Stockmann-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014

Liiketulos laski heikon Venäjän ruplan ja haastavan markkinatilanteen takia

Helsinki, Suomi, 2014-04-29 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Osavuosikatsaus 29.4.2014 klo 8.00

Tammi–maaliskuu 2014:
Konsernin liikevaihto oli 395,6 miljoonaa euroa (431,3 miljoonaa euroa), laskua 7,6 prosenttia ilman lopetettuja franchising-toimintoja tai laskua 4,6 prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein.
Liiketulos oli -43,9 miljoonaa euroa (-34,6 miljoonaa euroa).
Katsauskauden tulos oli -40,1 miljoonaa euroa (-36,5 miljoonaa euroa).
Osakekohtainen tulos oli -0,56 euroa (-0,51 euroa).

Päivitetty tulosennuste vuodelle 2014:
Heikoista valuuttakursseista ja ennakoitua alhaisemmasta Venäjän ja Suomen markkinoiden kuluttajakysynnästä johtuen Stockmann arvioi, että konsernin euromääräinen liikevaihto vuonna 2014 laskee vuoteen 2013 verrattuna. Liikevoiton ei odoteta ylittävän vuoden 2013 tasoa.

Stockmann arvioi aiemmin, että konsernin liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvaisi hieman vuonna 2014. Liikevaihdon kasvun arvioitiin tapahtuvan toisella vuosipuoliskolla. Liikevoiton odotettiin olevan jonkin verran parempi kuin vuonna 2013.

Toimitusjohtaja Hannu Penttilä:

”Venäjän rupla oli euroon verrattuna ennätyksellisen alhaisella tasolla vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Venäjän talouskasvu on pysähtynyt ja kuluttajien ostovoima vähentynyt. Myös Suomessa vähittäiskaupan markkinatilanne on pysynyt heikkona. Näillä tekijöillä oli selvästi negatiivinen vaikutus Stockmann-konsernin toimintaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Tavarataloryhmän liikevaihto ruplina kasvoi hieman, mutta heikko valuutta vaikutti negatiivisesti Venäjän toimintoihin. Liikevaihto ja liiketulos kasvoivat Baltian maissa. Suomessa kehitys parani hieman katsauskauden loppua kohden.

Raportointikauden jälkeen huhtikuussa toteutettu Hullut Päivät -kampanja kehittyi vastaavalla tavalla. Kampanjan liikevaihto ylsi lähelle edellisen vuoden tasoa vertailukelpoisin valuuttakurssein, mutta euromääräinen liikevaihto laski yhteensä 6 prosenttia. Liikevaihto kasvoi Baltian maissa ja ruplina Venäjällä, mutta euromääräinen liikevaihto laski Venäjällä ja Suomessa verkkokaupan vahvasta myynninkehityksestä huolimatta. 

Muotiketjujemme erilainen kehitys jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Lindexin liikevaihto kasvoi paikallisvaluutoissa ja sen liiketulos parani hieman. Seppälän tulos heikkeni entisestään huolimatta myymälöiden sulkemisista ja muista toimenpiteistä kääntää tulos parempaan.

Näköpiirissä ei ole merkkejä siitä, että Venäjän rupla elpyisi piakkoin. Venäjän markkinoiden näkymiä on erittäin vaikea ennustaa. Myös Suomessa markkinatilanne jatkuu haasteellisena. Olemme käynnistäneet Stockmannilla rakennemuutokset parantaaksemme kilpailukykyä heikossa markkinatilanteessa. Suomen tavaratalojemme uusi toimintamalli on elintärkeä pyrkiessämme varmistamaan kilpailukykymme tulevaisuudessa.” 

Uudet hankkeet

Tilikauden 2014 investointien arvioidaan olevan noin 60 miljoonaa euroa ja jäävän pienemmiksi kuin arvioidut poistot, joiden arvioidaan olevan noin 75 miljoonaa euroa. Suurin osa investoinneista liittyy Lindexin myymäläverkoston laajentamiseen ja myymälöiden uudistamiseen, tavaratalojen kunnostuksiin sekä tietojärjestelmien uudistamiseen.  

Tampereen tavaratalo saa lisää myyntitilaa rakennushankkeessa, jonka on määrä valmistua vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä. Uuden Tapiolan tavaratalon suunnittelu jatkuu, mutta projektin aikataulu on riippuvainen Espoon kaupungin suunnitelmista Tapiolan alueella. 

Stockmannin uusi jakelukeskus, joka otetaan käyttöön vuonna 2016, tulee palvelemaan Suomen ja Baltian tavarataloja sekä verkkokauppaa. Keskus tulee sijaitsemaan vuokratuissa tiloissa. Stockmann investoi noin 28 miljoonaa euroa keskuksen automaatioteknologiaan.

Lindex jatkaa laajentumistaan avaamalla yli 20 myymälää (netto) vuonna 2014 mukaan lukien franchising-myymälät. Lindex teki franchising-yhteistyösopimuksen kiinalaisen Suning-yhtiön kanssa syyskuussa 2013. Suning vetäytyi yksipuolisesti franchising-sopimuksesta maaliskuun lopussa 2014. Lindex selvittää muita mahdollisuuksia laajentua Kiinan markkinoille, mutta Suningin vetäytyminen lykkää muotiketjun aloitusta markkinoilla.

Seppälän tavoitteena on sulkea yli 20 kannattamatonta myymälää Venäjällä vuonna 2014.

Vuoden 2014 näkymät

Venäjän rupla on heikentynyt merkittävästi ja Venäjän talouskasvun arvioidaan pysyvän matalalla tasolla vuonna 2014. Ukrainan kriisi vaikuttaa jatkossakin haitallisesti Venäjän talouteen. Näistä tekijöistä johtuen maan vähittäiskaupan näkymiä on erittäin vaikea ennustaa.

Euroopan taloustilanteen odotetaan paranevan hiukan vuoden 2014 aikana, mutta epävarmuus vähittäiskaupan markkinoilla jatkuu erityisesti Suomessa. Ostovoiman odotetaan pysyvän alhaisena, millä tulee olemaan negatiivinen vaikutus kuluttajien ostokäyttäytymiseen.


Kohtuuhintaisen muodin markkinanäkymien odotetaan paranevan Ruotsissa hieman vuonna 2014. Baltian maissa vähittäiskauppamarkkinoiden odotetaan pysyvän suhteellisen vakaina. Kuluttajien alhainen luottamus voi kuitenkin vaikuttaa halukkuuteen tehdä ostoksia kaikilla markkina-alueilla.

Epävarmojen näkymien seurauksena Stockmann aloitti kustannussäästöohjelman keväällä 2013. Ohjelma jatkuu vuonna 2014 keskittyen pitkän aikavälin rakenteellisiin muutoksiin, joiden avulla kustannusrakennetta voidaan sopeuttaa hitaaseen kasvuun ja tulosta voidaan parantaa.

Konsernin investointien arvioidaan olevan poistoja pienemmät ja yltävän noin 60 miljoonaan euroon vuonna 2014.

Päivitetty tulosennuste vuodelle 2014: Heikoista valuuttakursseista ja ennakoitua alhaisemmasta Venäjän ja Suomen markkinoiden kuluttajakysynnästä johtuen Stockmann arvioi, että konsernin euromääräinen liikevaihto vuonna 2014 laskee vuoteen 2013 verrattuna. Liikevoiton ei odoteta ylittävän vuoden 2013 tasoa.  

Aiempi tulosennuste (julkaistu 13.2.2014): Stockmann arvioi, että konsernin liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvaa hieman vuonna 2014. Liikevaihdon kasvun arvioidaan tapahtuvan toisella vuosipuoliskolla. Liikevoiton odotetaan olevan jonkin verran parempi kuin vuonna 2013.

Avainlukuja

  1-3/2014 1-3/2013 1-12/2013
Liikevaihto, Me 395,6 431,3 2 037,1
Liikevaihdon kasvu, % -8,3 -4,2 -3,7
Suhteellinen myyntikate, % 45,5 45,8 48,6
Liikevoitto, Me -43,9 -34,6 54,4
Nettorahoituskulut, Me 5,5 6,0 27,6
Tulos ennen veroja, Me -49,3 -40,7 26,8
Katsauskauden tulos, Me -40,1 -36,5 48,4
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e -0,56 -0,51 0,67
Oma pääoma/osake, e 11,44 11,31 12,42
Liiketoiminnan rahavirta, Me -112,9 -111,3 125,4
Investoinnit, Me 9,4 11,5 56,8
Nettovelkaantumisaste, % 107,8 116,2 87,3
Omavaraisuusaste, % 39,9 37,7 43,8
Osakkeiden määrä, laimentamaton, painotettu keskiarvo, 1 000 kpl 72 049 72 049 72 049
Sijoitetun pääoman tuotto,
liukuva 12 kk
2,8 4,0 3,4
Henkilöstö, keskimäärin 14 302 14 829 14 963


Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsauksesta ja sisältää sen olennaiset tiedot. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta stockmanngroup.com.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus sekä puhelinkonferenssi
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 29.4.2014 klo 9.15 Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, Fazer À la Carte -ravintolassa, Aleksanterinkatu 52.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille pidetään tänään 29.4.2014 klo 11.15. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 8864 8511 ja näppäilemällä pyydettäessä neuvottelunumeron *657899* tähtineen. Osallistujia pyydetään lataamaan etukäteen presentaatio, joka on saatavilla klo 9.15 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Lisätietoja:
Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, puh. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. (09) 121 3351


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp


Hannu Penttilä
toimitusjohtaja


Jakelu:
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet

 Stockmann Q1 2014 FIN.pdf


Takaisin listaukseen