STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2009

STOCKMANN Oyj Abp Osavuosikatsaus 23.10.2009 klo 8.00

STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2009

STOCKMANN-KONSERNIN MYYNNIN PIRISTYMINEN EI NÄKYNYT VIELÄ KOLMANNELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ, MUTTA NELJÄNNELTÄ VUOSINELJÄNNEKSELTÄ ODOTETAAN PAREMPAA TULOSTA

Stockmann-konsernin myynti pieneni kolmannella vuosineljänneksellä 11,5 prosenttia ja oli 470,5 Me (531,5 Me). Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 17,7 Me (34,6 Me) ja tulos ennen veroja 8,9 Me (21,8 Me). Vertailukauden tulosta parantaa Smolenskajan tavaratalon lopetuksesta tehdyn 3,3 Me:n kuluvarauksen purku. Tammi-syyskuussa myynti pieneni 12,3 prosenttia ja oli 1 415,0 Me (1 613,0 Me). Myynnin pienenemiseen vaikuttivat yleinen suhdannetilanne, useiden valuuttojen voimakas heikentyminen, vuoden 2008 korkeat vertailuluvut, joihin sisältyi myös toukokuussa 2008 toimintansa lopettaneen Smolenskajan tavaratalon myynti, sekä Hobby Hallin Baltian toimintojen lopettaminen asteittain elokuun loppuun mennessä. Konsernin liikevoitto tammi-syyskuussa pieneni ja oli 24,3 Me (63,5 Me). Edellisen vuoden tulokseen sisältyi 4,0 Me kertaluontoisia myyntivoittoja ja Smolenskajan tavaratalon sulkemisesta aiheutuneita kustannuksia 5,8 miljoonaa euroa sekä 4,9 miljoonan euron kuluvaraus. Nettorahoituskulut pienenivät odotetulla tavalla ja olivat 18,8 Me (37,4 Me). Valuuttalainan realisoitumattomasta kurssitappiosta kirjattu laskennallisen verovelan vähennys parantaa katsauskauden tulosta. Katsauskauden tulos oli 15,1 Me (19,2 Me). Tulos osaketta kohden oli 0,24 e (0,33 e). Stockmann toteutti kolmannen vuosineljänneksen aikana suunnatun osakeannin sekä merkintäetuoikeusannin, joilla kerätty pääoma oli yhteensä 140,9 miljoonaa euroa.

Avainlukuja 7-9/2009 7-9/2008 Index

Myyntimilj. euroa470,5531,589
Liikevaihtomilj. euroa389,3440,788
Liikevoittomilj. euroa17,734,651
Tulos ennen verojamilj. euroa8,921,817
Voittomilj. euroa16,915,6108
Tulos/osakeeuroa0,270,27100
1-9/20091-9/2008Index2008
Myyntimilj. euroa1 415,01 613,0882 265,8
Liikevaihtomilj. euroa1 172,21 337,4881 878,7
Liikevoittomilj. euroa24,363,538121,9
Tulos ennen verojamilj. euroa5,526,12171,7
Voittomilj. euroa15,119,27939,1
Tulos/osakeeuroa0,240,33730,67
Oma pääoma/osakeeuroa11,3611,0210311,24
Liiketoiminnanmilj. euroa-8,138,1170,1
rahavirta Tunnusluvut
Nettovelkaantumisastepros.94,0130,7107,4
Omavaraisuusastepros.43,436,239,0
Osakkeiden määrä,tuhatta kpl63 00557 69358 609
painotettu keskiarvo, laimennettu Sijoitetun pääoman pros. 5,2 12,2 8,3 tuotto, liukuva 12 kk

MYYNTI JA TULOS

Stockmann-konsernin myynti pieneni tammi-syyskuussa 12,3 prosenttia ja oli 1 415,0 miljoonaa euroa (1 613,0 miljoonaa euroa). Myynnin pienenemiseen vaikuttivat yleisen suhdannetilanteen muutos, Ruotsin ja Norjan kruunujen sekä Venäjän ruplan voimakas heikentyminen, vuoden 2008 korkeat vertailuluvut, joihin sisältyi myös toukokuussa 2008 toimintansa lopettaneen Smolenskajan tavaratalon myynti, sekä Hobby Hallin Baltian toimintojen lopettaminen asteittain elokuun loppuun mennessä.

Tammi-syyskuun myynti Suomessa pieneni 9,6 prosenttia ja oli 770,7 miljoonaa euroa. Konsernin myynti ulkomailla oli 644,3 miljoonaa euroa, ja se pieneni 15,3 prosenttia. Ilman valuuttakurssien muutoksia konsernin myynti ulkomailla olisi pienentynyt 5 prosenttia. Ulkomaisen myynnin osuus konsernin myynnistä oli 45,5 prosenttia (47,2 prosenttia).

Osakkeiden myyntivoitosta kertyi liiketoiminnan muita tuottoja katsauskaudella 0,3 miljoonaa euroa (4,0 miljoonaa euroa).

Konsernin liiketoiminnan myyntikate pieneni 85,3 miljoonalla eurolla ja oli 553,9 miljoonaa euroa. Suhteellinen myyntikate oli 47,3 prosenttia (47,8 prosenttia). Lindexin suhteellinen myyntikate parani, mutta tavarataloryhmän, Hobby Hallin ja Seppälän suhteellinen myyntikate pieneni. Kaikkien liiketoimintayksiköiden varastotasot olivat edellistä vuotta alemmat, ja konsernin varastotaso laski 21,3 miljoonalla eurolla 260,2 miljoonaan euroon. Toiminnan kustannukset pienenivät 46,0 miljoonaa euroa ja poistot 3,9 miljoonaa euroa. Yhtiö on jo saavuttanut koko vuoden alkuperäisen 28 miljoonan euron kustannussäästötavoitteen. Kustannusten säästämiseen tähtääviä tehostamistoimia jatketaan edelleen.

Konsernin liikevoitto pieneni katsauskaudella 39,2 miljoonaa euroa ja oli 24,3 miljoonaa euroa.

Nettorahoituskulut pienenivät 18,6 miljoonaa euroa ja olivat 18,8 miljoonaa euroa (37,4 miljoonaa euroa). Katsauskauden nettorahoituskuluja kasvattaa syyskuussa myydyn Mannerheimintien pysäköintilaitoksen rakennusaikana aktivoitujen 2,8 miljoonan euron korkokustannusten purku. Katsauskauden voitto ennen veroja oli 5,5 miljoonaa euroa eli 20,6 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Katsauskauden 9,7 miljoonan euron veroihin sisältyy valuuttalainan realisoitumattomasta kurssitappiosta kirjattu 10,8 miljoonan euron laskennallisen verovelan vähennys sekä 1,1 miljoonan euron suuruinen verokulujaksotus. Laskennallisen verovelan vähennyksen takia katsauskauden verot parantavat katsauskauden tulosta. Edellisen vuoden vastaavan kauden tulosta rasittavat verot olivat 6,9 miljoonaa euroa.

Kolmannen vuosineljänneksen voitto kasvoi ja oli 16,9 miljoonaa euroa (15,6 miljoonaa euroa).

Elo- ja syyskuussa yhtiö toteutti osakeannit, joissa osakemäärä kasvoi 9 390 617 kappaletta ja 15,2 prosenttia sekä oma pääoma 137 999 253,64 euroa ja 20,6 prosenttia. Katsauskauden tulos osaketta kohden oli 0,24 euroa (0,33 euroa) ja optioiden vaikutuksella laimennettuna 0,24 euroa (0,33 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 11,36 euroa (11,02 euroa).

MYYNTI JA TULOSKEHITYS LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN

Tavarataloryhmä

Tavarataloryhmän myynti pieneni 15,3 prosenttia ja oli 717,2 miljoonaa euroa. Myynti Suomessa pieneni 11,5 prosenttia. Ulkomaantoimintojen myynti pieneni 24,5 prosenttia, ja sen osuus ryhmän myynnistä oli 26,4 prosenttia (29,6 prosenttia). Tavarataloryhmän myynnin pienenemiseen vaikuttivat yleisen suhdannetilanteen muutoksen ohella Venäjän ruplan voimakas heikentyminen, vuoden 2008 erittäin korkeat vertailuluvut, joihin sisältyi myös toukokuussa toimintansa lopettaneen Smolenskajan tavaratalon myynti, sekä voimakas kasvu Baltian tavarataloissa vuonna 2008. Vertailukelpoisten Venäjän tavaratalojen ruplamääräinen myynti oli edellisen vuoden tasolla. Katsauskauden suhteellinen myyntikate pieneni hintakampanjoinnin seurauksena. Tavarataloryhmän varastotaso pieneni suunnitellulla tavalla ja oli pienempi kuin edellisenä vuonna. Tavarataloryhmän liiketulos pieneni 26,2 miljoonaa euroa ja oli -7,2 miljoonaa euroa (19,0 miljoonaa euroa).

Kolmannen vuosineljänneksen myynti pieneni 14,8 prosenttia ja oli 225,7 miljoonaa euroa. Liiketulos oli -1,9 miljoonaa euroa, kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 13,5 miljoonaa euroa. Vertailukauden tulosta parantaa Smolenskajan tavaratalon lopetuksesta tehdyn 3,3 miljoonan euron kuluvarauksen purku, joka osittain paransi edellisen vuoden myyntikatetta.

Lindex

Lindexin myynti paikallisissa valuutoissa kasvoi katsauskaudella 3 prosenttia, mutta Ruotsin ja Norjan kruunujen heikkenemisen takia euromääräinen myynti pieneni 7,1 prosenttia ja oli 461,9 miljoonaa euroa (496,9 miljoonaa euroa). Myynti Suomessa kasvoi 2,6 prosenttia ja muissa maissa pieneni 8,3 prosenttia. Suhteellinen myyntikate parani. Lindexin varastotaso pieneni suunnitellulla tavalla ja oli pienempi kuin edellisenä vuonna. Lindexin liikevoitto katsauskaudella oli 38,0 miljoonaa euroa (38,4 miljoonaa euroa). Ruotsin kruunun heikkeneminen euroon verrattuna pienentää laskennallisesti katsauskauden liikevoittoa 5,6 miljoonaa euroa. Lindex on pystynyt kasvattamaan markkinaosuuttaan kaikilla päämarkkina- alueillaan.

Kolmannen vuosineljänneksen myynti paikallisissa valuutoissa kasvoi 5 prosenttia, mutta Ruotsin ja Norjan kruunujen heikkenemisen takia euromääräinen myynti pieneni 2,9 prosenttia ja oli 169,7 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi ja oli 18,1 miljoonaa euroa, kun se edellisen vuoden vastaavana aikana oli 15,7 miljoonaa euroa. Ruotsin kruunun heikkeneminen euroon verrattuna pienentää laskennallisesti kolmannen vuosineljänneksen liikevoittoa 2,6 miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli paikallisissa valuutoissa laskettuna Lindexin historian kaikkien aikojen paras.

Seppälä

Seppälän myynti pieneni katsauskaudella 7,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 121,7 miljoonaa euroa (131,1 miljoonaa euroa). Myynti pieneni Suomessa 4,8 prosenttia. Myynti ulkomailla pieneni 11,6 prosenttia, ja sen osuus Seppälän myynnistä oli 32,5 prosenttia (34,2 prosenttia). Ruplamääräinen myynti Venäjällä kasvoi 18 prosenttia. Myynti Baltian maissa väheni huomattavasti huolimatta hintakampanjoinnista, joka heikensi Seppälän suhteellista myyntikatetta. Kiinteät kustannukset ja poistot kasvoivat Seppälän laajenemisen vuoksi. Seppälän varastotaso pieneni suunnitellulla tavalla ja oli pienempi kuin edellisenä vuonna. Seppälän liikevoitto pieneni 7,3 miljoonaa euroa ja oli 3,1 miljoonaa euroa (10,4 miljoonaa euroa).

Kolmannella vuosineljänneksellä Seppälän myynti pieneni 12,0 prosenttia ja oli 44,1 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 2,9 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona liikevoitto oli 5,9 miljoonaa euroa.

Hobby Hall

Hobby Hallin myynti pieneni katsauskaudella 16,9 prosenttia ja oli 114,1 miljoonaa euroa (137,3 miljoonaa euroa). Myynti pieneni 8,8 prosenttia Suomessa. Ulkomailla myynti pieneni katsauskaudella 53,2 prosenttia. Hobby Hall lopetti toimintansa Baltian maissa kannattamattomana asteittain elokuun loppuun mennessä. Myös Hobby Hallin suhteellinen myyntikate pieneni. Hobby Hallin varastotaso pieneni suunnitellulla tavalla ja oli selvästi pienempi kuin edellisenä vuonna. Hobby Hallin liiketulos pieneni ja oli -3,5 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa), mikä johtui pääosin Baltian maiden lopetetuista toiminnoista. Suomen liikevoiton odotetaan koko vuoden osalta olevan positiivinen.

Hobby Hallin myynti pieneni kolmannella vuosineljänneksellä 25,6 prosenttia ja oli 30,9 miljoonaa euroa. Liiketulos oli -0,9 miljoonaa euroa, kun liikevoitto edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona oli 0,7 miljoonaa euroa.

RAHOITUS JA SITOUTUNUT PÄÄOMA

Likvidit varat olivat syyskuun lopussa 22,7 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 23,0 miljoonaa euroa ja vuoden 2008 lopussa 35,2 miljoonaa euroa.

Aikaisemmin kerrottua pääoman vapauttamisohjelmaa on toteutettu myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyillä sekä ei-strategisista omistuksista luopumisella, joka on pienentänyt taseen pysyviä vastaavia yhteensä 84,4 miljoonaa euroa. Tähän sisältyy hiljattain avatun Helsingin Mannerheimintien pysäköintilaitoksen osakekannan myyminen syyskuussa myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyllä.

Stockmann toteutti kolmannen vuosineljänneksen aikana suunnatun annin sekä merkintäetuoikeusannin, joilla kerätty pääoma oli yhteensä 140,9 miljoonaa euroa. Antien järjestämispalkkioita ja takausprovisioita maksettiin yhteensä 4,0 miljoonaa euroa.

Osakeanneista saaduilla varoilla lyhennettiin pitkäaikaista vierasta pääomaa ennenaikaisesti. Korollisen vieraan pääoman määrä pieneni vuoden 2008 syyskuun lopun tilanteeseen verrattuna 125,2 miljoonaa euroa ja oli syyskuun 2009 lopussa 781,9 miljoonaa euroa (907,1 miljoonaa euroa), josta pitkäaikaista oli 780,9 miljoonaa euroa (113,4 miljoonaa euroa). Investoinnit olivat katsauskaudella 105,0 miljoonaa euroa. Osinkoa maksettiin 38,0 miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoma oli syyskuun lopussa 200,3 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 216,0 miljoonaa euroa ja vuoden 2008 lopussa 150,9 miljoonaa euroa.Vuoden 2008 lopussa korollisen vieraan pääoman määrä oli 775,7 miljoonaa euroa, josta pitkäaikaista oli 755,7 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste kasvoi osakeantien myötä ja oli syyskuun lopussa 43,4 prosenttia (36,2 prosenttia). Vuoden 2008 lopussa omavaraisuusaste oli 39,0 prosenttia. Nettovelkaantumisaste (net gearing) oli syyskuun lopussa 94,0 prosenttia (130,7 prosenttia). Vuoden 2008 lopussa velkaantumisaste oli 107,4 prosenttia.

Sijoitetun pääoman tuotto viimeisten 12 kuukauden ajalta oli 5,2 prosenttia (8,3 prosenttia vuoden 2008 lopussa). Konsernin sijoitettu pääoma kasvoi 124,7 miljoonaa euroa edellisen vuoden syyskuusta ja oli katsauskauden lopulla 1 591,3 miljoonaa euroa (1 466,8 miljoonaa euroa vuoden 2008 lopussa).

INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 105,0 miljoonaa euroa (126,0 miljoonaa euroa). Nettoinvestoinnit olivat käynnissä olevan pääoman vapauttamisohjelman jälkeen 20,6 miljoonaa euroa.

Tavarataloryhmä

Stockmann avasi 13.2.2009 uuden tavaratalon vuokratiloissa Metropolis- kauppakeskuksessa Moskovan keskustan tuntumassa. Tavaratalon kokonaispinta- ala on noin 8 000 neliömetriä ja Stockmannin investointi kohteeseen 14,2 miljoonaa euroa, josta 2,8 miljoonaa euroa sitoutui vuonna 2009. Tavaratalon toiminta on käynnistynyt hyvin.

Helsingin keskustan tavaratalossa on käynnissä mittava laajennus- ja muutoshanke. Hankkeessa laajennetaan tavaratalon kaupallisia tiloja noin 10 000 neliömetrillä muuttamalla tiloja kaupalliseen käyttöön ja rakentamalla uusia tiloja. Tämän lisäksi hankkeeseen kuuluvat uudet tavarankäsittely- ja huoltotilat sekä pysäköintilaitos. Uusi pysäköintilaitos avattiin toukokuussa, ja se myytiin osana pääoman vapauttamishanketta myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyllä syyskuussa. Laajennuksen jälkeen Helsingin tavaratalon myyntipinta-ala tulee olemaan noin 50 000 neliömetriä. Tavaratalon laajennusosan kustannusarvio pysäköintilaitoksen myymisen jälkeen on noin 200 miljoonaa euroa, minkä lisäksi hankkeen yhteydessä on toteutettu ja tullaan toteuttamaan merkittäviä vanhaan kiinteistöön kohdistuvia korjaus- ja perusparannustoimenpiteitä. Uusia ja uudistettuja tiloja otetaan käyttöön asteittain. Töiden arvioidaan valmistuvan vaiheittain vuoden 2010 loppuun mennessä. Hankkeeseen sitoutui katsauskauden aikana 32,4 miljoonaa euroa.

Stockmann osti vuonna 2006 noin 10 000 neliömetrin suuruisen liiketontin Pietarin kaupungin pääkadulta Nevski Prospektilta. Tontti sijaitsee Vosstanija-aukion metroaseman vieressä ja Moskovan rautatieaseman välittömässä läheisyydessä. Stockmann rakennuttaa tontille bruttopinta- alaltaan noin 100 000 neliömetrin suuruisen Nevsky Centre - kauppakeskuksen, josta noin 50 000 neliömetriä on myymälä- ja toimistotilaa. Kauppakeskukseen tulee noin 20 000 neliömetrin suuruinen Stockmann-tavaratalo, muuta vähittäiskauppaa, toimistotiloja sekä maanalainen paikoituslaitos. Kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 185 miljoonaa euroa. Hankkeen rakennustyöt ovat käynnissä ja etenevät aikataulun mukaisesti. Rakennuksen ennakoidaan valmistuvan kesän 2010 aikana ja kaupallisen toiminnan käynnistyvän vuoden 2010 viimeisen neljänneksen aikana. Tilojen vuokraaminen ulkopuolisille toimijoille etenee suunnitellusti. Hankkeeseen sitoutui katsauskauden aikana 32,3 miljoonaa euroa.

Suomessa avattiin katsauskaudella uusi Stockmann Beauty -myymälä ja suljettiin yksi. Venäjällä suljettiin kaksi Bestseller-myymälää.

Tallinnan Rocca al Mare -kauppakeskuksesa avattiin syyskuussa Outlet- myymälä, ja Riian Outlet-myymälä suljettiin.

Tavarataloryhmän investoinnit olivat yhteensä 82,8 miljoonaa euroa.

Lindex

Lindex avasi katsauskaudella 18 myymälää, joista viisi Ruotsissa, kolme Suomessa, Venäjällä ja Liettuassa sekä yhden Norjassa, Latviassa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa, joka on Lindexin ja koko Stockmann-konsernin uusin markkina-alue. Suomessa ja Latviassa suljettiin yksi myymälä. Katsauskauden jälkeen on avattu kaksi myymälää Ruotsissa.

Franchising-yhteistyökumppani avasi kuusi uutta Lindex-myymälää Saudi- Arabiassa.

Lindexin investoinnit olivat yhteensä 15,7 miljoonaa euroa.

Seppälä

Seppälä avasi katsauskaudella yhdeksän myymälää, joista kaksi Suomessa, Venäjällä, Latviassa ja Liettuassa sekä yhden Ukrainassa. Suomessa suljettiin kaksi myymälää ja Venäjällä yksi.

Seppälän investoinnit olivat yhteensä 3,3 miljoonaa euroa.

Hobby Hall

Hobby Hallin uudistettu verkkokauppa otettiin käyttöön heinäkuussa.

Hobby Hallin investoinnit olivat yhteensä 3,0 miljoonaa euroa.

Hobby Hall lopetti toimintansa Baltian maissa kannattamattomana vaiheittain elokuun loppuun mennessä. Baltian toiminnan lopettaminen on osa Hobby Hallin talouden meneillään olevaa tervehdyttämistä.

Muut investoinnit

Konsernin muut investoinnit olivat yhteensä 0,2 miljoonaa euroa.

UUDET HANKKEET

Tavarataloryhmä

Moskovan viides tavaratalo avataan maaliskuussa 2010 Pohjois-Moskovaan rakenteilla olevaan Rostokino-kauppakeskukseen. Tavaratalon myyntipinta- ala tulee olemaan noin 10 000 neliömetriä ja Stockmannin investointi siihen noin 16 miljoonaa euroa.

Jekaterinburgin tavarataloa koskevaa esisopimusta on muokattu siten, että vuokrattaviin tiloihin avataan ensi vaiheessa Stockmann-konsernin ketjumyymälöitä. Tavoitteena on täysimittaisen tavaratalon avaaminen tiloissa vuonna 2011. Esisopimus tavaratalon avaamisesta Liettuan pääkaupungissa Vilnassa on purettu.

Lindex

Lindex jatkaa laajentumista ja ennakoi avaavansa loppuvuonna viisi uutta myymälää. Lisäksi Franchising-myymälöiden määrän Lähi-idässä ennakoidaan kasvavan noin kolmella.

Vuonna 2009 käynnistynyt Suomen myymälöiden modernisoiminen jatkuu.

Seppälä

Seppälä suunnittelee avaavansa loppuvuonna neljä uutta myymälää.

Hobby Hall

Hobby Hallin Helsingin Hämeentien myymälä suljetaan vuoden loppuun mennessä. Integraatio tavarataloryhmän kanssa etenee suunnitellusti. Hobby Hall yhdistetään tavarataloryhmään vuoden 2010 alusta lukien.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osakekannan markkina-arvo syyskuun lopussa oli 1 304,6 miljoonaa euroa (1 063,2 miljoonaa euroa). Vuoden 2008 lopussa osakekannan markkina- arvo oli 611,6 miljoonaa euroa.

Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät katsauskaudella sekä OMX Helsinki -indeksiä että OMX Helsinki Cap -indeksiä paremmin. Syyskuun lopussa A-osakkeen kurssi oli 18,80 euroa, kun se vuoden 2008 lopussa oli 10,10 euroa, ja B-osakkeen kurssi 18,01 euroa, kun se vuoden 2008 lopussa oli 9,77 euroa.

Vuoden 2007 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen viideksi vuodeksi päättämään yhtiön omien B-osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Stockmann myi 3.6.2009 NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hallussaan olleet 336 528 B- sarjan osaketta arvopaperinvälittäjän hankkimille sijoittajille osana edellä mainittua pääoman vapautusohjelmaa. Luovutuksen jälkeen yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeitaan. Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia omien osakkeiden ostamiseen.

Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10. luvun 1. §:n mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus valtuutettiin päättämään annettavien A- ja B-osakkeiden lukumäärästä. Tämän valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi kuitenkin olla yhteensä enintään 15 000 000 osaketta. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeutta noudattaen tai siitä poiketen (suunnattu anti). Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10. luvun 1. §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus on voimassa korkeintaan kolme vuotta.

Stockmannin hallitus suuntasi 14.8.2009 yhtiökokouksen vuonna 2008 antaman valtuutuksen perusteella Hartwallin suvun omistamalle HTT Holdingille osakeannin, jossa laskettiin liikkeeseen 2 433 537 uutta A-sarjan ja 3 215 293 uutta B-sarjan osaketta. Annilla yhtiö sai 96,0 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 18.8.2009, ja ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä 19.8.2009 alkaen.

Yhtiön hallitus päätti 14.8.2009 yhtiökokouksen vuonna 2008 antaman valtuutuksen nojalla myös 31.8.-18.9.2009 toteutetusta merkintäoikeusannista, jossa merkittiin merkintäoikeuksilla 1 611 977 uutta A-sarjan osaketta ja 2 129 810 uutta B-sarjan osaketta eli yhteensä 3 741 787 osaketta. Tällä annilla yhtiö sai 42,0 miljoonaa euroa uutta pääomaa kulujen vähentämisen jälkeen. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 28.9.2009, ja ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 29.9.2009 alkaen.

Edellä mainittujen rekisteröintien seurauksena Stockmannin osakepääoma nousi 142 187 906 euroon. Stockmannin osakemäärä oli 30 627 563 A-sarjan osaketta ja 40 466 390 B-sarjan osaketta 30.9.2009. Yllä mainittujen osakeantien myötä hallituksen osakeantivaltuudet on käytetty kokonaan.

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä on koko vuoden pienentynyt vertailukaudesta vakiintuneen toiminnan osalta. Työtuntimääriä on sopeutettu kysynnän ja asiakasvirtojen mukaisesti. Henkilöstön määrä on kasvanut ainoastaan Liettuassa, Tsekin tasavallassa ja Ukrainassa Lindexin ja Seppälän avaamien uusien myymälöiden ansiosta. Konserniin tuli uusia työntekijöitä myös Lindexin ensimmäisen Slovakian myymälän avaamisen myötä.

Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä pieneni 1 027 henkilöllä ja oli 14 586. Stockmannin kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä pieneni 841 henkilöllä ja oli 11 002 henkilöä.

Konsernin henkilöstökulut olivat 236,6 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 257,6 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 20,2 prosenttia (19,3 prosenttia).

Ulkomailla työskenteli syyskuun 2009 lopussa 7 952 henkilöä. Edellisen vuoden syyskuun lopussa ulkomailla työskenteli 8 358 henkilöä. Ulkomailla työskentelevien osuus koko henkilöstöstä oli 55 prosenttia (54 prosenttia).

RISKITEKIJÖITÄ

Riskitekijöissä ei ole tapahtunut muutosta hallituksen toimintakertomuksessaan 13.2.2009 esittämän katsauksen jälkeen. Lähiajan erityiset riskit koskevat suhdannetaantuman vaikutusta kuluttajien ostokäyttäytymiseen Stockmannin markkina-alueilla.

AB Lindex (publ) on vaatinut oikeusteitse Lindex-konsernin Saksan yhtiön noin 70 miljoonan euron suuruisten tappioiden vähennyskelpoisuutta Ruotsin verotuksessa. Göteborgin kamarioikeus kumosi AB Lindexin lääninoikeudessa saamat myönteiset päätökset, minkä seurauksena Lindex joutui palauttamaan veronsaajalle noin 23,8 miljoonaa euroa veroja ja korkoja. Takaisin maksettavalla verolla ei ollut vaikutusta Stockmann-konsernin tulokseen, sillä Stockmann kirjasi takaisin maksettavan veron korkoineen Lindexin omaa pääomaa pienentäen hankintamenolaskelmassa. AB Lindex valitti kamarioikeuden päätöksestä Ruotsin korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka päätti kesällä 2009 olla ottamatta juttua käsittelyyn. Yhtiön jatkotoimet tässä asiassa riippuvat jäljempänä kerrottavan AB Lindexin ja Lindex GmbH:n kaksinkertaisen verotuksen poistamista koskevan prosessin lopputuloksesta.

AB Lindex (publ) ja tämän saksalainen tytäryhtiö Lindex GmbH ovat pyytäneet EU:n arbitraatiosopimuksen sekä Saksan ja Ruotsin välisen verosopimuksen nojalla näiden maiden toimivaltaisia viranomaisia poistamaan konsernin sisäisen kaksinkertaisen verotuksen, joka koskee verovuosia 1997-2004. Kaksinkertainen verotus on seurausta Lindex GmbH:n harkintaverotuksesta, jolla Lindex GmbH:n verotettavaan tuloon lisättiin yhteensä 94 miljoonaa euroa. Viranomaisten päätöksestä riippuen AB Lindex voi saada palautuksena mainitun summan perusteella maksamansa verot eli noin 26 miljoonaa euroa tai osan niistä. Vaatimuksen verovaikutusta ei ole kirjattu tulosvaikutteisesti.

Stockmann käynnisti vuonna 2008 Smolenskajan tavaratalon vuokraisäntiä vastaan Moskovan kansainvälisessä välitystuomioistuimessa (ICAC) vahingonkorvausoikeudenkäynnit, joissa vaadittiin noin 75 miljoonan dollarin vahingonkorvauksia tavaratalon laittoman sulkemisen vuoksi. Välimiesoikeus ratkaisi 14.4.2009 antamillaan päätöksillä asian Stockmannin hyväksi, pienentäen tuomitun vahingonkorvauksen määrän noin 7 miljoonaan dollariin, ja määräsi vuokranantajat korvaamaan Stockmannin oikeudenkäyntikulut. Stockmann-konserni ei ole kirjannut vahingonkorvausta tulosvaikutteisesti. Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuuden aikaansaamiseksi se on vahvistettava Venäjän yleisessä tuomioistuimessa. Heinäkuussa 2009 vuokranantajat toimittivat Moskovan alioikeudelle kanteet, joissa vaaditaan oikeutta kumoamaan kansainvälisen välitystuomioistuimen asiassa tekemä päätös.

LOPPUVUODEN NÄKYMÄT

Globaalin talouden taantuma on jatkunut voimakkaana. Kulutuskysyntä on heikentynyt kaikilla Stockmannin markkina-alueilla, ja kysynnän kehityksen ennakointi on edelleen vaikeaa. Pohjoismaisilla markkinoilla on kuluttajien luottamuksessa tulevaisuuteen kuitenkin ollut havaittavissa myönteisiä merkkejä. Myynnin kehitys on neljännen vuosineljänneksen alussa ollut tammi-syyskuun laskevaa trendiä parempi.

Selvää on, että kaikkien Stockmannin markkina-alueiden taloudet supistuvat vuonna 2009, erityisen voimakkaasti Baltian maissa. Venäjän osalta kehitys on suurelta osin riippuvainen energian hinnasta. Välitön ruplan arvon heikentymispaine on vähentynyt. Myöskään Ruotsin kruunun arvon ei oleteta merkittävästi heikentyvän loppuvuoden aikana.

Tämänhetkisten arvioiden mukaan on mahdollista, että neljännen vuosineljänneksen aikana päästään edellisen vuoden myynnin tasolle ja että liikevoitto on parempi kuin edellisenä vuonna. Koko vuoden myynti ja liikevoitto tulevat jäämään pienemmiksi kuin vuonna 2008.

Stockmann jatkaa aikaisemmin käynnistettyjä sopeuttamistoimia parantaakseen toiminnan tehokkuutta ja valmistautuakseen pitkähköön hitaan kasvun kauteen. Rahoituskustannukset tulevat olemaan selvästi alhaisemmat kuin vuonna 2008. Tavoitteena on positiivinen kassavirta nettoinvestointien jälkeen.

LAATIMISPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Käytetyt laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat samat kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Stockmann-konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardin muutosta ja IFRS 8 Toimintasegmentit -standardia. Osavuosikatsauksessa esitetään IAS 1 - standardin muutoksen mukainen laaja tuloslaskelma. Konsernin osavuosikatsauksessa esittämät IFRS 8 -standardin mukaiset toimintasegmentit ovat samat kuin aikaisemmin esitetyt liiketoiminnalliset segmentit, joita on kuvattu konsernin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT

Aineettomat hyödykkeet109,7121,0112,1
Liikearvo686,8717,4646,5
Aineelliset hyödykkeet577,8550,4587,5
Pitkäaikaiset saamiset0,11,71,6
Myytävissä olevat sijoitukset5,06,66,6
Laskennallinen verosaaminen5,26,04,5
PITKÄAIKAISET VARAT1 384,71 403,11 358,8
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus260,2281,4220,3
Korolliset saamiset99,751,252,2
Korottomat saamiset95,4108,598,4
Rahavarat22,723,035,2
LYHYTAIKAISET VARAT478,0464,1406,2
VARAT1 862,71 867,31 765,0
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman807,9676,2689,1
osuus
Vähemmistöosuus-0,0-0,0-0,0
OMA PÄÄOMA807,9676,2689,1
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka65,356,578,1
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma780,9113,4755,7
Varaukset1,52,52,0
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA847,6172,3835,7
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma1,0793,720,0
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma206,1225,1220,1
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA207,21,018,8240,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT1 862,71 867,31 765,0
Tunnusluvut30.9.200930.9.2008 31.12.2008
Omavaraisuusaste, prosenttia43,436,239,0
Nettovelkaantumisaste, prosenttia94,0130,7107,4
Liiketoiminnan rahavirta/osake,euroa-0,130,662,90
Korollinen nettovelka, milj. euroa659,6832,9688,2
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 100071 09461 70361 703
kpl Osakkeiden lukumäärä,painotettu 62 459 57 693 58 609 keskiarvo, 1000 kpl Osakkeiden lukumäärä, painotettu 63 005 57 693 58 609 keskiarvo, laimennettu 1000 kpl Osakkeiden markkina-arvo, milj. euroa 1 304,6 1 063,2 611,6

RAHAVIRTALASKELMA, IFRS09/200909/200812/2008
Milj.EUR
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto/tappio15,119,239,1
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset43,347,261,4
Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja --0,3-4,0-3,5
tappiot (+)
Korkokulut ja muut rahoituskulut20,039,651,7
Korkotuotot-1,2-2,2-1,6
Tuloverot-9,76,932,7
Muut oikaisut-0,63,3-1,4
Käyttöpääoman muutokset:
Vaihto-omaisuuden lisäys(-) / vähennys(+)-35,6-39,824,0
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten7,472,175,6
lisäys (-) / vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen -28,0 -22,0 -12,7 lisäys (+) / vähennys (-)
Maksetut korot ja muut rahoituskulut-23,5-34,1-47,7
Saadut korot liiketoiminnasta1,60,60,8
Maksetut verot liiketoiminnasta3,2-48,6-48,3
Liiketoiminnan nettorahavirta-8,138,1170,1
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin-110,1-127,7-181,1
hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 27,5 5,0 6,1 luovutustulot
Ostetut tytäryhtiöosakkeet-18,9-18,9
Myydyt tytäryhtiöosakkeet5,60,00,0
Investoinnit muihin sijoituksiin-0,1
Luovutustulot muista sijoituksista1,80,30,0
Saadut osingot investoinneista0,20,10,1
Investointien nettorahavirta-75,0-141,3-193,7
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti138,0135,4135,2
Omien osakkeiden myynti5,1
Lyhytaikaisten lainojen nostot0,0161,220,0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut-19,3-50,1-33,3
Pitkäaikaisten lainojen nostot200,049,5152,2
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-216,2-129,7-157,3
Maksetut osingot-38,0-75,2-75,2
Rahoituksen nettorahavirta69,691,141,7
Rahavarojen muutos-13,5-12,118,1
Rahavarat tilikauden alussa35,233,233,2
Luotollinen shekkitili-0,7-14,6-14,6
Rahavarat tilikauden alussa34,518,618,6
Rahavarojen muutos-13,5-12,118,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus0,70,2-2,2
Rahavarat tilikauden lopussa22,723,035,2
Luotollinen shekkitili-1,0-16,2-0,7
Rahavarat tilikauden lopussa21,76,834,5

Tuloslaskelma, konserni, milj. 1-9/2009 1-9/2008 Muutos-% 1-12/2008 euroa LIIKEVAIHTO 1 172,2 1 337,4 -12 1 878,7

Liiketoiminnan muut tuotot0,34,0-934,2
Aineiden ja tarvikkeiden-618,3-698,2-11-971,7
käyttö Palkat ja työsuhde-etuuksista -236,6 -257,6 -8 -350,5 aiheutuneet kulut
Poistot ja arvonalentumiset-43,3-47,2-8-61,4
Liiketoiminnan muut kulut-250,0-275,0-9-377,4
LIIKEVOITTO24,363,5-62121,9
Rahoitustuotot ja -kulut-18,8-37,450-50,1
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA5,526,1-7971,7
Tuloverot9,7-6,9-32,7
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO15,119,2-2139,1
Muut laajan tuloksen erät1-09/20091-09/2008Muutos-%1-12/2008
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO15,119,239,1
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot ulkomaisista0,60,1-6,8
yksiköistä
Rahavirran suojaus-3,11,30,9
Muut laajan tuloksen erät,-2,51,5-5,9
netto KOKONAISTULOS 12,6 20,7 33,2 Kokonaistuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille12,620,733,2
Vähemmistöosakkaille-0,0-0,0-0,0
Tunnusluvut30.9.200930.9.2008Muutos-% 31.12.2008
Tulos/osake,0,240,33-270,67
osakeantikorjattu, euroa Tulos/osake, laimennettu, 0,24 0,33 -28 0,67 osakeantikorjattu, euroa Liikevoitto (tappio), 2,1 4,7 -56 6,5 prosenttia liikevaihdosta
Oma pääoma/osake, euroa11,3611,02311,24
Oman pääoman tuotto, liukuva4,711,1-586,1
12 kk, prosenttia Sijoitetun pääoman tuotto, 5,2 12,2 -57 8,3 liukuva 12 kk, prosenttia Henkilöstö keskimäärin 11 002 11 843 -7 11 964 kokoaikaiseksi muutettuna Investoinnit, miljoona euroa 105,0 126,0 -17 182,3

Segmenttitiedot, konserni, miljoona euroa Toimintasegmentit

Myynti1.1.-30.9.2009 1.1.-30.9.2008Muutos-% 1.1.-31.12.2008
Tavarataloryhmä717,2847,1-151 218,9
Lindex461,9496,9-7672,5
Hobby Hall114,1137,3-17191,0
Seppälä121,7131,1-7182,6
Jakamaton0,10,6-870,8
Konserni1 415,01 613,0-122 265,8
Liikevaihto1.1.-30.9.2009 1.1.-30.9.2008Muutos-% 1.1.-31.12.2008
Tavarataloryhmä602,8713,0-151,025,9
Lindex371,7399,2-7540,2
Hobby Hall95,2114,7-17159,6
Seppälä101,1109,1-7151,9
Jakamaton1,51,421,1
Konserni1 172,21 337,4-121 878,7
Liikevoitto1.1.-30.9.2009 1.1.-30.9.2008Muutos-% 1.1.-31.12.2008
Tavarataloryhmä-7,219,054,0
Lindex38,038,458,7
Hobby Hall-3,5-0,80,8
Seppälä3,110,414,6
Jakamaton-6,1-2,8-6,1
Eliminoinnit-0,8
Konserni24,363,5-62121,9
Investoinnit,1.1.-30.9.2009 1.1.-30.9.2008Muutos-% 1.1.-31.12.2008
brutto
Tavarataloryhmä82,898,2-16146,0
Lindex15,720,5-2425,2
Hobby Hall3,01,9593,1
Seppälä3,34,8-307,2
Jakamaton0,20,7-710,8
Konserni105,0126,0-17182,3
Varat1.1.-30.9.2009 1.1.-30.9.2008Muutos-% 1.1.-31.12.2008
Tavarataloryhmä713,5682,15704,0
Lindex875,2987,4-11806,0
Hobby Hall67,996,5-3090,4
Seppälä118,149,0141116,5
Jakamaton87,952,46848,1
Konserni1 862,61 867,301 765,0
Tietoa markkina-
alueista
Myynti1.1.-30.9.2009 1.1.-30.9.2008Muutos-% 1.1.-31.12.2008
Suomi 1)770,7852,3-101 224,8
Ruotsi ja Norja385,1426,1-10575,2
2) Baltia ja Tsekki 114,6 152,2 -25 211,7 1)
Venäjä 1)144,7182,3-21254,1
Konserni1 415,01 613,0-122 265,8
Suomi, %54,552,854,1
Ulkomaat, %45,547,245,9
Liikevaihto1.1.-30.9.2009 1.1.-30.9.2008Muutos-% 1.1.-31.12.2008
Suomi 1)644,0711,4-91 021,8
Ruotsi ja Norja308,5340,9-9460,2
2) Baltia ja Tsekki 96,0 129,4 -26 179,8 1)
Venäjä 1)123,7155,8-21217,0
Konserni1 172,21 337,4-121 878,7
Suomi, %54,953,254,4
Ulkomaat, %45,146,845,6
Liikevoitto1.1.-30.9.2009 1.1.-30.9.2008Muutos-% 1.1.-31.12.2008
Suomi 1)17,440,3-5771,1
Ruotsi ja Norja37,637,4057,3
2) Baltia ja Tsekki -5,3 6,7 10,7 1)
Venäjä 1)-25,4-21,021-17,3
Konserni24,363,5-62121,9
Suomi, %71,663,558,4
Ulkomaat, %28,436,541,6
1)
Tavarataloryhmä, Lindex, Hobby Hall, Seppälä 2) Lindex

Laskelma oman pääoman muutoksista,OsakeYlikurssiSuojaus
konserni milj. euroa 1 - 09 / 2008pääoma*rahastointrument
tien
rahasto**
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA112,2186,00,5
Oman pääoman muutokset
Osingonjako
Uusmerkintä11,2
Käytetyt osakeoptiot
Emissiovoitto
Transaktiomenot omasta pääomasta
Kokonaistulos yhteensä0,01,3
Muut muutokset
Laskennallisten verojen osuus kauden
muutoksista Muut muutokset OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 09 / 2008 123,4 186,0 1,8
Laskelma oman pääoman muutoksista,OsakeYlikurssiSuojaus
konserni, milj. euroa 1 - 09 / 2009pääoma*rahastointrument
tien
rahasto**
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA123,4186,11,4
Oman pääoman muutokset
Osingonjako
Uusmerkintä18,8
Käytetyt osakeoptiot
Emissiovoitto
Omien osakkeiden myynti
Transaktiomenot omasta pääomasta
Kokonaistulos yhteensä0,0-3,1
Muut muutokset
Laskennallisten verojen osuus kauden
muutoksista Muut muutokset OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 09 / 2009 142,2 186,1 -1,7 *Sisältää osakeannin. ** Laskennallisilla veroilla vähennettynä.

Laskelma oman pääoman muutoksista,SVOP-Muut Muuntoerot
konserni milj. euroa 1 - 09 / 2008rahastorahastot
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA0,044,10,0
Oman pääoman muutokset
Osingonjako
Uusmerkintä
Käytetyt osakeoptiot
Emissiovoitto126,2
Transaktiomenot omasta pääomasta-2,0
Kokonaistulos yhteensä0,00,1
Muut muutokset
Laskennallisten verojen osuus kauden
muutoksista Muut muutokset OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 09 / 2008 124,2 44,1 0,1
Laskelma oman pääoman muutoksista,SVOP-Muut Muuntoerot
konserni, milj. euroa 1 - 09 / 2009rahastorahastot
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA124,144,1-6,8
Oman pääoman muutokset
Osingonjako
Uusmerkintä
Käytetyt osakeoptiot
Emissiovoitto122,2
Omien osakkeiden myynti
Transaktiomenot omasta pääomasta-2,9
Kokonaistulos yhteensä0,00,6
Muut muutokset
Laskennallisten verojen osuus kauden
muutoksista Muut muutokset OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 09 / 2009 243,3 44,1 -6,2

Laskelma oman pääomanKertyneetYhteensäVähemYhteensä
muutoksista, konserni milj.voittovaratmistö
euroa 1 - 09 / 2008osuus
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA250,9593,80,0593,8
Oman pääoman muutokset
Osingonjako-75,2-75,2-75,2
Uusmerkintä11,211,2
Käytetyt osakeoptiot1,51,51,5
Emissiovoitto126,2126,2
Transaktiomenot omasta-2,0-2,0
pääomasta Kokonaistulos yhteensä 19,2 20,7 20,7 Muut muutokset Laskennallisten verojen osuus kauden muutoksista
Muut muutokset0,00,00,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 09 / 2008196,5676,20,0676,2
Laskelma oman pääomanKertyneetYhteensäVähemYhteensä
muutoksista, konserni, milj.voittovaratmistö
euroa 1 - 09 / 2009osuus
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA216,9689,10,0689,1
Oman pääoman muutokset
Osingonjako-38,0-38,0-38,0
Uusmerkintä18,818,8
Käytetyt osakeoptiot1,01,01,0
Emissiovoitto122,2122,2
Omien osakkeiden myynti5,15,15,1
Transaktiomenot omasta-2,9-2,9
pääomasta Kokonaistulos yhteensä 15,1 12,6 0,0 12,6 Muut muutokset Laskennallisten verojen osuus kauden muutoksista
Muut muutokset0,00,00,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 09 / 2009200,2807,9807,9

Vastuusitoumukset, 30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008 konserni, milj. euroa Kiinnitykset maa- 201,7 1,7 1,7 alueisiin ja rakennuksiin

Pantit1,00,21,0
Kiinteistöinvestointien30,829,2
arvonlisäveron tarkistusvastuu Yhteensä 233,5 1,9 31,9 Liiketilojen vuokrasopimukset, konserni, milj. euroa Sitovien liiketilojen vuokrasopimusten perusteella maksettavat minimivuokrat
Yhden vuoden kuluessa145,785,5143,2
Yli vuoden kuluessa581,4455,7478,9
Yhteensä727,0541,2622,1
Leasingsopimusten
maksut, konserni, milj. euroa
Yhden vuoden kuluessa7,31,31,1
Yli vuoden kuluessa19,71,10,9
Yhteensä27,02,42,0
Johdannaissopimukset,
konserni, milj. euroa Nimellisarvo
Valuuttajohdannaiset315,6224,4204,4
Sähköjohdannaiset3,53,02,5
Yhteensä319,1227,4206,9
Valuuttakurssit
Maa
VenäjäRUB43,980036,409541,2830
ViroEEK15,646615,646615,6466
LatviaLVL0,70790,70860,7083
LiettuaLTL3,45283,45283,4528
NorjaNOK8,46008,33309,7500
RuotsiSEK10,23209,794310,8700

Tuloslaskelma

vuosineljänneksittäin,Q3Q2Q1Q4
konserni, milj. euroa2009200920092008
Liikevaihto389,3429,7353,2541,3
Liiketoiminnan muut0,00,30,1
tuotot Aineiden ja -201,0 -220,1 -197,2 -273,5 tarvikkeiden käyttö Palkat ja muut -74,3 -82,6 -79,7 -92,9 työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut Poistot ja -14,0 -14,7 -14,6 -14,2 arvonalentumiset Liiketoiminnan muut -82,3 -84,0 -83,7 -102,4 kulut
Liikevoitto (-tappio)17,728,6-22,058,4
Rahoitustuotot ja --8,8-5,1-4,8-12,7
kulut Voitto (tappio) ennen 8,9 23,5 -26,9 45,7 veroja
Tuloverot8,0-1,43,1-25,8
Tilikauden voitto16,922,0-23,819,9
(tappio) Tulos/osake, euroa
Perus0,270,36-0,390,34
Laimennettu0,270,36-0,390,34
Q3Q2Q1Q4
Myynti milj. euroa2009200920092008
Tavarataloryhmä225,7267,0224,5371,8
Lindex169,7169,6122,6175,6
Hobby Hall30,940,243,153,7
Seppälä44,142,934,751,5
Jakamaton0,00,00,00,2
Konserni470,5519,7424,8652,8
Liikevaihto, milj.
euroa
Tavarataloryhmä189,8224,0189,0312,9
Lindex136,5136,598,6141,0
Hobby Hall25,833,535,944,9
Seppälä36,735,628,842,8
Jakamaton0,60,10,8-0,3
Konserni389,3429,7353,2541,3
Liikevoitto (-tappio),
milj. euroa
Tavarataloryhmä-1,99,2-14,534,9
Lindex18,119,70,220,3
Hobby Hall-0,9-0,8-1,71,6
Seppälä2,93,0-2,84,2
Jakamaton-1,2-3,2-1,8-3,3
Eliminoinnit0,70,6-1,40,8
Konserni17,728,6-22,058,4
Osavuosikatsaus on
tilintarkastamaton.

Tuloslaskelma

vuosineljänneksittäin,Q3Q2Q1Q4
konserni, milj. euroa2008200820082007
Liikevaihto440,8483,3413,4483,9
Liiketoiminnan muut0,3-0,13,80,0
tuotot Aineiden ja -224,7 -242,6 -231,0 -255,8 tarvikkeiden käyttö Palkat ja muut -82,3 -90,2 -85,1 -73,2 työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut Poistot ja -13,2 -18,7 -15,2 -10,5 arvonalentumiset Liiketoiminnan muut -86,2 -100,3 -88,5 -73,7 kulut
Liikevoitto (-tappio)34,631,4-2,570,8
Rahoitustuotot ja --12,8-13,3-11,3-4,3
kulut Voitto (tappio) ennen 21,8 18,1 -13,8 66,5 veroja
Tuloverot-6,2-2,92,2-17,9
Tilikauden voitto15,615,2-11,648,6
(tappio) Tulos/osake, euroa
Perus0,270,27-0,210,87
Laimennettu0,270,27-0,210,87
Q3Q2Q1Q4
Myynti milj. euroa2008200820082007
Tavarataloryhmä264,8306,4275,9400,4
Lindex174,9183,8138,368,1
Hobby Hall41,648,347,458,9
Seppälä50,145,235,751,2
Jakamaton0,20,20,20,2
Konserni531,5583,9497,5578,8
Liikevaihto, milj.
euroa
Tavarataloryhmä223,1257,3232,7336,9
Lindex140,6147,6111,054,7
Hobby Hall34,740,439,749,2
Seppälä41,737,629,742,5
Jakamaton0,60,40,40,7
Konserni440,7483,3413,4483,9
Liikevoitto (-tappio),
milj. euroa
Tavarataloryhmä13,54,11,546,9
Lindex15,723,8-1,215,0
Hobby Hall0,70,7-2,12,7
Seppälä5,95,1-0,68,6
Jakamaton-0,7-2,20,2-2,4
Eliminoinnit-0,50,0-0,30,0
Konserni34,631,4-2,570,8
Osavuosikatsaus on
tilintarkastamaton.

1. VARAT

milj.euroa30/09/200930.9.200831/12/2008
Hankintameno 1.1.945,3813,8813,8
Muuntoero +/-11,7-6,1-21,0
Lisäykset 1.1.-31.12.105,0124,9181,6
Vähennykset 1.1.-31.12.-115,9-6,8-29,0
Hankintameno 31.12.946,1925,7945,4
Kertyneet poistot 1.1.-245,7212,5212,5
Muuntoero +/--2,9-0,8-2,6
Vähennysten poistot33,3-4,5-25,5
Tilikauden poisto-43,347,261,4
Kertyneet poistot 31.12.-258,7254,3245,7
Kirjanpitoarvo 1.1.699,6601,3601,3
Kirjanpitoarvo 31.12.687,5671,4699,6
Konsernin liikearvo
milj.euroa30.09.200930.9.200831.12.2008
Hankintameno 1.1.646,5720,0720,0
Muuntoero +/-40,3-25,9-94,6
Lisäykset 1.1.-31.12.23,323,8
Muuntoero +/--2,8
Hankintameno 31.12.686,8717,4646,5
Kirjanpitoarvo 1.1.646,5720,0720,0
Kirjanpitoarvo 31.12.686,8717,4646,5
Varat yhteensä1 374,31 388,81 346,1

Tunnuslukujen määritelmät:

Omavaraisuusaste = 100 x (taseen oma pääoma + vähemmistöosuus) / (taseen loppusumma - saadut ennakot)

Nettovelkaantumisaste = 100 x korolliset nettorahoitusvelat / oma pääoma yhteensä

Korollinen nettovelka = korollinen vieras pääoma - rahavarat - korolliset saamiset

Osakkeiden markkina-arvo = osakkeiden lukumäärä kerrottuna tilinpäätöspäivän pörssikurssilla osakelajeittain

Tulos/osake, osakeantikorjattu = (voitto ennen veroja - vähemmistöosuus - tuloverot) / osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x kauden voitto (12 kk) / (oma pääoma + vähemmistöosuus (keskimäärin 12 kk:n aikana)) Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x (voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut (12 kk)) / sijoitettu pääoma (keskimäärin 12 kk:n aikana)

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU NASDAQ OMX Keskeiset tiedotusvälineet

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus tänään 23.10.2009 klo 9.00, World Trade Center, Marskin sali, Aleksanterinkatu 17, Helsinki.

Takaisin listaukseen