OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2003

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 24.4.2003, klo 11.30

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2003

Stockmann-konsernin myynti kasvoi 7,5 prosenttia ja oli 381,4 Me (355,1 Me vuonna 2002). Voitto ennen satunnaisia eriä parani 11,1 Me ja oli 12,5 Me (1,4 Me). Varsinaisen liiketoiminnan tulos oli edellisen vuoden tasolla. Liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat 11,1 Me vertailukaudesta. Vuoden 2003 tulosarvio on muuttumaton. Stockmann on tehnyt sopimukset kahden uuden tavaratalon avaamisesta Moskovaan.

Myynti ja tulos

Stockmann-konsernin myynti oli vuoden 2003 ensimmäisellä neljänneksellä 381,4 miljoonaa euroa eli 26,3 miljoonaa euroa ja 7,5 prosenttia suurempi kuin vertailukauden myynti. Liikevaihto oli 318,7 miljoonaa euroa ja 7,1 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella.

Konsernin liiketoiminnan myyntikate kasvoi 3,1 miljoonalla eurolla ja oli 93,2 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan suhteellinen myyntikate heikkeni kuitenkin ja oli 29,2 prosenttia (30,3 prosenttia). Suhteellisen myyntikatteen heikkenemiseen vaikutti lähinnä autoryhmän myynnin voimakas kasvu. Toiminnan kustannukset kasvoivat 3,1 miljoonaa euroa. Poistot pienenivät 0,1 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut tuotot, 12,8 miljoonaa euroa, muodostuivat Espoon Tapiolan tavaratalokiinteistön myyntivoitosta. Vertailukaudella liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,7 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 11,2 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja oli 10,5 miljoonaa euroa.

Likvidien varojen kasvusta huolimatta nettorahoitustuotot olivat alhaisen korkotason vuoksi edellisen vuoden tasolla.

Voitto ennen satunnaisia eriä oli 12,5 miljoonaa euroa eli 11,1 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Varsinaisen liiketoiminnan tulos ennen satunnaisia eriä oli edellisen vuoden tasolla eli -0,3 miljoonaa euroa. Välittömät verot olivat 3,6 miljoonaa euroa eli 3,2 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Katsauskauden voitto oli 8,9 miljoonaa euroa ja vuotta aiemmin 1,0 miljoonaa euroa.

Tulos osaketta kohden oli 0,17 euroa (0,02 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 9,49 euroa (9,86 euroa).

Myynti ja tuloskehitys ryhmittäin

Tavarataloryhmän myynti kasvoi yhden prosentin 184,0 miljoonaan euroon. Maailmantilanteen ja -talouden yleinen epävarmuus heijastui jossain määrin kotimaan tavaratalojen myynnin kehitykseen, minkä lisäksi Helsingin keskustaan tulevaa asiakasliikennettä haittasivat Kampin rakennustyöt. Dollarimääräinen myynti Venäjällä kasvoi noin 20 prosenttia, mutta tavaratalojen hinnoitteluvaluuttana käytetyn Yhdysvaltain dollarin heikkenemisen vuoksi vertailukelpoinen euromääräinen myynti oli edellisen vuoden tasolla. Ulkomaantoimintojen osuus ryhmän myynnistä oli 15 prosenttia (15 prosenttia). Tavarataloryhmän liiketulos pieneni 0,7 miljoonaa euroa ja oli -1,8 miljoonaa euroa (-1,1 miljoonaa euroa). Tuloksen heikkeneminen johtui osaksi jo avattujen ja myöhemmin vuoden aikana avattavien Stockmann Beauty- ja Zara-myymälöiden sekä Riian tavaratalon ennen avausta syntyvistä kustannuksista.

Autokauppa kasvoi Suomessa alkuvuonna poikkeuksellisen voimakkaasti autoveron alentamisen seurauksena. Autoryhmän myynti kasvoi peräti 25 prosenttia ja oli 113,2 miljoonaa euroa. Uusien autojen kappalemääräinen myynti kasvoi 41 prosenttia ja käytettyjen autojen 22 prosenttia vertailukaudesta. Stockmannin markkinaosuus pääkaupunkiseudun autokaupassa kasvoi selvästi. Uusien autojen tilauskanta on edelleen merkittävästi edellisen vuoden tasoa korkeampi. Ryhmän liikevoitto kasvoi 0,7 miljoonaa euroa ja oli 1,7 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa).

Hobby Hall -ryhmän myynti kasvoi yhden prosentin ja oli 57,8 miljoonaa euroa. Ryhmän liiketulos oli edellisen vuoden tasolla eli -0,7 miljoonaa euroa, johon sisältyvät uusien markkinoiden avaamisesta Liettuassa aiheutuneet kustannukset. Vuoden 2002 lopulla käynnistetyt säästötoimenpiteet alkavat vaikuttaa täysimääräisesti toisen vuosineljänneksen aikana.

Seppälä-ryhmän myynti kasvoi 2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 26,2 miljoonaa euroa. Seppälän liiketulos parani ja oli -1,9 miljoonaa euroa (-2,0 miljoonaa euroa).

Rahoitus ja sitoutunut pääoma

Likvidit varat olivat 59,6 miljoonaa euroa, kun ne vuoden 2002 lopussa olivat 70,5 miljoonaa euroa.

Lainoja lyhennettiin alkuvuoden aikana 1,0 miljoonalla eurolla. Uutta pitkäaikaista lainaa ei nostettu. Pitkäaikaisten lainojen määrä oli maaliskuun lopussa 35,0 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste aleni vertailukauden 68,9 prosentista 63,5 prosenttiin. Alentuminen johtui pääosin osingon täsmäytyspäivän ajoittumisesta vuoden ensimmäiselle neljännekselle. Vuoden 2002 lopussa omavaraisuusaste oli 69,7 prosenttia.

Pääomien vapauttamiseen tähtäävän strategiansa mukaisesti Stockmann myi Espoon Tapiolan tavaratalokiinteistönsä hollantilaisen kiinteistösijoitusyhtiön Wereldhave N.V:n täysin omistamalle konserniyhtiölle runsaan 36 miljoonan euron kauppahinnalla. Samalla Stockmann vuokrasi myydyn kiinteistön uudelta omistajalta Tapiolan tavaratalon käyttöön pitkäaikaisin vuokrasopimuksin. Tapiolan tavaratalo on jo aikaisemmin toiminut ns. kodin tavaratalon osalta vuokratiloissa, joiden vuokranantajana toimii Oy Etola Ab. Tämä vuokrasuhde, jonka pituus on sama kuin nyt myydystä kiinteistöstä solmittu vuokrasopimus, jatkuu ennallaan.

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti viimeisten 12 kuukauden ajalta kasvoi tuloksen kasvun myötä ja oli 15,2 prosenttia (9,5 prosenttia). Konsernin sitoutunut pääoma pieneni vuoden aikana toteutettujen kiinteistömyyntien seurauksena ja oli katsauskauden lopulla 538,5 miljoonaa euroa (576,8 miljoonaa euroa).

Kokonaisvastuusitoumukset pienenivät vuoden 2002 lopusta 1,9 miljoonalla eurolla ja olivat 66,5 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 6,0 miljoonaa euroa (7,4 miljoonaa euroa).

Tavarataloryhmän investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. Ryhmän merkittävin investointikohde on edelleen Riian tavaratalo. Vuoden 2003 aikana kohteeseen sitoutuu noin 19,0 miljoonaa euroa, ja Stockmannin kokonaisinvestointi tulee olemaan noin 24,0 miljoonaa euroa. Tavaratalo avataan suunnitelmien mukaisesti syksyllä. Moskovan ensimmäinen Zara-myymälä avattiin helmikuun lopussa Mega- kauppakeskuksessa. Sen toiminta on käynnistynyt erittäin hyvin. Toinen Suomen uusista Zara-myymälöistä avattiin Helsingin Itäkeskuksessa huhtikuun 15. päivänä, ja toinen avataan Turun Hansa-korttelissa huhtikuun lopussa. Uusin Stockmann Beauty -kosmetiikkaketjun myymälä avattiin kauppakeskus Forumissa Helsingissä huhtikuun 16. päivänä. Seuraava Stockmann Beauty -myymälä avataan Tampereen Koskikeskuksessa toukokuussa.

Hobby Hall -ryhmän investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 0,2 miljoonaa euroa. Ne kohdistuivat tietojärjestelmien kehittämiseen sekä postimyynnin käynnistämiseen Liettuassa. Myynti Liettuassa on lähtenyt käyntiin suunnitelmien mukaisesti.

Katsauskauden kiinteistöinvestoinnit olivat 1,6 miljoonaa euroa, josta 0,9 miljoonaa euroa kohdistui Riian tavarataloon.

Muut investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 0,8 miljoonaa euroa.

Ajankohtaiset hankkeet

Stockmannilla on esisopimus myyntipinta-alaltaan noin 11 000 neliömetrin tavaratalon avaamisesta vuokratiloissa kauppakeskus Jumbon uudisosassa Vantaalla. Suunnitelmien mukaan tavaratalo valmistuu vuonna 2005. Samoin Stockmannilla on esisopimus pinta-alaltaan noin 8 000 neliömetrin tavaratalon avaamisesta vuokratiloissa Pietarin keskustassa vuonna 2005.

Helsingissä on vireillä mittava keskustatavaratalon laajennus- ja muutossuunnitelma. Suunnitelman mukaan tavaratalon kaupallisia tiloja laajennetaan noin 10 000 neliömetrillä muuttamalla tiloja kaupalliseen käyttöön ja rakentamalla uutta tilaa. Tämän lisäksi tavaratalolle rakennetaan täysin uudet tavarankäsittely- ja huoltotilat sekä yhteydet uusiin asiakaspaikoitustiloihin. Laajennuksen jälkeen Helsingin tavaratalon myyntipinta-ala on noin 50 000 neliömetriä. Hankkeen kustannusarvio on kokonaisuudessaan noin 90 miljoonaa euroa. Töiden on alustavan arvion mukaan tarkoitus valmistua vuonna 2007. Hankkeen toteutuminen edellyttää asemakaavan muutosta, joka on pantu vireille.

Stockmann ja IKEA:n venäläinen tytäryhtiö LLC IKEA MOS ovat tehneet vuokrasopimuksen Etelä-Moskovassa sijaitsevaan kauppakeskus Megaan sijoittuvasta myyntipinta-alaltaan noin 10 000 neliömetrin suuruisesta Stockmann-tavaratalosta. Tämä tavaratalo avautuu yleisölle keväällä 2004. Mega on IKEA:n perustama pinta-alaltaan 195 000 neliömetrin suuruinen kauppakeskus, jossa on toiminut helmikuusta alkaen mm. Zaran ensimmäinen Venäjän myymälä.

IKEA on lisäksi tekemässä kesän aikana päätöstä toisen vastaavan, pinta- alaltaan noin 200 000 neliömetrin suuruisen kauppakeskuksen perustamisesta Moskovan pohjoisosaan. IKEA ja Stockmann ovat solmineet esisopimuksen myyntipinta-alaltaan niinikään noin 10 000 neliömetrin suuruisen Stockmann- tavaratalon perustamisesta vuokratiloihin myös tähän kauppakeskukseen, joka on tarkoitus avata yleisölle vuoden 2004 lopussa. Tämä olisi Stockmannin kolmas täysimittainen tavaratalo Moskovassa. Kummankin uuden tavaratalon vuositason myynniksi on arvioitu noin 50 miljoonaa euroa. Stockmannin investoinnit kumpaankin kohteeseen tulevat olemaan noin 20 miljoonaa euroa.

Seppälä avaa syksyllä 2003 ensimmäiset Latvian myymälänsä, joista yksi tulee toimimaan Stockmannin tavaratalokiinteistössä.

Yhtiökokous

Maaliskuun 25. päivänä pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkona vuodelta 2002 maksetaan 0,70 euroa osakkeelta sekä yhtiön 140- vuotisjuhlan kunniaksi lisäosinko 0,20 euroa osakkeelta eli yhteensä 0,90 euroa osakkeelta.

Hallituksen jäsenistä olivat erovuorossa toimitusjohtaja Lasse Koivu, professori Eva Liljeblom ja ministeri Christoffer Taxell. Kaikki valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.

Järjestäytymiskokouksessaan 25.3.2003 hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen toimitusjohtaja Lasse Koivun ja varapuheenjohtajakseen toimitusjohtaja Erkki Etolan.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT-tilintarkastaja Wilhelm Holmberg uudelleen sekä uutena KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom. Varatilintarkastajana jatkaa KPMG Wideri Oy Ab.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiön osakekannan markkina-arvo maaliskuun lopussa oli 705,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2002 lopussa osakekannan markkina-arvo oli 710,1 miljoonaa euroa.

Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät katsauskaudella sekä HEX- yleisindeksiä että HEX-portfolioindeksiä paremmin. Maaliskuun lopussa A- osakkeen kurssi oli 13,75 euroa, kun se vuoden 2002 lopussa oli 13,84 euroa, ja B-osakkeen 13,70 euroa, kun se vuoden 2002 lopussa oli 13,80 euroa.

Stockmannin omistuksessa oli maaliskuun 2003 lopussa edelleen 163 000 omaa A-osaketta ja 250 000 omaa B-osaketta. Näiden osakkeiden nimellisarvo on yhteensä 826 000 euroa, ja ne edustavat 0,8 prosenttia kaikista osakkeista sekä 0,7 prosenttia kaikista äänistä. Niiden hankintahinta oli yhteensä 6,2 miljoonaa euroa.

Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirja- tai optiolainan ottamiseen eikä omien osakkeiden ostamiseen.

Henkilömäärä

Katsauskaudella konsernin henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 8 190, mikä on 199 henkilöä enemmän kuin vertailukaudella. Henkilömäärän kasvu johtuu pääosin tavarataloryhmän uusista Zara- ja Stockmann Beauty -myymälöistä. Kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 91 henkilöllä ja oli 6 626 henkilöä.

Ulkomailla työskenteli maaliskuun 2003 lopussa 1 434 henkilöä. Edellisen vuoden maaliskuun lopussa ulkomailla työskenteli 1 225 henkilöä.

Loppuvuoden näkymät

Vähittäiskaupan myynnin ilman autokauppaa arvioidaan epävarmasta taloustilanteesta huolimatta edelleen kasvavan Suomessa. Uusien henkilöautojen kappalemääräisen myynnin odotetaan kasvavan merkittävästi. Venäjän ja Baltian maiden talouksien odotetaan edelleen kasvavan Suomea nopeammin. Stockmann-konsernin myynnin arvioidaan olevan markkinoiden kasvua parempi. Vuoden 2003 myynnin arvioidaan olevan runsaat 1,7 miljardia euroa.

Konsernin toisen vuosineljänneksen tuloksen arvioidaan jäävän pienemmäksi kuin edellisenä vuonna, koska vuoden 2002 toisen neljänneksen tulokseen sisältyi 7,1 miljoonaa euroa liiketoiminnan muita tuottoja. Vuosikertomuksessa esitetty vuoden 2003 tulosarvio on muuttumaton. Arvio on, että vuoden 2003 voitto ennen satunnaisia eriä on parempi kuin vuonna 2002.

Helsingissä 24. huhtikuuta 2003

STOCKMANN Oyj Abp

Tuloslaskelma, konserni, Me

1-3/03 1-3/02 Muutos % 1-12/02

Liikevaihto318,7297,671 315,3
Liiketoiminnan muut tuotot12,81,76518,8
Materiaalit ja palvelut225,5207,59876,4
Henkilöstökulut46,043,75184,9
Poistot7,17,2-128,9
Liiketoiminnan muut kulut42,441,62172,0
Liikevoitto10,5-0,761,9
Rahoitustuotot ja -kulut2,02,006,7
Voitto ennen satunnaisia eriä12,51,482368,6
Satunnaiset erät0,00,00,0
Voitto ennen veroja12,51,482368,6
Välittömät verot3,60,482618,9
(tulosta vastaavat)
Vähemmistön osuus0,00,00,0
Kauden voitto8,91,082649,7
Tulos/osake, e0,170,028220,97
Tulos/osake, laimennettu e0,170,028030,97
Oma pääoma/osake e9,499,86-410,21
Oman pääoman tuotto,11,66,99,6
liukuva 12 kk, % Sijoitetun pääoman tuotto, 15,2 9,5 12,6 liukuva 12 kk, % Henkilöstö keskimäärin 6 626 6 535 1 6 752 kokoaikaiseksi muutettuna

Myynti liiketoimintaryhmittäin, Me

1-3/03 1-3/02 Muutos % 1-12/02

Tavarataloryhmä184,0181,71811,1
Autoryhmä113,290,525398,9
Hobby Hall -ryhmä57,857,11237,1
Seppälä-ryhmä26,225,72132,7
Kiinteistöt5,26,4-1923,9
Eliminoinnit-5,0-6,3-21,3
Konserni381,4355,171 582,3
Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin, Me

1-3/03 1-3/02 Muutos % 1-12/02

Tavarataloryhmä155,4153,81679,3
Autoryhmä93,174,625328,3
Hobby Hall -ryhmä48,347,81198,1
Seppälä-ryhmä21,621,12109,2
Kiinteistöt5,76,3-924,2
Eliminoinnit-5,4-6,0-23,7
Konserni318,7297,671 315,3
Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin, Me

1-3/03 1-3/02 Muutos % 1-12/02

Tavarataloryhmä-1,8-1,16139,7
Autoryhmä1,71,0655,4
Hobby Hall -ryhmä-0,7-0,7-10,5
Seppälä-ryhmä-1,9-2,0-810,4
Kiinteistöt4,24,5-616,4
Liiketoiminnan muut tuotot12,81,76518,8
Eliminoinnit-3,9-4,0-19,3
Konserni10,5-0,761,9
Investoinnit liiketomintaryhmittäin, brutto, Me

1-3/03 1-3/02 Muutos % 1-12/02

Tavarataloryhmä3,43,5-310,1
Autoryhmä0,60,17980,6
Autoryhmän leasing-omaisuus-0,3-0,258-0,8
Hobby Hall -ryhmä0,20,7-653,2
Seppälä-ryhmä0,20,12670,6
Kiinteistöt1,63,1-5010,9
Muut0,30,11031,2
Konserni6,07,4-1925,8
Kassavirtalaskelma, konserni, Me

1-3/03 1-3/02 1-12/02

Liiketoiminnan rahavirta-3,91,570,2
Investointien rahavirta-4,8-4,323,5
Rahoituksen rahavirta
   Maksetut osingot0,00,0-30,6
   Pitkäaikaisten lainojen muutos-1,0-0,1-7,9
   Lyhytaikaisten lainojen muutos-1,2-3,0-10,3
Rahoituksen rahavirta yhteensä-2,2-3,1-48,9
Rahavarojen muutos-10,9-5,944,8
Rahavarat kauden alussa70,525,625,6
Rahavarat kauden lopussa59,619,770,5
Tase, konserni, Me

31.3.03 31.3.02 31.12.02 Pysyvät vastaavat

   Aineettomat hyödykkeet36,138,036,3
   Aineelliset hyödykkeet212,0265,9236,4
   Sijoitukset28,740,528,7
Vaihtuvat vastaavat
   Vaihto-omaisuus222,2197,5188,9
   Saamiset210,3174,6191,8
   Likvidit varat59,619,770,5
Vastaavaa768,7736,1752,7
Oma pääoma487,9506,8524,8
Vähemmistöosuus0,00,20,0
Pakolliset varaukset1,4
Laskennallinen verovelka23,325,923,3
Pitkäaikainen vieras pääoma35,043,635,8
Lyhytaikainen vieras pääoma
   Korollinen15,724,916,9
   Koroton206,9133,4151,9
Vastattavaa768,7736,1752,7
Omavaraisuusaste, %63,568,969,7
Velkaantumisaste (Gearing), %-1,89,6-3,4
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e-0,080,031,38
Korollinen nettovelka, Me-120,6-27,8-128,1
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa,51 38451 38351 384
1000 kpl Osakkeiden lukumäärä, 50 971 50 970 50 971 painotettu keskiarvo, 1000 kpl

Vastuusitoumukset, konserni, Me

31.3.03 31.3.02 31.12.02

Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin3,43,43,4
Pantit0,10,10,1
Takaukset0,5
Muut vastuut63,062,564,9
Yhteensä66,566,568,4
Johdannaissopimukset, konserni, Me

31.3.03 31.3.02 31.12.02 Nimellisarvot

Valuuttajohdannaissopimukset9,927,411,4
Korkojohdannaissopimukset70,070,080,0
Markkina-arvot
Valuuttajohdannaissopimukset0,0-0,50,0
Korkojohdannaissopimukset-1,30,0-0,8
Johdannaissopimukset kohdistuvat tulevien liiketominnan kassavirtojen suojaukseen.

Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, konserni, Me

Q1/03 Q4/02 Q3/02 Q2/02

Liikevaihto318,7391,8306,7319,2
Liiketoiminnan muut tuotot12,80,00,07,1
Materiaalit ja palvelut225,5249,2207,6212,1
Henkilöstökulut46,055,140,745,4
Poistot7,17,37,17,3
Liiketoiminnan muut kulut42,447,641,541,3
Liikevoitto10,532,79,720,2
Rahoitustuotot ja -kulut2,02,21,51,0
Voitto ennen satunnaisia eriä12,534,811,221,2
Satunnaiset erät0,00,00,00,0
Voitto ennen veroja12,534,811,221,2
Välittömät verot3,69,13,36,1
(tulosta vastaavat)
Vähemmistön osuus0,00,00,00,0
Kauden voitto8,925,77,915,0
Tulos/osake, euro0,170,490,160,30
Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, konserni, Me

Q1/02 Q4/01 Q3/01 Q2/01

Liikevaihto297,6371,6290,6319,1
Liiketoiminnan muut tuotot1,70,40,20,0
Materiaalit ja palvelut207,5235,1198,5219,0
Henkilöstökulut43,753,040,143,7
Poistot7,27,67,07,1
Liiketoiminnan muut kulut41,647,937,339,7
Liikevoitto-0,728,48,09,7
Rahoitustuotot ja -kulut2,02,20,41,5
Voitto ennen satunnaisia eriä1,430,68,411,2
Satunnaiset erät0,00,00,00,0
Voitto ennen veroja1,430,68,411,2
Välittömät verot0,410,42,43,2
(tulosta vastaavat)
Vähemmistön osuus0,00,00,00,0
Kauden voitto1,020,26,07,9
Tulos/osake, euro0,020,400,120,16
Myynti liiketoimintaryhmittäin, Me

Q1/03 Q4/02 Q3/02 Q2/02

Tavarataloryhmä184,0258,0183,4188,1
Autoryhmä113,2103,498,5106,4
Hobby Hall -ryhmä57,870,253,556,2
Seppälä-ryhmä26,239,933,333,8
Kiinteistöt5,24,76,06,8
Eliminoinnit-5,0-3,4-5,4-6,2
Konserni381,4472,7369,3385,2
Myynti liiketoimintaryhmittäin, Me

Q1/02 Q4/01 Q3/01 Q2/01

Tavarataloryhmä181,7241,2173,0174,5
Autoryhmä90,592,893,2119,6
Hobby Hall ryhmä57,166,950,256,7
Seppälä-ryhmä25,740,833,634,0
Kiinteistöt6,45,96,06,1
Eliminoinnit-6,3-5,8-5,8-6,3
Konserni355,1441,9350,2384,8
Liikevaihto liiketomintaryhmittäin, Me

Q1/03 Q4/02 Q3/02 Q2/02

Tavarataloryhmä155,4214,7153,7157,1
Autoryhmä93,185,181,287,4
Hobby Hall -ryhmä48,358,744,746,9
Seppälä-ryhmä21,632,827,427,8
Kiinteistöt5,75,16,36,6
Eliminoinnit-5,4-4,6-6,6-6,4
Konserni318,7391,8306,7319,2
Liikevaihto liiketomintaryhmittäin, Me

Q1/02 Q4/01 Q3/01 Q2/01

Tavarataloryhmä153,8201,7144,9145,3
Autoryhmä74,676,376,898,8
Hobby Hall -ryhmä47,859,241,647,1
Seppälä-ryhmä21,133,527,627,9
Kiinteistöt6,36,15,96,1
Eliminoinnit-6,0-5,1-6,2-6,2
Konserni297,6371,6290,6319,1
Liikevoitto liiketomintaryhmittäin, Me

Q1/03 Q4/02 Q3/02 Q2/02

Tavarataloryhmä-1,827,76,07,2
Autoryhmä1,71,01,91,4
Hobby Hall -ryhmä-0,71,0-0,70,9
Seppälä-ryhmä-1,96,02,04,4
Kiinteistöt4,23,64,04,4
Liiketoiminnan muut tuotot12,80,00,07,1
Eliminoinnit-3,9-6,6-3,6-5,2
Konserni10,532,79,720,2
Liikevoitto liiketomintaryhmittäin, Me

Q1/02 Q4/01 Q3/01 Q2/01

Tavarataloryhmä-1,121,84,78,1
Autoryhmä1,00,11,30,9
Hobby Hall -ryhmä-0,76,70,3-1,4
Seppälä-ryhmä-2,03,61,02,1
Kiinteistöt4,53,83,74,4
Liiketoiminnan muut tuotot1,70,40,20,0
Eliminoinnit-4,0-8,0-3,4-4,4
Konserni-0,728,48,09,7

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Helsingissä, 24. huhtikuuta 2003

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus tänään 24.4.2003 kello 14.00, World Trade Center, Marskin sali, Aleksanterinkatu 17, Helsinki.

Takaisin listaukseen