STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010

STOCKMANN Oyj Abp Osavuosikatsaus 28.4.2010 klo 8.00

STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010

STOCKMANNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS PARANIVAT

Stockmann-konsernin liikevaihto kääntyi kasvuun, ja kaikki liiketoimintayksiköt paransivat tulostaan. Konsernin liikevaihto (ilman alv) kasvoi 5,5 prosenttia ja oli 372,6 Me (353,2 Me). Konsernin liiketulos kasvoi 12,9 miljoonaa euroa ja oli -9,2 Me (-22,0 Me). Kauden tulos oli 2,2 Me (-23,8 Me). Tulos osaketta kohden oli 0,03 e (-0,38 e).

Avainlukuja 1-3/2010 1-3/2009 2009

Liikevaihtomilj. euroa372,6353,21 698,5
Liikevoittomilj. euroa-9,2-22,085,3
Tulos ennen verojamilj. euroa-9,8-26,961,3
Kauden tulosmilj. euroa2,2-23,854,0
Tulos/osakeeuroa0,03-0,38*0,82
Oma pääoma/osakeeuroa11,3210,2011,96
Liiketoiminnan rahavirtamilj. euroa-73,8-94,6146,8
Tunnusluvut
Nettovelkaantumisastepros.92,9140,172,1
Omavaraisuusastepros.41,934,044,1
Osakkeiden määrä,tuhatta kpl72 55562 496*65 995
painotettu keskiarvo, laimennettu Sijoitetun pääoman tuotto, pros. 6,7 6,9 5,8 liukuva 12 kk *Oikaistu vuoden 2009 osakeannilla

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Stockmann raportoi vuoden 2010 alusta lukien arvonlisäverollisen myynnin sijasta liikevaihdon ilman arvonlisäveroa, jotta raportoidut luvut ovat vertailukelpoisia ja kuvaavat todellista kehitystä arvonlisäveron muutoksista huolimatta. Kulutuskysynnän elpyminen, kuluttajien luottamuksen vahvistuminen ja kaikkien liiketoimintayksiköiden toimenpiteet kilpailuasemansa vahvistamiseksi näkyivät Stockmann-konsernin liikevaihdossa (ilman alv), joka kasvoi 5,5 prosenttia ja oli 372,6 miljoonaa euroa (353,2 miljoonaa euroa). Tammi-maaliskuun liikevaihto Suomessa kasvoi 2,1 prosenttia ja oli 204,4 miljoonaa euroa. Konsernin liikevaihto ulkomailla oli 168,2 miljoonaa euroa, ja se kasvoi 9,9 prosenttia. Ruotsin ja Norjan kruunut sekä Venäjän rupla ovat vahvistuneet katsauskaudella euroon verrattuina. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto ulkomailla olisi kasvanut 2,1 prosenttia. Ulkomaisen liikevaihdon osuus konsernin liikevaihdosta oli 45 prosenttia (44 prosenttia).

Liiketoiminnan muita tuottoja ei katsauskaudella ollut.

Konsernin liiketoiminnan myyntikate kasvoi 25,7 miljoonalla eurolla ja oli 181,6 miljoonaa euroa. Suhteellinen myyntikate oli 48,8 prosenttia (44,2 prosenttia). Tavarataloryhmän ja Seppälän suhteelliset myyntikatteet kasvoivat selvästi ja Lindexin suhteellinen myyntikate oli edellisen vuoden tasolla. Toiminnan kustannukset kasvoivat 13,2 miljoonaa euroa ja poistot pienenivät 0,4 miljoonaa euroa.

Konsernin liiketulos kasvoi 12,9 miljoonaa euroa ja oli -9,2 miljoonaa euroa.

Nettorahoituskulut pienenivät 4,2 miljoonaa euroa ja olivat 0,6 miljoonaa euroa (4,8 miljoonaa euroa). Nettorahoituskulujen pienenemiseen vaikuttivat alhainen korkotaso sekä kertaluonteiset valuuttakurssivoitot.

Tulos ennen veroja oli -9,8 miljoonaa euroa eli 17,1 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Katsauskauden 12,0 miljoonan euron veroihin sisältyy valuuttalainan realisoitumattomasta kurssitappiosta kirjattu 10,6 miljoonan euron laskennallisen verovelan vähennys sekä katsauskauden tappiosta kirjattu 2,4 miljoonan euron suuruinen verohyvitys. Verojen positiivinen vaikutus tulokseen oli 8,9 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Tulos osaketta kohden oli 0,03 euroa (-0,38 euroa) ja optioiden vaikutuksella laimennettuna 0,03 euroa (-0,38 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 11,32 euroa (10,20 euroa).

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS TOIMINTASEGMENTEITTÄIN

Tavarataloryhmä

Hobby Hallin liiketoiminta on siirtynyt tavarataloryhmälle vuoden 2010 alusta lukien, ja Oy Hobby Hall Ab on tarkoitus fuusioida emoyhtiöön 30.6.2010. Tavarataloryhmän katsauskauden luvut sisältävät Hobby Hallin luvut, ja vertailuluvut on muutettu vastaavasti. Tavarataloryhmän liikevaihto kasvoi 0,5 prosenttia ja oli 226,0 miljoonaa euroa (224,9 miljoonaa euroa). Liikevaihto Suomessa kasvoi 2,3 prosenttia. Liikevaihdon kasvua on osaltaan vauhdittanut Helsingin tavaratalon uudistus- ja laajennusprojektin edistyminen ja etenkin Herkun uusien tilojen osittainen käyttöönotto maaliskuussa. Kun tavarataloryhmän vertailuluvuissa ei huomioida vuonna 2009 lopetettua Hobby Hallin ulkomaan liiketoimintaa, tavarataloryhmän liikevaihto kasvoi 2,6 prosenttia ja ulkomaantoimintojen euromääräinen liikevaihto 3,5 prosenttia. Ulkomaisen liikevaihdon osuus ryhmän liikevaihdosta oli 24 prosenttia (26 prosenttia). Ulkomaantoimintojen liikevaihdon kasvuun vaikutti uuden Stockmann- tavaratalon avaaminen Moskovassa Golden Babylon -kauppakeskuksessa 4.3.2010. Hyvän myynnin ja varastotilanteen seurauksena katsauskauden suhteellinen myyntikate kasvoi selvästi. Tavarataloryhmän liiketulos kasvoi 8,0 miljoonaa euroa ja oli -8,2 miljoonaa euroa (-16,2 miljoonaa euroa).

Lindex

Lindexin liikevaihto oli katsauskaudella 115,7 miljoonaa euroa, joka oli 17,3 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna (98,6 miljoonaa euroa). Liikevaihto Suomessa kasvoi 8,6 prosenttia ja muissa maissa 18,5 prosenttia. Lindex kasvatti edelleen markkinaosuuttaan päämarkkina- alueellaan Ruotsissa. Katsauskauden suhteellinen myyntikate pysyi edellisen vuoden korkealla tasolla. Lindexin liikevoitto parani ja oli 2,1 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa).

Seppälä

Seppälän liikevaihto kasvoi 7,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 30,8 miljoonaa euroa (28,8 miljoonaa euroa). Liikevaihto Suomessa kasvoi 4,2 prosenttia ja ulkomailla 12,2 prosenttia. Ulkomaisen liikevaihdon osuus Seppälän liikevaihdosta oli 36 prosenttia (34 prosenttia). Liikevaihto kasvoi Venäjällä 26 prosenttia mutta väheni Baltian maissa. Hyvän myynnin ja varastotilanteen seurauksena katsauskauden suhteellinen myyntikate kasvoi selvästi. Seppälän liiketulos kasvoi 1,9 miljoonaa euroa ja oli -0,9 miljoonaa euroa (-2,8 miljoonaa euroa).

RAHOITUS JA SITOUTUNUT PÄÄOMA

Likvidit varat olivat maaliskuun lopussa 22,2 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 23,3 miljoonaa euroa ja vuoden 2009 lopussa 176,4 miljoonaa euroa.

Korollisen vieraan pääoman määrä oli maaliskuun lopussa 769,3 miljoonaa euroa (900,2 miljoonaa euroa), josta pitkäaikaista oli 616,7 miljoonaa euroa (834,6 miljoonaa euroa). Vuoden 2009 lopussa korollisen vieraan pääoman määrä oli 789,2 miljoonaa euroa, josta pitkäaikaista oli 786,9 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat katsauskaudella 38,5 miljoonaa euroa.

Nettokäyttöpääoma oli maaliskuun lopussa 121,1 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 201,8 miljoonaa euroa ja vuoden 2009 lopussa 110,6 miljoonaa euroa. Yhtiökokouksen 16.3.2010 päättämä vuoden 2009 osinko, 51,2 miljoonaa euroa, maksettiin huhtikuun 7. päivänä.

Osavuosikatsauksessa osinko on käsitelty voitonjakona ja velkana osakkeenomistajille. Omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 41,9 prosenttia (34,0 prosenttia). Vuoden 2009 lopussa omavaraisuusaste oli 44,1 prosenttia. Velkaantumisaste (gearing) oli maaliskuun lopussa 92,9 prosenttia (140,1 prosenttia). Vuoden 2009 lopussa velkaantumisaste oli 72,1 prosenttia.

Sijoitetun pääoman tuotto viimeisten 12 kuukauden ajalta oli 6,7 prosenttia (5,8 prosenttia vuonna 2009). Konsernin sijoitettu pääoma kasvoi 47,1 miljoonaa euroa edellisen vuoden maaliskuusta ja oli katsauskauden lopulla 1 575,2 miljoonaa euroa (1 640,9 miljoonaa euroa vuoden 2009 lopussa).

INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 38,5 miljoonaa euroa (39,6 miljoonaa euroa).

Tavarataloryhmä

Moskovan viides ja koko konsernin neljästoista Stockmann-tavaratalo avattiin 4.3.2010 Rostokinon kaupunginosassa Pohjois-Moskovassa sijaitsevassa Golden Babylon -kauppakeskuksessa. Tavaratalon myyntipinta- ala on noin 10 000 neliömetriä ja Stockmannin investointi siihen 16,0 miljoonaa euroa. Katsauskauden aikana hankkeeseen sitoutui 8,4 miljoonaa euroa.

Helsingin keskustan tavaratalossa on käynnissä mittava laajennus- ja muutoshanke. Hankkeessa laajennetaan tavaratalon kaupallisia tiloja noin 10 000 neliömetrillä muuttamalla tiloja kaupalliseen käyttöön ja rakentamalla uusia tiloja. Tämän lisäksi hankkeeseen kuuluvat uudet tavarankäsittely- ja huoltotilat sekä pysäköintilaitos. Laajennuksen jälkeen Helsingin tavaratalon myyntipinta-ala tulee olemaan noin 50 000 neliömetriä. Tavaratalon laajennusosan kustannusarvio on noin 200 miljoonaa euroa, minkä lisäksi hankkeen yhteydessä on toteutettu ja tullaan toteuttamaan merkittäviä vanhaan kiinteistöön kohdistuvia korjaus- ja perusparannustoimenpiteitä. Uusia ja uudistettuja tiloja otetaan käyttöön asteittain. Töiden arvioidaan valmistuvan vaiheittain vuoden 2010 loppuun mennessä. Hankkeeseen sitoutui katsauskauden aikana 6,8 miljoonaa euroa.

Stockmann osti vuonna 2006 noin 10 000 neliömetrin suuruisen liiketontin Pietarin kaupungin pääkadulta Nevski Prospektilta. Tontti sijaitsee Vosstanija-aukion metroaseman vieressä ja Moskovan rautatieaseman välittömässä läheisyydessä. Stockmann rakennuttaa tontille bruttopinta- alaltaan noin 100 000 neliömetrin suuruisen Nevsky Centre - kauppakeskuksen, josta noin 50 000 neliömetriä on myymälä- ja toimistotilaa. Kauppakeskukseen tulee noin 20 000 neliömetrin suuruinen Stockmann-tavaratalo, muuta vähittäiskauppaa, toimistotiloja sekä maanalainen paikoituslaitos. Kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 185 miljoonaa euroa. Hankkeen rakennustyöt ovat käynnissä ja etenevät aikataulun mukaisesti. Rakennuksen harjannostajaisia vietettiin 19.3.2010. Sen ennakoidaan valmistuvan kesän 2010 aikana ja kaupallisen toiminnan käynnistyvän marraskuussa 2010. Tilojen vuokraaminen ulkopuolisille toimijoille etenee suunnitellusti, ja kaikkien tilojen arvioidaan tulevan vuokratuiksi kauppakeskuksen avaamiseen mennessä. Hankkeeseen sitoutui katsauskauden aikana 12,7 miljoonaa euroa.

Venäjällä avattiin yksi Bestseller-myymälä ja suljettiin yksi.

Tavarataloryhmän investoinnit olivat yhteensä 33,0 miljoonaa euroa.

Lindex

Lindex avasi katsauskaudella yhden myymälän Suomessa, Norjassa, Virossa, Liettuassa, Slovakiassa ja Venäjällä.

Franchising-yhteistyökumppani avasi kaksi uutta Lindex-myymälää Saudi- Arabiassa.

Lindexin investoinnit olivat yhteensä 5,0 miljoonaa euroa.

Katsauskauden jälkeen huhtikuussa Lindex on avannut kolme myymälää Tsekissä ja yhden Venäjällä. Franchisingkumppani on avannut myymälän uudella markkina-alueella Dubaissa.

Seppälä

Seppälä avasi katsauskaudella yhden myymälän Suomessa, Virossa ja Venäjällä.

Seppälän investoinnit olivat yhteensä 0,5 miljoonaa euroa.

Katsauskauden jälkeen huhtikuussa Seppälä on avannut yhden myymälän Suomessa ja yhden Virossa.

Muut investoinnit

Konsernin muut investoinnit olivat yhteensä 0,1 miljoonaa euroa.

UUDET HANKKEET

Tavarataloryhmä

Hobby Hallin integroiduttua tavarataloryhmään vuoden 2010 alusta lukien se jatkaa toimintaansa osana tavarataloryhmää omana brändinään. Hobby Hallin etäkaupan osaamista ja siihen tehtyjä investointeja hyödynnetään rakentamalla Stockmann-brändin oma etäkauppa. Verkkokauppa stockmann.com avataan syksyllä 2010, ja sen profiili tulee poikkeamaan selvästi Hobby Hallista. Tavarataloryhmän organisaatiossa tulee näin toimimaan kolme etäkauppabrändiä: Hobby Hall, Stockmann ja Akateeminen Kirjakauppa.

Tavoitteena on avata Jekaterinburgin Stockmann-tavaratalo toukokuussa 2011. Osassa tavaratalolle varattuja tiloja toimii tavaratalon avaamiseen asti Stockmann-konsernin ketjumyymälöitä.

Stockmann on allekirjoittanut sopimuksen vuokratiloissa toimivan Tampereen tavaratalon laajentamisesta. Tavaratalon myyntipinta-ala kasvaa laajennuksen myötä noin 4 000 neliömetrillä nykyisestä 11 000 neliömetristä 15 000 neliömetriin. Samalla tavaratalosta rakennetaan yhteys Hämeenkadun alle rakennettavaan pysäköintilaitokseen. Stockmannin osuus investoinnista on noin 6 miljoonaa euroa. Tavoitteena on avata uudet tilat vuoden 2012 loppuun mennessä.

Lindex

Lindex jatkaa laajentumista ja ennakoi avaavansa vuonna 2010 noin 40 uutta myymälää etupäässä Keski-Euroopassa ja Venäjällä, mukaan lukien franchising-myymälät. Myös verkkokaupan laajeneminen jatkuu; toukokuussa avataan verkkokauppa Suomessa. Lindexin franchising-kumppanin tarkoituksena on laajentaa hyvin toimivaa franchising-myymäläketjua vuonna 2010 myös Egyptiin. Lindex on lisäksi solminut toisen franchising- sopimuksen, jonka franchising-kumppani tulee laajentamaan Lindex-ketjun Bosnia-Hertsegovinaan ja sen naapurimaihin. Bosnia-Hertsegovinan ensimmäinen myymälä avataan toukokuussa Sarajevossa.

Seppälä

Myös Seppälä laajentaa myymäläverkkoaan edelleen. Vuonna 2010 avataan yhteensä 5-8 uutta myymälää pääosin Suomeen ja Venäjälle.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Stockmannin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 16.3.2010.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että osinkona tilikaudelta 2009 maksetaan 0,72 euroa osakkeelta eli yhteensä 51,2 miljoonaa euroa. Osinko on 87,8 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.

Hallituksen jäsenten valinta

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä, ja valitsi valiokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenet ministeri Christoffer Taxellin, toimitusjohtaja Erkki Etolan, toimitusjohtaja Kaj- Gustaf Berghin, professori Eva Liljeblomin, toimitusjohtaja Kari Niemistön, kestävän kehityksen johtaja Carola Teir-Lehtisen ja kamarineuvos Henry Wiklundin uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka. Lisäksi uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin toimitusjohtaja Charlotta Tallqvist-Cederberg samaksi toimikaudeksi.

Järjestäytymiskokouksessaan 16.3.2010 hallitus valitsi puheenjohtajakseen edelleen Christoffer Taxellin ja varapuheenjohtajakseen edelleen Erkki Etolan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Christoffer Taxellin ja muiksi jäseniksi Erkki Etolan, Charlotta Tallqvist-Cederbergin ja Henry Wiklundin.

Tilintarkastajat

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin edelleen KHT-tilintarkastaja Jari Härmälä ja KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom. Varatilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Avainhenkilöiden optio-ohjelma

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen Stockmannin ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille annetaan 1 500 000 kappaletta optio- oikeuksia. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet ovat osa konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää ja tärkeä osa yhtiön kilpailukyvyn ylläpitämistä kansainvälisillä rekrytointimarkkinoilla. Optio-oikeuksista 500 000 kappaletta merkitään tunnuksella 2010A, 500 000 kappaletta tunnuksella 2010B ja 500 000 kappaletta tunnuksella 2010C. Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2010A 1.3.2013 - 31.3.2015, optio- oikeudella 2010B 1.3.2014 - 31.3.2016 ja optio-oikeudella 2010C 1.3.2015 - 31.3.2017. Yhdellä optio-oikeudella voi merkitä yhden Stockmann Oyj Abp:n B-sarjan osakkeen, joten optio-oikeuksilla voidaan merkitä osakkeita yhteensä enintään 1 500 000 kappaletta. Osakkeen merkintähinta optio- oikeuksilla 2010A on yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. - 28.2.2010 lisättynä vähintään 10 prosentilla, optio-oikeuksilla 2010B yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. - 28.2.2011 lisättynä vähintään 10 prosentilla ja optio-oikeuksilla 2010C yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. - 29.2.2012 lisättynä vähintään 10 prosentilla. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 3 000 000 eurolla.

Kokouksessaan 27.4.2010 yhtiön hallitus päätti jakaa yhteensä 484 000 optio-oikeutta 2010A, joiden merkintähinta on edellä mainittu helmikuun 2010 painotettu keskikurssi lisättynä 20 prosentilla eli 26,41 euroa osakkeelta. Huhtikuussa maksetun osingon vähentämisen jälkeen merkintähinta on 25,69 euroa osakkeelta. Jakamatta jääneet optio-oikeudet 2010A jäävät yhtiön haltuun. Osaan jaetuista optio-oikeuksista 2010A liittyy velvoite omistaa yhtiön osakkeita. Yhtiön osakepääoma voi 2010A- optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintöjen seurauksena nousta enintään 1 000 000 eurolla.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osakekannan markkina-arvo maaliskuun lopussa oli 1 971,6 miljoonaa euroa (683,5 miljoonaa euroa). Osakkeenomistajien määrä oli yli 43 000. Vuoden 2009 lopussa osakekannan markkina-arvo oli 1 396,7 miljoonaa euroa.

Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät katsauskaudella sekä OMX Helsinki -indeksiä että OMX Helsinki Cap -indeksiä paremmin. Maaliskuun lopussa A-osakkeen kurssi oli 28,78 euroa, kun se vuoden 2009 lopussa oli 20,50 euroa, ja B-osakkeen kurssi 26,94 euroa, kun se vuoden 2009 lopussa oli 19,00 euroa.

Stockmannilla oli 30 627 563 A-sarjan osaketta ja 40 466 390 B-sarjan osaketta 31.3.2010.

Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita eikä hallituksella ole voimassaolevia valtuuksia omien osakkeiden ostamiseen.

HENKILÖSTÖ

Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä oli alkuvuonna 2010 pienempi kuin vertailukaudella, sillä henkilömäärien ja työtuntien sopeutus kysynnän ja asiakasvirtojen mukaiseksi jatkui koko vuoden 2009 ajan. Ainoastaan Venäjällä henkilöstön määrä kasvoi uuden tavaratalon avaamisen ja Lindexin myymäläverkoston kasvun myötä.

Konsernin keskimääräinen henkilömäärä ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 14 110, mikä on 625 henkilöä vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Stockmannin kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä pieneni 214 henkilöllä ja oli 10 894 henkilöä.

Konsernin henkilöstökulut olivat 85,8 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 79,7 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta oli 23 prosenttia ( 23 prosenttia).

Ulkomailla työskenteli maaliskuun 2010 lopussa 8 077 henkilöä. Edellisen vuoden maaliskuun lopussa ulkomailla työskenteli 7 893 henkilöä. Ulkomailla työskentelevien osuus koko henkilöstöstä oli 56 prosenttia (52 prosenttia).

RISKITEKIJÖITÄ

Yleisissä riskitekijöissä ei ole tapahtunut muutosta hallituksen toimintakertomuksessaan 11.2.2010 esittämän katsauksen jälkeen. Lähiajan erityiset riskit koskevat kuluttajien ostokäyttäytymisen kehitystä Stockmannin markkina-alueilla.

AB Lindex (publ) on vaatinut oikeusteitse Lindex-konsernin Saksan-yhtiön noin 70 miljoonan euron suuruisten tappioiden vähennyskelpoisuutta Ruotsin verotuksessa. Göteborgin kamarioikeus kumosi AB Lindexin lääninoikeudessa saamat myönteiset päätökset, minkä seurauksena Lindex joutui palauttamaan veronsaajalle noin 23,8 miljoonaa euroa veroja ja korkoja. Takaisin maksettavalla verolla ei ollut vaikutusta Stockmann-konsernin tulokseen, sillä Stockmann kirjasi takaisin maksettavan veron korkoineen Lindexin omaa pääomaa pienentäen hankintamenolaskelmassa. AB Lindex valitti kamarioikeuden päätöksestä Ruotsin korkeimpaan hallinto-oikeuteen (Regeringsrätt), joka päätti kesällä 2009 olla ottamatta juttua käsittelyyn. Yhtiön jatkotoimet tässä asiassa riippuvat jäljempänä kerrottavan AB Lindexin ja Lindex GmbH:n kaksinkertaisen verotuksen poistamista koskevan prosessin lopputuloksesta.

AB Lindex (publ) ja tämän saksalainen tytäryhtiö Lindex GmbH ovat pyytäneet EU:n arbitraatiosopimuksen sekä Saksan ja Ruotsin välisen verosopimuksen nojalla näiden maiden toimivaltaisia viranomaisia poistamaan konsernin sisäisen kaksinkertaisen verotuksen, joka koskee verovuosia 1997-2004. Kaksinkertainen verotus on seurausta Lindex GmbH:n harkintaverotuksesta, jolla Lindex GmbH:n verotettavaan tuloon lisättiin yhteensä 94 miljoonaa euroa. Viranomaisten päätöksestä riippuen AB Lindex voi saada palautuksena mainitun summan perusteella maksamansa verot eli noin 26 miljoonaa euroa tai osan niistä. Vaatimuksen verovaikutusta ei ole kirjattu tulosvaikutteisesti.

Moskovan kansainvälinen välitystuomioistuin (ICAC) ratkaisi vuonna 2008 Moskovan keskustassa sijainneen Stockmannin Smolenskajan tavaratalon vuokrakiistan Stockmannin eduksi. Oikeudenkäynti koski vuokrasopimuksen mukaisen 10 vuoden jatkovuokrakauden käyttämistä. Tästä huolimatta vuokranantajat katkaisivat sähkönjakelun Stockmannille, minkä seurauksena Stockmann joutui sulkemaan tavaratalon. Stockmann käynnisti vuonna 2008 Smolenskajan tavaratalon vuokranantajia vastaan Moskovan kansainvälisessä välitystuomioistuimessa (ICAC) vahingonkorvausoikeudenkäynnit, joissa vaadittiin noin 75 miljoonan dollarin vahingonkorvauksia tavaratalon sopimuksenvastaisen sulkemisen vuoksi. Välimiesoikeus ratkaisi 14.4.2009 antamillaan päätöksillä asian Stockmannin hyväksi ja velvoitti vastapuolet maksamaan Stockmannille vahingonkorvausta noin 7 miljoonaa dollaria sekä korvaamaan Stockmannin oikeudenkäyntikulut. Päätösten täytäntöönpanokelpoisuuden aikaansaamiseksi ne on vahvistettava Venäjän yleisessä tuomioistuimessa. Moskovan kaupungin arbitraatio-oikeus ja ensimmäisenä valitusasteena oleva kassaatio-oikeus ovat kumonneet kansainvälisen välitystuomioistuimen päätökset. Stockmann valitti viimeksi mainitusta päätöksestä Venäjän korkeimpaan arbitraatio-oikeuteen, joka 7.4.2010 päätti olla ottamatta Stockmannin valitusta käsiteltäväksi. Stockmannin hyväksi annettuja välimiesoikeuden päätöksiä ei näin ollen voida panna täytäntöön Venäjällä. Päätöksillä ei ole Stockmannille tulos- eikä tasevaikutuksia.

LOPPUVUODEN NÄKYMÄT

Suhdannetilanne on parantunut alkuvuoden aikana jonkin verran. Kansainvälinen rahamarkkinoiden epävarmuus on vähentynyt, ja myös pidempiaikaisen rahoituksen saatavuus on parantunut. Kulutuskysynnän kehityksessä on Pohjoismaissa ja Venäjällä nähtävissä merkkejä kasvun käynnistymisestä. Vaikka Baltian maissa kulutuskysynnän ei ennakoida kasvavan lähitulevaisuudessa, on talouden alamäki sielläkin pysähtynyt.

Stockmann-konsernin kaikissa liiketoimintayksiköissä tehtiin vaikean vuoden 2009 aikana useita liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimia. Näiden toimien ansiosta kaikilla liiketoimintayksiköillä on hyvät edellytykset parantaa tulostaan myynnin kääntyessä nousuun. Näin tapahtui jo ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Myynnin kasvun arvioidaan jatkuvan ja suurten investointihankkeiden valmistumisen sekä uusien liiketilojen avausten vauhdittavan myyntiä vuoden loppupuolella. Tavarataloryhmän tärkeä Hullut Päivät -kampanja huhtikuussa onnistui erinomaisesti, ja myynti parani edellisestä vuodesta kaikilla markkina- alueilla. Vuoden toisen neljänneksen liikevoitto tulee olemaan parempi kuin edellisenä vuonna. Kaikkien liiketoimintayksiköiden arvioidaan parantavan koko vuoden liikevoittoaan. Tavoitteena on, että konsernin koko vuoden liikevoitto on selvästi parempi kuin vuonna 2009.

LAATIMISPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Käytetyt laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat samat kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Stockmann raportoi vuoden 2010 alusta lukien arvonlisäverollisen myynnin sijasta liikevaihdon ilman arvonlisäveroa. Tavarataloryhmän katsauskauden luvut sisältävät Hobby Hallin luvut, ja vertailuluvut on muutettu vastaavasti. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tase, konserni, milj. euroa 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT

Aineettomat hyödykkeet110,7110,1108,3
Liikearvo723,4642,3685,4
Aineelliset hyödykkeet648,7614,7619,5
Pitkäaikaiset saamiset0,41,70,6
Myytävissä olevat sijoitukset5,06,65,0
Laskennallinen verosaaminen5,44,75,1
PITKÄAIKAISET VARAT1 493,71 380,01 423,9
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus244,0271,8196,1
Korolliset saamiset64,974,044,5
Korottomat saamiset95,289,386,5
Rahavarat22,223,3176,4
LYHYTAIKAISET VARAT426,3458,4503,4
VARAT1 919,91 838,41 927,4
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman804,4625,7850,2
osuus
Vähemmistöosuus-0,0-0,0-0,0
OMA PÄÄOMA804,4625,7850,2
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka61,777,170,1
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma616,7834,6786,9
Varaukset1,42,21,5
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA679,8913,8858,5
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma152,665,62,3
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma283,0233,3216,4
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA435,6298,9218,7
OMA PÄÄOMA JA VELAT1 919,91 838,41 927,4
Tunnusluvut31.3.201031.3.2009 31.12.2009
Omavaraisuusaste, prosenttia41,934,044,1
Nettovelkaantumisaste, prosenttia92,9140,172,1
Liiketoiminnan rahavirta/osake,euroa-1,04-1,512,23
Korollinen nettovelka, milj. euroa682,2802,9568,3
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 100071 09461 70371 094
kpl Osakkeiden lukumäärä,painotettu 71 094 62 496 65 676 keskiarvo, 1000 kpl * Osakkeiden lukumäärä, painotettu 72 555 62 496 65 995 keskiarvo, laimennettu 1000 kpl * Osakkeiden markkina-arvo, milj. euroa 1 971,6 683,5 1 396,7 *) Vuoden 2009 vertailuluvuissa on huomioitu optioiden laimennusvaikutus

RAHAVIRTALASKELMA, IFRS, milj. euroa 03/2010 03/2009 12/2009 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto/tappio 2,2 -23,8 54,0 Oikaisut:

Poistot ja arvonalentumiset14,214,658,4
Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja -0,00,0-0,3
tappiot (+)
Korkokulut ja muut rahoituskulut4,36,628,4
Korkotuotot-3,7-1,7-4,4
Tuloverot-12,0-3,17,3
Muut oikaisut0,1-0,2-0,4
Käyttöpääoman muutokset:
Vaihto-omaisuuden lisäys(-) / vähennys(+)-44,3-51,927,7
Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-)-27,7-22,3-1,8
/ vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen -0,4 -9,8 7,2 lisäys (+) / vähennys (-)
Maksetut korot ja muut rahoituskulut-4,3-10,9-32,9
Saadut korot liiketoiminnasta0,20,82,1
Muut rahoituserät liiketoiminnasta1,10,00,0
Maksetut verot liiketoiminnasta-3,57,11,4
Liiketoiminnan nettorahavirta-73,8-94,6146,8
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin-41,9-45,6-152,9
hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 0,1 0,2 71,1 luovutustulot Tytäryritysten myynnit, vähennettynä 0,0 0,0 5,6 luovutushetken rahavaroilla
Investoinnit muihin sijoituksiin0,00,0
Luovutustulot muista sijoituksista0,00,01,8
Saadut osingot investoinneista0,10,10,2
Investointien nettorahavirta-41,7-45,3-74,3
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti0,00,0137,0
Omien osakkeiden myynti0,05,1
Lyhytaikaisten lainojen nostot150,038,50,0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut0,0-20,4-19,3
Pitkäaikaisten lainojen nostot0,0179,3200,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-189,4-96,8-216,2
Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut-0,40,0-0,7
Maksetut osingot0,00,0-38,0
Rahoituksen nettorahavirta-39,7100,767,9
Rahavarojen muutos-155,3-39,2140,4
Rahavarat tilikauden alussa176,435,235,2
Luotollinen shekkitili-0,5-0,7-0,7
Rahavarat tilikauden alussa175,934,534,5
Rahavarojen muutos-155,3-39,2140,4
Valuuttakurssien muutosten vaikutus0,8-0,11,0
Rahavarat tilikauden lopussa22,223,3176,4
Luotollinen shekkitili-0,9-28,1-0,5
Rahavarat tilikauden lopussa21,3-4,9175,9

Tuloslaskelma, konserni, 1-3/2010 1-3/2009 Muutos-% 1-12/2009 milj. euroa LIIKEVAIHTO 372,6 353,2 6 1 698,5

Liiketoiminnan muut tuotot0,0-0,00,3
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-190,9-197,2-3-880,8
Palkat ja työsuhde-etuuksista-85,8-79,78-327,4
aiheutuneet kulut
Poistot ja arvonalentumiset-14,2-14,6-3-58,4
Liiketoiminnan muut kulut-90,8-83,78-346,8
LIIKEVOITTO-9,2-22,05885,3
Rahoitustuotot ja -kulut-0,6-4,887-24,0
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA-9,8-26,96461,3
Tuloverot12,03,1290-7,3
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO2,2-23,810954,0
Muut laajan tuloksen erät1-03/20101-03/2009Muutos-%1-12/2009
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO2,2-23,854,0
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot ulkomaisista2,70,71,9
yksiköistä
Rahavirran suojaus0,3-2,4-1,4
Muut laajan tuloksen erät,3,0-1,60,5
netto KOKONAISTULOS 5,2 -25,4 54,5 Kokonaistuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille5,2-25,454,5
Vähemmistöosakkaille0,00,00,0
Tunnusluvut31.3.201031.3.2009Muutos-% 31.12.2009
Tulos/osake, osakeantikorjattu,0,03-0,381080,82
euroa * Tulos/osake, laimennettu, 0,03 -0,38 108 0,82 osakeantikorjattu, euroa * Liikevoitto (tappio), -2,5 -6,2 61 5,0 prosenttia liikevaihdosta
Oma pääoma/osake, euroa11,3210,201111,96
Oman pääoman tuotto, liukuva 1211,24,81357,0
kk, prosenttia Sijoitetun pääoman tuotto, 6,7 6,9 -3 5,8 liukuva 12 kk, prosenttia Henkilöstö keskimäärin 10 894 11 108 -2 11 133 kokoaikaiseksi muutettuna Investoinnit, miljoona euroa 38,5 39,6 -3 152,8 *) Vuoden 2009 vertailuluvuissa on huomioitu optioiden laimennusvaikutus

Segmenttitiedot, konserni, miljoona euroa Toimintasegmentit

Liikevaihto1.1.-31.3.2010 1.1.-31.3.2009Muutos-% 1.1.-31.12.2009
Tavarataloryhmä226,0224,901 030,0
1)
Lindex115,798,617527,0
Seppälä30,828,87139,5
Jakamaton0,10,8-921,9
Konserni372,6353,261 698,5
Liikevoitto1.1.-31.3.2010 1.1.-31.3.2009Muutos-% 1.1.-31.12.2009
Tavarataloryhmä-8,2-16,24922,8
1)
Lindex2,10,2114262,4
Seppälä-0,9-2,8698,0
Jakamaton-2,1-1,8-19-7,9
Eliminoinnit0,0-1,41000,0
Konserni-9,2-22,05885,3
Investoinnit,1.1.-31.3.2010 1.1.-31.3.2009Muutos-% 1.1.-31.12.2009
brutto Tavarataloryhmä 33,0 31,7 4 125,7 1)
Lindex5,05,9-1522,2
Seppälä0,51,9-744,5
Jakamaton0,10,1-360,4
Konserni38,539,6-3152,8
Varat1.1.-31.3.2010 1.1.-31.3.2009Muutos-% 1.1.-31.12.2009
Tavarataloryhmä856,5856,60764,8
1)
Lindex928,2820,713870,4
Seppälä109,1116,0-6119,8
Jakamaton26,145,1-42172,3
Konserni1 919,91 838,441 927,4
Tietoa markkina-
alueista
Liikevaihto1.1.-31.3.2010 1.1.-31.3.2009Muutos-% 1.1.-31.12.2009
Suomi 2)204,4200,12948,0
Ruotsi ja Norja96,981,918439,2
3) Baltia, Tsekki ja 25,8 33,2 -22 129,6 Slovakia 2) Venäjä ja Ukraina 45,5 38,0 20 181,8 2)
Konserni372,6353,261 698,5
Suomi, %54,956,7-355,8
Ulkomaat, %45,143,3444,2
Liikevoitto1.1.-31.3.2010 1.1.-31.3.2009Muutos-% 1.1.-31.12.2009
Suomi 2)-3,3-6,85154,3
Ruotsi ja Norja5,10,592461,5
3) Baltia, Tsekki ja -2,4 -4,0 40 -4,4 Slovakia 2) Venäjä ja Ukraina -8,5 -11,7 27 -26,0 2)
Konserni-9,2-22,05885,3
Suomi, %36,030,91763,6
Ulkomaat, %64,069,1736,4
1) Hobby Hall on
integroitu tavarataloryhmään vuoden 2010 alussa. Vuoden 2009 vertailutietoja on oikaistu vastaamaan muuttunutta segmenttijakoa. 2) Tavarataloryhmä, Lindex, Seppälä 3) Lindex

Laskelma oman pääoman muutoksista,OsakeYlikurssiSuojaus-
konserni milj. euroa 1 - 03 / 2009pääoma*rahasto intrument-
tien
rahasto**
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA123,4186,11,4
Oman pääoman muutokset
Osingonjako
Käytetyt osakeoptiot
Omien osakkeiden myynti
Kokonaistulos yhteensä0,00,0-2,4
Muut muutokset
Laskennallisten verojen osuus kauden0,0
muutoksista OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 03 / 2009 123,4 186,1 -1,0
Laskelma oman pääoman muutoksista,OsakeYlikurssiSuojaus-
konserni, milj. euroa 1 - 03 / 2010pääoma*rahasto intrument-
tien
rahasto**
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA142,2186,10,0
Oman pääoman muutokset
Osingonjako
Käytetyt osakeoptiot
Kokonaistulos yhteensä0,00,00,3
Muut muutokset
Laskennallisten verojen osuus kauden0,0
muutoksista OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 03 / 2010 142,2 186,1 0,3 *Sisältää osakeannin. ** Laskennallisilla veroilla vähennettynä.

Laskelma oman pääoman muutoksista,SVOP-Muut Muuntoerot
konserni milj. euroa 1 - 03 / 2009rahastorahastot
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA124,144,1-6,7
Oman pääoman muutokset
Osingonjako
Käytetyt osakeoptiot
Omien osakkeiden myynti
Kokonaistulos yhteensä0,00,00,7
Muut muutokset
Laskennallisten verojen osuus kauden0,00,0
muutoksista OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 03 / 2009 124,1 44,1 -6,0
Laskelma oman pääoman muutoksista,SVOP-Muut Muuntoerot
konserni, milj. euroa 1 - 03 / 2010rahastorahastot
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA243,344,1-4,9
Oman pääoman muutokset
Osingonjako
Käytetyt osakeoptiot
Kokonaistulos yhteensä0,00,02,7
Muut muutokset
Laskennallisten verojen osuus kauden0,00,0
muutoksista OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 03 / 2010 243,3 44,1 -2,2

Laskelma oman pääomanKertyneetYhteensäVähem-Yhteensä
muutoksista, konserni milj.voittovaratmistö-
euroa 1 - 03 / 2009osuus
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA216,8689,10,0689,1
Oman pääoman muutokset
Osingonjako-38,0-38,0-38,0
Käytetyt osakeoptiot-0,2-0,2-0,2
Omien osakkeiden myynti0,20,20,2
Kokonaistulos yhteensä-23,8-25,40,0-25,4
Muut muutokset
Laskennallisten verojen osuus0,00,00,00,0
kauden muutoksista OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 03 / 2009 155,1 625,7 0,0 625,7
Laskelma oman pääomanKertyneetYhteensäVähem-Yhteensä
muutoksista, konserni, milj.voittovaratmistö-
euroa 1 - 03 / 2010osuus
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA239,4850,20,0850,2
Oman pääoman muutokset
Osingonjako-51,1-51,1-51,1
Käytetyt osakeoptiot0,20,20,2
Kokonaistulos yhteensä2,15,10,05,1
Muut muutokset
Laskennallisten verojen osuus0,00,00,00,0
kauden muutoksista OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 03 / 2010 190,7 804,4 0,0 804,4

Vastuusitoumukset, konserni, 31.3.2010 31.3.2009 31.12.2009 milj. euroa Kiinnitykset maa-alueisiin ja 201,7 201,7 201,7 rakennuksiin

Pantit1,11,40,9
Kiinteistöinvestointien35,832,533,8
arvonlisäveron tarkistusvastuu Yhteensä 238,5 235,6 236,4 Liiketilojen vuokrasopimukset, konserni, milj. euroa Sitovien liiketilojen vuokrasopimusten perusteella maksettavat minimivuokrat
Yhden vuoden kuluessa146,7144,0155,6
Yli vuoden kuluessa641,9490,0625,8
Yhteensä788,6634,0781,4
Leasingsopimusten maksut,
konserni, milj. euroa
Yhden vuoden kuluessa7,21,17,5
Yli vuoden kuluessa17,41,119,1
Yhteensä24,62,226,6
Johdannaissopimukset,
konserni, milj. euroa Nimellisarvo
Valuuttajohdannaiset509,8189,7296,4
Sähköjohdannaiset3,23,53,2
Yhteensä513,0193,2299,6
Valuuttakurssit
Maa
VenäjäRUB39,695045,032043,1540
ViroEEK15,646615,646615,6466
LatviaLVL0,70850,70960,7093
LiettuaLTL3,45283,45283,4528
NorjaNOK8,01358,89008,3000
RuotsiSEK9,713510,940010,2520

Tuloslaskelma

vuosineljänneksittäin,Q1Q4Q3Q2
konserni, milj. euroa2010200920092009
Liikevaihto372,6526,3389,3429,7
Liiketoiminnan muut tuotot0,00,00,00,3
Aineiden ja tarvikkeiden-190,9-262,5-201,0-220,1
käyttö Palkat ja muut työsuhde- -85,8 -90,8 -74,3 -82,6 etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot ja arvonalentumiset-14,2-15,1-14,0-14,7
Liiketoiminnan muut kulut-90,8-96,8-82,3-84,0
Liikevoitto (-tappio)-9,261,017,728,6
Rahoitustuotot ja -kulut-0,6-5,2-8,8-5,1
Voitto (tappio) ennen veroja-9,855,88,923,5
Tuloverot12,0-17,08,0-1,4
Tilikauden voitto (tappio)2,238,916,922,0
Tulos/osake, euroa
Perus **0,030,580,270,35
Laimennettu **0,030,580,270,35
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä *226,0332,0215,6257,5
Lindex115,7155,3136,5136,5
Seppälä30,838,436,735,6
Jakamaton0,10,50,60,1
Konserni372,6526,3389,3429,7
Liikevoitto (-tappio), milj.
euroa
Tavarataloryhmä *-8,233,5-2,88,4
Lindex2,124,418,119,7
Seppälä-0,94,92,93,0
Jakamaton-2,1-1,7-1,2-3,2
Eliminoinnit0,00,00,70,6
Konserni-9,261,017,728,6
*) Hobby Hall on integroitu
tavarataloryhmään vuoden 2010 alussa. Vuoden 2009 vertailutietoja on oikaistu vastaamaan muuttunutta segmenttijakoa. **) Vuoden 2009 vertailuluvuissa on huomioitu optioiden laimennusvaikutus Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Tuloslaskelma

vuosineljänneksittäin,Q1Q4Q3Q2
konserni, milj. euroa2009200820082008
Liikevaihto353,2541,3440,8483,3
Liiketoiminnan muut tuotot0,00,10,3-0,1
Aineiden ja tarvikkeiden-197,2-273,5-224,7-242,6
käyttö Palkat ja muut työsuhde- -79,7 -92,9 -82,3 -90,2 etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot ja arvonalentumiset-14,6-14,2-13,2-18,7
Liiketoiminnan muut kulut-83,7-102,4-86,2-100,3
Liikevoitto (-tappio)-22,058,434,631,4
Rahoitustuotot ja -kulut-4,8-12,7-12,8-13,3
Voitto (tappio) ennen veroja-26,945,721,818,1
Tuloverot3,1-25,8-6,2-2,9
Tilikauden voitto (tappio)-23,819,915,615,2
Tulos/osake, euroa
Perus **-0,380,320,270,27
Laimennettu **-0,380,320,270,27
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä *224,9357,8257,8297,6
Lindex98,6141,0140,6147,6
Seppälä28,842,841,737,6
Jakamaton0,8-0,30,60,4
Konserni353,2541,3440,7483,3
Liikevoitto (-tappio), milj.
euroa
Tavarataloryhmä *-16,236,514,14,7
Lindex0,220,315,723,8
Seppälä-2,84,25,95,1
Jakamaton-1,8-3,3-0,7-2,2
Eliminoinnit-1,40,8-0,50,0
Konserni-22,058,434,631,4
*) Hobby Hall on integroitu
tavarataloryhmään vuoden 2010 alussa. Vuoden 2009 vertailutietoja on oikaistu vastaamaan muuttunutta segmenttijakoa. **) Vuoden 2009 vertailuluvuissa on huomioitu optioiden laimennusvaikutus Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

STOCKMANN Varat

milj.euroa31/03/201031.3.2009 31/12/2009
Hankintameno 1.1.964,8945,3945,3
Muuntoero +/-8,53,012,2
Lisäykset 1.1.-31.3.38,539,6160,9
Vähennykset 1.1.-31.3.-0,2-0,5-153,5
Siirrot erien välillä 1.1.-31.3.-0,20,00,0
Hankintameno 31.3.1,011,4987,5964,8
Kertyneet poistot 1.1.-237,0-245,7-245,7
Muuntoero +/--1,2-2,6-3,5
Vähennysten poistot0,30,270,6
Tilikauden poisto-14,2-14,6-58,4
Kertyneet poistot 31.3.-252,0-262,7-237,0
Kirjanpitoarvo 1.1.727,8699,6699,6
Kirjanpitoarvo 31.3.759,4724,8727,8
Konsernin liikearvo
milj.euroa31/03/201031.3.2009 31/12/2009
Hankintameno 1.1.685,4646,5685,4
Muuntoero +/-38,0-4,10,0
Hankintameno 31.3.723,4642,3685,4
Kirjanpitoarvo 1.1.685,4646,5685,4
Kirjanpitoarvo 31.3.723,4642,3685,4
Yhteensä1 482,81 367,11,413,2

Tunnuslukujen määritelmät:

Omavaraisuusaste, prosenttia = 100 x taseen oma pääoma + vähemmistöosuus / taseen loppusumma - saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste, prosenttia = 100 x korolliset nettorahoitusvelat / oma pääoma yhteensä

Korollinen nettovelka = korollinen vieras pääoma - rahavarat - korolliset saamiset

Osakkeiden markkina-arvo = osakkeiden lukumäärä kerrottuna / tilinpäätöspäivän pörssikurssilla osakelajeittain

Tulos/osake, osakeantikorjattu = voitto ennen veroja - vähemmistöosuus - tuloverot / osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä

Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x kauden voitto (12 kk) / oma pääoma + vähemmistöosuus (keskimäärin 12 kk:n aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut (12 kk) / sijoitettu pääoma (keskimäärin 12 kk:n aikana)

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU NASDAQ OMX Keskeiset tiedotusvälineet

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus tänään 28.4.2010 klo 9.00, Rake-Sali, Erottajankatu 4C, Helsinki.

Takaisin listaukseen