Stockmann-konsernin puolivuotiskatsaus 1.1.–30.6.2016

Liiketulos jatkoi paranemistaan ja oli positiivinen toisella vuosineljänneksellä

STOCKMANN Oyj Abp, Puolivuotiskatsaus 12.8.2016 klo 8.00

Huhti–kesäkuu 2016:
- Konsernin liikevaihto oli 352,7 miljoonaa euroa (351,0 miljoonaa euroa).
- Liikevaihto jatkuvilla tuote- ja liiketoiminta-alueilla kasvoi 6,8 prosenttia.
- Suhteellinen myyntikate kasvoi 54,5 prosenttiin (52,7 prosenttia).
- Liiketulos oli 11,1 miljoonaa euroa (-4,1 miljoonaa euroa).

Tammi–kesäkuu 2016:
- Konsernin liikevaihto oli 625,9 miljoonaa euroa (696,8 miljoonaa euroa).
- Liikevaihto jatkuvilla tuote- ja liiketoiminta-alueilla laski 1,8 prosenttia.
- Suhteellinen myyntikate kasvoi 52,6 prosenttiin (49,8 prosenttia).
- Liiketulos oli -19,2 miljoonaa euroa (-46,2 miljoonaa euroa).
- Katsauskauden tulos oli -33,3 miljoonaa euroa (-59,3 miljoonaa euroa).
- Osakekohtainen tulos oli -0,50 euroa (-0,82 euroa).

- Lindex saavutti kaikkien aikojen parhaan toisen vuosineljänneksen liikevaihtonsa ja tuloksensa: liikevoitto kasvoi 9,5 miljoonaa euroa ja oli 28,1 miljoonaa euroa (18,6 miljoonaa euroa).
- Tehokkuusohjelmaa kiihdytetään: käyttöön yksinkertaisempi ja henkilöstömäärältään pienempi organisaatio, jonka muutoksella tavoitellaan 20 miljoonan euron lisäsäästöjä vuonna 2017. Toiselle vuosineljännekselle kirjattiin 5,8 miljoonan euron varaus organisaation uudelleenjärjestelyistä johtuen.
- Venäjän tavarataloliiketoiminta on luokiteltu lopetetuksi toiminnoksi. Tuloslaskelman vertailuluvut ja niihin liittyvät erät on muutettu vastaavasti. Puolivuotiskatsauksen kommentit viittaavat ainoastaan jatkuviin toimintoihin.

Vuoden 2016 näkymät pysyvät ennallaan:
Stockmann arvioi, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto laskee vuodesta 2015 käynnissä olevien strategisten toimenpiteiden johdosta, joilla pyritään kannattavuuden parantamiseen. Oikaistun liiketuloksen odotetaan olevan hieman positiivinen vuonna 2016.

- Aiemmin käytetty termi ”liiketulos ilman kertaluonteisia eriä” on korvattu termillä ”oikaistu liiketulos” Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamien uusien vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskevien ohjeiden mukaisesti.

Vt. toimitusjohtaja Lauri Veijalainen:
Stockmann jatkaa määrätietoista työskentelyään kokonaisvaltaisen suunnanmuutoksen aikaansaamiseksi tavarataloliiketoiminnassaan. Toisen vuosineljänneksen liiketulos oli voitollinen ja nousi 15,3 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Erityisen ilahduttavaa on se, että Lindex saavutti kaikkien aikojen parhaan toisen vuosineljänneksen tuloksensa parantaen liikevoittoaan 9,5 miljoonalla eurolla. Lindexin tuloskehitys sekä ydinliiketoiminnan ulkopuolisista yksiköistä luopuminen saivat aikaan konsernin tuloksen selvän paranemisen. Itse asiassa tämä oli jo viides peräkkäinen vuosineljännes, kun Stockmann-konsernin liiketulos parani.

Ydinvahvuuksiin keskittyvä strategiatyömme etenee hyvin. Stockmann allekirjoitti huhtikuussa sopimuksen Hobby Hallin liiketoiminnan myymisestä SGN Groupille. Liiketoiminta siirtyy uudelle omistajalle vuoden 2017 alusta. Kaikki merkittävät rakenteelliset muutoksen muiden kuin ydinliiketoimintojen osalta on nyt tehty. Tulemme keskittymään Stockmann Retailiin, Real Estateen ja Lindexiin ja kehittämään näitä pääliiketoiminta-alueitamme.

Tehokkuusohjelman mukaisesti Stockmann jatkoi kustannussäästöjen toteuttamista, ja saavutamme 50 miljoonan euron säästöt vuonna 2016. Koska tavaratalojemme myynti ei ole yltänyt asettamiimme tavoitteisiin, meidän täytyy edelleen kiihdyttää suunnanmuutostamme lisäsäästöillä. Tämän johdosta Stockmann on käynyt kesän aikana läpi yhteistoimintaneuvottelut sopeuttaakseen kustannustason paremmin vastaamaan nykyistä liiketoiminnan laajuutta. Henkilöstövähennykset ovat valitettavasti välttämättömiä, jotta varmistamme Stockmann Retailin positiivisen liiketuloksen vuonna 2018.

Etenemme hitaasti mutta varmasti kohti parempaa tulosta. Uudistetun organisaation ja liiketoimintamallin myötä meillä on kaikki edellytykset kehittää valittuja avainalueitamme, joita ovat muoti, kauneus, ruoka ja kodin tuotteet, investoida tavaratalojemme uudistamiseen, kehittää verkkokauppaa ja digitaalisia ratkaisuja sekä hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla uuden jakelukeskuksen mahdollisuudet. Nämä ovat osa niistä käynnissä olevista toimenpiteistä, joilla parannamme asiakaskokemusta ja kasvatamme myyntiä.

Avainlukuja

Jatkuvat toiminnot 4-6/
2016
4-6/
2015
1-6/
2016
1-6/
2015
1-12/
2015
Liikevaihto, milj. euroa 352,7 351,0 625,9 696,8 1 434,8
Suhteellinen myyntikate, prosenttia 54,5 52,7 52,6 49,8 50,6
Liiketulos, milj. euroa 11,1 -4,1 -19,2 -46,2 -52,5
Oikaisut liiketulokseen*, milj. euroa 0,0 6,6 0,0 6,6 24,0
Oikaistu liiketulos (EBIT), milj.euroa 11,1 2,5 -19,2 -39,6 -28,5
Oikaistu liiketulos ennen poistoja (EBITDA), milj.euroa 26,1 19,9 10,0 -4,6 43,4
Nettorahoituskulut, milj. euroa 4,7 5,0 8,9 9,1 21,2
Tulos ennen veroja, milj. euroa 6,5 -9,1 -28,1 -55,3 -73,7
Katsauskauden tulos, milj. euroa -1,7 -12,1 -33,3 -59,3 -88,9
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,04 -0,17 -0,50 -0,82 -1,24
Henkilöstö, keskimäärin 9 158 10 417 9 229 11 066 10 763
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot 4-6/
2016
4-6/
2015
1-6/
2016
1-6/
2015
1-12/
2015
Osakekohtainen nettotulos, laimentamaton, euroa -0,04 -0,16 -0,35 -0,94 -2,43
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 54,4 17,2 -20,9 -48,0 17,2
Investoinnit, milj. euroa 13,6 9,7 19,5 26,2 53,4
Oma pääoma/osake, euroa 14,19 14,42 14,53
Nettovelkaantumisaste, prosenttia 76,2 85,3 72,1
Omavaraisuusaste, prosenttia 46,0 44,6 46,1
Osakkeiden määrä, laimentamaton, painotettu keskiarvo, 1 000 kpl 72 049 72 049 72 049
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia -4,6 -5,2 -7,6

* Oikaisut vuonna 2015 liittyvät Akateemisen Kirjakaupan, Oulun tavaratalon, Seppälän sekä konsernin muihin uudelleenjärjestelykustannuksiin.

Stockmann on muuttanut raportoinnissa käyttämäänsä terminologiaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamien ohjeiden mukaisesti. Vaihtoehtoiset tunnusluvut kuvaavat paremmin liiketoiminnan kehitystä ja helpottavat vertailuja tilikausien välillä. Toisesta vuosineljänneksestä 2016 alkaen aiemmin käytetty termi ”ilman kertaluonteisia eriä” on korvattu termillä ”oikaistu” ja sen seurauksena ”liiketulos (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä” on korvattu termillä ”oikaistu liiketulos (EBIT)”. Vastaavasti ”oikaistu EBITDA” on laskettu oikaistusta liiketuloksesta ilman poistoja.

Stockmann käyttää termiä ”jatkuvat tuote- ja liiketoiminta-alueet” mikä viittaa toimintaan, joihin eivät kuulu Venäjän vähittäiskauppaliiketoiminta (Stockmann ja Lindex), Seppälä, Hobby Hall, Stockmann Beauty, lentokenttämyymälä eivätkä tuotealueet, joista Stockmann on luopunut tavarataloissa (elektroniikka, kirjat, urheiluvälineet, lelut ja lemmikkieläintarvikkeet). Vaihtoehtoisina tunnuslukuina käytetään myös myyntikatetta ja suhteellista myyntikatetta. Myyntikate lasketaan vähentämällä liikevaihdosta aineiden ja tarvikkeiden käyttö. Suhteellinen myyntikate lasketaan ilmoittamalla myyntikatteen suhde liikevaihtoon prosentteina.

Raportointikauden jälkeiset tapahtumat
Stockmannin tavoitteena on madaltaa organisaatiorakennetta merkittävästi, poistaa päällekkäisyyksiä ja yksinkertaistaa prosesseja. Uudesta yksinkertaisemmasta organisaatiosta, jossa Stockmannin henkilöstön määrä vastaisi nykyistä liiketoiminnan laajuutta, neuvoteltiin henkilöstön kanssa osana kesäkuussa aloitettuja yhteistoimintaneuvotteluja. Neuvottelut päättyivät elokuun alussa.

Neuvottelujen tuloksena vähennetään noin 300 työpaikkaa, joista pääosa toteutetaan irtisanomisina. Tavaratalojen myyjien määrää ei vähennetä, jotta varmistetaan erinomainen asiakaspalvelu. Lisäksi noin 80 tukitoimintojen työntekijälle tarjotaan uutta tehtävää myyjänä ja noin 60 työntekijälle tarjotaan tehtävää tukitoiminnoissa uusilla työehdoilla. Lopullinen irtisanomisten määrä selviää, kun kaikki henkilökohtaiset keskustelut on käyty. Neuvottelut koskivat noin 3 000 työntekijää, ja neuvotteluiden alkaessa vähennystarpeen arvioitiin olevan noin 380 työntekijää. Tavoitteena ovat noin 20 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt, jotka toteutuvat vuoden 2017 aikana. Toiselle vuosineljännekselle kirjattiin 5,8 miljoonan euron varaus organisaation uudelleenjärjestelyistä johtuen.

Riskitekijät
Stockmann on altis riskeille, jotka aiheutuvat toimintaympäristöstä, yhtiön omasta toiminnasta ja taloudellisista riskitekijöistä.

Yleinen taloustilanne vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja ostovoimaan kaikilla konsernin markkina-alueilla. Kuluttajien ostokäyttäytymiseen vaikuttavat myös digitalisaatio, lisääntyvä kilpailu ja muuttuvat kulutustavat. Nopeat ja odottamattomat muutokset markkinoilla voivat vaikuttaa niin rahoitusmarkkinoiden kuin kuluttajienkin käyttäytymiseen. Heikko toimintaympäristö voi myös vaikuttaa Stockmannin vuokralaisten toimintaan ja tämän myötä sillä voi olla negatiivinen vaikutus vuokratuloihin ja Stockmannin kiinteistöjen vuokrausasteeseen. Näillä tekijöillä voi olla vaikutusta kiinteistöjen käypään arvoon. Yleiseen taloudelliseen tilanteeseen, erityisesti kuluttajien ostovoimaan liittyvien epävarmuustekijöiden, arvioidaan olevan ensisijaisia riskejä, jotka vaikuttavat Stockmannin toimintaan vuonna 2016.

Muodin osuus konsernin liikevaihdosta on yli kaksi kolmasosaa. Muotikauppaan liittyvät olennaisesti tuotteiden lyhyt elinkaari ja trendiriippuvuus, kalenteriin sidottu myynnin kausiluonteisuus sekä alttius säätilan tavanomaisesta poikkeaville muutoksille. Toimitusketjun vastuullinen hallinta on tärkeää konsernin tavaramerkeille, jotta asiakkaiden luottamus Stockmanniin säilyy. Näihin tekijöihin reagoidaan osana konsernin jokapäiväistä liiketoiminnan johtamista.

Konsernin liiketoiminta perustuu joustavasti toimivaan logistiikkaan ja tehokkaisiin tavaravirtoihin. Tavara- tai tietoliikenteen viiveet tai häiriöt voivat hetkellisesti haitata liiketoimintaa. Näitä operatiivisia riskejä pyritään hallitsemaan kehittämällä tarkoituksenmukaisia varajärjestelmiä ja vaihtoehtoisia toimintatapoja sekä panostamalla tietojärjestelmien häiriöttömään toimintaan. Operatiivisia riskejä katetaan myös vakuutuksilla.

Konsernin liikevaihtoon, tulokseen ja taseeseen vaikuttavat valuuttakurssien muutokset konsernin raportointivaluutan euron ja Ruotsin kruunun, Norjan kruunun, Yhdysvaltojen dollarin, Venäjän ruplan sekä eräiden muiden valuuttojen välillä. Valuuttakurssien vaihtelut voivat vaikuttaa merkittävästi yhtiön liiketoimintaan. Konsernin velkojen suuren määrän takia rahoitusriskit, jotka aiheutuvat erityisesti korkotasojen vaihteluista, voivat vaikuttaa rahoituskuluihin ja yhtiön taloudelliseen asemaan. Rahoitusriskejä hallinnoidaan hallituksen vahvistaman riskipolitiikan mukaisesti.

Vuoden 2016 näkymät
Stockmann-konsernin päätoimintamaassa Suomessa yleinen talouskehitys pysyy epävarmana ja bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan vain hitaasti. Kuluttajien ostovoiman odotetaan pysyvän alhaisena ja käyttötavaroiden markkinakehitys jatkuu todennäköisesti heikkona. Samanaikaisesti kilpailu lisääntyy.

Ruotsissa, Norjassa ja Baltian maissa bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan olevan jonkin verran korkeampi kuin Suomessa. Kohtuuhintaisen muodin markkinanäkymien Ruotsissa odotetaan pysyvän suhteellisen vakaina. Baltian maissa kilpailun arvioidaan lisääntyvän vähittäiskaupan markkinoilla.

Stockmann jatkaa kiinteistöliiketoiminnan harjoittamista omistamassaan kauppakeskuksessa Pietarissa. Venäjän talouskehityksen arvioidaan pysyvän heikkona vuonna 2016. Tällä on negatiivinen vaikutus Stockmannin kiinteistöliiketoiminnan vuokratuloihin.

Stockmannin strategia tähtää konsernin pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseen liiketoiminnan kokonaisvaltaisen suunnanmuutoksen avulla. Stockmann aloitti helmikuussa 2015 tehokkuusohjelman, jonka tavoitteena ovat 50 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt. Ohjelma etenee suunnitellusti, ja sen keskeiset vaikutukset näkyvät Stockmannin tuloskehityksessä pääosin vuodesta 2016 lähtien. Parhaillaan käyttöön otettava uusi organisaatiomalli vähentää kustannuksia noin 20 miljoonalla eurolla vuoden 2017 aikana.

Vuoden 2016 investoinnit on arvioitu uudelleen ja niiden odotetaan olevan noin 40–45 miljoonaa euroa, mikä on noin 20 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2016 arvioidut poistot.

Stockmann arvioi, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto laskee vuodesta 2015 käynnissä olevien strategisten toimenpiteiden johdosta, joilla pyritään kannattavuuden parantamiseen. Oikaistun liiketuloksen odotetaan olevan hieman positiivinen vuonna 2016.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 12.8.2016 klo 9.15 Fazerin tiloissa Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, Aleksanterinkatu 52 B.

Webcast
Vt. toimitusjohtaja Lauri Veijalainen pitää tänään 12.8.2016 klo 14.15 englanninkielisen webcastin, jossa hän esittelee puolivuotiskatsauksen. Osallistu soittamalla 5–10 minuuttia ennen webcastin alkua johonkin alla olevista numeroista. Esitystä voi seurata tästä linkistä tai osoitteessa stockmanngroup.com. Tallenne esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Suomi: +358 9 2310 1619
Ruotsi: +46 8 5065 3932
Iso-Britannia: +44 20 3427 1929
USA: +1646 254 3375

Webcastin koodi: 4470496

Lisätietoja:
Lauri Veijalainen, vt. toimitusjohtaja, puh. 09 121 5062
Nora Malin, viestintäjohtaja, puh. 09 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
vt. toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineetStockmannin puolivuotiskatsaus 2016.pdf


Takaisin listaukseen