ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 10. PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOIKEUDEN MUUTTUMISESTA

STOCKMANN Oyj Abp Suurimmat osakkeenomistajat -tiedote 14.8.2009 klo 18.45

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 10. PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOIKEUDEN MUUTTUMISESTA

Tänään toteutetun sopimusjärjestelyn sekä Stockmann Oyj Abp:n ("Stockmann" tai "Yhtiö")saaman ilmoituksen perusteella Stockmann ilmoittaa, että Hartwall Capital Oy:n tytäryhtiön HTT Holding Oy Ab:n ("HTT Holding") omistusosuus nousee yli 1/20 (5%)sekä, mahdollinen tuleva omistus yli 1/10 (10%) liputusrajan. Muutos aiheutuu järjestelystä, josta Stockmann tiedotti aiemmin tänään.

A. Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot: Stockmann Oyj Abp, Y-tunnus 0114162-2

B. Ilmoituksen peruste: Stockmannin hallitus suuntasi tänään yhtiökokouksen 18.3.2008 antaman valtuutuksen perusteella HTT Holdingille osakeannin, jossa laskettiin liikkeeseen 2.433.537 uutta A-sarjan ja 3.215.293 uutta B-sarjan osaketta ("Suunnattu anti"). Uudet osakkeet edustavat noin 8,39 prosenttia Yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä Suunnatun annin jälkeen. Suunnatun annin seurauksena HTT Holdingin omistusosuus ylittää 1/20 (5%) Stockmann Oyj Abp:n kaikista osakkeista ja äänistä. Hartwall Capital Oy omistaa ennen tämänpäiväistä järjestelyä 336.000 Yhtiön B-sarjan osaketta. Hartwall Capital Oy ei ole osapuoli tänään tiedotetussa järjestelyssä.

C. Ilmoitusvelvollisen täydellinen nimi: HTT Holding Oy Ab, Y-tunnus 2279939-4 Hartwall Capital Oy (Y-tunnus 0711984-8, konsernin emoyhtiö)

D. Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona liputusraja ylitettiin: 14.8.2009

E. Liputusraja, joka on ylitetty: Ylitetty 1/20 (5%)sekä, mahdollinen tuleva omistus yli 1/10 (10%)

F. Ilmoitettavat tiedot: Tarkka osuus Stockmann Oyj Abp:n osakepääomasta ja äänimäärästä

Omistusosuus Suunnatun annin jälkeen

OsakkeidenÄänioikeuksienOsuusOsuus
määrämäärä, A+Bosakepääomasta,äänioikeuksi
A+Bprosenttiasta,
prosenttia
*Hartwall0+336.0000+336.0000,500,10
Capital Oy
HTT Holding2.433.53724.335.3708,398,39
Oy+3.215.293+3.215.293
Yhteensä5.984.83027.886.6638,898,49
Suunnatun annin rekisteröinnin jälkeen yhtiön osakemäärä on yhteensä 67.352.166 osaketta (29.015.586 A-sarjan osaketta ja 38.336.580 B-sarjan osaketta).

G. Lisätiedot: Lisäksi HTT Holding on sitoutunut merkitsemään tänään aiemmin tiedotetussa Merkintäetuoikeusannissa mahdollisesti merkitsemättä jäävät Tarjottavat osakkeet, pois lukien sellaiset osakkeet joiden osalta tietyt Yhtiön osakkeenomistajat ovat antaneet sitoumuksen merkitä osuutensa merkintäoikeusannista. Jos HTT Holdingin sitoumus toteutuisi täysimääräisesti, HTT Holdingin omistusosuus Stockmannista nousisi 11,27 prosenttiin osakkeista ja 10,66 prosenttiin äänistä sen jälkeen kun merkintäetuoikeusannissa annetut osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja vastaavasti HTT Holdingin ja Hartwall Capital Oy:n yhteenlaskettu omistus nousisi 11,75 prosenttiin osakkeista ja 10,76 prosenttiin äänioikeuksista.

HTT Holdingin sitoumukset perustuvat tänään Stockmannin kanssa allekirjoitettuun sopimukseen, joka koskee Suunnattua antia ja arviolta 29.9.2009 päättyvää merkintäetuoikeusantia.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU NASDAQ OMX Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen