Stockmann-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat toisella neljänneksellä

Helsinki, Suomi, 2013-08-09 07:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Osavuosikatsaus 9.8.2013 klo 8.00

Stockmann-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat toisella neljänneksellä

Huhti–kesäkuu 2013:
Konsernin liikevaihto oli 543,6 miljoonaa euroa (537,2 miljoonaa euroa), kasvua 3,0 prosenttia ilman lopetettuja franchising-toimintoja.
Liikevoitto kasvoi 1,4 prosenttia ja oli 30,1 miljoonaa euroa (29,7 miljoonaa euroa).

Tammi–kesäkuu 2013:
Konsernin liikevaihto oli 974,9 miljoonaa euroa (987,5 miljoonaa euroa), kasvua 0,2 prosenttia ilman lopetettuja franchising-toimintoja.
Liiketulos oli -4,6 miljoonaa euroa (13,4 miljoonaa euroa).
Katsauskauden tulos oli -17,1 miljoonaa euroa (-2,3 miljoonaa euroa).
Osakekohtainen tulos oli -0,24 euroa (-0,03 euroa).

Koko vuoden näkymät entisellään: Stockmann-konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2013, kun mukaan ei lasketa lopetettuja franchising-toimintoja. Liikevoiton ei arvioida ylittävän vuoden 2012 tasoa.

Raportointikauden jälkeiset tapahtumat: AB Lindexin arvioidaan saavan merkittävän verohyvityksen, joka parantaa Stockmann-konsernin tilikauden 2013 tulosta. 

Toimitusjohtaja Hannu Penttilä:
Stockmann-konsernin liikevaihto ja liikevoitto kääntyivät kasvuun vuoden 2013 toisella neljänneksellä. Vähittäiskaupan markkinatilanne oli erityisen vaikea Suomessa, missä konsernin liikevoitto laski. Ruotsin ja Norjan sekä Venäjän markkina-alueilla liikevoitto puolestaan kasvoi. Tulos parani molemmissa liiketoimintayksiköissä. Tavarataloryhmän toinen neljännes alkoi menestyksekkäästi Hullut Päivät -kampanjalla. Tavaratalojen tulos Venäjällä parani, ja erityisesti Pietarin liiketoiminta menestyi hyvin. Lindexin kehitys oli hyvää ja sen tulos parani tällä neljänneksellä. Seppälän kehitys oli heikompaa, mutta hankkeet, joilla pyritään kääntämään muotiketjun suunta tulokselliseksi, ovat hyvässä vauhdissa.

Tähtäämme kannattavampaan liiketoimintaan koko Stockmann-konsernissa. Huhtikuussa aloitettiin kustannussäästöohjelma, jonka ensimmäiset vaikutukset näkyivät tavaratalojen tuloksessa jo kuluneella neljänneksellä. Konsernin koko vuoden liikevoiton ei kuitenkaan odoteta ylittävän vuoden 2012 liikevoittoa.

Epävarmoista pitkän aikavälin markkinanäkymistä johtuen yhtiön hallitus on päättänyt asettaa uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet Stockmann-konsernille. Vuoden 2016 loppuun mennessä Stockmann pyrkii saavuttamaan 10 prosentin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE), 7 prosentin liikevoittomarginaalin sekä keskimääräistä markkinakehitystä nopeamman myynnin kasvun. Uusien tavoitteiden saavuttamiseksi meidän pitää keskittyä monien liiketoiminnan osa-alueiden kehittämiseen.

Stockmann tulee pitämään toistaiseksi omistuksessaan Nevsky Centre -kauppakeskuksen Pietarissa. Kauppakeskuksen keskeiset tunnusluvut ovat parantuneet erityisen hyvin. Tämän arvioidaan nostavan kiinteistön arvoa tulevaisuudessa ja tukevan Stockmannia uusien taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa.


Taloudelliset tavoitteet
Stockmann-konsernin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet asetettiin alun perin vuonna 2008 erilaisessa toimintaympäristössä. Pitkän aikavälin markkinanäkymät ovat epävarmat ja siksi hallitus on päättänyt korvata tavoitteet uusilla keskipitkän aikavälin taloudellisilla tavoitteilla. Vuoden 2016 loppuun mennessä Stockmann pyrkii saavuttamaan 10 prosentin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE), 7 prosentin liikevoittomarginaalin sekä myynnin yleistä markkinakehitystä nopeamman kasvun. Nykyinen omavaraisuuteen liittyvä tavoite, 40 prosentin omavaraisuusaste, on jo saavutettu ja se pysyy ennallaan.

Konsernin Venäjän-toiminnot ovat avainasemassa taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa. Erityisesti Venäjän tavaratalotoimintoihin liittyneiden investointien odotetaan tuottavan nopeasti kasvavaa tulosta. Muut uusien tavoitteiden saavuttamiseksi liittyvät toimenpiteet liittyvät tavarataloryhmän rakennemuutoksiin, joilla parannetaan yksikön kannattavuutta, useisiin hankkeisiin, joilla voidaan kääntää Seppälän kehityksen suunta, sekä Lindexin osalta kansainvälisen laajentumisen jatkumiseen. Molemmilla liiketoimintayksiköillä on hyvät mahdollisuudet kasvuun voimakkaasti laajenevan verkkokaupan myötä. Entistä tehokkaampi pääomien käyttö on edelleen koko Stockmann-konsernin painopistealue.

Nevsky Centren arvonmääritys
Stockmann ilmoitti lokakuussa 2012 määrittävänsä Pietarissa sijaitsevan Nevsky Centre -kauppakeskuksensa kaupallisen arvon. Tehdyn arvion sekä kauppakeskuksen liiketoiminnan lupaavien näkymien perusteella Stockmann tulee toistaiseksi jatkamaan toimintaansa Pietarissa nykyisen toimintamallin mukaisesti. Vierailijoiden määrä Nevsky Centre -kauppakeskuksessa, vuokratuotot nykyisiltä vuokralaisilta sekä pysäköintitilojen käyttöaste ovat kasvaneet erityisen hyvin viime kuukausina. Tämän kehityksen ja jatkuvasti parantuvan vuokralaiskannan arvioidaan nostavan kiinteistön arvoa tulevaisuudessa ja mahdollistavan vahvan tuoton. Samalla ne tukevat Stockmannia uusien taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Raportointikauden jälkeisiä tapahtumia
Ruotsin ja Saksan veroviranomaiset ovat tehneet päätöksen Lindex-konsernin kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta verovuosilta 1997–2004. Saksan paikalliset veroviranomaiset vahvistivat päätöksen heinäkuussa 2013. Kun Ruotsin veroviranomaiset ovat käsitelleet päätöksen, odotetaan AB Lindexin saavan merkittävän verohyvityksen. Hyvitys kirjataan tulosvaikutteisesti ja se parantaa Stockmann-konsernin tilikauden 2013 tulosta.

Kaksinkertainen verotus oli seurausta Lindex GmbH:lle määrätystä harkintaverosta, jolla yhtiön verotettavaan tuloon lisättiin yhteensä 94 miljoonaa euroa. AB Lindex joutui maksamaan mainitun summan perusteella Ruotsissa veroja ja korkoja noin 26 miljoonaa euroa vuonna 2008. Veroviranomaisten odotetaan palauttavan Lindexille merkittävän osan tästä summasta.


Vuoden 2013 näkymät
Euroopan taloustilanteen arvioidaan kehittyvän heikosti vuonna 2013, mikä aiheuttaa epävarmuutta vähittäiskaupan markkinakehitykseen. Ostovoiman aleneminen voi heikentää kuluttajaluottamusta entisestään. Näyttääkin todennäköiseltä, että Suomen markkinoilla matala tai nollakasvu voi jatkua pitkään. Kohtuuhintaisen muodin markkinat kehittyivät heikosti erityisesti Ruotsissa vuosina 2011 ja 2012. Vuonna 2013 näkymien Ruotsissa odotetaan paranevan hiukan vuoden loppua kohden.

Vaikka Venäjän rupla on heikentynyt ja maan bruttokansantuotteen kasvuennusteita on laskettu, Venäjän markkinat jatkanevat Pohjoismaita parempaa kehitystä. Vähittäiskaupan vakaan kehityksen arvioidaan jatkuvan Baltian maissa. Markkinoiden suuri epävarmuus ja alhainen kuluttajaluottamus voivat kuitenkin edelleen heikentää kuluttajien ostohalukkuutta kaikilla markkina-alueilla.


Stockmann lopetti Bestseller-franchising-toiminnan Venäjällä ja Zara-franchising-toiminnan Suomessa, mikä hidastaa jonkin verran liikevaihdon kasvua. Venäjällä franchising-toiminnan lopetus parantaa kuitenkin liikevoittoa. Toiminnassa kiinnitetään huomiota kustannustehokkuuteen erityisesti Suomessa, jossa on aloitettu kustannussäästöohjelma. Konsernin investointien arvioidaan jäävän poistoja pienemmiksi ja olevan noin 60 miljoonaa euroa vuonna 2013.

Stockmann arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2013, kun mukaan ei lasketa lopetettuja franchising-toimintoja. Liikevoiton ei arvioida ylittävän vuoden 2012 tasoa. AB Lindexin arvioidaan saavan merkittävän verohyvityksen, joka parantaa Stockmann-konsernin tilikauden 2013 tulosta.

Avainlukuja
 

  4-6/2013 4-6/2012 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
Liikevaihto, Me 543,6 537,2 974,9 987,5 2 116,4
Liikevaihdon kasvu, % 1,2 5,3 -1,3 7,6 5,5
Suhteellinen myyntikate, % 49,1 49,7 47,7 48,9 49,5
Liikevoitto, Me 30,1 29,7 -4,6 13,4 87,3
Nettorahoituskulut, Me 8,5 7,5 14,5 16,2 32,4
Tulos ennen veroja, Me 21,6 22,2 -19,1 -2,8 54,9
Katsauskauden tulos, Me 19,5 18,6 -17,1 -2,3 53,6
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e 0,27 0,26 -0,24 -0,03 0,74
Oma pääoma/osake, e     11,50 11,60 12,40
Liiketoiminnan rahavirta, Me 101,4 88,2 -9,8 14,9 123,7
Investoinnit, Me 16,9 13,0 28,4 23,3 60,3
Nettovelkaantumisaste, %     107,0 104,1 90,9
Omavaraisuusaste, %     40,5 41,0 42,8
Osakkeiden määrä, laimentamaton, painotettu keskiarvo, 1000 kpl     72 049 71 842 71 945
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, %     4,0 5,1 5,1
Henkilöstö, keskimäärin 14 977 15 749 14 903 15 403 15 603


Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin tammi-kesäkuun 2013 osavuosikatsauksesta ja sisältää sen olennaiset tiedot. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta www.stockmanngroup.com.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus sekä puhelinkonferenssi
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 9.8.2013 klo 9.15 Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, F8 Tema -ravintolassa, Aleksanterinkatu 52.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille pidetään tänään 9.8.2013 klo 11.15. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 8864 8511 ja näppäilemällä pyydettäessä neuvottelunumeron *657899* tähtineen. Osallistujia pyydetään lataamaan etukäteen presentaatio, joka on saatavilla klo 9.15 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Lisätietoja:
Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, puh. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. (09) 121 3351


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp


Hannu Penttilä
toimitusjohtaja


Jakelu:
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet

 OVK Q2 2013 FIN.pdf


Takaisin listaukseen