STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2009

STOCKMANN Oyj Abp Osavuosikatsaus 5.8.2009 klo 8.00

STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2009

STOCKMANNIN ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON MYYNTI JA TULOS ODOTUSTEN MUKAISIA

Stockmann-konsernin myynti pieneni toisella vuosineljänneksellä 11,0 prosenttia ja oli 519,7 Me (583,9 Me). Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 28,6 miljoonaa euroa (31,4 miljoonaa euroa). Tammi- kesäkuussa myynti pieneni 12,7 prosenttia ja oli 944,5 Me (1 081,5 Me). Myynnin pienenemiseen vaikuttivat yleinen suhdannetilanne, useiden valuuttojen voimakas heikentyminen ja alkuvuoden 2008 korkeat vertailuluvut, joihin sisältyi myös toukokuussa 2008 toimintansa lopettaneen Smolenskajan tavaratalon myynti. Konsernin liikevoitto tammi- kesäkuussa pieneni ja oli 6,6 Me (28,8 Me). Edellisen vuoden tulokseen sisältyi 3,7 Me:n kertaluontoinen myyntivoitto sekä Smolenskajan tavaratalon sulkemisesta kirjattu 14 miljoonan euron kuluvaraus. Nettorahoituskulut pienenivät odotetulla tavalla ja olivat 10,0 Me (24,6 Me). Katsauskauden tulos oli -1,8 Me (3,6 Me). Tulos osaketta kohden oli -0,03 e (0,06 e).

Avainlukuja 4-6/2009 4-6/2008 Index

Myyntimilj. euroa519,7583,989
Liikevaihtomilj. euroa429,7483,389
Liikevoittomilj. euroa28,631,491
Tulos ennen verojamilj. euroa23,518,1130
Tulos/osakeeuroa0,360,27133
1-6/20091-6/2008Index2008
Myyntimilj. euroa944,51 081,5872 265,8
Liikevaihtomilj. euroa782,9896,7871 878,7
Liikevoittomilj. euroa6,628,823121,9
Tulos ennen verojamilj. euroa-3,44,371,7
Tulos/osakeeuroa-0,030,060,67
Oma pääoma/osakeeuroa10,5410,7311,24
Liiketoiminnanmilj. euroa22,726,9170,1
rahavirta Tunnusluvut
Nettovelkaantumisastepros.124,2131,1107,4
Omavaraisuusastepros.35,336,339,0
Osakkeiden määrä,tuhatta kpl61 40855 85058 609
painotettu keskiarvo, laimennettu Sijoitetun pääoman pros. 6,7 12,2 8,3 tuotto, liukuva 12 kk

MYYNTI JA TULOS

Stockmann-konsernin myynti pieneni tammi-kesäkuussa 12,7 prosenttia ja ja oli 944,5 miljoonaa euroa (1 081,5 miljoonaa euroa). Myynnin voimakkaaseen pienenemiseen vaikuttivat yleisen suhdannetilanteen muutos, Ruotsin ja Norjan kruunujen sekä Venäjän ruplan voimakas heikentyminen ja alkuvuoden 2008 korkeat vertailuluvut, joihin sisältyi myös toukokuussa 2008 toimintansa lopettaneen Smolenskajan tavaratalon myynti.

Tammi-kesäkuun myynti Suomessa pieneni 9,5 prosenttia ja oli 523,4 miljoonaa euroa. Konsernin myynti ulkomailla oli 421,1 miljoonaa euroa, ja se pieneni 16,3 prosenttia. Ilman valuuttakurssien muutoksia konsernin myynti ulkomailla olisi pienentynyt 5 prosenttia. Ulkomaisen myynnin osuus konsernin myynnistä oli 44,6 prosenttia (46,5 prosenttia).

Osakkeiden myyntivoitoista kertyi liiketoiminnan muita tuottoja katsauskaudella 0,3 miljoonaa euroa (3,7 miljoonaa euroa). Edellisen vuoden toisen neljänneksen tulosta rasitti Smolenskajan tavaratalon sulkemisen johdosta kirjattu 14 miljoonan euron varaus.

Konsernin liiketoiminnan myyntikate pieneni 57,6 miljoonalla eurolla ja oli 365,6 miljoonaa euroa. Suhteellinen myyntikate oli 46,7 prosenttia (47,2 prosenttia). Lindexin suhteellinen myyntikate parani, mutta tavarataloryhmän, Hobby Hallin ja Seppälän suhteellinen myyntikate pieneni. Konsernin varastotaso laski 15,0 miljoonalla eurolla 216,6 miljoonaan euroon. Toiminnan kustannukset pienenivät 34,1 miljoonaa euroa ja poistot 4,7 miljoonaa euroa. Yhtiö on jo alkuvuoden aikana saavuttanut koko vuoden alkuperäisen 28 miljoonan euron kustannussäästötavoitteen. Kustannusten säästämiseen tähtääviä tehostamistoimia jatketaan edelleen.

Konsernin liikevoitto pieneni katsauskaudella 22,3 miljoonaa euroa ja oli 6,6 miljoonaa euroa.

Nettorahoituskulut pienenivät 14,6 miljoonaa euroa ja olivat 10,0 miljoonaa euroa (24,6 miljoonaa euroa).

Katsauskauden tulos ennen veroja oli -3,4 miljoonaa euroa eli 7,7 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Katsauskauden veroksi muodostui 1,6 miljoonaa euroa, johon sisältyy katsauskaudella kirjattu 0,7 miljoonan euron suuruinen laskennallinen verojaksotus. Verojen vaikutus tulokseen oli 2,3 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aiemmin.

Toisen vuosineljänneksen voitto kasvoi ja oli 22,0 miljoonaa euroa (15,2 miljoonaa euroa).

Katsauskauden tulos osaketta kohden oli -0,03 euroa (0,06 euroa) ja optioiden vaikutuksella laimennettuna -0,03 euroa (0,06 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 10,54 euroa (10,73 euroa).

MYYNTI JA TULOSKEHITYS LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN

Tavarataloryhmä

Tavarataloryhmän myynti pieneni 15,6 prosenttia ja oli 491,5 miljoonaa euroa. Myynti Suomessa pieneni 11,7 prosenttia. Ulkomaantoimintojen myynti pieneni 24,8 prosenttia, ja sen osuus ryhmän myynnistä oli 26,4 prosenttia (29,6 prosenttia). Tavarataloryhmän myynnin pienenemiseen vaikuttivat yleisen suhdannetilanteen muutoksen ohella Venäjän ruplan voimakas heikentyminen, alkuvuoden 2008 erittäin korkeat vertailuluvut, joihin sisältyi myös toukokuussa toimintansa lopettaneen Smolenskajan tavaratalon myynti, sekä voimakas kasvu Baltian tavarataloissa alkuvuonna 2008. Vertailukelpoisten Venäjän tavaratalojen ruplamääräinen myynti oli edellisen vuoden tasolla. Katsauskauden suhteellinen myyntikate pieneni. Tavarataloryhmän liiketulos pieneni 10,9 miljoonaa euroa ja oli -5,3 miljoonaa euroa (5,6 miljoonaa euroa).

Toisen vuosineljänneksen myynti pieneni 12,9 prosenttia ja oli 267,0 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 9,2 miljoonaa euroa kun se edellisen vuoden vastaavana ajankohtana oli 4,1 miljoonaa euroa. Vertailukauden tulokseen sisältyy 14 miljoonaa euroa Smolenskajan tavaratalon sulkemisesta aiheutuneita kustannuksia.

Lindex

Lindexin myynti oli katsauskaudella 292,2 miljoonaa euroa, joka oli 9,3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna (322,1 miljoonaa euroa). Myynti Suomessa kasvoi 0,9 prosenttia ja muissa maissa pieneni 10,6 prosenttia. Myynnin pienenemiseen vaikutti Ruotsin ja Norjan kruunujen voimakas heikentyminen. Paikallisissa valuutoissa laskettuna Lindexin myynti kasvoi 2 prosenttia. Suhteellinen myyntikate parani. Lindexin liikevoitto katsauskaudella oli 19,9 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa). Lindex on pystynyt kasvattamaan markkinaosuuttaan kaikilla päämarkkina-alueillaan.

Toisen vuosineljänneksen myynti pieneni 7,7 prosenttia ja oli 169,6 miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa laskettuna myynti kasvoi 3 prosenttia. Liikevoitto pieneni ja oli 19,7 miljoonaa euroa kun se edellisen vuoden vastaavana aikana oli 23,8 miljoonaa euroa. Ruotsin kruunun heikkeneminen euroon verrattuna pienentää laskennallisesti toisen vuosineljänneksen liikevoittoa 3,3 miljoonaa euroa.

Hobby Hall

Hobby Hallin myynti pieneni katsauskaudella 13,1 prosenttia ja oli 83,2 miljoonaa euroa (95,8 miljoonaa euroa). Myynti pieneni 7,5 prosenttia Suomessa ja 37,6 prosenttia ulkomailla, ja myös Hobby Hallin suhteellinen myyntikate pieneni. Myynnin pieneneminen oli voimakasta erityisesti Virossa ja Latviassa. Hobby Hallin liiketulos pieneni ja oli -2,6 miljoonaa euroa (-1,4 miljoonaa euroa). Hobby Hall on päättänyt vetäytyä tappiollisilta Baltian markkinoilta elokuun loppuun mennessä.

Hobby Hallin myynti pieneni toisella vuosineljänneksellä 16,9 prosenttia ja oli 40,2 miljoonaa euroa. Liiketulos oli -0,8 miljoonaa euroa kun liikevoitto edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona oli 0,7 miljoonaa euroa.

Seppälä

Seppälän myynti pieneni katsauskaudella 4,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 77,5 miljoonaa euroa (80,9 miljoonaa euroa). Myynti pieneni Suomessa 2,1 prosenttia. Myynti ulkomailla pieneni 8,4 prosenttia, ja sen osuus Seppälän myynnistä oli 31,8 prosenttia (33,3 prosenttia). Ruplamääräinen myynti Venäjällä kasvoi 20 prosenttia, mutta myynti Baltian maissa väheni huomattavasti suhdannetaantuman myötä. Baltian maissa annettujen suurten alennusten vuoksi Seppälän suhteellinen myyntikate pieneni. Seppälän nopean laajenemisen takia kiinteät kustannukset ja poistot kasvoivat. Seppälän liikevoitto pieneni 4,2 miljoonaa euroa ja oli 0,2 miljoonaa euroa (4,5 miljoonaa euroa).

Toisella vuosineljänneksellä Seppälän myynti pieneni 5,2 prosenttia ja oli 42,9 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa, edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona liikevoitto oli 5,1 miljoonaa euroa.

RAHOITUS JA SITOUTUNUT PÄÄOMA

Likvidit varat olivat kesäkuun lopussa 88,3 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 23,8 miljoonaa euroa ja vuoden 2008 lopussa 35,2 miljoonaa euroa. Aikaisemmin kerrottua pääoman vapauttamisohjelmaa on toteutettu myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyillä sekä ei-strategisista omistuksista luopumisella, joilla on vapautunut pääomaa yhteensä 29,9 miljoonaa euroa.

Korollisen vieraan pääoman määrä oli kesäkuun lopussa 895,5 miljoonaa euroa (886,7 miljoonaa euroa), josta pitkäaikaista oli 882,3 miljoonaa euroa (759,8 miljoonaa euroa). Vuoden 2008 lopussa korollisen vieraan pääoman määrä oli 775,7 miljoonaa euroa, josta pitkäaikaista oli 755,7 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat katsauskaudella 74,4 miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoma oli kesäkuun lopussa 149,4 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 184,8 miljoonaa euroa ja vuoden 2008 lopussa 150,9 miljoonaa euroa. Osinkoa maksettiin 38,0 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 35,3 prosenttia (36,3 prosenttia). Vuoden 2008 lopussa omavaraisuusaste oli 39,0 prosenttia. Nettovelkaantumisaste (net gearing) oli kesäkuun lopussa 124,2 prosenttia (131,1 prosenttia). Vuoden 2008 lopussa velkaantumisaste oli 107,4 prosenttia.

Sijoitetun pääoman tuotto viimeisten 12 kuukauden ajalta oli 6,7 prosenttia (8,3 prosenttia vuoden 2008 lopussa). Konsernin sijoitettu pääoma pieneni 0,1 miljoonaa euroa edellisen vuoden kesäkuusta ja oli katsauskauden lopulla 1 547,2 miljoonaa euroa (1 466,8 miljoonaa euroa vuoden 2008 lopussa).

INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 74,4 miljoonaa euroa (76,5 miljoonaa euroa).

Tavarataloryhmä

Stockmann avasi 13.2.2009 uuden tavaratalon vuokratiloissa Metropolis- kauppakeskuksessa Moskovan keskustan tuntumassa. Tavaratalon kokonaispinta- ala on noin 8 000 neliömetriä ja Stockmannin investointi kohteeseen 14,2 miljoonaa euroa. Katsauskauden aikana hankkeeseen sitoutui 2,8 miljoonaa euroa. Tavaratalon toiminta on käynnistynyt hyvin.

Helsingin keskustan tavaratalossa on käynnissä mittava laajennus- ja muutoshanke. Hankkeessa laajennetaan tavaratalon kaupallisia tiloja noin 10 000 neliömetrillä muuttamalla tiloja kaupalliseen käyttöön ja rakentamalla uusia tiloja. Tämän lisäksi hankkeeseen on kuulunut uusien tavarankäsittely-, huolto- ja asiakaspaikoitustilojen rakentaminen. Laajennuksen jälkeen Helsingin tavaratalon myyntipinta-ala tulee olemaan noin 50 000 neliömetriä. Laajennusosan kustannusarvio on noin 250 miljoonaa euroa, minkä lisäksi hankkeen yhteydessä on toteutettu ja tullaan toteuttamaan merkittäviä vanhaan kiinteistöön kohdistuvia korjaus- ja perusparannustoimenpiteitä. Uusia tiloja otetaan käyttöön asteittain. Maaliskuussa 2009 avattiin tavaratalon 8. kerrokseen uusia ravintolatiloja sekä 7. kerroksen Kauneuden Maailma ja uudet maanalaiset tavarankäsittelytilat. Uusi pysäköintilaitos avattiin toukokuussa, ja uusia myyntitiloja otetaan käyttöön vuoden 2009 aikana. Töiden arvioidaan valmistuvan vaiheittain vuoden 2010 loppuun mennessä. Hankkeeseen sitoutui katsauskauden aikana 26,2 miljoonaa euroa.

Stockmann osti vuonna 2006 noin 10 000 neliömetrin suuruisen liiketontin Pietarin kaupungin pääkadulta Nevski Prospektilta. Tontti sijaitsee Vosstanija-aukion metroaseman vieressä ja Moskovan rautatieaseman välittömässä läheisyydessä. Stockmann rakennuttaa tontille bruttopinta- alaltaan noin 100 000 neliömetrin suuruisen Nevsky Centre - kauppakeskuksen, josta noin 50 000 neliömetriä on myymälä- ja toimistotilaa. Kauppakeskukseen on suunniteltu noin 20 000 neliömetrin suuruinen Stockmann-tavaratalo, muuta vähittäiskauppaa, toimistotiloja sekä maanalainen paikoituslaitos. Kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 185 miljoonaa euroa. Hankkeen rakennustyöt ovat käynnissä. Rakennuksen ennakoidaan valmistuvan kesän 2010 aikana ja kaupallisen toiminnan käynnistyvän vuoden 2010 loppuun mennessä. Tilojen vuokraaminen ulkopuolisille toimijoille etenee suunnitellusti. Hankkeeseen sitoutui katsauskauden aikana 23,4 miljoonaa euroa.

Suomessa avattiin katsauskaudella uusi Stockmann Beauty -myymälä. Venäjällä suljettiin kaksi Bestseller-myymälää.

Tavarataloryhmän investoinnit olivat yhteensä 60,2 miljoonaa euroa.

Lindex

Lindex avasi katsauskaudella kolme myymälää sekä Suomessa, Ruotsissa että Venäjällä, kaksi myymälää Liettuassa sekä yhden myymälän Latviassa ja Tsekin tasavallassa. Suomessa suljettiin yksi myymälä.

Franchising-yhteistyökumppani avasi kaksi uutta Lindex-myymälää Saudi- Arabiassa.

Lindexin investoinnit olivat yhteensä 10,4 miljoonaa euroa.

Hobby Hall

Hobby Hallin uudistettu verkkokauppa otettiin käyttöön heinäkuussa.

Hobby Hallin investoinnit olivat yhteensä 1,0 miljoonaa euroa.

Seppälä

Seppälä avasi katsauskaudella kaksi myymälää sekä Suomessa, Venäjällä että Latviassa sekä yhden myymälän Liettuassa ja Ukrainassa. Suomessa suljettiin kaksi myymälää ja Venäjällä yksi. Kolme myymälää muutti Suomessa uusiin tiloihin.

Seppälän investoinnit olivat yhteensä 2,7 miljoonaa euroa.

Muut investoinnit

Konsernin muut investoinnit olivat yhteensä 0,1 miljoonaa euroa.

UUDET HANKKEET

Tavarataloryhmä

Tavarataloryhmällä on esisopimukset tavaratalon avaamisesta rakennettavissa vuokratiloissa Venäjällä Jekaterinburgissa ja Pohjois- Moskovassa. Jekaterinburgin tavarataloa koskevaa esisopimusta on muokattu siten, että vuokrattaviin tiloihin avataan ensi vaiheessa Stockmann- konsernin ketjumyymälöitä. Tavoitteena on alkuperäisen suunnitelman mukaisen täysimittaisen tavaratalon avaaminen tiloissa vuonna 2011. Suhdannetaantuman myötä Pohjois-Moskovan tavaratalohankkeen toteutusta ja aikataulua arvioidaan uudelleen. Esisopimus tavaratalon avaamisesta Liettuan pääkaupungissa Vilnassa on purettu.

Lindex

Lindex jatkaa laajentumista ja ennakoi avaavansa loppuvuonna noin 15 uutta myymälää. Slovakiasta tulee Lindexin ja koko Stockmann-konsernin uusin markkina-alue Lindexin avatessa siellä kaksi myymälää syksyllä. Franchising-myymälöiden määrä Lähi-idässä kasvaa noin kuudella.

Suomen myymälöiden modernisoiminen on käynnistynyt vuonna 2009.

Hobby Hall

Hobby Hall lopettaa vaiheittain elokuun loppuun mennessä toimintansa Baltian maissa. Kannattamattoman Baltian toiminnan lopettaminen on osa Hobby Hallin talouden meneillään olevaa tervehdyttämistä. Hobby Hallin Helsingin Hämeentien myymälä on päätetty sulkea vuoden loppuun mennessä. Integraatio tavarataloryhmän kanssa etenee suunnitellusti. Tavoitteena on yhdistää Hobby Hall tavarataloryhmään vuoden 2010 alusta lukien.

Seppälä

Seppälä avaa loppuvuonna noin 5 uutta myymälää.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osakekannan markkina-arvo kesäkuun lopussa oli 935,6 miljoonaa euroa (1 511,4 miljoonaa euroa). Vuoden 2008 lopussa osakekannan markkina- arvo oli 611,6 miljoonaa euroa.

Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät katsauskaudella sekä OMX Helsinki -indeksiä että OMX Helsinki Cap -indeksiä paremmin. Kesäkuun lopussa A-osakkeen kurssi oli 15,22 euroa, kun se vuoden 2008 lopussa oli 10,10 euroa, ja B-osakkeen kurssi 15,12 euroa, kun se vuoden 2008 lopussa oli 9,77 euroa.

Vuoden 2007 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen viideksi vuodeksi päättämään yhtiön omien B-osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Stockmann myi 3.6.2009 NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hallussaan olleet 336 528 B- sarjan osaketta arvopaperinvälittäjän hankkimille sijoittajille osana edellä mainittua pääoman vapautusohjelmaa. Luovutuksen jälkeen yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeitaan. Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia omien osakkeiden ostamiseen.

Stockmannin osakemäärä oli 26 582 049 A-sarjan osaketta ja 35 121 287 B- sarjan osaketta 30.6.2009.

HENKILÖSTÖ

Katsauskaudella jatkettiin alkuvuoden tapaan henkilöstösuunnittelua, ja käytettävissä olleet työtunnit allokoitiin asiakasvirtojen mukaisesti. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä pieneni 967 henkilöllä ja oli 14 670. Stockmannin kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä pieneni 755 henkilöllä ja oli 11 056 henkilöä.

Konsernin henkilöstökulut olivat 162,2 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 175,3 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 20,7 prosenttia (19,5 prosenttia).

Ulkomailla työskenteli kesäkuun 2009 lopussa 7 899 henkilöä. Edellisen vuoden kesäkuun lopussa ulkomailla työskenteli 8 313 henkilöä. Ulkomailla työskentelevien osuus koko henkilöstöstä oli 55 prosenttia (53 prosenttia).

RISKITEKIJÖITÄ

Riskitekijöissä ei ole tapahtunut muutosta hallituksen toimintakertomuksessaan 13.2.2009 esittämän katsauksen jälkeen. Lähiajan erityiset riskit koskevat suhdannetaantuman vaikutusta kuluttajien ostokäyttäytymiseen Stockmannin markkina-alueilla ja keskeneräisiä oikeudenkäyntejä.

AB Lindex (publ) on vaatinut oikeusteitse Lindex-konsernin Saksan yhtiön noin 70 miljoonan euron suuruisten tappioiden vähennyskelpoisuutta Ruotsin verotuksessa. Göteborgin kamarioikeus kumosi AB Lindexin lääninoikeudessa saamat myönteiset päätökset, minkä seurauksena Lindex joutui palauttamaan veronsaajalle noin 23,8 miljoonaa euroa veroja ja korkoja. Takaisin maksettavalla verolla ei ollut vaikutusta Stockmann-konsernin tulokseen, sillä Stockmann kirjasi takaisin maksettavan veron korkoineen Lindexin omaa pääomaa pienentäen hankintamenolaskelmassa. AB Lindex valitti kamarioikeuden päätöksestä Ruotsin korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka päätti kesällä 2009 olla ottamatta juttua käsittelyyn. Yhtiön jatkotoimet tässä asiassa riippuvat jäljempänä kerrottavan AB Lindexin ja Lindex GmbH:n kaksinkertaisen verotuksen poistamista koskevan prosessin lopputuloksesta.

AB Lindex (publ) ja tämän saksalainen tytäryhtiö Lindex GmbH ovat pyytäneet EU:n arbitraatiosopimuksen sekä Saksan ja Ruotsin välisen verosopimuksen nojalla näiden maiden toimivaltaisia viranomaisia poistamaan konsernin sisäisen kaksinkertaisen verotuksen, joka koskee verovuosia 1997-2004. Kaksinkertainen verotus on seurausta Lindex GmbH:n harkintaverotuksesta, jolla Lindex GmbH:n verotettavaan tuloon lisättiin yhteensä 94 miljoonaa euroa. Viranomaisten päätöksestä riippuen AB Lindex voi saada palautuksena mainitun summan perusteella maksamansa verot eli noin 26 miljoonaa euroa tai osan niistä. Vaatimuksen verovaikutusta ei ole kirjattu tulosvaikutteisesti.

Stockmann käynnisti vuonna 2008 Smolenskajan tavaratalon vuokraisäntiä vastaan Moskovan kansainvälisessä välitystuomioistuimessa (ICAC) vahingonkorvausoikeudenkäynnit, joissa vaadittiin noin 75 miljoonan dollarin vahingonkorvauksia tavaratalon laittoman sulkemisen vuoksi. Välimiesoikeus ratkaisi 14.4.2009 antamillaan päätöksillä asian Stockmannin hyväksi, pienentäen tuomitun vahingonkorvauksen määrän noin 7 miljoonaan dollariin, ja määräsi vuokranantajat korvaamaan Stockmannin oikeudenkäyntikulut. Stockmann-konserni ei ole kirjannut vahingonkorvausta tulosvaikutteisesti. Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuuden aikaansaamiseksi se on vahvistettava Venäjän yleisessä tuomioistuimessa. Heinäkuussa 2009 vuokranantajat toimittivat Moskovan alioikeudelle kanteet, joissa vaaditaan oikeutta kumoamaan kansainvälisen välitystuomioistuimen asiassa tekemä päätös.

LOPPUVUODEN NÄKYMÄT

Suhdannetaantuma on nopeasti ja voimakkaasti laajentunut globaaliin talouteen. Kulutuskysyntä on heikentynyt kaikilla Stockmannin markkina- alueilla, ja kysynnän kehityksen ennakointi on edelleen vaikeaa. Pohjoismaisilla markkinoilla on kuluttajien luottamuksessa tulevaisuuteen kuitenkin ollut havaittavissa myönteisiä merkkejä.

Selvää on, että kaikkien Stockmannin markkina-alueiden taloudet supistuvat vuonna 2009, erityisen voimakkaasti Baltian maissa. Venäjän osalta kehitys on suurelta osin riippuvainen energian hinnasta.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana myyntiluvut tulevat jäämään edellistä vuotta pienemmiksi edelleen jatkuvan heikon taloustilanteen ja kuluttajien epävarmuuden vuoksi. Myynnin pienenemisen odotetaan hidastuvan edelliseen vuoteen verrattuna, koska vertailukohteena ovat jo heikentyneet edellisen vuoden luvut. Vuoden kolmannen neljänneksen liikevoiton arvioidaan olevan pienempi kuin viime vuonna. Tämänhetkisten arvioiden mukaan on mahdollista, että neljännen vuosineljänneksen aikana päästään lähelle edellisen vuoden myyntilukuja ja liikevoittoa. Koko vuoden myynti ja liikevoitto tulevat jäämään pienemmiksi kuin vuonna 2008.

Stockmann jatkaa aikaisemmin käynnistettyjä sopeuttamistoimia alhaisemman kysynnän olosuhteisiin. Rahoituskustannukset tulevat olemaan selvästi alhaisemmat kuin vuonna 2008. Tavoitteena on positiivinen kassavirta nettoinvestointien jälkeen.

LAATIMISPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Käytetyt laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat samat kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Stockmann-konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardin muutosta ja IFRS 8 Toimintasegmentit -standardia. Osavuosikatsauksessa esitetään IAS 1 - standardin muutoksen mukainen laaja tuloslaskelma. Konsernin osavuosikatsauksessa esittämät IFRS 8 -standardin mukaiset toimintasegmentit ovat samat kuin aikaisemmin esitetyt liiketoiminnalliset segmentit, joita on kuvattu konsernin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2009 30.6.2008 31.12.2008 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT

Aineettomat hyödykkeet105,4125,2112,1
Liikearvo649,9740,3646,5
Aineelliset hyödykkeet618,2516,1587,5
Pitkäaikaiset saamiset1,71,71,6
Myytävissä olevat sijoitukset5,06,66,6
Laskennallinen verosaaminen4,85,34,5
PITKÄAIKAISET VARAT1 385,11 395,31 358,8
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus216,6231,6220,3
Korolliset saamiset72,763,452,2
Korottomat saamiset80,6100,698,4
Rahavarat88,323,835,2
LYHYTAIKAISET VARAT458,1419,4406,2
VARAT1 843,21 814,61 765,0
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön osakkeenomistajien oman650,1658,1689,1
pääoman osuus
Vähemmistöosuus-0,0-0,0-0,0
OMA PÄÄOMA650,1658,1689,1
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka75,656,678,1
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma882,3759,8755,7
Varaukset1,52,52,0
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA959,4818,9835,7
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma13,3126,920,0
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma220,4210,8220,1
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA233,7337,7240,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT1 843,21 814,61 765,0
Tunnusluvut30.6.200930.6.200831.12.2008
Omavaraisuusaste, prosenttia35,336,339,0
Nettovelkaantumisaste, prosenttia124,2131,1107,4
Liiketoiminnan rahavirta/osake,euroa0,370,482,90
Korollinen nettovelka, milj. euroa734,6799,5688,2
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa,61 70361 70361 703
1000 kpl Osakkeiden lukumäärä,painotettu 61 408 55 850 58 609 keskiarvo, 1000 kpl Osakkeiden lukumäärä, painotettu 61 738 55 850 58 609 keskiarvo, laimennettu 1000 kpl Osakkeiden markkina-arvo, milj. euroa 935,6 1 511,4 611,6

RAHAVIRTALASKELMA, IFRS, Milj. euroa 06/2009 06/2008 12/2008 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto/tappio -1,8 3,6 39,1 Oikaisut:

Poistot ja arvonalentumiset29,334,061,4
Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja --0,3-3,7-3,5
tappiot (+)
Korkokulut ja muut rahoituskulut13,225,151,7
Korkotuotot-3,2-0,5-1,6
Tuloverot-1,60,732,7
Liiketoimet joihin ei liity
maksutapahtumaa Muut oikaisut -0,7 3,6 -1,4 Käyttöpääoman muutokset:
Vaihto-omaisuuden lisäys(-) / vähennys(+)4,26,124,0
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten-4,364,275,6
lisäys (-) / vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen 0,4 -46,2 -12,7 lisäys (+) / vähennys (-)
Maksetut korot ja muut rahoituskulut-18,4-27,3-47,7
Saadut korot liiketoiminnasta1,50,20,8
Maksetut verot liiketoiminnasta4,6-32,9-48,3
Liiketoiminnan nettorahavirta22,726,9170,1
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin-77,9-80,7-181,1
hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 23,0 5,5 6,1 luovutustulot
Ostetut tytäryhtiöosakkeet-8,3-18,9
Myydyt tytäryhtiöosakkeet0,00,0
Investoinnit muihin sijoituksiin-0,2
Luovutustulot muista sijoituksista1,80,00,0
Saadut osingot investoinneista0,20,10,1
Maksetut verot investoinneista0,0
Investointien nettorahavirta-53,0-83,6-193,7
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti135,5135,2
Omien osakkeiden myynti5,1
Lyhytaikaisten lainojen nostot11,9107,720,0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut-19,3-37,1-33,3
Pitkäaikaisten lainojen nostot200,341,1152,2
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-77,5-134,1-157,3
Maksetut osingot-38,0-75,2-75,2
Rahoituksen nettorahavirta82,637,841,7
Rahavarojen muutos52,4-18,818,1
Rahavarat tilikauden alussa35,233,233,2
Luotollinen shekkitili-0,7-14,6-14,6
Rahavarat tilikauden alussa34,518,618,6
Rahavarojen muutos52,4-18,818,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus0,10,1-2,2
Käyvän arvon muutokset (rahavarat)
Rahavarat tilikauden lopussa88,323,835,2
Luotollinen shekkitili-1,3-23,7-0,7
Rahavarat tilikauden lopussa87,00,134,5

Tuloslaskelma, konserni, milj. 1-6/2009 1-6/2008 Muutos-% 1-12/2008 euroa LIIKEVAIHTO 782,9 896,7 -13 1 878,7

Liiketoiminnan muut tuotot0,33,7-934,2
Aineiden ja tarvikkeiden-417,3-473,6-12-971,7
käyttö Palkat ja työsuhde-etuuksista -162,2 -175,3 -7 -350,5 aiheutuneet kulut
Poistot ja arvonalentumiset-29,3-34,0-14-61,4
Liiketoiminnan muut kulut-167,7-188,8-11-377,4
LIIKEVOITTO6,628,8-77121,9
Rahoitustuotot ja -kulut-10,0-24,659-50,1
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA-3,44,371,7
Tuloverot1,6-0,7-32,7
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO-1,83,639,1
Muut laajan tuloksen erät1-06/20091-06/2008Muutos-%1-12/2008
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO-1,83,639,1
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot ulkomaisista-1,5-0,1-4,2
yksiköistä
Rahavirran suojaus-3,5-0,31,1
Muut laajan tuloksen erät,-5,1-0,5-3,1
netto KOKONAISTULOS -6,8 3,1 36,0 Kokonaistuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille-6,83,136,0
Vähemmistöosakkaille0,0-0,0-0,0
Tunnusluvut30.6.200930.6.2008Muutos-%31.12.200
8
Tulos/osake,-0,030,060,67
osakeantikorjattu, euroa Tulos/osake, -0,03 0,06 0,67 osakeantikorjattu, laimennettu, euroa Liikevoitto (tappio), 0,8 3,2 6,5 prosenttia liikevaihdosta
Oma pääoma/osake, euroa10,5410,73-211,24
Oman pääoman tuotto, liukuva5,212,96,1
12 kk, prosenttia Sijoitetun pääoman tuotto, 6,7 12,2 8,3 liukuva 12 kk, prosenttia Henkilöstö keskimäärin 11 056 11 811 -6 11 964 kokoaikaiseksi muutettuna Investoinnit, miljoona euroa 74,4 76,5 -3 182,3

Segmenttitiedot, konserni, miljoona euroa Toimintasegmentit

Myynti1.1.-30.6.2009 1.1.-30.6.2008Muutos-% 1.1.-31.12.2008
Tavarataloryhmä491,5582,3-161 218,9
Lindex292,2322,1-9672,5
Hobby Hall83,295,8-13191,0
Seppälä77,580,9-4182,6
Jakamaton0,10,4-820,8
Konserni944,51,081,5-132 265,8
Liikevaihto1.1.-30.6.2009 1.1.-30.6.2008Muutos-% 1.1.-31.12.2008
Tavarataloryhmä413,0490,0-161,025,9
Lindex235,2258,6-9540,2
Hobby Hall69,480,0-13159,6
Seppälä64,467,3-4151,9
Jakamaton0,90,8161,1
Konserni782,9896,7-131 878,7
Liikevoitto1.1.-30.6.2009 1.1.-30.6.2008Muutos-% 1.1.-31.12.2008
Tavarataloryhmä-5,35,654,0
Lindex19,922,6-1258,7
Hobby Hall-2,6-1,4-860,8
Seppälä0,24,5-9514,6
Jakamaton-5,0-2,0-6,1
Eliminoinnit-0,7-0,40,0
Konserni6,628,8-77121,9
Investoinnit,1.1.-30.6.2009 1.1.-30.6.2008Muutos-% 1.1.-31.12.2008
brutto
Tavarataloryhmä60,257,25146,0
Lindex10,414,9-3025,2
Hobby Hall1,01,0-63,1
Seppälä2,72,8-57,2
Jakamaton0,10,5-730,8
Konserni74,476,5-3182,3
Varat1.1.-30.6.2009 1.1.-30.6.2008Muutos-% 1.1.-31.12.2008
Tavarataloryhmä743,0623,919704,0
Lindex831,81,012,6-18806,0
Hobby Hall74,294,3-2190,4
Seppälä115,144,0116,5
Jakamaton79,139,89948,1
Konserni1 843,21 814,621 765,0
Tietoa markkina-
alueista
Myynti1.1.-30.6.2009 1.1.-30.6.2008Muutos-% 1.1.-31.12.2008
Suomi 1)523,4578,5-101 224,8
Ruotsi ja Norja244,1277,3-12575,2
2) Baltia ja Tsekki 80,9 102,1 -21 211,7 1)
Venäjä 1)96,1123,6-22254,1
Konserni944,51 081,5-132 265,8
Suomi, %55,453,5454,1
Ulkomaat, %44,646,5-445,9
Liikevaihto1.1.-30.6.2009 1.1.-30.6.2008Muutos-% 1.1.-31.12.2008
Suomi 1)437,2482,6-91 021,8
Ruotsi ja Norja195,6221,8-12460,2
2) Baltia ja Tsekki 68,0 86,8 -22 179,8 1)
Venäjä 1)82,1105,6-22217,0
Konserni782,9896,7-131 878,7
Suomi, %55,853,8454,4
Ulkomaat, %44,246,2-445,6
Liikevoitto1.1.-30.6.2009 1.1.-30.6.2008Muutos-% 1.1.-31.12.2008
Suomi 1)7,824,6-6871,1
Ruotsi ja Norja20,322,9-1157,3
2) Baltia ja Tsekki -4,1 3,9 10,7 1)
Venäjä 1)-17,5-22,623-17,3
Konserni6,628,8-77121,9
Suomi, %85,358,4
Ulkomaat, %14,741,6
1) Tavarataloryhmä, Lindex, Hobby Hall, Seppälä 2) Lindex

Laskelma oman pääoman muutoksista,OsakeYlikurssiSuojaus
konserni milj. euroa 1 - 06 / 2008pääoma*rahastointrument
tien
rahasto**
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA112,2186,00,5
Oman pääoman muutokset
Osingonjako
Uusmerkintä11,2
Käytetyt osakeoptiot
Emissiovoitto
Kokonaistulos yhteensä0,00,0-0,3
Muut muutokset0,00,00,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 06 / 2008123,4186,00,2
Laskelma oman pääoman muutoksista,OsakeYlikurssiSuojaus
konserni, milj. euroa 1 - 06 / 2009pääoma*rahastointrument
tien
rahasto**
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA123,4186,11,4
Oman pääoman muutokset
Osingonjako
Käytetyt osakeoptiot
Omien osakkeiden myynti
Kokonaistulos yhteensä0,00,0-3,6
Muut muutokset0,00,00,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 06 / 2009123,4186,1-2,1
*Sisältää osakeannin.
** Laskennallisilla veroilla
vähennettynä.

Laskelma oman pääoman muutoksista,SVOP-Muut Muuntoerot
konserni milj. euroa 1 - 06 / 2008rahastorahastot
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA0,044,10,0
Oman pääoman muutokset
Osingonjako
Uusmerkintä
Käytetyt osakeoptiot
Emissiovoitto124,3
Kokonaistulos yhteensä0,00,0-0,1
Muut muutokset-0,2
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 06 / 2008124,343,9-0,1
Laskelma oman pääoman muutoksista,SVOP-Muut Muuntoerot
konserni, milj. euroa 1 - 06 / 2009rahastorahastot
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA124,144,1-6,7
Oman pääoman muutokset
Osingonjako
Käytetyt osakeoptiot
Omien osakkeiden myynti
Kokonaistulos yhteensä0,00,0-1,5
Muut muutokset
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 06 / 2009124,144,1-8,2
Laskelma oman pääomanKertyneetYhteensäVähem-Yhteensä
muutoksista, konserni milj.voittovaratmistö-
euroa 1 - 06 / 2008osuus
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA250,9593,80,0593,8
Oman pääoman muutokset
Osingonjako-75,2-75,2-75,2
Uusmerkintä11,211,2
Käytetyt osakeoptiot0,90,90,9
Emissiovoitto124,3124,3
Kokonaistulos yhteensä3,63,10,03,1
Muut muutokset0,20,00,00,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 06 / 2008180,3658,10,0658,1
Laskelma oman pääomanKertyneetYhteensäVähem-Yhteensä
muutoksista, konserni, milj.voittovaratmistö-
euroa 1 - 06 / 2009osuus
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA216,8689,10,0689,1
Oman pääoman muutokset
Osingonjako-38,0-38,0-38,0
Käytetyt osakeoptiot0,50,50,5
Omien osakkeiden myynti5,15,15,1
Kokonaistulos yhteensä-1,8-6,80,0-6,8
Muut muutokset0,10,10,00,1
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 06 / 2009182,8650,10,0650,1

Vastuusitoumukset, konserni, milj. 30.6.2009 30.6.2008 31.12.2008 euroa Kiinnitykset maa-alueisiin ja 201,7 1,7 1,7 rakennuksiin

Pantit0,91,0
Kiinteistöinvestointien28,629,2
arvonlisäveron tarkistusvastuu Yhteensä 231,2 1,7 31,9 Liiketilojen vuokrasopimukset, konserni, milj. euroa Sitovien liiketilojen vuokrasopimusten perusteella maksettavat minimivuokrat
Yhden vuoden kuluessa139,496,7143,2
Yli vuoden kuluessa509,0466,8478,9
Yhteensä648,4563,5622,1
Leasingsopimusten maksut,
konserni, milj. euroa
Yhden vuoden kuluessa7,01,31,1
Yli vuoden kuluessa20,81,10,9
Yhteensä27,82,42,0
Johdannaissopimukset, konserni,
milj. euroa Nimellisarvo
Valuuttajohdannaiset201,1325,5204,4
Sähköjohdannaiset3,53,22,5
Yhteensä204,6328,7206,9
Valuuttakurssit
Maa
VenäjäRUB43,881036,947741,2830
ViroEEK15,646615,646615,6466
LatviaLVL0,70360,70470,7083
LiettuaLTL3,45283,45283,4528
RuotsiSEK10,81259,470310,8700

Tuloslaskelma

vuosineljänneksittäin,Q2Q1Q4Q3
konserni, milj. euroa2009200920082008
Liikevaihto429,7353,2541,3440,8
Liiketoiminnan muut tuotot0,30,00,10,3
Aineiden ja tarvikkeiden-220,1-197,2-273,5-224,7
käyttö Palkat ja muut työsuhde- -82,6 -79,7 -92,9 -82,3 etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot ja arvonalentumiset-14,7-14,6-14,2-13,2
Liiketoiminnan muut kulut-84,0-83,7-102,4-86,2
Liikevoitto (-tappio)28,6-22,058,434,6
Rahoitustuotot ja -kulut-5,1-4,8-12,7-12,8
Voitto (tappio) ennen veroja23,5-26,945,721,8
Tuloverot-1,43,1-25,8-6,2
Tilikauden voitto (tappio)22,0-23,819,915,6
Tulos/osake, euroa
Perus0,36-0,390,340,27
Laimennettu0,36-0,390,340,27
Q2Q1Q4Q3
Myynti milj. euroa2009200920082008
Tavarataloryhmä267,0224,5371,8264,8
Lindex169,6122,6175,6174,9
Hobby Hall40,243,153,741,6
Seppälä42,934,751,550,1
Jakamaton0,00,00,20,2
Konserni519,7424,8652,8531,5
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä224,0189,0312,9223,1
Lindex136,598,6141,0140,6
Hobby Hall33,535,944,934,7
Seppälä35,628,842,841,7
Jakamaton0,10,8-0,30,6
Konserni429,7353,2541,3440,7
Liikevoitto (-tappio), milj.
euroa
Tavarataloryhmä9,2-14,534,913,5
Lindex19,70,220,315,7
Hobby Hall-0,8-1,71,60,7
Seppälä3,0-2,84,25,9
Jakamaton-3,2-1,8-3,3-0,7
Eliminoinnit0,6-1,40,8-0,5
Konserni28,6-22,058,434,6
Osavuosikatsaus on
tilintarkastamaton.

Tuloslaskelma

vuosineljänneksittäin,Q2Q1Q4Q3
konserni, milj. euroa2008200820072007
Liikevaihto483,3413,4483,9308,6
Liiketoiminnan muut tuotot-0,13,80,09,7
Aineiden ja tarvikkeiden-242,6-231,0-255,8-179,8
käyttö Palkat ja muut työsuhde- -90,2 -85,1 -73,2 -47,6 etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot ja arvonalentumiset-18,7-15,2-10,5-8,9
Liiketoiminnan muut kulut-100,3-88,5-73,7-50,0
Liikevoitto (-tappio)31,4-2,570,832,1
Rahoitustuotot ja -kulut-13,3-11,3-4,3-0,5
Voitto (tappio) ennen veroja18,1-13,866,531,6
Tuloverot-2,92,2-17,9-8,1
Tilikauden voitto (tappio)15,2-11,648,623,5
Tulos/osake, euroa
Perus0,27-0,210,870,43
Laimennettu0,27-0,210,870,42
Q2Q1Q4Q3
Myynti milj. euroa2008200820072007
Tavarataloryhmä306,4275,9400,4275,5
Lindex183,8138,368,1
Hobby Hall48,347,458,945,9
Seppälä45,235,751,245,4
Jakamaton0,20,20,20,2
Konserni583,9497,5578,8367,0
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä257,3232,7336,9232,2
Lindex147,6111,054,7
Hobby Hall40,439,749,238,2
Seppälä37,629,742,537,8
Jakamaton0,40,40,70,5
Konserni483,3413,4483,9308,6
Liikevoitto (-tappio), milj.
euroa
Tavarataloryhmä4,11,546,925,7
Lindex23,8-1,215,0
Hobby Hall0,7-2,12,72,5
Seppälä5,1-0,68,65,5
Jakamaton-2,20,2-2,4-1,1
Eliminoinnit0,0-0,30,0-0,5
Konserni31,4-2,570,832,1
Osavuosikatsaus on
tilintarkastamaton.

1. VARAT

milj.euroa30.06.2009 30.6.200831.12.2008
Hankintameno kauden alussa945,3813,8813,8
Muuntoero +/-3,8-0,8-21,0
Lisäykset kauden aikana74,476,2181,6
Vähennykset kauden aikana-55,6-2,3-29,0
Siirrot erien välillä kauden aikana0,0
Hankintameno kauden lopussa968,0886,9945,4
Kertyneet poistot kauden alussa-245,7-212,5-212,5
Muuntoero +/--2,00,22,6
Vähennysten poistot kauden aikana32,60,625,5
Tilikauden poisto kauden aikana-29,3-34,0-61,4
Kertyneet poistot kauden lopussa-244,4-245,6-245,7
Kirjanpitoarvo kauden alussa699,6601,3601,3
Kirjanpitoarvo kauden lopussa723,6641,3699,6
Konsernin liikearvo
milj.euroa30.06.2009 30.6.200831.12.2008
Hankintameno kauden alussa646,5720,0720,0
Muuntoero +/-3,4-2,2-94,6
Lisäykset kauden aikana22,523,8
Muuntoero +/--2,8
Hankintameno kauden lopussa649,9740,3646,5
Kirjanpitoarvo 1.1.646,5720,0720,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa649,9740,3646,5
Varat yhteensä1 373,51 381,61 346,1

Tunnuslukujen määritelmät: Omavaraisuusaste = 100 x (taseen oma pääoma + vähemmistöosuus) / (taseen loppusumma - saadut ennakot)

Nettovelkaantumisaste = 100 x korolliset nettorahoitusvelat / oma pääoma yhteensä

Korollinen nettovelka = korollinen vieras pääoma - rahavarat - korolliset saamiset

Osakkeiden markkina-arvo = osakkeiden lukumäärä kerrottuna tilinpäätöspäivän pörssikurssilla osakelajeittain

Tulos/osake, osakeantikorjattu = (voitto ennen veroja - vähemmistöosuus - tuloverot) / osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x kauden voitto (12 kk) / (oma pääoma + vähemmistöosuus (keskimäärin 12 kk:n aikana)) Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x (voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut (12 kk)) / sijoitettu pääoma (keskimäärin 12 kk:n aikana)

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU NASDAQ OMX Keskeiset tiedotusvälineet

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus tänään 5.8.2009 klo 9.00, World Trade Center, Marskin sali, Aleksanterinkatu 17, Helsinki.

Takaisin listaukseen