STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010

STOCKMANN Oyj Abp Osavuosikatsaus 27.10.2010 klo 8.00

STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010

STOCKMANNIN LIIKEVOITTO KASVOI HIEMAN

Stockmann-konsernin liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 8,1 prosenttia ja oli 420,7 Me (389,3 Me). Myös kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto kasvoi ja oli 18,4 Me (17,7 Me). Katsauskaudella tammi- syyskuussa konsernin liikevaihto kasvoi 6,2 prosenttia ja oli 1 245,0 Me (1 172,2 Me). Konsernin katsauskauden liikevoitto kasvoi 16,0 Me ja oli 40,2 Me (24,3 Me). Katsauskauden voitto oli 41,2 Me (15,1 Me). Tulos osaketta kohden oli 0,58 e (0,24 e).

Avainlukuja 7-9/2010 7-9/2009 Index

Liikevaihtomilj. euroa420,7389,3108
Liikevoittomilj. euroa18,417,7104
Voitto ennen verojamilj. euroa11,98,9134
Tulos/osakeeuroa0,190,27*70
1-9/20101-9/2009Index2009
Liikevaihtomilj. euroa1 245,01 172,21061 698,5
Liikevoittomilj. euroa40,224,316685,3
Voitto ennen verojamilj. euroa29,85,554561,3
Tulos/osakeeuroa0,580,24*1450,82
Oma pääoma/osakeeuroa11,9011,3610511,96
Liiketoiminnanmilj. euroa-16,4-8,1146,8
rahavirta Tunnusluvut
Nettovelkaantumisastepros.97,894,072,1
Omavaraisuusastepros.41,743,444,1
Osakkeiden määrä,tuhatta kpl71 80264 295*65 995
painotettu keskiarvo, laimennettu Sijoitetun pääoman pros. 6,7 5,2 5,8 tuotto, liukuva 12 kk *Oikaistu vuoden 2009 osakeanneilla

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Stockmann raportoi vuoden 2010 alusta lukien arvonlisäverollisen myynnin sijasta liikevaihdon ilman arvonlisäveroa, jotta raportoidut luvut ovat vertailukelpoisia ja kuvaavat todellista kehitystä arvonlisäveron muutoksista huolimatta. Myös vuoden 2009 luvut on esitetty ilman arvonlisäveroa.

Kulutuskysynnän elpyminen, kuluttajien luottamuksen vahvistuminen ja kaikkien liiketoimintayksiköiden toimenpiteet kilpailuasemansa vahvistamiseksi näkyivät Stockmann-konsernin liikevaihdossa (ilman alv), joka kasvoi 6,2 prosenttia ja oli 1 245,0 miljoonaa euroa (1 172,2 miljoonaa euroa). Tammi-syyskuun liikevaihto Suomessa kasvoi 3,9 prosenttia ja oli 669,4 miljoonaa euroa. Konsernin liikevaihto ulkomailla oli 575,6 miljoonaa euroa, ja se kasvoi 9,0 prosenttia. Ruotsin ja Norjan kruunut sekä Venäjän rupla ovat vahvistuneet katsauskaudella euroon verrattuina. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto ulkomailla olisi ollut edellisen vuoden tasolla. Ulkomaisen liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta oli 46,2 prosenttia (45,1 prosenttia).

Liiketoiminnan muita tuottoja ei katsauskaudella ollut.

Katsauskaudella konsernin liiketoiminnan myyntikate kasvoi 69,8 miljoonalla eurolla ja oli 623,7 miljoonaa euroa. Suhteellinen myyntikate oli 50,1 prosenttia (47,3 prosenttia). Kaikkien liiketoimintayksiköiden suhteelliset myyntikatteet kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toiminnan kustannukset kasvoivat 52,2 miljoonaa euroa ja poistot 1,4 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoitto kasvoi katsauskaudella 16,0 miljoonaa euroa ja oli 40,2 miljoonaa euroa.

Nettorahoituskulut pienenivät 8,4 miljoonaa euroa ja olivat 10,4 miljoonaa euroa (18,8 miljoonaa euroa). Nettorahoituskulujen pienenemiseen vaikuttivat alhainen korkotaso, kertaluonteiset valuuttakurssivoitot sekä keskimääräisen velkapääoman pieneneminen. Nettorahoituskuluja kasvattivat katsauskaudella uudelleenrahoitettujen lainojen järjestelypalkkiot.

Katsauskauden voitto ennen veroja oli 29,8 miljoonaa euroa eli 24,4 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Katsauskauden 11,4 miljoonan euron veroihin sisältyy valuuttalainan realisoitumattomasta kurssitappiosta kirjattu 16,3 miljoonan euron laskennallisen verovelan vähennys sekä 4,9 miljoonan euron suuruinen verokulujaksotus. Laskennallisen verovelan alentumisen vuoksi katsauskauden verot parantavat tulosta. Verojen positiivinen vaikutus tulokseen oli 1,8 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin.

Stockmann-konsernin liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 8,1 prosenttia ja oli 420,7 miljoonaa euroa (389,3 miljoonaa euroa). Myös kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto kasvoi ja oli 18,4 miljoonaa euroa (17,7 miljoonaa euroa).

Katsauskauden tulos osaketta kohden oli 0,58 euroa (0,24 euroa) ja optioiden vaikutuksella laimennettuna 0,57 euroa (0,24 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 11,90 euroa (11,36 euroa).

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS TOIMINTASEGMENTEITTÄIN

Tavarataloryhmä

Hobby Hallin liiketoiminta siirtyi tavarataloryhmälle vuoden 2010 alusta lukien, ja Oy Hobby Hall Ab fuusioitiin emoyhtiöön 30.6.2010. Tavarataloryhmän katsauskauden luvut sisältävät Hobby Hallin luvut, ja vertailuluvut on muutettu vastaavasti. Tavarataloryhmän liikevaihto kasvoi 4,1 prosenttia ja oli 726,6 miljoonaa euroa (698,0 miljoonaa euroa). Liikevaihto Suomessa kasvoi 4,4 prosenttia. Liikevaihdon kasvua on osaltaan vauhdittanut Helsingin tavaratalon uudistus- ja laajennusprojektin edistyminen ja etenkin Herkun uusien tilojen käyttöönotto. Kun tavarataloryhmän vertailuluvuissa ei huomioida vuonna 2009 lopetettua Hobby Hallin ulkomaan liiketoimintaa, tavarataloryhmän liikevaihto kasvoi 5,4 prosenttia ja ulkomaantoimintojen euromääräinen liikevaihto 8,9 prosenttia. Ulkomaisen liikevaihdon osuus ryhmän liikevaihdosta oli 24 prosenttia (23 prosenttia). Ulkomaantoimintojen liikevaihdon kasvuun vaikuttivat uuden Stockmann-tavaratalon avaaminen Moskovassa Golden Babylon -kauppakeskuksessa 4.3.2010 sekä ruplan vahvistuminen euroon verrattuna. Hyvän myynnin ja varastotilanteen seurauksena katsauskauden suhteellinen myyntikate kasvoi selvästi. Tavarataloryhmän liikevoitto kasvoi 12,6 miljoonaa euroa ja oli 1,9 miljoonaa euroa (-10,7 miljoonaa euroa).

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 9,0 prosenttia ja oli 235,0 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa, kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli -2,8 miljoonaa euroa. Helsingin tavaratalon laajennuksen, Pietarin Nevsky Centren ja Stockmann- verkkokaupan avaamisiin liittyvät kustannukset rasittavat myös kolmannen vuosineljänneksen tulosta.

Lindex

Lindexin liikevaihto oli katsauskaudella 413,1 miljoonaa euroa, joka oli 11,1 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna (371,7 miljoonaa euroa). Liikevaihto Suomessa kasvoi 2,7 prosenttia ja muissa maissa 12,4 prosenttia. Katsauskauden suhteellinen myyntikate kasvoi. Lindexin liikevoitto oli edellisen vuoden tasolla.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 9,5 prosenttia ja oli 149,4 miljoonaa euroa. Suhteellinen myyntikate oli parempi kuin edellisenä vuonna. Laajenemisen nopeutuessa kiinteät kustannukset kasvoivat myyntikatteen kasvua nopeammin. Liikevoitto pieneni ja oli 16,2 miljoonaa euroa, kun se edellisen vuoden vastaavana aikana oli 18,1 miljoonaa euroa.

Seppälä

Seppälän liikevaihto kasvoi 4,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 105,3 miljoonaa euroa (101,1 miljoonaa euroa). Liikevaihto Suomessa kasvoi 2,0 prosenttia ja ulkomailla 8,5 prosenttia. Ulkomaisen liikevaihdon osuus Seppälän liikevaihdosta oli 35 prosenttia (33 prosenttia). Liikevaihto kasvoi Venäjällä 15 prosenttia. Hyvän myynnin ja varastotilanteen seurauksena katsauskauden suhteellinen myyntikate kasvoi selvästi. Seppälän liikevoitto kasvoi 3,1 miljoonaa euroa ja oli 6,2 miljoonaa euroa (3,1 miljoonaa euroa).

Kolmannella vuosineljänneksellä Seppälän liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 36,8 miljoonaa euroa. Suhteellinen myyntikate parani. Kiinteiden kustannusten kasvun takia liikevoitto pieneni 0,6 miljoonaa euroa ja oli 2,2 miljoonaa euroa.

RAHOITUS JA SITOUTUNUT PÄÄOMA

Likvidit varat olivat syyskuun lopussa 22,9 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 22,7 miljoonaa euroa ja vuoden 2009 lopussa 176,4 miljoonaa euroa.

Korollisen vieraan pääoman määrä oli syyskuun lopussa 850,7 miljoonaa euroa (781,9 miljoonaa euroa), josta pitkäaikaista oli 544,1 miljoonaa euroa (780,9 miljoonaa euroa). Vuoden 2009 lopussa korollisen vieraan pääoman määrä oli 789,2 miljoonaa euroa, josta pitkäaikaista oli 786,9 miljoonaa euroa. Joulukuussa 2011 erääntyvä osuus pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta uudelleenrahoitettiin heinäkuussa ennenaikaisesti. Uudesta lainarahoituksesta 650 miljoonaa euroa erääntyy vuonna 2015 ja 50 miljoonaa euroa vuonna 2013.

Investoinnit olivat katsauskaudella 107,1 miljoonaa euroa.

Nettokäyttöpääoma oli syyskuun lopussa 149,3 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 200,3 miljoonaa euroa ja vuoden 2009 lopussa 110,6 miljoonaa euroa. Osinkoa maksettiin 51,2 miljoonaa euroa. Varastotaso oli korkeampi kuin edellisenä vuonna, mikä johtui etupäässä myymäläverkon laajenemisesta sekä vahvoista Ruotsin kruunusta ja Venäjän ruplasta.

Omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 41,7 prosenttia (43,4 prosenttia). Vuoden 2009 lopussa omavaraisuusaste oli 44,1 prosenttia. Nettovelkaantumisaste (net gearing) oli syyskuun lopussa 97,8 prosenttia (94,0 prosenttia). Vuoden 2009 lopussa nettovelkaantumisaste oli 72,1 prosenttia.

Sijoitetun pääoman tuotto viimeisten 12 kuukauden ajalta oli 6,7 prosenttia (5,2 prosenttia vuonna 2009). Konsernin sijoitettu pääoma kasvoi 107,2 miljoonaa euroa edellisen vuoden syyskuusta ja oli katsauskauden lopulla 1 698,5 miljoonaa euroa (1 640,9 miljoonaa euroa vuoden 2009 lopussa).

INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 107,1 miljoonaa euroa (105,0 miljoonaa euroa).

Tavarataloryhmä

Moskovan viides ja koko konsernin neljästoista Stockmann-tavaratalo avattiin 4.3.2010 Rostokinon kaupunginosassa Pohjois-Moskovassa sijaitsevassa Golden Babylon -kauppakeskuksessa. Tavaratalon myyntipinta- ala on noin 10 000 neliömetriä ja Stockmannin investointi siihen 16,0 miljoonaa euroa. Katsauskauden aikana hankkeeseen sitoutui 8,0 miljoonaa euroa. Tavaratalon toiminta on käynnistynyt odotusten mukaisesti.

Helsingin keskustan tavaratalon mittava laajennus- ja muutoshanke on valmistumassa suunnitelmien mukaisesti. Hankkeessa on laajennettu tavaratalon kaupallisia tiloja noin 10 000 neliömetrillä muuttamalla tiloja kaupalliseen käyttöön ja rakentamalla uusia tiloja. Tämän lisäksi hankkeeseen kuuluvat uudet tavarankäsittely- ja huoltotilat sekä pysäköintilaitos. Laajennuksen jälkeen Helsingin tavaratalon myyntipinta- ala on noin 50 000 neliömetriä. Tavaratalon laajennusosan kustannusarvio on noin 200 miljoonaa euroa, minkä lisäksi hankkeen yhteydessä on toteutettu merkittäviä vanhaan kiinteistöön kohdistuvia korjaus- ja perusparannustoimenpiteitä. Uusia ja uudistettuja tiloja on otettu käyttöön asteittain. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan marraskuussa 2010. Hankkeeseen sitoutui katsauskauden aikana 16,6 miljoonaa euroa.

Stockmann osti vuonna 2006 noin 10 000 neliömetrin suuruisen liiketontin Pietarin kaupungin pääkadulta Nevski Prospektilta. Tontti sijaitsee Vosstanija-aukion metroaseman vieressä ja Moskovan rautatieaseman välittömässä läheisyydessä. Stockmann on rakennuttanut tontille bruttopinta-alaltaan noin 100 000 neliömetrin suuruisen Nevsky Centre - kauppakeskuksen, jonka avajaisia vietetään 11.11.2010. Kauppakeskuksessa on yhteensä noin 50 000 neliömetriä myymälä- ja toimistotilaa. Siihen tulee noin 20 000 neliömetrin suuruinen Stockmann-tavaratalo, muuta vähittäiskauppaa, toimistotiloja sekä maanalainen paikoituslaitos. Kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 185 miljoonaa euroa. Tilojen vuokraaminen ulkopuolisille toimijoille on edennyt suunnitellusti, ja kaikki myymälätilat on vuokrattu. Hankkeeseen sitoutui katsauskauden aikana 35,7 miljoonaa euroa.

Stockmann-tavaratalot siirtyivät Suomessa monikanavaisuuteen Stockmann- verkkokaupan avautuessa internetosoitteessa stockmann.com. Alkuvaiheessa uuden verkkokaupan valikoima käsittää tavaratalojen tuotekategorioista naisten, miesten ja lasten muodin, urheilun, kodinsisustuksen sekä elektroniikan. Tuote- ja palveluvalikoima laajenevat syksyn ja talven aikana. Verkkokauppa toimittaa tuotteita Suomessa sijaitseviin osoitteisiin. Uuden verkkokaupan rakentamisessa on hyödynnetty tavarataloryhmään yhdistetyn Hobby Hallin etäkaupan osaamista ja siihen tehtyjä investointeja. Stockmann-verkkokaupan profiili poikkeaa selvästi Hobby Hallista, joka jatkaa toimintaansa erillisenä brändinä. Tavarataloryhmän organisaatiossa on siten kolme erillistä etäkauppabrändiä: Hobby Hall, Stockmann ja Akateeminen Kirjakauppa.

Venäjällä avattiin katsauskaudella kaksi Bestseller-myymälää ja suljettiin yksi.

Suomessa suljettiin yksi Stockmann Beauty -myymälä.

Stockmann osti heinäkuussa 1,6 miljoonalla eurolla Tallinnan tavaratalon vieressä sijaitsevan kiinteistön, mikä mahdollistaa tavaratalon laajentamisen tulevaisuudessa.

Tavarataloryhmän investoinnit olivat yhteensä 84,8 miljoonaa euroa.

Lindex

Lindex avasi katsauskaudella kuusi myymälää Tsekin tasavallassa, kolme Venäjällä, kaksi Suomessa ja Ruotsissa sekä yhden myymälän Norjassa, Virossa, Liettuassa ja Slovakiassa.

Franchising-yhteistyökumppani avasi kolme uutta Lindex-myymälää Saudi- Arabiassa sekä yhden Dubaissa. Uusi franchising-kumppani avasi ensimmäisen myymälänsä Bosnia-Hertsegovinassa.

Lindex avasi toukokuussa lindex.com-verkkokauppansa Suomessa.

Katsauskauden jälkeen Lindex on avannut kaksi myymälää Norjassa sekä yhden Ruotsissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Lindex on katsauskauden jälkeen sulkenut yhden myymälän Suomessa ja yhden Ruotsissa.

Lindexin investoinnit olivat yhteensä 17,9 miljoonaa euroa.

Seppälä

Seppälä avasi katsauskaudella kolme myymälää Suomessa ja Venäjällä sekä kaksi Virossa.

Seppälän investoinnit olivat yhteensä 3,1 miljoonaa euroa.

Muut investoinnit

Konsernin muut investoinnit olivat yhteensä 1,3 miljoonaa euroa.

UUDET HANKKEET

Tavarataloryhmä

Tavoitteena on avata Jekaterinburgin Stockmann-tavaratalo maaliskuussa 2011. Osassa tavaratalolle varattuja tiloja toimii tavaratalon avaamiseen asti Stockmann-konsernin ketjumyymälöitä.

Stockmann on allekirjoittanut sopimuksen vuokratiloissa toimivan Tampereen tavaratalon laajentamisesta. Tavaratalon myyntipinta-ala kasvaa laajennuksen myötä noin 4 000 neliömetrillä nykyisestä 11 000 neliömetristä 15 000 neliömetriin. Samalla tavaratalosta rakennetaan yhteys Hämeenkadun alle rakennettavaan pysäköintilaitokseen. Stockmannin osuus investoinnista on noin 6 miljoonaa euroa. Tavoitteena on avata uudet tilat vuoden 2012 loppuun mennessä.

Tavarataloryhmä avaa Venäjällä 1-2 Bestseller-myymälää loppuvuonna.

Stockmannin Moskovassa sijaitsevan Venäjän keskusvaraston vuokrasopimuksen päättyessä varasto siirtyy uusiin vuokratiloihin Moskovan alueella vuodenvaihteessa.

Lindex

Joulukuun alussa avataan Lindexin verkkokauppa Lindex Shop Online koko EU:n alueella. Sen jälkeen Lindexin muotia voi ostaa internetin kautta 27 Euroopan maassa.

Lindex jatkaa myymäläverkkonsa laajentamista ja ennakoi avaavansa loppuvuonna yhteensä lähes kymmenen uutta myymälää Tsekin tasavaltaan, Slovakiaan, Venäjälle ja Pohjoismaihin. Lisäksi Saudi-Arabiaan on tarkoitus avata yksi franchising-myymälä ja Bosnia-Hertsegovinaan kaksi.

Laajeneminen jatkuu ensi vuonna. Vuoden 2011 alussa avataan useita myymälöitä eri maissa. Maaliskuussa Lindex avaa ensimmäisen myymälänsä Puolassa, Walbrzychin kaupungissa. Tällä hetkellä Lindexillä on Keski- Euroopassa 15 myymälää, ja tavoitteena on viiden vuoden kuluessa avata yhteensä 100 myymälää Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa.

Seppälä

Myös Seppälä laajentaa myymäläverkkoaan edelleen ja avaa loppuvuonna 4-6 myymälää Venäjälle.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osakekannan markkina-arvo syyskuun lopussa oli 2 091,4 miljoonaa euroa (1 304,6 miljoonaa euroa). Vuoden 2009 lopussa osakekannan markkina- arvo oli 1 396,7 miljoonaa euroa.

Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät katsauskaudella sekä OMX Helsinki -indeksiä että OMX Helsinki Cap -indeksiä paremmin. Syyskuun lopussa A-osakkeen kurssi oli 30,49 euroa, kun se vuoden 2009 lopussa oli 20,50 euroa, ja B-osakkeen kurssi 28,57euroa, kun se vuoden 2009 lopussa oli 19,00 euroa.

Stockmannin kanta-asiakasoptioilla merkittiin toukokuussa yhteensä 52 047 Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoista B-osaketta. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin, ja ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 30.6.2010. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 104 094 eurolla.

Stockmannilla oli 30 627 563 A-sarjan osaketta ja 40 518 437 B-sarjan osaketta 30.9.2010.

Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita, eikä hallituksella ole voimassaolevia valtuuksia omien osakkeiden ostamiseen.

HENKILÖSTÖ

Konsernin keskimääräinen henkilömäärä ylitti katsauskaudella vertailukauden henkilömäärän. Kasvua tapahtui erityisesti Venäjällä uuden tavaratalon avaamisen myötä sekä valmistauduttaessa Stockmann Nevsky Centren käyttöönottoon. Konsernin henkilöstömäärää kasvatti myös Lindexin myymäläverkon laajeneminen. Helsingin tavaratalon lisääntynyt myyntipinta- ala on kasvattanut tavaratalojen keskimääräistä henkilöstömäärää Suomessa.

Konsernin keskimääräinen henkilömäärä katsauskaudella oli 14 825, mikä on 239 henkilöä enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Stockmannin kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 194 henkilöllä ja oli 11 196 henkilöä.

Konsernin henkilöstökulut olivat 259,0 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 236,6 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta oli 20,8 prosenttia (20,2 prosenttia).

Ulkomailla työskenteli syyskuun 2010 lopussa 8 419 henkilöä. Edellisen vuoden syyskuun lopussa ulkomailla työskenteli 7 952 henkilöä. Ulkomailla työskentelevien osuus koko henkilöstöstä oli 54 prosenttia (55 prosenttia).

RISKITEKIJÖITÄ

Yleisissä riskitekijöissä ei ole tapahtunut muutosta hallituksen toimintakertomuksessaan 11.2.2010 esittämän katsauksen jälkeen. Lähiajan erityiset riskit koskevat kuluttajien ostokäyttäytymisen kehitystä Stockmannin markkina-alueilla.

AB Lindex (publ) on vaatinut oikeusteitse Lindex-konsernin Saksan-yhtiön noin 70 miljoonan euron suuruisten tappioiden vähennyskelpoisuutta Ruotsin verotuksessa. Göteborgin kamarioikeus kumosi vuonna 2008 AB Lindexin lääninoikeudessa saamat myönteiset päätökset, minkä seurauksena Lindex joutui palauttamaan veronsaajalle noin 23,8 miljoonaa euroa veroja ja korkoja. Takaisin maksettavalla verolla ei ollut vaikutusta Stockmann- konsernin tulokseen, sillä Stockmann kirjasi takaisin maksettavan veron korkoineen Lindexin omaa pääomaa pienentäen hankintamenolaskelmassa. AB Lindex valitti kamarioikeuden päätöksestä Ruotsin korkeimpaan hallinto- oikeuteen (Regeringsrätt), joka päätti kesällä 2009 olla ottamatta juttua käsittelyyn. Yhtiön jatkotoimet tässä asiassa riippuvat jäljempänä kerrottavan AB Lindexin ja Lindex GmbH:n kaksinkertaisen verotuksen poistamista koskevan prosessin lopputuloksesta.

AB Lindex (publ) ja tämän saksalainen tytäryhtiö Lindex GmbH ovat pyytäneet EU:n arbitraatiosopimuksen sekä Saksan ja Ruotsin välisen verosopimuksen nojalla näiden maiden toimivaltaisia viranomaisia poistamaan konsernin sisäisen kaksinkertaisen verotuksen, joka koskee verovuosia 1997-2004. Kaksinkertainen verotus on seurausta Lindex GmbH:n harkintaverotuksesta, jolla Lindex GmbH:n verotettavaan tuloon lisättiin yhteensä 94 miljoonaa euroa. Viranomaisten päätöksestä riippuen AB Lindex voi saada palautuksena mainitun summan perusteella maksamansa verot eli noin 26 miljoonaa euroa tai osan niistä. Vaatimuksen verovaikutusta ei ole kirjattu tulosvaikutteisesti.

LOPPUVUODEN NÄKYMÄT

Suhdannetilanne on parantunut vuoden aikana jonkin verran. Eräiden Etelä- Euroopan kansantalouksien ongelmista huolimatta on kansainvälinen rahamarkkinoiden epävarmuus vähentynyt, ja myös pidempiaikaisen rahoituksen saatavuus on parantunut. Valuuttakurssien muutokset ovat melko voimakkaita, mikä heijastaa epävarmuutta talouskehityksen pysyvästä suunnasta. Tästä huolimatta on kulutuskysynnän kehityksessä Pohjoismaissa ja Venäjällä nähtävissä merkkejä kuluttajien luottamuksen vahvistumisesta ja kasvun käynnistymisestä. Myös Baltian maissa markkinakehitys on suuren pudotuksen jälkeen kääntynyt maltilliseen kasvuun.

Stockmann-konsernin kaikissa liiketoimintayksiköissä tehtiin vaikean vuoden 2009 aikana useita liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimia. Näiden toimien ansiosta kaikkien liiketoimintayksikköjen liikevaihto on kasvanut ja suhteellinen myyntikate on parantunut katsauskauden aikana. Investointien käyttöönottoon ja toiminnan laajentamiseen liittyvät avausta edeltävät kustannukset ovat rasittaneet tulosta erityisesti toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana. Liikevaihdon kasvun arvioidaan jatkuvan ja suurten investointihankkeiden valmistumisen sekä uusien liiketilojen avausten vauhdittavan myyntiä vuoden loppupuolella. Kysynnän maailmanlaajuinen kasvu on johtanut tuotantokapasiteetin ja raaka-aineiden (s.o. puuvillan ja polyesterin) riittämättömyyteen ja syystoimitusten viivästymiseen. Tämä on vaikuttanut negatiivisesti viime kuukausien myyntiin. Yhtiö täsmentää nyt koko vuoden liikevoittoa koskevaa arviotaan siten, että liikevoiton arvioidaan olevan noin 15-30 prosenttia parempi kuin edellisenä vuonna.

LAATIMISPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Käytetyt laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat samat kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Stockmann raportoi vuoden 2010 alusta lukien arvonlisäverollisen myynnin sijasta liikevaihdon ilman arvonlisäveroa. Myös vuoden 2009 luvut on esitetty ilman arvonlisäveroa. Tavarataloryhmän katsauskauden luvut sisältävät Hobby Hallin luvut, ja vertailuluvut on muutettu vastaavasti. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT

Aineettomat hyödykkeet116,5109,7108,3
Liikearvo768,6686,8685,4
Aineelliset hyödykkeet688,5577,8619,5
Pitkäaikaiset saamiset0,50,10,6
Myytävissä olevat sijoitukset5,05,05,0
Laskennallinen verosaaminen5,75,25,1
PITKÄAIKAISET VARAT1 585,01 384,71 423,9
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus282,2260,2196,1
Korolliset saamiset48,599,744,5
Korottomat saamiset93,895,486,5
Rahavarat22,922,7176,4
LYHYTAIKAISET VARAT447,3478,0503,4
VARAT2 032,41 862,71 927,4
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman846,3807,9850,2
osuus
Vähemmistöosuus-0,0-0,0-0,0
OMA PÄÄOMA846,3807,9850,2
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka58,765,370,1
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma544,1780,9786,9
Varaukset1,41,51,5
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA604,2847,6858,5
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma306,71,02,3
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma275,2206,1216,4
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA581,8207,2218,7
OMA PÄÄOMA JA VELAT2 032,41 862,71 927,4
Tunnusluvut30.9.201030.9.2009 31.12.2009
Omavaraisuusaste, prosenttia41,743,444,1
Nettovelkaantumisaste, prosenttia97,894,072,1
Liiketoiminnan rahavirta/osake,euroa-0,23-0,132,23
Korollinen nettovelka, milj. euroa779,4659,6568,3
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 100071 14671 09471 094
kpl Osakkeiden lukumäärä,painotettu 71 115 63 870 65 676 keskiarvo, 1000 kpl * Osakkeiden lukumäärä, painotettu 71 802 64 295 65 995 keskiarvo, laimennettu 1000 kpl * Osakkeiden markkina-arvo, milj. euroa 2 091,4 1 304,6 1 396,7 *) Vuoden 2009 vertailuluvut on oikaistu vuoden 2009 osakeannilla.

RAHAVIRTALASKELMA, IFRS09/201009/200912/2009
Milj.EUR
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto/tappio41,215,154,0
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset44,743,358,4
Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja -0,0-0,3-0,3
tappiot (+)
Korkokulut ja muut rahoituskulut15,720,028,4
Korkotuotot-5,3-1,2-4,4
Tuloverot-11,4-9,77,3
Liiketoimet joihin ei liity
maksutapahtumaa Muut oikaisut 0,5 -0,6 -0,4 Käyttöpääoman muutokset:
Vaihto-omaisuuden lisäys(-) / vähennys(+)-78,0-35,627,7
Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-)-14,27,4-1,8
/ vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen 17,0 -28,0 7,2 lisäys (+) / vähennys (-)
Maksetut korot ja muut rahoituskulut-15,4-23,5-32,9
Saadut korot liiketoiminnasta0,61,62,1
Muut rahoituserät liiketoiminnasta0,00,00,0
Maksetut verot liiketoiminnasta-11,73,21,4
Liiketoiminnan nettorahavirta-16,4-8,1146,8
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin-110,2-110,1-152,9
hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 0,3 27,5 71,1 luovutustulot Tytäryritysten myynnit, vähennettynä 0,0 5,6 5,6 luovutushetken rahavaroilla
Luovutustulot muista sijoituksista0,01,81,8
Saadut osingot investoinneista0,20,20,2
Investointien nettorahavirta-109,7-75,0-74,3
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti1,5138,0137,0
Omien osakkeiden myynti5,15,1
Lyhytaikaisten lainojen nostot277,10,00,0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut-50,0-19,3-19,3
Pitkäaikaisten lainojen nostot396,0200,0200,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-601,7-216,2-216,2
Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut-1,1-0,7
Maksetut osingot-51,2-38,0-38,0
Rahoituksen nettorahavirta-29,469,667,9
Rahavarojen muutos-155,5-13,5140,4
Rahavarat tilikauden alussa176,435,235,2
Luotollinen shekkitili-0,5-0,7-0,7
Rahavarat tilikauden alussa175,934,534,5
Rahavarojen muutos-155,5-13,5140,4
Valuuttakurssien muutosten vaikutus1,50,71,0
Käyvän arvon muutokset (rahavarat)
Rahavarat tilikauden lopussa22,922,7176,4
Luotollinen shekkitili-1,1-1,0-0,5
Rahavarat tilikauden lopussa21,821,7175,9

Tuloslaskelma, konserni, 1-9/2010 1-9/2009 Muutos-% 1-12/2009 milj. euroa LIIKEVAIHTO 1 245,0 1,172,2 6 1 698,5

Liiketoiminnan muut tuotot0,00,30,3
Aineiden ja tarvikkeiden-621,3-618,30-880,8
käyttö Palkat ja työsuhde-etuuksista -259,0 -236,6 9 -327,4 aiheutuneet kulut
Poistot ja arvonalentumiset-44,7-43,33-58,4
Liiketoiminnan muut kulut-279,9-250,012-346,8
LIIKEVOITTO40,224,36685,3
Rahoitustuotot ja -kulut-10,4-18,845-24,0
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA29,85,561,3
Tuloverot11,49,7-18-7,3
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO41,215,154,0
Muut laajan tuloksen erät1-09/20101-09/2009Muutos-%1-12/2009
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO41,215,154,0
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot ulkomaisista6,60,61,9
yksiköistä
Rahavirran suojaus-2,8-3,1-10-1,4
Muut laajan tuloksen erät,3,8-2,50,5
netto KOKONAISTULOS 45,0 12,6 54,5 Kokonaistuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille45,012,654,5
Vähemmistöosakkaille0,00,00,0
Tunnusluvut30.9.201030.9.2009Muutos-% 31.12.2009
Tulos/osake,0,580,241450,82
osakeantikorjattu, euroa * Tulos/osake, laimennettu, 0,57 0,24 144 0,82 osakeantikorjattu, euroa * Liikevoitto (tappio), 3,2 2,1 5,0 prosenttia liikevaihdosta
Oma pääoma/osake, euroa11,9011,36511,96
Oman pääoman tuotto, liukuva9,74,77,0
12 kk, prosenttia Sijoitetun pääoman tuotto, 6,7 5,2 5,8 liukuva 12 kk, prosenttia Henkilöstö keskimäärin 11 196 11 002 2 11 133 kokoaikaiseksi muutettuna Investoinnit, miljoona euroa 107,1 105,0 2 152,8 *) Vuoden 2009 vertailuluvut on oikaistu vuoden 2009 osakeannilla.

Laskelma oman pääoman muutoksista,OsakeYlikurssiSuojaus
konserni milj. euroa 1 - 09 / 2009pääoma*rahastointrument
tien
rahasto**
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA123,4186,11,4
Oman pääoman muutokset
Osingonjako
Uusmerkintä18,8
Käytetyt osakeoptiot
Emissiovoitto
Omien osakkeiden myynti
Transaktiomenot omasta pääomasta
Kokonaistulos yhteensä0,0-3,1
Muut muutokset
Laskennallisten verojen osuus kauden
muutoksista Muut muutokset OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 09 / 2009 142,2 186,1 -1,7
Laskelma oman pääoman muutoksista,OsakeYlikurssiSuojaus
konserni, milj. euroa 1 - 09 / 2010pääoma*rahastointrument
tien
rahasto**
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA142,2186,10,0
Oman pääoman muutokset
Osingonjako
Uusmerkintä0,1
Käytetyt osakeoptiot
Emissiovoitto
Omien osakkeiden myynti
Transaktiomenot omasta pääomasta
Kokonaistulos yhteensä0,0-2,8
Muut muutokset
Laskennallisten verojen osuus kauden
muutoksista Muut muutokset OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 09 / 2010 142,3 186,1 -2,7 *Sisältää osakeannin. ** Laskennallisilla veroilla vähennettynä.

Laskelma oman pääoman muutoksista,SVOP-Muut Muuntoerot
konserni milj. euroa 1 - 09 / 2009rahastorahastot
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA124,144,1-6,8
Oman pääoman muutokset
Osingonjako
Uusmerkintä
Käytetyt osakeoptiot
Emissiovoitto122,2
Omien osakkeiden myynti
Transaktiomenot omasta pääomasta-2,9
Kokonaistulos yhteensä0,00,6
Muut muutokset
Laskennallisten verojen osuus kauden
muutoksista Muut muutokset OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 09 / 2009 243,3 44,1 -6,2
Laskelma oman pääoman muutoksista,SVOP-Muut Muuntoerot
konserni, milj. euroa 1 - 09 / 2010rahastorahastot
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA243,344,1-4,9
Oman pääoman muutokset
Osingonjako
Uusmerkintä
Käytetyt osakeoptiot
Emissiovoitto1,3
Omien osakkeiden myynti
Transaktiomenot omasta pääomasta
Kokonaistulos yhteensä6,6
Muut muutokset
Laskennallisten verojen osuus kauden
muutoksista Muut muutokset OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 09 / 2010 244,6 44,1 1,6

Laskelma oman pääomanKertyneetYhteensäVähem-Yhteensä
muutoksista, konserni milj.voittovaratmistö-
euroa 1 - 09 / 2009osuus
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA216,9689,10,0689,1
Oman pääoman muutokset
Osingonjako-38,0-38,0-38,0
Uusmerkintä18,818,8
Käytetyt osakeoptiot1,01,01,0
Emissiovoitto122,2122,2
Omien osakkeiden myynti5,15,15,1
Transaktiomenot omasta-2,9-2,9
pääomasta Kokonaistulos yhteensä 15,2 12,7 0,0 12,7 Muut muutokset Laskennallisten verojen osuus kauden muutoksista
Muut muutokset0,00,00,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 09 / 2009200,2807,9807,9
Laskelma oman pääomanKertyneetYhteensäVähem-Yhteensä
muutoksista, konserni, milj.voittovaratmistö-
euroa 1 - 09 / 2010osuus
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA239,4850,20,0850,2
Oman pääoman muutokset
Osingonjako-51,1-51,1-51,1
Uusmerkintä0,10,1
Käytetyt osakeoptiot0,70,70,7
Emissiovoitto1,31,3
Omien osakkeiden myynti
Transaktiomenot omasta
pääomasta Kokonaistulos yhteensä 41,2 45,0 0,0 45,0 Muut muutokset Laskennallisten verojen osuus kauden muutoksista Muut muutokset OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 09 / 2010 230,3 846,3 846,3

Vastuusitoumukset, konserni, 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 milj. euroa Kiinnitykset maa-alueisiin ja 201,7 201,7 201,7 rakennuksiin

Pantit0,31,00,9
Kiinteistöinvestointien38,830,833,8
arvonlisäveron tarkistusvastuu Yhteensä 240,8 233,5 236,4 Liiketilojen vuokrasopimukset, konserni, milj. euroa Sitovien liiketilojen vuokrasopimusten perusteella maksettavat minimivuokrat
Yhden vuoden kuluessa164,7145,7155,6
Yli vuoden kuluessa613,0581,4625,8
Yhteensä777,7727,0781,4
Leasingsopimusten maksut,
konserni, milj. euroa
Yhden vuoden kuluessa6,67,37,5
Yli vuoden kuluessa14,319,719,1
Yhteensä20,927,026,6
Johdannaissopimukset,
konserni, milj. euroa Nimellisarvo
Valuuttajohdannaiset519,8315,6296,4
Sähköjohdannaiset2,53,53,2
Yhteensä522,2319,1299,6
Valuuttakurssit
Maa
VenäjäRUB41,692343,980043,1540
ViroEEK15,646615,646615,6466
LatviaLVL0,70940,70790,7093
LiettuaLTL3,45283,45283,4528
NorjaNOK7,96808,46008,3000
RuotsiSEK9,142110,232010,2520

Segmenttitiedot, konserni, miljoona euroa Toimintasegmentit

Liikevaihto1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009Muutos-% 1.1.-31.12.2009
Tavarataloryhmä726,6698,041 030,0
1)
Lindex413,1371,711527,0
Seppälä105,3101,14139,5
Jakamaton1,51,9
Konserni1 245,01 172,261 698,5
Liikevoitto1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009Muutos-% 1.1.-31.12.2009
Tavarataloryhmä1,9-10,722,8
1)
Lindex37,838,0-162,4
Seppälä6,23,1998,0
Jakamaton-5,7-6,1-7-7,9
Eliminoinnit
Konserni40,224,36685,3
Investoinnit,1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009Muutos-% 1.1.-31.12.2009
brutto Tavarataloryhmä 84,8 85,8 -1 125,7 1)
Lindex17,915,71522,2
Seppälä3,13,3-84,5
Jakamaton1,30,20,4
Konserni107,1105,02152,8
Varat1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009Muutos-% 1.1.-31.12.2009
Tavarataloryhmä892,6781,314764,8
1)
Lindex998,1875,214870,4
Seppälä104,8118,1-11119,8
Jakamaton36,887,9-58172,3
Konserni2 032,41 862,691 927,4
Tietoa markkina-
alueista
Liikevaihto1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009Muutos-% 1.1.-31.12.2009
Suomi 2)669,4644,04948,0
Ruotsi ja Norja341,8308,511439,2
3) Baltia, Tsekki ja 85,8 96,0 -11 129,6 Slovakia 2) Venäjä ja Ukraina 148,1 123,7 20 181,8 2)
Konserni1 245,01 172,261 698,5
Suomi, %53,854,955,8
Ulkomaat, %46,245,144,2
Liikevoitto1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009Muutos-% 1.1.-31.12.2009
Suomi 2)17,417,4054,3
Ruotsi ja Norja38,537,6261,5
3) Baltia, Tsekki ja -1,3 -5,3 -75 -4,4 Slovakia 2) Venäjä ja Ukraina -14,3 -25,4 -44 -26,0 2)
Konserni40,224,36685,3
Suomi, %43,271,663,6
Ulkomaat, %56,828,436,4
1) Hobby Hall on
integroitu Tavarataloryhmään vuoden 2010 alussa. Vuoden 2009 vertailutietoja on oikaistu vastaamaan muuttunutta segmenttijakoa. 2) Tavarataloryhmä, Lindex, Hobby Hall, Seppälä 3) Lindex

Tuloslaskelma

vuosineljänneksittäin,Q3Q2Q1Q4
konserni, milj. euroa2010201020102009
Liikevaihto420,7451,7372,6526,3
Liiketoiminnan muut tuotot0,00,00,00,0
Aineiden ja tarvikkeiden-210,2-220,2-190,9-262,5
käyttö Palkat ja muut työsuhde- -82,7 -90,4 -85,8 -90,8 etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot ja arvonalentumiset-15,3-15,2-14,2-15,1
Liiketoiminnan muut kulut-94,0-95,0-90,8-96,8
Liikevoitto (-tappio)18,430,9-9,261,0
Rahoitustuotot ja -kulut-6,6-3,2-0,6-5,2
Voitto (tappio) ennen veroja11,927,8-9,855,8
Tuloverot1,5-2,112,0-17,0
Tilikauden voitto (tappio)13,425,72,238,9
Tulos/osake, euroa
Perus **0,190,360,030,58
Laimennettu **0,180,360,030,58
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä *235,0265,5226,0332,0
Lindex149,4148,1115,7155,3
Seppälä36,837,730,838,4
Jakamaton-0,50,50,10,5
Konserni420,7451,7372,6526,3
Liikevoitto (-tappio), milj.
euroa
Tavarataloryhmä *1,48,8-8,233,5
Lindex16,219,52,124,4
Seppälä2,24,8-0,94,9
Jakamaton-1,4-2,2-2,1-1,7
Konserni18,430,9-9,261,0
1) Hobby Hall on integroitu
tavarataloryhmään vuoden 2010 alussa. Vuoden 2009 vertailutietoja on oikaistu vastaamaan muuttunutta segmenttijakoa. **) Vuoden 2009 vertailuluvut on oikaistu vuoden 2009 osakeannilla. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Tuloslaskelma

vuosineljänneksittäin,Q3Q2Q1Q4
konserni, milj. euroa2009200920092008
Liikevaihto389,3429,7353,2541,3
Liiketoiminnan muut tuotot0,00,30,1
Aineiden ja tarvikkeiden-201,0-220,1-197,2-273,5
käyttö Palkat ja muut työsuhde- -74,3 -82,6 -79,7 -92,9 etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot ja arvonalentumiset-14,0-14,7-14,6-14,2
Liiketoiminnan muut kulut-82,3-84,0-83,7-102,4
Liikevoitto (-tappio)17,728,6-22,058,4
Rahoitustuotot ja -kulut-8,8-5,1-4,8-12,7
Voitto (tappio) ennen veroja8,923,5-26,945,7
Tuloverot8,0-1,43,1-25,8
Tilikauden voitto (tappio)16,922,0-23,819,9
Tulos/osake, euroa
Perus **0,270,35-0,380,32
Laimennettu **0,270,35-0,380,32
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä *215,6257,5224,9357,8
Lindex136,5136,598,6141,0
Seppälä36,735,628,842,8
Jakamaton0,60,10,8-0,3
Konserni389,3429,7353,2541,3
Liikevoitto (-tappio), milj.
euroa
Tavarataloryhmä *-2,88,4-16,236,5
Lindex18,119,70,220,3
Seppälä2,93,0-2,84,2
Jakamaton-0,5-2,5-3,1-2,6
Konserni17,728,6-22,058,4
1) Hobby Hall on integroitu
tavarataloryhmään vuoden 2010 alussa. Vuoden 2009 vertailutietoja on oikaistu vastaamaan muuttunutta segmenttijakoa. **) Vuoden 2009 vertailuluvut on oikaistu vuoden 2009 osakeannilla. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

STOCKMANN Varat

milj.euroa30.9.201030.9.2009 31.12.2009
Hankintameno kauden alussa964,8945,3945,3
Muuntoero +/-16,111,712,2
Lisäykset kauden aikana107,1105,0160,9
Vähennykset kauden aikana-18,3-115,9-153,5
Siirrot erien välillä kauden aikana0,00,00,0
Hankintameno kauden lopussa1 069,7946,1964,8
Kertyneet poistot kauden alussa-237,0-245,7-245,7
Muuntoero +/--0,9-2,9-3,5
Vähennysten poistot kauden aikana18,033,370,6
Tilikauden poisto kauden aikana-44,7-43,3-58,4
Kertyneet poistot kauden lopussa-264,6-258,7-237,0
Kirjanpitoarvo kauden alussa727,8699,6699,6
Kirjanpitoarvo kauden lopussa805,1687,5727,8
Konsernin liikearvo
milj.euroa30.9.201030.9.2009 31.12.2009
Hankintameno kauden alussa685,4646,5646,5
Muuntoero +/-83,240,339,0
Hankintameno kauden lopussa768,6686,8685,4
Kirjanpitoarvo kauden alussa685,4646,5685,4
Kirjanpitoarvo kauden lopussa768,6686,8685,4
Yhteensä1 573,71 374,31 413,2

Tunnuslukujen määritelmät:

Omavaraisuusaste, prosenttia = 100 x taseen oma pääoma + vähemmistöosuus / taseen loppusumma - saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste, prosenttia = 100 x korolliset nettorahoitusvelat / oma pääoma yhteensä

Korollinen nettovelka = korollinen vieras pääoma - rahavarat - korolliset saamiset

Osakkeiden markkina-arvo = osakkeiden lukumäärä kerrottuna / tilinpäätöspäivän pörssikurssilla osakelajeittain

Tulos/osake, osakeantikorjattu = voitto ennen veroja - vähemmistöosuus - tuloverot / osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä

Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x kauden voitto (12 kk) / oma pääoma + vähemmistöosuus (keskimäärin 12 kk:n aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut (12 kk) / sijoitettu pääoma (keskimäärin 12 kk:n aikana)

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU NASDAQ OMX Keskeiset tiedotusvälineet

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus pidetään tänään 27.10.2010 klo 9.00 Fazerin F8 Easy -ravintolassa Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa. Käynti Aleksanterinkatu 52 B (tavaratalon pääsisäänkäynnin oikealla puolella).

STOCKMANNIN SIJOITTAJASIVUJEN OSOITE MUUTTUI

Stockmann on avannut verkkokaupan osoitteessa www.stockmann.com. Tällöin Stockmannin sijoittajasivujen uudeksi osoitteeksi tuli www.stockmanngroup.fi. Myös verkkokaupan sivuilta on luonnollisesti linkki sijoittajasivuille.

Takaisin listaukseen