euroa 5,4 5,9 1,0 4,9 28,4
Nettorahoituserät, milj. euroa -13,1 -7,8 -40,4 -25,4 -34,6
Tulos ennen veroja, milj. euroa -11,0 -12,7 -49,5 -27,6 -39,6
Katsauskauden tulos, milj. euroa -18,2 -13,8 -56,1 -36,7 -43,7
Osakekohtainen tulos,
laimentamaton ja laimennettu, euroa
-0,27 -0,21 -0,83 -0,56 -0,68
Henkilöstö, keskimäärin 7 163 7 487 7 028 7 258 7 241
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot 7–9/
2019
7–9/
2018
1–9/
2019
1–9/
2018
1-12/
2018
Osakekohtainen nettotulos,
laimentamaton ja laimennettu, euroa
-0,27 -0,21 -0,83 -0,56 -0,70
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 4,4 -3,1 32,3 0,8 82,9
Investoinnit, milj. euroa 8,4 6,0 24,2 21,1 29,3
Oma pääoma/osake, euroa 10,68 11,72 11,71
Nettovelkaantumisaste, % 125,8 74,4 64,4
Omavaraisuusaste, % 36,3 44,9 46,2
Osakkeiden määrä, laimentamaton ja laimennettu, painotettu keskiarvo, 1 000 kpl 72 049 72 049 72 049
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, ilman IFRS 16 -eriä, % -0,3 0,7 -0,4

VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Miljoonaa euroa 7–9/
2019
7–9/
2018
1–9/
2019
1–9/
2018
1–12/
2018
Käyttökate (EBITDA) 36,2 9,0 95,7 39,8 76,0
Oikaisut käyttökatteeseen (EBITDA)
Uudelleenjärjestelyt ja muutostoimenpiteet 3,3 9,4 3,2 3,3
Kiinteistöjen myyntivoitot 0,7 -7,0 -6,8
Myytävänä olevien varojen arvonoikaisu 10,8 10,8 11,9
Oikaisut yhteensä 3,3 10,8 10,1 7,1 8,4
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 39,5 19,8 105,8 46,8 84,3
Miljoonaa euroa 7–9/
2019
7–9/
2018
1–9/
2019
1–9/
2018
1-12/
2018
Liiketulos (EBIT) 2,1 -4,9 -9,1 -2,2 -5,0
Oikaisut liiketulokseen (EBIT)
Liikearvon arvonalentuminen 25,0
Uudelleenjärjestelyt ja muutostoimenpiteet 3,3 9,4 3,2 3,3
Kiinteistöjen myyntivoitot 0,7 -7,0 -6,8
Myytävänä olevien varojen arvonoikaisu 10,8 10,8 11,9
Oikaisut yhteensä 3,3 10,8 10,1 7,1 33,4
Oikaistu liiketulos (EBIT) 5,4 5,9 1,0 4,9 28,4

IFRS 16 -STANDARDIN VAIKUTUS

Miljoonaa euroa, vuosineljännes Raportoitu
7-9/2019
IFRS 16 -erät
7-9/2019
Ilman IFRS 16 -eriä
7-9/2019
Raportoitu 7-9/2018
Liikevaihto 225,3 -0,5 225,8 232,5
Käyttökate (EBITDA) 36,2 24,5 11,7 9,0
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 39,5 24,5 15,0 19,8
Poistot ja arvonalentumiset 34,1 20,2 13,9 13,9
Liiketulos (EBIT) 2,1 4,3 -2,2 -4,9
Oikaistu liiketulos (EBIT) 5,4 4,3 1,1 5,9
Nettorahoituserät -13,1 -6,4 -6,7 -7,8
Katsauskauden tulos -18,2 -1,6 -16,7 -13,8
Liiketoiminnan rahavirta 4,4 18,1 -13,7 -3,1


Miljoonaa euroa, vuoden alusta Raportoitu
1–9/2019
IFRS 16 -erät
1–9/2019
Ilman IFRS 16 -eriä
1–9/2019
Raportoitu 1–9/2018
Liikevaihto 674,8 -1,6 676,4 714,3
Käyttökate (EBITDA) 95,7 75,5 20,2 39,8
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 105,8 75,5 30,3 46,8
Poistot ja arvonalentumiset 104,8 63,6 41,2 42,0
Liiketulos (EBIT) -9,1 11,9 -21,0 -2,2
Oikaistu liiketulos (EBIT) 1,0 11,9 -10,9 4,9
Nettorahoituserät -40,4 -19,8 -20,5 -25,4
Katsauskauden tulos -56,1 -6,3 -49,9 -36,7
Varat 2 119,8 527,7 1 592,1 1 881,8
Korolliset nettovelat 968,6 516,1 452,5 627,8
Liiketoiminnan rahavirta 32,3 55,7 -23,3 0,8

Stockmann käyttää raportoinnissaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamien ohjeiden mukaisesti vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka kuvaavat paremmin toiminnallista tulosta ja helpottavat tilikausien välistä vertailua. Myyntikate lasketaan vähentämällä liikevaihdosta aineiden ja tarvikkeiden käyttö. Suhteellinen myyntikate lasketaan ilmoittamalla myyntikatteen suhde liikevaihtoon prosentteina. Käyttökate (EBITDA) lasketaan liiketuloksesta ilman poistoja, lyhennyksiä ja arvonalennustappioita. Käyttökate (EBITDA) ja oikaistu liiketulos (EBIT) ovat tunnuslukuja, jotka eivät sisällä raportoituun käyttökatteeseen (EBITDA) ja raportoituun liiketulokseen (EBIT) kuuluvia kertaluonteisia, vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

STRATEGIAPROSESSI

Lindexin päivitetty strategia vuosille 2019-2023 on hyväksytty. Tavoitteena on edelleen vahvistaa kansainvälistä kasvua ja erityisesti digitaalista muutosta. Lindexillä on vahva markkina-asema Pohjoismaissa, nopeasti kasvava verkkoliiketoiminta, tuloksellinen myymäläverkosto ja paraneva kannattavuus. Hallitus näkee suuren potentiaalin Lindexin liiketoiminnassa, ja on siksi päättänyt selvittää Lindexin omistuksen strategisia vaihtoehtoja. Prosessi etenee suunnitellusti.

Yhtiössä on alkanut kaksivuotinen muutosprosessi, jonka tavoitteena on asettaa Stockmann inspiraation ensimmäiseksi lähteeksi muodin, kauneuden ja kodin tuotteiden osalta. Erinomaiseen asiakaspalveluun ja inspiroiviin asiakaskokemuksiin panostetaan paljon. Stockmann kehittää muotia, kauneutta ja kodin tarjontaa vastaamaan määriteltyjen asiakasryhmien tarpeita ja luo uutta ainutlaatuisilla ja kestävillä tuotemerkeillä. Yhtiö myös asemoi itsensä kasvuun Baltiassa sekä muoti- että päivittäistavarakaupassa.

Stockmannin tuloksen kääntäminen kannattavaksi vaatii merkittävää uudistusta ja kustannusten vähentämistä, ja tavoitteena on säästää vähintään 40 miljoonaa euroa kevääseen 2021 mennessä.

Säästöt alkavat näkyä vuoden 2019 lopulla, ja suurin osa selkeästi vuoden 2020 tuloksessa.

VUODEN 2019 NÄKYMÄT

Maailmantalouden epävarmuustekijöiden odotetaan säilyvät loppuvuoden ajan.

Vuonna 2019 vähittäismyynnin kasvun arvioidaan hidastuvan hieman Suomessa talouskasvun hidastumisen myötä, mutta Ruotsissa kasvun odotetaan jatkuvan maltillisena (lähteet: Kaupan liitto, HUI Reseach). Baltian maissa vähittäiskaupan näkymät ovat paremmat kuin Stockmann-konsernin muilla päämarkkina-alueilla (lähde: OECD).

Vuoden 2019 investointien arvioidaan olevan noin 35 miljoonaa euroa.

Yhtiö arvioi konsernin oikaistun liikevoiton ilman Nevsky Centreä, mutta huomioiden IFRS 16 -standardin vaikutuksen, olevan vuoden 2018 tasolla.

Osavuosikatsaus
Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin tammi-syyskuun 2019 osavuosikatsauksesta ja sisältää sen olennaiset tiedot. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta stockmanngroup.com.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus sekä webcast
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 30.10.2019 klo 10.00 Fazerin À la Carte -ravintolassa Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, Aleksanterinkatu 52 B. Englanninkielinen tilaisuus on seurattavissa suorana webcast-lähetyksenä tästä linkistä tai osoitteessa stockmanngroup.com. Tallenne esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja:
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. +358 50 3890012

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineetStockmannin osavuosikatsaus Q3 2019.pdf


Takaisin listaukseen