Stockmann-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2016

Liiketulos parani liikevaihdon laskusta huolimatta

STOCKMANN Oyj Abp, Osavuosikatsaus 28.4.2016 klo 8.00

Tammi–maaliskuu 2016:
Konsernin liikevaihto oli 273,1 miljoonaa euroa (345,8 miljoonaa euroa).
Liikevaihto jatkuvilla tuote- ja liiketoiminta-alueilla laski 12,5 prosenttia pääosin Hullut Päivät -kampanjan ajoituksesta johtuen.
Suhteellinen myyntikate kasvoi 50,2 prosenttiin (46,8 prosenttia).
Liiketulos oli -30,3 miljoonaa euroa (-42,0 miljoonaa euroa).
Katsauskauden tulos oli -31,6 miljoonaa euroa (-47,2 miljoonaa euroa)
Osakekohtainen tulos oli -0,46 euroa (-0,66 euroa).

Venäjän tavarataloliiketoiminnan myyminen saatettiin päätökseen 1.2.2016. Liiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona.
Per Thelin jätti toimitusjohtajan tehtävän ja Lauri Veijalainen nimitettiin vt. toimitusjohtajaksi 4.4.2016.
Sopimus Hobby Hallin etäkauppaliiketoiminnan myymisestä SGN Groupille on allekirjoitettu. Kauppa toteutuu 31.12.2016.
Vuoden 2016 näkymät pysyvät ennallaan: Stockmann arvioi, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto laskee vuodesta 2015 käynnissä olevien strategisten toimenpiteiden johdosta, joilla pyritään kannattavuuden parantamiseen. Liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan hieman positiivinen vuonna 2016.

Vt. toimitusjohtaja Lauri Veijalainen:
Stockmannin strategian toteutus etenee hallituksen loppuvuonna 2014 hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Kokonaisvaltaisen suunnanmuutoksen toteuttaminen vie aikaa, mutta jo kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä saimme vähennettyä konsernin liiketappiota. Strategisten toimenpiteiden odotetaan parantavan liiketulostamme hieman positiiviseksi vuonna 2016.

Olemme luopuneet useista tappiollisista liiketoiminnoista mukaan lukien Venäjän tavarataloliiketoiminta, jonka myynti toteutettiin suunnitelmien mukaisesti helmikuussa. Stockmann Retail on myös vetäytynyt monilta tappiollisilta tuote-alueilta. Real Estate on vuokrannut tilojamme monille uusille vuokralaisille, ja Lindex on jatkanut vakaata kasvuaan. Voimme nyt myös kertoa löytäneemme uuden omistajan Hobby Hallille, ja tämän kaupan myötä toteutuu Stockmannin strateginen tavoite vetäytyä muilta kuin ydinliiketoiminta-alueiltaan.

Stockmannin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski tavarataloissamme järjestetyn Hullut Päivät -kampanjan ajoituksesta johtuen. 30-vuotisjuhliaan viettänyt kampanja, joka toteutettiin katsauskauden jälkeen, saavutti kohtuullisen tuloksen. Myynti kasvoi muodin ja kosmetiikan alueilla.

Jatkamme määrätietoista työskentelyämme saavuttaaksemme suunnanmuutoksen. Pyrimme erityisesti varmistamaan, että työskentelemme aktiivisesti muuttaaksemme kustannusrakenteemme vastaamaan liiketoiminnan laajuutta. Vuonna 2015 aloitetun tehokkuusohjelman tulokset alkavat vähitellen näkyä tuloksissamme kuluvan vuoden aikana. Lindex hyötyy jo tehostamistoimenpiteistä, joita tehtiin vuoden 2015 aikana, ja se paransi liiketulostaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Olen vakuuttunut siitä, että käynnissä olevat suunnitelmien mukaiset toimenpiteet vievät meitä kohti tehokkaampaa ja entistä paremmin asiakkaaseen keskittyvää Stockmannia.

Avainlukuja

Jatkuvat toiminnot 1-3/
2016
1-3/
2015
1-12/
2015
Liikevaihto, milj. euroa 273,1 345,8 1 434,8
Suhteellinen myyntikate, prosenttia 50,2 46,8 50,6
Liiketulos ennen poistoja (EBITDA), milj. euroa -16,2 -24,5 43,4*
Liiketulos, milj. euroa -30,3 -42,0 -28,5*
Nettorahoituskulut, milj. euroa 4,3 4,1 21,2
Tulos ennen veroja, milj. euroa -34,6 -46,2 -46,4*
Katsauskauden tulos, milj. euroa -31,6 -47,2 -43,0*
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,46 -0,66 -1,24
Henkilöstö, keskimäärin 9 299 11 702 10 763
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot 1-3/
2016
1-3/
2015
1-12/
2015
Osakekohtainen nettotulos, laimentamaton, euroa -0,31 -0,78 -2,43
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -75,3 -65,2 17,2
Investoinnit, milj. euroa 5,9 16,5 53,4
Oma pääoma/osake, euroa 14,20 14,65 14,53
Nettovelkaantumisaste, prosenttia 81,6 84,6 72,1
Omavaraisuusaste, prosenttia 44,8 43,9 46,1
Osakkeiden määrä, laimentamaton, painotettu keskiarvo, 1 000 kpl 72 049 72 049 72 049
Sijoitetun pääoman tuotte, liukuva 12 kk, prosenttia -5,3 -4,6 -7,6

*Ilman 45,8 miljoonan euron kertaluonteisia eriä, joista 24,0 miljoonaa euroa vaikutti liiketulokseen. Kertaluonteisia eriä ei kirjattu ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Strategia
Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä Stockmann jatkoi strategiansa mukaisesti keskittymistä liiketoimintansa kokonaisvaltaiseen suunnanmuutokseen. Stockmann vetäytyi Venäjän tavarataloliiketoiminnastaan myymällä Venäjän tytäryhtiönsä AO Stockmannin Reviva Holdings Limited -yhtiölle 1.2.2016. Liiketoiminta on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi. Kaikki merkittävät rakenteelliset muutokset muiden kuin ydinliiketoimintojen osalta on nyt tehty, ja yhtiö keskittyy kolmen liiketoimintayksikkönsä, Stockmann Retailin, Real Estaten ja Lindexin, kehittämiseen.

Stockmann Retail keskittyy täysin valittujen avainalueiden – muodin, kosmetiikan, ruuan ja kodin tuotteiden – kehittämiseen tavarataloissa ja verkkokaupassa sekä Suomessa että Baltian maissa. Stockmann investoi tavaratalojensa uudistamiseen tarjotakseen entistä parempia asiakaskokemuksia. Mittavimmat investoinnit tehdään Tapiolan ja Helsingin keskustan tavarataloihin. Stockmann avaa täysin uuden, monikanavaisen myymäläkonseptin mukaisen tavaratalon Tapiolaan maaliskuussa 2017. Helsingin keskustan tavaratalossa tehdään merkittäviä kunnostustöitä, jotka kattavat useiden osastojen, esimerkiksi naisten asusteiden, kosmetiikan ja kodin osastojen täydellisen uudistamisen.

Stockmann investoi myös monikanavaiseen kaupankäyntiin. Uusi Stockmannin verkkokauppa pyritään lanseeraaman 2016 toisella vuosipuoliskolla. Uusia digitaalisia työkaluja kehitetään niin myymälähenkilökuntaa kuin asiakkaitakin varten ostoskokemuksen parantamiseksi. Digitaalisen B-2-B-palvelun pilotti käynnistettiin vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Stockmann avaa uuden, entistä tehokkaamman jakelukeskuksen toukokuussa 2016. Se yhdistää nykyiset varastot ja parantaa monikanavaisia toimintoja mm. nopeuttamalla toimitusaikoja. Nykyiset Suomen varastot siirtyvät vaiheittain uuteen jakelukeskukseen vuoden 2016 aikana ja Riian varasto vuonna 2017.

Real Estate keskittyy kehittämään ja täydentämään tavaratalojen tarjontaa houkuttelevien ulkopuolisten vuokralaisten tuotteilla ja palveluilla. Ensimmäisen neljänneksen aikana XS Toys avasi lelukaupan Riian tavaratalossa, ja Tallinnan tavaratalossa avataan myymälä elokuussa. Yhteistyö laajenee myös Suomeen, kun XS Toys avaa myymälänsä Turun, Tampereen, Jumbon ja Itiksen tavarataloissa ennen joulusesonkia 2016. Lisäksi allekirjoitettiin sopimukset Gastrobarin avaamisesta Helsingin lippulaivatavaratalossa ja Iskun kanssa kodin sisustusmyymälän avaamisesta Helsingin Kirjataloon. Tampereen ja Turun tavarataloihin avataan ulkoilu- ja urheiluvarusteisiin erikoistuneet Scandinavian Outdoor- ja Halti-myymälät.

Lindex jatkoi menestyksekästä kasvuaan ja kehittymistään päämarkkinoillaan Pohjoismaissa. Seitsemän myymälää Venäjällä suljettiin ensimmäisellä neljänneksellä, ja loput kolme myymälää suljetaan toukokuun 2016 puoliväliin mennessä.

Tärkeänä osana suunnanmuutosta Stockmann aloitti helmikuussa 2015 tehokkuusohjelman, jonka tavoitteena ovat 50 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt. Vaikutukset näkyvät tuloksessa pääosin vuodesta 2016 lähtien. Stockmannin tukitoimintojen prosessien ja rakenteen uudistaminen on merkittävä osa tehokkuusohjelmaa. Vuonna 2015 uudistukset johtivat lähes 200 työntekijän vähentämiseen Suomessa ja vuoden 2016 alun aikana noin 35 työntekijän lisävähennykseen. Muihin toimenpiteisiin on kuulunut sopimusehtojen uudelleenneuvotteleminen tavarantoimittajien kanssa, mikä parantaa suhteellista myyntikatetta ja epäsuorien hankintojen osalta alentaa toiminnan kuluja. Myymälätilojen vapauttaminen omasta vähittäiskaupasta ulkopuolisille vuokralaisille alentaa vuokrakuluja. Lisäksi Stockmann tavoittelee uuden jakelukeskuksen myötä noin 5,5 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä verrattuna vuoteen 2014, tai 3,5 miljoonan euron säästöjä sisältäen kasvaneet poistot. Säästöjen odotetaan toteutuvan täysimääräisinä vuodesta 2018 eteenpäin.

Raportointikauden jälkeiset tapahtumat
Per Thelin ja hallitus sopivat yhdessä Per Thelinin jättävän tehtävänsä Stockmann Oyj Abp:n toimitusjohtajana 4.4.2016. Thelin toimi Stockmannin toimitusjohtajana marraskuusta 2014 lähtien. Hallitus on aloittanut uuden toimitusjohtajan hakuprosessin. Stockmannin väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi nimitettiin 4.4.2016 alkaen talousjohtaja Lauri Veijalainen.

Lindexin varsinainen yhtiökokous päätti huhtikuussa valita Susanne Najafin Lindexin hallituksen uudeksi jäseneksi. Hän korvaa Per Thelinin hallituksessa. Per Sjödell jatkaa Lindexin hallituksen puheenjohtajana. Stockmannin hallitus on arvioinut uudestaan jäsentensä riippumattomuutta Suomen listayhtiöiden hallintokoodin suosituksen 15 mukaisesti. Arvioinnin mukaan jäsenet (Najafi, Sjödell), joille maksetaan lisäpalkkiota tehtävistään Lindexin hallituksesta, ei voida pitää riippumattomina Stockmannista yhtiönä.

Stockmann on allekirjoittanut 27.4.2016 sopimuksen Hobby Hallin liiketoiminnan myymisestä SGN Groupille. Kauppa toteutuu 31.12.2016 ja liiketoiminta siirtyy 1.1.2017 alkaen. Kauppahinnalla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Stockmannin tulokseen. Kauppa sisältää kaikki Hobby Hallin varat ja vastuut. Myynti- ja tukitoiminnot logistiikkaa lukuun ottamatta sekä näiden toimintojen työntekijät siirtyvät SGN Groupille kaupan toteutuessa. Hobby Hallin logistiikkatoiminnot ja varastotyöntekijät siirtyvät Postin palvelukseen 1.5.2016 alkaen. Vuoden 2016 taloudellisessa raportoinnissa Hobby Hall raportoidaan edelleen osana Stockmann Retailia, mutta sen varat raportoidaan taseessa myytävinä olevina varoina.

Riskitekijät
Stockmann on altis riskeille, jotka aiheutuvat toimintaympäristöstä, yhtiön omasta toiminnasta ja taloudellisista riskitekijöistä.

Yleinen taloustilanne vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja ostovoimaan kaikilla konsernin markkina-alueilla. Kuluttajien ostokäyttäytymiseen vaikuttavat myös digitalisaatio ja muuttuvat kulutustavat. Nopeat ja odottamattomat muutokset markkinoilla voivat vaikuttaa niin rahoitusmarkkinoiden kuin kuluttajienkin käyttäytymiseen. Heikko toimintaympäristö voi myös vaikuttaa Stockmannin vuokralaisten toimintaan ja tämän myötä sillä voi olla negatiivinen vaikutus vuokratuloihin ja Stockmannin kiinteistöjen vuokrausasteeseen. Näillä tekijöillä voi olla vaikutusta kiinteistöjen käypään arvoon. Yleiseen taloudelliseen tilanteeseen, erityisesti kuluttajien ostovoimaan liittyvien epävarmuustekijöiden, arvioidaan olevan ensisijaisia riskejä, jotka vaikuttavat Stockmannin toimintaan vuonna 2016.

Muodin osuus konsernin liikevaihdosta on yli kaksi kolmasosaa. Muotikauppaan liittyvät olennaisesti tuotteiden lyhyt elinkaari ja trendiriippuvuus, kalenteriin sidottu myynnin kausiluonteisuus sekä alttius säätilan tavanomaisesta poikkeaville muutoksille. Toimitusketjun vastuullinen hallinta on tärkeää konsernin tavaramerkeille, jotta asiakkaiden luottamus Stockmanniin säilyy. Näihin tekijöihin reagoidaan osana konsernin jokapäiväistä liiketoiminnan johtamista.

Konsernin liiketoiminta perustuu joustavasti toimivaan logistiikkaan ja tehokkaisiin tavaravirtoihin. Tavara- tai tietoliikenteen viiveet tai häiriöt voivat hetkellisesti haitata liiketoimintaa. Näitä operatiivisia riskejä pyritään hallitsemaan kehittämällä tarkoituksenmukaisia varajärjestelmiä ja vaihtoehtoisia toimintatapoja sekä panostamalla tietojärjestelmien häiriöttömään toimintaan. Operatiivisia riskejä katetaan myös vakuutuksilla.

Konsernin liikevaihtoon, tulokseen ja taseeseen vaikuttavat valuuttakurssien muutokset konsernin raportointivaluutan euron ja Ruotsin kruunun, Norjan kruunun, Yhdysvaltojen dollarin, Venäjän ruplan sekä eräiden muiden valuuttojen välillä. Valuuttakurssien vaihtelut voivat vaikuttaa merkittävästi yhtiön liiketoimintaan. Rahoitusriskejä, korkotason vaihtelusta johtuvat riskit mukaan lukien, hallinnoidaan hallituksen vahvistaman riskipolitiikan mukaisesti.

Vuoden 2016 näkymät
Stockmann-konsernin päätoimintamaassa Suomessa yleinen talouskehitys pysyy epävarmana ja bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan vain hitaasti. Kuluttajien ostovoiman odotetaan pysyvän alhaisena ja käyttötavaroiden markkinakehitys jatkuu todennäköisesti heikkona.

Ruotsissa, Norjassa ja Baltian maissa bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan olevan jonkin verran korkeampi kuin Suomessa. Kohtuuhintaisen muodin markkinanäkymien Ruotsissa odotetaan pysyvän suhteellisen vakaina. Baltian maissa kilpailun arvioidaan lisääntyvän vähittäiskaupan markkinoilla.

Stockmann jatkaa liiketoiminnan harjoittamista omistamassaan kauppakeskuksessa Pietarissa. Venäjän talouskehityksen arvioidaan pysyvän heikkona vuonna 2016. Tällä voi olla negatiivinen vaikutus Stockmannin kiinteistöliiketoiminnan vuokratuloihin.

Stockmannin strategia tähtää konsernin pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseen liiketoiminnan kokonaisvaltaisen suunnanmuutoksen avulla. Stockmann aloitti helmikuussa 2015 tehokkuusohjelman, jonka tavoitteena ovat 50 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt. Ohjelma etenee suunnitellusti, ja sen keskeiset vaikutukset näkyvät Stockmannin tuloskehityksessä pääosin vuodesta 2016 alkaen.

Vuoden 2016 investointien arvioidaan olevan noin 60–65 miljoonaa euroa ja olevan samalla tasolla vuoden 2016 arvioitujen poistojen kanssa.

Stockmann arvioi, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto laskee vuodesta 2015 käynnissä olevien strategisten toimenpiteiden johdosta, joilla pyritään kannattavuuden parantamiseen. Liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan hieman positiivinen vuonna 2016.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 28.4.2016 klo 9.15 Fazer À la Carte -ravintolassa Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, Aleksanterinkatu 52 B. Stockmannin johdon lisäksi tilaisuudessa on Hobby Hallin liiketoiminnan ostavan SGN Groupin toimitusjohtaja Sam Nieminen.

Webcast
Vt. toimitusjohtaja Lauri Veijalainen pitää tänään 28.4.2016 klo 11.15 englanninkielisen webcastin, jossa hän esittelee osavuosikatsauksen. Osallistu soittamalla 5–10 minuuttia ennen webcastin alkua johonkin alla olevista numeroista. Esitystä voi seurata tästä linkistä tai osoitteessa stockmanngroup.com. Tallenne esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Suomi: +358 9 2310 1619
Ruotsi: +46 8 5065 3933
Iso-Britannia: +44 20 3427 1934
USA: +1646 254 3376

Webcastin koodi: 1161458

Lisätietoja:
Lauri Veijalainen, vt. toimitusjohtaja, puh. 09 121 5062
Nora Malin, viestintäjohtaja, puh. 09 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
vt. toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineetSTOCKMANN Q1 2016 FIN.pdf


Takaisin listaukseen