STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 11.8.2005 klo 12.15

STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005

Stockmann-konsernin varsinaisen liiketoiminnan voitto ennen veroja parani toisella vuosineljänneksellä 52 prosenttia. Koko alkuvuoden myynti kasvoi 4,4 prosenttia ja oli 858,5 Me (822,5 Me vuonna 2004). Seppälä yli kaksinkertaisti alkuvuoden liikevoittonsa 9,8 miljoonaan euroon. Myös Hobby Hallin ja tavarataloryhmän liikevoitot paranivat. Stockmann Auton liikevoitto pieneni. Konsernin voitto ennen veroja oli 25,9 Me. Edellisen vuoden vastaavaan lukuun, joka oli 22,7 Me, sisältyi 2,3 Me liiketoiminnan muita tuottoja. Sijoitetun pääoman tuotto oli 16,0 prosenttia. Vuoden 2005 tulosarvio on muuttumaton.

IFRS-raportointi

Stockmann siirtyi kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaiseen raportointiin 1.1.2005. Osavuosikatsauksen vertailutietoina on käytetty vuoden 2004 IFRS:n mukaisia lukuja, joiden tiedot julkistettiin vuositasolla 15.2.2005 ja neljännesvuositasolla 18.4.2005. Tässä osavuosikatsauksessa on noudatettu 18.4.2005 julkaistussa tiedotteessa esitettyjä laskentaperiaatteita. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Myynti ja tulos

Stockmann-konsernin myynti vuoden 2005 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 858,5 miljoonaa euroa eli 36,0 miljoonaa euroa ja 4,4 prosenttia suurempi kuin vertailukauden myynti. Liikevaihto oli 715,0 miljoonaa euroa eli 30,2 miljoonaa euroa ja samoin 4,4 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella. Ulkomaisen myynnin osuus konsernin myynnistä kasvoi 12 prosentista 16 prosenttiin.

Konsernin liiketoiminnan myyntikate kasvoi 18,0 miljoonalla eurolla ja oli 239,7 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan suhteellinen myyntikate parani edelleen ja oli 33,5 prosenttia (32,4 prosenttia). Suhteellinen myyntikate parani vertailukaudesta Seppälässä ja heikkeni hieman muissa liiketoimintayksiköissä. Konsernin suhteellisen myyntikatteen kasvuun vaikutti myös myynnin rakenteen muutos: matalakatteisen Stockmann Auton myynnin osuus konsernin myynnistä pieneni vertailukaudesta. Liiketoiminnan kustannukset kasvoivat 10,7 miljoonaa euroa. Poistot kasvoivat 1,4 miljoonaa euroa. Varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto parani 5,9 miljoonaa euroa, nettorahoituskulut kasvoivat 0,4 miljoonaa euroa, ja konsernin varsinaisen liiketoiminnan voitto ennen veroja kasvoi 5,5 miljoonaa euroa. Tuloksen kasvu oli erityisen voimakas toisella vuosineljänneksellä, jolloin varsinaisen liiketoiminnan voitto ennen veroja parani 52 prosenttia ja oli 24,2 miljoonaa euroa (vuonna 2004 15,9 miljoonaa euroa ilman liiketoiminnan muita tuottoja).

Liiketoiminnan muita tuottoja ei katsauskaudella ollut, kun taas vertailukaudella niitä oli 2,3 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto kasvoi 3,6 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja oli 26,2 miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut kasvoivat likvidien varojen pienenemisen seurauksena 0,4 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 0,3 miljoonaa euroa. Voitto ennen veroja kasvoi 3,2 miljoonaa euroa ja oli 25,9 miljoonaa euroa.

Välittömät verot olivat 6,8 miljoonaa euroa eli 3,7 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Vertailukauden veroja pienensi laskennallisen verovelan osalta Suomen yhteisöverokannan alentuminen 29 prosentista 26 prosenttiin vuoden 2005 alusta lukien. Verokannan aleneminen pienensi vertailukauden laskennallista verovelkaa 2,6 miljoonaa euroa.

Katsauskauden voitto oli 19,1 miljoonaa euroa ja vuotta aiemmin 19,6 miljoonaa euroa.

Tulos osaketta kohden oli 0,36 euroa (0,37 euroa) ja optioiden vaikutuksella laimennettuna 0,35 euroa (0,36 euroa). Yllä mainittu laskennallisen verovelan muutos paransi vuoden 2004 tammi-kesäkuun osakekohtaista tulosta 0,05 euroa. Oma pääoma osaketta kohden oli 8,14 euroa (9,05 euroa).

Myynti ja tuloskehitys liiketoimintasegmenteittäin

Tavarataloryhmän myynti kasvoi 13 prosenttia 466,9 miljoonaan euroon. Myynti Suomessa kasvoi 6 prosenttia. Ulkomaantoimintojen myyntiä kasvattivat mm. Moskovassa huhtikuussa ja joulukuussa 2004 avatut uudet tavaratalot ja uudet Zara-myymälät sekä hyvä vertailukelpoinen myynnin kasvu kaikilla markkina-alueilla. Tavarataloryhmän ulkomaantoimintojen myynti kasvoi 46 prosenttia, ja osuus ryhmän myynnistä nousi 24 prosenttiin (18 prosenttia). Tavarataloryhmän liikevoitto kasvoi 0,9 miljoonaa euroa ja oli 15,8 miljoonaa euroa (14,9 miljoonaa euroa). Sitä rasittivat uusien ulkomaisten tavaratalojen ja myymälöiden käynnistyskustannukset. Ryhmän liikevoitto oli toisella vuosineljänneksellä 15,2 miljoonaa euroa, mikä on 3,7 miljoonaa euroa parempi kuin vuotta aiemmin.

Stockmann Auton myynti pieneni 11 prosenttia ja oli 218,0 miljoonaa euroa. Yksikön liikevoitto oli 1,7 miljoonaa euroa eli 4,0 miljoonaa euroa vertailukautta pienempi (5,7 miljoonaa euroa). Varsinaisen liiketoiminnan liikevoitto pieneni 1,7 miljoonaa euroa. Vertailukauden liikevoittoon sisältyy Helsingin Herttoniemen VW-Audi-talon liiketoiminnan myynnistä saatu 2,3 miljoonan euron korvaus, joka ajoittui toiselle vuosineljännekselle. Sekä myynnin että varsinaisen liiketoiminnan liikevoiton pienenemiseen on vaikuttanut merkittävästi Herttoniemen VW- Audi-talon siirtyminen maahantuojalle 1.7.2004 lukien. Toisella vuosineljänneksellä Stockmann Auton liikevoitto oli 1,5 miljoonaa euroa. Tämä merkitsi varsinaisen liiketoiminnan liikevoiton kasvua 0,2 miljoonalla eurolla.

Hobby Hallin myynti, 103,2 miljoonaa euroa, oli vertailukauden tasolla (103,6 miljoonaa euroa). Myynti Suomessa pieneni yhden prosentin myymäläverkoston supistamisen seurauksena. Suomen etäkauppa kasvoi hieman, ja online-kauppa jatkoi voimakasta kasvuaan. Baltiassa Hobby Hallin myynti kasvoi 3 prosenttia, vaikka etäkauppa Liettuassa lopetettiin alkuvuoden aikana. Hobby Hallin liiketulos kasvoi 2,5 miljoonaa euroa ja oli 0,9 miljoonaa euroa (-1,6 Me). Toisella vuosineljänneksellä yksikön liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa, mikä oli 1,1 miljoonaa euroa parempi kuin vuotta aiemmin. Hobby Hallin positiivinen tuloskehitys johtui kustannustehokkuuden ja myyntikatteen parantamiseen tähtäävän ohjelman tehokkaasta läpiviemisestä.

Seppälän myynti kasvoi 13 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 69,9 miljoonaa euroa. Myynti kasvoi erityisen voimakkaasti ( 52 prosenttia) ulkomailla, jossa sitä kasvattivat vuonna 2004 avatut Viron, Latvian ja Venäjän myymälät sekä hyvä vertailukelpoinen kehitys. Myös Suomessa myynti kasvoi voimakkaasti, ja myynnin kasvu oli 8 prosenttia. Seppälän liikevoitto kasvoi myynnin ja suhteellisen myyntikatteen paranemisen ansiosta peräti 5,9 miljoonaa euroa ja oli 9,8 miljoonaa euroa (3,9 miljoonaa euroa). Toisella vuosineljänneksellä Seppälän liikevoitto oli 8,4 miljoonaa euroa eli 4,0 miljoonaa euroa parempi kuin vuotta aiemmin.

Rahoitus ja sitoutunut pääoma

Likvidien varojen määrää on suunnitellusti alennettu. Ne olivat katsauskauden lopussa 14,4 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 45,7 miljoonaa euroa ja vuoden 2004 lopussa 41,4 miljoonaa euroa.

Katsauskauden aikana ei lyhennetty lainoja eikä nostettu uutta pitkäaikaista lainaa. Korollisen vieraan pääoman määrä kesäkuun lopussa oli 99,0 miljoonaa euroa (67,9 miljoonaa euroa), tästä pitkäaikaista oli 15,1 miljoonaa euroa. Omaa pääomaa kertyi 4,2 miljoonaa euroa kanta- asiakasoptioiden ja vuoden 2000 optioiden perusteella tehdyistä osakemerkinnöistä. Investoinnit olivat 22,1 miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoma oli 233,6 miljoonaa euroa, ja se pieneni vertailukaudesta 3,9 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste katsauskaudella oli 61,3 prosenttia (67,6 prosenttia). Vuoden 2004 lopussa omavaraisuusaste oli 62,5 prosenttia.

Konsernin sitoutunut pääoma pieneni 12,1 miljoonaa euroa edellisen vuoden kesäkuusta ja oli katsauskauden lopulla 533,8 miljoonaa euroa (535,9 miljoonaa euroa vuoden 2004 lopussa). Sijoitetun pääoman tuotto viimeisten 12 kuukauden ajalta parani tuloksen paranemisen ja sitoutuneen pääoman pienenemisen myötä ja oli 16,0 prosenttia (14,8 prosenttia vuoden 2004 lopussa).

Uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Stockmannin hallituksen arvion mukaan konserni saavuttaa vuoden 2005 aikana vuonna 2001 asetetut pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet eli 15 prosentin sijoitetun pääoman tuoton ja vähintään 5 prosentin liikevoittomarginaalin. Tämän johdosta hallitus vahvisti kesäkuussa konsernille uudet vuoteen 2010 ulottuvat taloudelliset tavoitteet. Tavoitteena on, että vuonna 2010 konsernin sijoitetun pääoman tuotto on 20 prosenttia ja liikevoittomarginaali vähintään 8 prosenttia. Konsernin myynnin osalta tavoitteena on kasvaa markkinoiden keskimääräistä kasvua nopeammin. Omavaraisuustavoitteena on säilyttää omavaraisuus vähintään 50 prosentin tasolla. Osingonjakopolitiikka säilyy ennallaan, eli tavoitteena on jakaa osinkoina vähintään 50 prosenttia varsinaisen liiketoiminnan tuloksesta, ottaen kuitenkin huomioon toiminnan kasvun vaatima rahoitus.

Muutoksia organisaatiossa

Stockmannin hallitus nimitti 17.6.2005 tavarataloryhmän johtajaksi ja konsernin varatoimitusjohtajaksi Seppälä Oy:n toimitusjohtajan, ekonomi Heikki Väänäsen 1.11.2005 lukien. Heikki Väänänen tulee toimimaan myös konsernin toimitusjohtajan Hannu Penttilän varamiehenä. Tavarataloryhmän nykyinen johtaja, Stockmannin varatoimitusjohtaja Jukka Hienonen, eroaa Stockmannin palveluksesta ja siirtyy Finnairin toimitusjohtajaksi.

Seppälä Oy:n toimitusjohtajaksi ja Stockmann-konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.11.2005 lukien Stockmannin hallitus nimitti 11.8.2005 Stockmannin Helsingin tavaratalon myyntijohtajan, eMBA Terhi Okkosen.

Investoinnit

Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 22,1 miljoonaa euroa (27,9 miljoonaa euroa).

Tavarataloryhmän merkittävin investointi vuonna 2005 on kauppakeskus Jumbon uudisosaan Vantaalle vuokratiloihin avattava tavaratalo. Tavaratalon myyntipinta-ala on noin 11 000 neliömetriä, ja se avataan lokakuussa 2005. Hankkeen kustannusarvio Stockmannin osalta on noin 8 miljoonaa euroa.

Helsingissä on käynnistynyt mittava keskustan tavaratalon laajennus- ja muutoshanke. Sen edellyttämä asemakaavan muutos hyväksyttiin Helsingin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa. Suunnitelman mukaan tavaratalon kaupallisia tiloja laajennetaan noin 10 000 neliömetrillä muuttamalla tiloja kaupalliseen käyttöön ja rakentamalla uutta tilaa. Tämän lisäksi tavaratalolle rakennetaan täysin uudet tavarankäsittely- ja huoltotilat sekä yhteydet uusiin asiakaspaikoitustiloihin. Laajennuksen jälkeen Helsingin tavaratalon myyntipinta-ala on noin 50 000 neliömetriä. Hankkeen kustannusarvio on kokonaisuudessaan noin 115 miljoonaa euroa. Töiden arvioidaan valmistuvan vaiheittain vuoden 2009 loppuun mennessä.

Loppuvuoden aikana avataan Suomen neljäs Zara-myymälä kauppakeskus Jumbossa Vantaalla sekä Stockmann Beauty -myymälät Jyväskylässä ja kauppakeskus Sellossa Espoossa. Vuoden 2006 alkupuolella avataan Stockmann Beauty -myymälä kauppakeskus Kampissa Helsingissä.

Helmikuussa avattiin ensimmäinen franchising-periaatteella toimiva Bestseller-myymälä Mega Pohjoinen -kauppakeskuksessa Moskovassa. Venäjällä avataan vuoden 2005 aikana vielä kuusi uutta Bestseller-myymälää. Bestseller-myymälöitä avataan Moskovan lisäksi Kazanissa ja Pietarissa. Kesäkuun alussa avattiin Venäjän Zaran flagship-myymälä Moskovan ydinkeskustassa. Venäjän viides ja kuudes Zara-myymälä avataan Moskovassa elokuussa.

Tavarataloryhmän investoinnit olivat yhteensä 17,3 miljoonaa euroa.

Stockmann Auton investoinnit olivat 2,5 miljoonaa euroa, josta 1,6 miljoonaa euroa sitoutui käyttöomaisuusautoihin. Hobby Hallin investoinnit olivat 0,6 miljoonaa euroa.

Seppälän investoinnit olivat 0,5 miljoonaa euroa. Seppälä avasi ensimmäisen Liettuan myymälänsä Vilnassa huhtikuun alussa. Tavoitteena on avata lisää myymälöitä Moskovaan ja laajentaa toimintaa Pietariin vuoden 2005 aikana. Seppälän tavoitteena on myös laajentaa toimintaansa vuoden 2005 aikana sekä Latviassa että Liettuassa.

Muut investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 1,2 miljoonaa euroa.

Ajankohtaiset hankkeet

Stockmann teki toukokuussa 2005 sopimuksen tavaratalon ja kauppakeskuksen rakentamiseksi Pietarin ydinkeskustaan Nevski Prospektille. Tätä varten hankittava noin 10 000 neliömetrin suuruinen tontti sijaitsee Vosstanija- aukion metroaseman vieressä ja Moskovan rautatieaseman välittömässä läheisyydessä.

Rakennettava kauppakeskus on kokonaispinta-alaltaan vähintään 45 000 neliömetriä, ja siihen tulee Stockmann-tavaratalon lisäksi myös muuta vähittäiskauppaa sekä nykyaikainen paikoituslaitos.

Tavarataloon ja kauppakeskukseen tehtävä investointi on rakennettavasta pinta-alasta riippuen noin 80-110 miljoonaa euroa. Stockmann toteuttaa ja rahoittaa rakennushankkeen joko itsenäisesti tai yhteistyössä sopivien sijoittajien kanssa. Pyrkimyksenä on, että tavaratalo ja kauppakeskus avataan vuonna 2008.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiön osakekannan markkina-arvo kesäkuun lopussa oli 1 588,5 miljoonaa euroa (1 030,9 miljoonaa euroa). Vuoden 2004 lopussa osakekannan markkina- arvo oli 1 140,8 miljoonaa euroa.

Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät katsauskaudella sekä HEX- yleisindeksiä että HEX-portfolioindeksiä paremmin. Kesäkuun lopussa A- osakkeen kurssi oli 29,50 euroa, kun se vuoden 2004 lopussa oli 21,10 euroa, ja B-osakkeen samoin 29,50 euroa, kun se vuoden 2004 lopussa oli 21,70 euroa.

Helsingin Pörssi päätti Stockmannin osakkeiden pörssierän pienentämistä 50 kappaleesta 20 kappaleeseen 1.7.2005 lukien.

Stockmannin vuoden 2000 optio-oikeuksilla joulukuussa 2004 merkityt 4 900 osaketta merkittiin kaupparekisteriin 16.3.2005, ja ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 17.3.2005. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 9 800 eurolla.

Stockmannin vuoden 2000 optio-oikeuksilla merkittiin huhtikuussa 48 000 ja toukokuussa 30 850 Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoista B- osaketta. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin yhteensä 157 700 eurolla. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 48 000 kappaleen osalta 20.5.2005 ja 30 850 kappaleen osalta 29.6.2005. Ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 23.5.2005 ja 30.6.2005.

Helsingin Pörssissä noteerattavien vuoden 2000 A-, B- ja C-optioiden perusteella voidaan merkitä vielä yhteensä 2 246 100 uutta 2 euron nimellisarvoista B-osaketta. A-optioiden perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on nyt 13,95 euroa, B-optioiden perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta 14,95 euroa ja C-optioiden perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta 15,95 euroa osakkeelta. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksettavat osingot. Vuoden 2000 optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika päättyy 1.4.2007.

Stockmannin kanta-asiakasoptioilla merkittiin merkintäaikana 2.5.2005 - 31.5.2005 yhteensä 343 902 Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoista B- osaketta. Merkintäoikeuttaan käytti 12 851 Stockmannin kanta-asiakasta. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 687 804 eurolla. Merkintähinta oli 8,81 euroa osakkeelta. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 29.6.2005. Ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 30.6.2005. Kanta-asiakasoptioilla merkittiin vuosien 2001-2005 aikana yhteensä 950 835 Stockmannin B-osaketta. Merkintäaika päättyi 31.5.2005.

Osakepääoma on edellä mainittujen korotusten jälkeen 107 695 424 euroa ja B-osakkeiden kokonaismäärä 29 283 469 kappaletta.

Stockmannin omistuksessa oli kesäkuun 2005 lopussa 396 876 omaa B- osaketta, ja ne edustivat 0,7 prosenttia kaikista osakkeista sekä 0,1 prosenttia kaikista äänistä. Niiden hankintahinta oli yhteensä 6,0 miljoonaa euroa.

Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirja- tai optiolainan ottamiseen eikä omien osakkeiden ostamiseen.

Henkilömäärä

Katsauskaudella konsernin henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 10 067, mikä on 1 042 henkilöä enemmän kuin vertailukaudella. Henkilömäärän kasvu johtui pääosin Moskovan uusista tavarataloista ja myymälöistä. Kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 817 henkilöllä ja oli 8 135 henkilöä.

Ulkomailla työskenteli kesäkuun 2005 lopussa 3 217 henkilöä. Edellisen vuoden kesäkuun lopussa ulkomailla työskenteli 2 205 henkilöä. Ulkomailla työskentelevien osuus koko henkilöstöstä kasvoi vertailukauden 23 prosentista 31 prosenttiin.

Loppuvuoden näkymät

Vähittäiskaupan myynnin ilman autokauppaa arvioidaan kasvavan Suomessa vuonna 2005 noin 3 prosenttia. Uusien autojen myynnin määrän arvioidaan säilyvän edellisen vuoden tasolla. Venäjän ja Baltian maiden talouksien odotetaan edelleen kasvavan Suomen markkinoita nopeammin. Stockmann- konsernin vuoden 2005 myynnin arvioidaan olevan noin 1,85 miljardia euroa.

Konsernin kolmannen vuosineljänneksen tuloksen arvioidaan olevan parempi kuin edellisenä vuonna.

Tavarataloryhmän koko vuoden liikevoiton arvioidaan paranevan, Hobby Hallin tuloksen kääntyvän voitolliseksi ja Seppälän liikevoiton olevan merkittävästi parempi kuin edellisenä vuonna. Stockmann Auton liikevoitto jää merkittävästi pienemmäksi kuin edellisenä vuonna. Konsernin koko vuoden tulosarvio on muuttumaton. Tavoitteena on, että vuoden 2005 voitto on parempi kuin vuonna 2004.

Helsingissä 11. elokuuta 2005

STOCKMANN Oyj Abp

Tase, konserni, milj. euroa 30.6.05 30.6.04 31.12.04 VARAT Pitkäaikaiset varat

    Aineettomat hyödykkeet25,630,524,4
    Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet272,9248,7268,4
    Pitkäaikaiset sijoitukset7,17,17,1
    Pitkäaikaiset saamiset, korollinen6,44,58,5
    Laskennalliset verosaamiset2,91,12,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä314,8291,9310,3
Lyhytaikaiset varat
   Vaihto-omaisuus187,8185,6195,0
   Saamiset, korolliset103,7101,5108,1
   Saamiset, korottomat88,280,994,2
   Myytävissä olevat sijoitukset0,01,20,0
   Rahoitusarvopaperit1,629,828,7
   Rahat ja pankkisaamiset12,715,912,7
Lyhytaikaiset varat yhteensä394,1414,9438,7
Varat yhteensä708,9706,9749,0
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma434,9478,0467,9
Vähemmistöosuus0,00,00,0
Oma pääoma yhteensä434,9478,0467,9
Pitkäaikaiset lainat, korollinen15,151,115,3
Laskennalliset verovelat29,030,329,2
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikainen vieras pääoma, korollinen83,916,852,7
Lyhytaikainen vieras pääoma, koroton146,1130,6183,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä230,0147,4236,6
Oma pääoma ja velat yhteensä708,9706,9749,0
Omavaraisuusaste, prosenttia61,367,662,5
Velkaantumisaste (Gearing), prosenttia19,54,75,7
Liiketoiminnan rahavirta/osake,euroa0,260,281,62
Korollinen nettovelka, milj. euroa*-25,5-83,8-90,0
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa,53 84853 24753 420
1000 kpl Osakkeiden lukumäärä,
painotettu keskiarvo, 1000 kpl53 03952 24052 544
Osakkeiden lukumäärä, laimennettu 1000 kpl53 92752 77653 509
* Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset - rahoitusarvopaperit - korolliset saamiset

Kassavirtalaskelma, konserni, milj. euroa1-6/051-6/041-12/04
Liiketoiminnan rahavirta14,014,886,4
Investointien rahavirta
    Investoinnit-23,3-28,1-57,1
    Tulot investoinneista0,20,52,4
Investointien rahavirta yhteensä-23,1-27,5-54,7
Rahoituksen rahavirta
   Merkinnät optiotodistuksilla4,26,79,5
   Maksetut osingot-53,3-70,4-123,0
   Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+),31,20,81,8
vähennys (-)
Rahoituksen rahavirta yhteensä-17,9-63,0-111,7
Rahavarojen muutos-27,0-75,6-79,9
Rahavarat kauden alussa41,4121,3121,3
Rahavarat kauden lopussa14,445,741,4
Tuloslaskelma, konserni,1-6/051-6/04Muutos1-12/04
milj. euroaprosenttia
Liikevaihto715,0684,841 445,0
Liiketoiminnan muut tuotot2,3-1002,4
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-475,4-463,13-951,5
Palkat ja työsuhde-etuuksista-104,6-99,06-202,2
aiheutuneet kulut
Poistot-16,6-15,29-30,7
Liiketoiminnan muut kulut-92,3-87,26-183,3
Liikevoitto26,222,61679,8
Rahoitustuotot ja -kulut-0,30,1-0,9
Voitto ennen veroja25,922,71478,9
Tuloverot*-6,8-3,1118-19,6
Voitto verojen jälkeen19,119,6-259,3
Vähemmistöosuus0,00,0-30,0
Nettovoitto19,119,6-259,3
* Suomen verokannan alenemisen vaikutus laskennalliseen verovelkaan oli 2,6 Me vuonna 2004

Tulos/osake, euroa0,360,37-31,13
Tulos/osake, laimennettu,0,350,36-31,11
euroa Liikevoittoprosentti 3,7 3,3 11 5,5 liikevaihdosta
Oma pääoma/osake, euroa8,149,05-108,83
Oman pääoman tuotto, liukuva12,9*12,2
12 kk, prosenttia Sijoitetun pääoman tuotto, 16,0 * 14,8 liukuva 12 kk, prosenttia Henkilöstö keskimäärin 8 135 7 318 11 7 812 kokoaikaiseksi muutettuna

* Ei IFRS:n mukaista tietoa vuodelta 2003

SEGMENTTITIEDOT

Segmentit Myynti milj. euroa

Tavarataloryhmä466,9412,113938,8
Stockmann Auto218,0244,3-11437,1
Hobby Hall103,2103,60214,4
Seppälä69,962,113143,7
Eliminoinnit + jakamaton0,40,50,9
Konserni858,5822,541 735,0
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä392,3346,213789,3
Stockmann Auto178,3200,3-11358,0
Hobby Hall85,786,3-1177,9
Seppälä57,751,213118,4
Eliminoinnit + jakamaton1,10,91,5
Konserni715,0684,841 445,0
Liikevoitto, milj. euroa
Tavarataloryhmä15,814,9663,7
Stockmann Auto1,75,7-707,0
Hobby Hall0,9-1,6-2,9
Seppälä9,83,915417,1
Eliminoinnit0,61,0-1,7
Jakamaton-2,6-1,2-3,5
Konserni26,222,61679,8
Investoinnit, brutto, milj.
euroa
Tavarataloryhmä17,322,6-2348,8
Stockmann Auto2,52,6-24,4
Hobby Hall0,60,7-161,2
Seppälä0,50,6-181,2
Jakamaton1,21,4-143,3
Konserni22,127,9-2158,9
Varat, milj. euroa30.6.0530.6.04Muutos31.12.04
prosenttia
Tavarataloryhmä429,9414,84443,1
Stockmann Auto109,194,915113,1
Hobby Hall97,4102,1-5102,2
Seppälä27,228,1-429,2
Jakamaton45,367,0-3261,3
Konserni708,9706,90749,0
Korottomat velat, milj. euroa
Tavarataloryhmä80,571,01396,5
Stockmann Auto39,436,3945,1
Hobby Hall10,411,6-1017,0
Seppälä7,25,82510,4
Jakamaton37,436,2344,1
Konserni175,1160,99213,1
Markkina-alueetMuutos
1-6/051-6/04prosenttia1-12/04
Myynti, milj. euroa
Suomi 1)717,7720,801 492,9
Baltia 2)63,453,319119,5
Venäjä 3)77,448,460122,5
Konserni858,5822,541 735,0
Suomi, prosenttia83,687,686,0
Ulkomaat, prosenttia16,412,414,0
Liikevaihto, milj. euroa
Suomi 1)595,0597,601 237,9
Baltia 2)53,945,718102,0
Venäjä 3)66,141,559105,1
Konserni715,0684,841 445,0
Suomi, prosenttia83,287,385,7
Ulkomaat, prosenttia16,812,714,3
Liikevoitto, milj. euroa
Suomi 1)29,325,11776,9
Baltia 2)0,9-2,2-1400,2
Venäjä 3)-3,9-0,32,7
Konserni26,222,61679,8
Investoinnit, milj. euroa
Suomi 1)13,79,54522,3
Baltia 2)0,62,1-713,1
Venäjä 3)7,816,3-5233,5
Konserni22,127,9-2158,9
Suomi, prosenttia62,033,937,8
Ulkomaat, prosenttia38,066,162,2
Varat, milj. euroaMuutos
30.6.0530.6.04prosenttia31.12.04
Suomi 1)557,8574,2-3602,2
Baltia 2)69,075,7-970,9
Venäjä 3)82,157,04475,9
Konserni708,9706,90749,0
Suomi, prosenttia78,781,280,4
Ulkomaat, prosenttia21,318,819,6
1) Tavarataloryhmä, Stockmann Auto, Hobby Hall ja Seppälä 2) Tavarataloryhmä, Hobby Hall ja Seppälä 3) Tavarataloryhmä ja Seppälä

Laskelma oman pääomanOmien
muutoksista,Yli-osak-Muut
Osake-kurssi-keidenVara-Rahas-
konserni, milj. euroapääomarahastorahastorahastotot*
Oma pääoma 31.12.2003105,3147,16,20,243,7
Kertyneet muuntoerot
Laskennalliset
verovelat/saamiset Käyttöomaisuuden poistot
Omat osakkeet-6,2
Rahoitusinstrumentit0,3
Oikaistu oma pääoma 1.1.2004105,3147,10,00,244,1
Merkinnät optiotodistuksilla1,25,5
Siirto muihin rahastoihin-0,20,1
Rahavirran suojaukset-0,3
Rahoitusinstrumentit0,4
Osingonjako
Muuntoerot
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 30.06.2004106,5152,40,00,244,2
Oma pääoma 31.12.2004106,8154,80,00,244,4
Merkinnät optiotodistuksilla0,83,4
Siirto muihin rahastoihin0,00,0
Rahavirran suojaukset-3,5
Osingonjako
Muuntoerot
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 30.06.2005107,7158,10,00,240,9
* Laskennallisella verovelalla vähennettyjä

Laskelma oman pääomanVähem-Kertyneet
muutoksista,mistö-Muunto-voitto-
konserni, milj. euroaosuuserotvaratYhteensä
Oma pääoma 31.12.20030,0-0,1244,7547,1
Kertyneet muuntoerot0,1-0,10,0
Laskennalliset-7,5-7,5
verovelat/saamiset
Käyttöomaisuuden poistot-10,8-10,8
Omat osakkeet-6,2
Rahoitusinstrumentit-0,9-0,6
Oikaistu oma pääoma 1.1.20040,00,0225,4522,0
Merkinnät optiotodistuksilla6,7
Siirto muihin rahastoihin0,0-0,1
Rahavirran suojaukset-0,3
Rahoitusinstrumentit0,4
Osingonjako-70,5-70,5
Muuntoerot0,10,1
Katsauskauden tulos0,019,619,6
Oma pääoma 30.6.20040,00,1174,6478,0
Oma pääoma 31.12.20040,0-0,1161,9467,9
Merkinnät optiotodistuksilla4,2
Siirto muihin rahastoihin0,10,1
Rahavirran suojaukset-3,5
Osingonjako-53,0-53,0
Muuntoerot0,00,0
Katsauskauden tulos0,019,119,1
Oma pääoma 30.6.20050,0-0,1128,1434,9

Vastuusitoumukset, konserni, 30.6.05 30.6.04 31.12.04 milj. euroa Kiinnitykset maa-alueisiin ja 1,7 1,7 1,7 rakennuksiin

Pantit0,10,20,2
Muut vastuut27,244,124,4
Yhteensä28,946,026,3
Liiketilojen vuokrasopimukset,
milj. euroa Sitovien liiketilojen vuokrasopimusten perusteella maksettavat minimivuokrat
Yhden vuoden kuluessa59,558,559,3
Yli vuoden kuluessa346,9379,0397,5
Yhteensä406,3437,5456,8
Johdannaissopimukset,
konserni, milj. euroa Nimellisarvot
Valuuttajohdannaissopimukset127,364,786,9
Korkojohdannaissopimukset35,035,035,0
Käytetyt valuuttakurssit
MaaValuutta30.6.0530.6.0431.12.04
VenäjäRUB34,637035,329037,7570
ViroEEK15,646615,646615,6466
LatviaLVL0,69610,65700,6979
LiettuaLTL3,45283,45293,4528

Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, Q2/05 Q1/05 Q4/04 Q3/04 Q2/04 Q1/04 konserni, milj. euroa

Liikevaihto380,9334,1429,7330,6348,8336,0
Liiketoiminnan muut tuotot0,00,00,10,02,30,0
Aineiden ja tarvikkeiden-247,3-228,1-266,6-221,8-230,2-232,9
käyttö Palkat ja työsuhde- -53,6 -51,0 -58,9 -44,2 -51,2 -47,8 etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot-8,0-8,5-7,8-7,7-7,7-7,5
Liiketoiminnan muut kulut-47,3-45,0-54,0-42,1-43,3-43,9
Liikevoitto24,61,642,414,818,64,0
Rahoitustuotot ja -kulut-0,50,1-0,1-0,8-0,40,5
Voitto ennen veroja24,21,742,213,918,24,5
Tuloverot*-6,3-0,5-12,6-3,9-1,9-1,2
Voitto verojen jälkeen17,91,229,710,016,43,2
Vähemmistöosuus0,00,00,00,00,00,0
Kauden voitto17,91,229,710,016,43,2
* Suomen verokannan
alenemisen vaikutus laskennalliseen verovelkaan oli 2,6 Me vuoden 2004 toisella vuosineljänneksellä
Tulos/osake,euroa
Perus0,340,020,580,180,320,05
Laimennettu0,330,020,560,190,310,05
Myynti milj. euroa
Tavarataloryhmä253,5213,4310,2216,6212,4199,6
Stockmann Auto121,696,597,395,5126,4117,9
Hobby Hall42,760,564,646,247,056,6
Seppälä39,930,043,538,133,528,6
Eliminoinnit + jakamaton0,20,20,20,20,30,2
Konserni457,9400,6515,8396,7419,6402,9
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä212,5179,8260,8182,4178,4167,8
Stockmann Auto99,279,179,578,2103,496,8
Hobby Hall35,550,253,438,338,947,3
Seppälä32,924,835,831,427,623,6
Eliminoinnit + jakamaton0,80,20,20,40,50,5
Konserni380,9334,1429,7330,6348,8336,0
Liikevoitto, milj. euroa
Tavarataloryhmä15,20,637,111,711,53,4
Stockmann Auto1,50,20,50,93,62,1
Hobby Hall0,20,71,5-2,7-0,9-0,7
Seppälä8,41,38,05,34,4-0,6
Eliminoinnit0,7-0,1-3,50,70,50,5
Jakamaton-1,5-1,1-1,2-1,1-0,4-0,8
Konserni24,61,642,414,818,64,0
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Taseen täsmäytyslaskelma vertailujaksolta

Tase, IFRS 30.6.2004 konserni, milj. euroa FAS Oikaisut IFRS VARAT Pitkäaikaiset varat

    Aineettomat hyödykkeet30,530,5
    Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet242,76,0248,7
    Pitkäaikaiset sijoitukset28,6-21,57,1
    Pitkäaikaiset saamiset, korollinen0,93,74,5
    Laskennallinen verosaaminen0,80,21,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä303,5-11,6291,9
Lyhytaikaiset varat
   Vaihto-omaisuus185,6185,6
   Saamiset, korolliset98,82,8101,5
   Saamiset, korottomat80,980,9
    Myytävissä olevat sijoitukset1,21,2
   Rahoitusarvopaperit29,829,8
   Rahat ja pankkisaamiset15,915,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä411,03,9414,9
Varat yhteensä714,5-7,7706,9
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma502,2-24,2478,0
Vähemmistöosuus0,00,0
Oma pääoma yhteensä502,2-24,2478,0
Pitkäaikaiset lainat, korollinen48,92,251,1
Laskennalliset verovelat23,46,930,3
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikainen vieras pääoma, korollinen16,816,8
Lyhytaikainen vieras pääoma, koroton123,27,4130,6
Lyhytaikaiset velat yhteensä140,07,4147,4
Oma pääoma ja velat yhteensä714,5-7,7706,9
Tuloslaskelman täsmäytyslaskelma vertailujaksolta

Tuloslaskelma, konserni, milj. euroaFASIFRS
Tuloslaskelma 1.1.-30.6.20041-6/04Oikaisut1-6/04
Liikevaihto684,8684,8
Liiketoiminnan muut tuotot2,32,3
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-463,10,0-463,1
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet-99,0-99,0
kulut
Poistot-14,9-0,3-15,2
Liiketoiminnan muut kulut-92,45,3-87,2
Liikevoitto17,65,022,6
Rahoitustuotot ja -kulut5,1-5,00,1
Voitto ennen veroja22,70,022,7
Tuloverot-4,00,9-3,1
Voitto verojen jälkeen18,70,819,6
Vähemmistöosuus0,00,0
Nettovoitto18,70,819,6
Tuloslaskelman täsmäytyslaskelma vertailujaksolta

Tuloslaskelma, konserni, milj. euroaFASIFRS
Tuloslaskelma 1.1.-30.6.20044-6/04Oikaisut4-6/04
Liikevaihto348,8348,8
Liiketoiminnan muut tuotot2,32,3
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-230,20,0-230,2
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet-51,2-51,2
kulut
Poistot-7,6-0,1-7,7
Liiketoiminnan muut kulut-46,12,8-43,3
Liikevoitto15,92,718,6
Rahoitustuotot ja -kulut2,0-2,4-0,4
Voitto ennen veroja17,90,318,2
Tuloverot-2,60,7-1,9
Voitto verojen jälkeen15,41,016,4
Vähemmistöosuus0,00,0
Nettovoitto15,41,016,4
Tilikauden voiton täsmäytyslaskelma

milj. euroa4-6/041-6/041-12/04
Tilikauden voitto ennen vähemmistöosuutta15,418,758,2
FAS:n mukaan Vaikutukset IFRS-raportointiin siirtymisestä
Käyttöomaisuuden poistot-0,1-0,3-0,5
Osakeantikulut0,20,20,2
Rahoitustuotot-0,1-0,1-0,3
Rahoitusinstrumentit0,30,20,4
Tuloverot0,70,91,3
IFRS-oikaisut yhteensä1,00,81,1
Kauden voitto IFRS:n mukaan16,419,659,3
Tilikauden voiton jakautuminen
Emoyhtiön omistajille16,419,659,3
Vähemmistölle0,00,00,0
Oman pääoman täsmäytyslaskelma

milj. euroa1.1.0430.6.0431.12.04
Oma pääoma FAS:n mukaan547,1502,2491,7
Vaikutukset IFRS-raportointiin
siirtymisestä
Käyttöomaisuuden poistot-10,8-11,0-11,3
Rahoitustuotot0,0-0,1-0,3
Rahoitusinstrumentit-0,6-0,30,2
Tuloverot-7,5-6,6-6,2
Omat osakkeet-6,2-6,1-6,1
IFRS-oikaisut yhteensä-25,1-24,3-23,7
Oma pääoma IFRS:n mukaan522,0478,0467,9
Oman pääoman jakautuminen
Emoyhtiön omistajille522,0478,0467,9
Vähemmistölle0,00,00,0

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus tänään 11.8.2005 kello 14.00, World Trade Center, Marskin sali, Aleksanterinkatu 17, Helsinki.

Takaisin listaukseen