STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 12.8.2003, klo 11.45

STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003

Stockmann-konsernin myynti kasvoi 8,3 prosenttia ja oli 801,6 Me (740,3 Me vuonna 2002). Myynnin kasvu oli erityisen voimakasta autoryhmässä. Voitto ennen satunnaisia eriä kasvoi 5,3 Me ja oli 27,8 Me (22,5 Me). Liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat 6,6 Me vertailukaudesta. Varsinaisen liiketoiminnan tulos oli hieman pienempi kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2003 tulosarvio on muuttumaton.

Myynti ja tulos

Stockmann-konsernin myynti oli vuoden 2003 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 801,6 miljoonaa euroa eli 61,3 miljoonaa euroa ja 8,3 prosenttia suurempi kuin vertailukauden myynti. Liikevaihto oli 667,0 miljoonaa euroa eli 50,2 miljoonaa euroa ja 8,1 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella.

Konsernin liiketoiminnan myyntikate kasvoi 6,4 miljoonalla eurolla ja oli 203,6 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan suhteellinen myyntikate heikkeni ja oli 30,5 prosenttia (32,0 prosenttia). Myyntikatteen kehitykseen vaikutti pääosin autoryhmän myynnin voimakas kasvu. Toiminnan kustannukset kasvoivat 9,2 miljoonaa euroa. Poistot pienenivät 0,3 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat 6,6 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja olivat 15,4 miljoonaa euroa. Ne muodostuivat pääosin Espoon Tapiolan tavaratalokiinteistön myyntivoitosta sekä lehtitilausten välitystoiminnan myynnistä saadusta goodwill-korvauksesta. Liikevoitto kasvoi 4,1 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja oli 23,6 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot kasvoivat 1,2 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 4,2 miljoonaa euroa.

Voitto ennen satunnaisia eriä oli 27,8 miljoonaa euroa eli 5,3 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Varsinaisen liiketoiminnan voitto ennen satunnaisia eriä oli 12,4 miljoonaa euroa eli 1,3 miljoonaa euroa pienempi kuin vertailukaudella. Välittömät verot olivat 8,1 miljoonaa euroa eli 1,5 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Katsauskauden voitto oli 19,7 miljoonaa euroa ja vuotta aiemmin 16,0 miljoonaa euroa.

Tulos osaketta kohden oli 0,39 euroa (0,31 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 9,71 euroa (9,56 euroa).

Myynti ja tuloskehitys ryhmittäin

Tavarataloryhmän myynti kasvoi 3 prosenttia 382,6 miljoonaan euroon. Talouden yleinen epävarmuus heijastui jossain määrin kotimaan tavaratalojen myynnin kehitykseen, minkä lisäksi Helsingin keskustaan tulevaa asiakasliikennettä haittasivat Kampin rakennustyöt. Dollarimääräinen myynti Venäjällä kasvoi noin 20 prosenttia, mutta tavaratalojen hinnoitteluvaluuttana käytetyn Yhdysvaltain dollarin heikkenemisen vuoksi vertailukelpoinen euromääräinen myynti oli edellisen vuoden tasolla. Ulkomaantoimintojen osuus ryhmän myynnistä oli 15,2 prosenttia (15,0 prosenttia). Tavarataloryhmän liikevoitto oli edellisen vuoden tasolla eli 6,1 miljoonaa euroa (6,1 miljoonaa euroa). Tulosta rasittivat katsauskaudella avattujen Stockmann Beauty- ja Zara-myymälöiden sekä Riian tavaratalon avausta edeltävät kustannukset. Näistä kustannuksista huolimatta ryhmän toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli parempi kuin edellisenä vuonna. Erityisesti kotimaan tavaratalojen tulos kehittyi myönteisesti.

Tammikuun alusta voimaan tullut autoveron alentaminen käynnisti autokaupan voimakkaan kasvun, joka jatkui koko alkuvuoden. Autoryhmän myynti kasvoi peräti 27 prosenttia ja oli 250,5 miljoonaa euroa. Uusien autojen kappalemääräinen myynti kasvoi 35 prosenttia ja käytettyjen autojen 28 prosenttia vertailukaudesta. Stockmannin markkinaosuus pääkaupunkiseudun autokaupassa kasvoi selvästi. Ryhmän liikevoitto kasvoi 1,0 miljoonaa euroa ja oli 3,5 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa). Se parani selvästi myös toisella vuosineljänneksellä.

Hobby Hall -ryhmän myynti pieneni 2 prosenttia ja oli 111,3 miljoonaa euroa. Myynnin rakenteessa tapahtuneen muutoksen johdosta pakettivolyymin kasvu oli kuitenkin 7 prosenttia. Hobby Hallissa käynnistettiin viime vuoden lopulla 6 miljoonan euron vuotuisiin kustannussäästöihin tähtäävä tervehdyttämisohjelma. Tämän ohjelman toimeenpano on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja vaikuttanut positiivisesti toisen vuosineljänneksen kustannuskehitykseen. Ryhmän myynnin ja myyntikatteen kehitys jäi kuitenkin toisella vuosineljänneksellä selvästi odotettua heikommaksi. Tämän kehityksen seurauksena ryhmän liiketulos pieneni katsauskaudella 1,8 miljoonaa euroa ja oli -1,7 miljoonaa euroa. Toisella vuosineljänneksellä sekä myynti että liiketulos olivat pienemmät kuin vertailukaudella.

Seppälä-ryhmän myynti pieneni 4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 56,8 miljoonaa euroa. Seppälä kärsi koko vaatetusalaa koskeneesta vaisusta kysyntäkehityksestä toisen vuosineljänneksen aikana. Lisäksi Seppälän suurin myymälä Virossa, Tallinnan Virukeskuksessa, jouduttiin keväällä sulkemaan noin vuoden kestävän remontin ajaksi. Ryhmä on onnistuneesti pienentänyt varastotasoaan, minkä vuoksi suhteellinen myyntikate heikkeni vain hieman. Liikevoitto pieneni 1,5 miljoonaa euroa ja oli 0,8 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa). Sekä myynti että liikevoitto pienenivät toisella vuosineljänneksellä.

Rahoitus ja sitoutunut pääoma

Likvidit varat olivat 71,2 miljoonaa euroa, kun ne vuoden 2002 lopussa olivat 70,5 miljoonaa euroa.

Lainoja lyhennettiin alkuvuoden aikana 1,0 miljoonalla eurolla. Latviassa nostettiin tavaratalon rakennusprojektiin liittyvä 6,0 miljoonan latin (9,2 miljoonan euron) laina. Pitkäaikaisten lainojen määrä oli kesäkuun lopussa 44,5 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste kasvoi vertailukauden 70,7 prosentista 71,3 prosenttiin. Vuoden 2002 lopussa omavaraisuusaste oli 69,7 prosenttia.

Pääomien vapauttamiseen tähtäävän strategiansa mukaisesti Stockmann myi maaliskuun lopussa Espoon Tapiolan tavaratalokiinteistönsä hollantilaisen kiinteistösijoitusyhtiön Wereldhave N.V:n täysin omistamalle konserniyhtiölle runsaan 36 miljoonan euron kauppahinnalla. Samalla Stockmann vuokrasi myydyn kiinteistön uudelta omistajalta Tapiolan tavaratalon käyttöön pitkäaikaisin vuokrasopimuksin.

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti viimeisten 12 kuukauden ajalta kasvoi tuloksen kasvun myötä ja oli 13,5 prosenttia (11,7 prosenttia). Konsernin sitoutunut pääoma oli vertailukauden tasolla eli 559,3 miljoonaa euroa.

Kokonaisvastuusitoumukset pienenivät vuoden 2002 lopusta 3,0 miljoonalla eurolla ja olivat 65,4 miljoonaa euroa.

Liiketoimintajärjestely

Stockmann myi Akateemisen Kirjakaupan harjoittaman lehtitilausten välitystoiminnan Suomalainen Kirjakauppa Oy:lle. Liiketoiminta siirtyi uudelle omistajalle 1.6.2003 alkaen. Kauppa on kuluttajakauppaan keskittyneen Stockmann-konsernin strategian mukainen. Akateeminen Kirjakauppa jatkaa edelleen lehtitilausten välittämistä Stockmannin kanta- asiakkaille sekä kirjojen toimitusmyyntiä yrityksille ja julkisyhteisöille.

Akateemisen Kirjakaupan harjoittaman lehtitilausten välityksen myynti oli vuonna 2002 lähes 13 miljoonaa euroa. Toiminta on voimakkaasti kausiluontoista, joten siitä luopuminen ei vaikuta Stockmann-konsernin myyntilukuihin ennen vuoden 2004 alkukuukausia.

Investoinnit

Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 15,2 miljoonaa euroa (19,6 miljoonaa euroa).

Tavarataloryhmän investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 7,2 miljoonaa euroa. Ryhmän merkittävin investointikohde on edelleen Riian tavaratalo. Vuoden 2003 aikana kohteen rakennukseen ja kalusteisiin sitoutuu yhteensä noin 19,0 miljoonaa euroa, ja Stockmannin kokonaisinvestointi tulee olemaan noin 24,0 miljoonaa euroa. Tavaratalo avataan lokakuussa.

Moskovan ensimmäinen Zara-myymälä avattiin helmikuun lopussa Mega- kauppakeskuksessa. Suomessa avattiin uudet Zara-myymälät huhtikuussa Helsingin Itäkeskuksessa ja Turun Hansa-korttelissa. Uusien myymälöiden toiminta on käynnistynyt hyvin. Stockmann Beauty -kosmetiikkaketjun uusia myymälöitä on avattu katsauskaudella kauppakeskus Forumissa Helsingissä ja Tampereen Koskikeskuksessa.

Stockmann ja IKEA:n venäläinen tytäryhtiö LLC IKEA MOS tekivät huhtikuussa vuokrasopimuksen Etelä-Moskovassa sijaitsevaan kauppakeskus Megaan sijoittuvasta myyntipinta-alaltaan noin 10 000 neliömetrin suuruisesta Stockmann-tavaratalosta. Kohteen rakennustyöt käynnistyivät vuokranantajan toimesta keväällä. Tavaratalo avataan keväällä 2004. Stockmannin investoinnit kohteeseen tulevat olemaan noin 20 miljoonaa euroa. Mega on IKEA:n perustama pinta-alaltaan 150 000 neliömetrin suuruinen kauppakeskus, jossa on toiminut helmikuusta alkaen mm. Zaran ensimmäinen Venäjän myymälä.

Hobby Hall -ryhmän investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 0,8 miljoonaa euroa. Ne kohdistuivat tietojärjestelmien kehittämiseen sekä postimyynnin käynnistämiseen Liettuassa. Myynti Liettuassa on lähtenyt käyntiin suunnitelmien mukaisesti.

Katsauskauden kiinteistöinvestoinnit olivat 5,7 miljoonaa euroa, josta 3,3 miljoonaa euroa kohdistui Riian tavarataloon.

Muut investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 1,5 miljoonaa euroa.

Ajankohtaiset hankkeet

Stockmannilla on esisopimus myyntipinta-alaltaan noin 11 000 neliömetrin tavaratalon avaamisesta vuokratiloissa kauppakeskus Jumbon uudisosassa Vantaalla. Suunnitelmien mukaan tavaratalo valmistuu vuonna 2005. Pietarin tavarataloa koskeva esisopimus ZAO Znamenskajan kanssa on toistaiseksi rauennut, koska kiinteistön omistaja ei sopimuksen mukaisessa määräajassa ole onnistunut järjestämään kauppakeskuksen toteuttamiseen tarvittavaa rahoitusta. Stockmann selvittää edellytykset jatkaa sopimuksen voimassaoloa syksyn aikana tai avata tavaratalo jossakin vaihtoehtoisessa kohteessa Pietarissa.

Helsingissä on vireillä mittava keskustatavaratalon laajennus- ja muutoshanke. Suunnitelman mukaan tavaratalon kaupallisia tiloja laajennetaan noin 10 000 neliömetrillä muuttamalla tiloja kaupalliseen käyttöön ja rakentamalla uutta tilaa. Tämän lisäksi tavaratalolle rakennetaan täysin uudet tavarankäsittely- ja huoltotilat sekä yhteydet uusiin asiakaspaikoitustiloihin. Laajennuksen jälkeen Helsingin tavaratalon myyntipinta-ala on noin 50 000 neliömetriä. Työt valmistuvat vaiheittain, alustavan arvion mukaan vuoden 2007 loppuun mennessä. Hankkeen toteutuminen edellyttää asemakaavan muutosta, joka on vireillä.

IKEA on tekemässä loppukesän aikana päätöstä pinta-alaltaan noin 100 000 neliömetrin suuruisen kauppakeskuksen rakentamisesta Moskovan pohjoisosaan. IKEA ja Stockmann ovat solmineet esisopimuksen myyntipinta- alaltaan noin 10 000 neliömetrin suuruisen Stockmann-tavaratalon perustamisesta vuokratiloihin myös tähän kauppakeskukseen, joka on tarkoitus avata yleisölle vuoden 2004 lopussa. Tämä olisi Stockmannin kolmas täysimittainen tavaratalo Moskovassa. Tavaratalon vuosimyynniksi on arvioitu noin 50 miljoonaa euroa. Stockmannin investoinnit kohteeseen tulevat olemaan noin 20 miljoonaa euroa.

Seppälä avaa syksyllä 2003 ensimmäiset Latvian myymälänsä, joista yksi tulee toimimaan Stockmannin tavaratalokiinteistössä.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Stockmannin hallitus hyväksyi kokouksessaan 20.5.2003 osakkeenomistajan pyynnön 40 000 yhtiön osakkeen muuntamisesta A-osakkeista B-osakkeiksi yhtiöjärjestyksen 3. pykälän mukaisesti. Osakemuunnot merkittiin kaupparekisteriin 6.6.2003.

Stockmannin kanta-asiakasoptioilla merkittiin merkintäaikana 2.5.2003 - 31.5.2003 yhteensä 5 580 Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoista B- osaketta. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 30.6.2003, ja ne tulivat kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 1.7.2003.

Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 11 160 eurolla. Osakepääoma on korotuksen jälkeen 102 779 282 euroa. A-osakkeiden kokonaismäärä on 24 828 893 kappaletta ja B-osakkeiden kokonaismäärä on 26 560 748 kappaletta.

Keväällä 2000 merkittiin 1 382 524 Stockmann Oyj Abp:n kanta- asiakasoptiota. Käyttämättä olevien kanta-asiakasoptioiden perusteella voidaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkitä vielä yhteensä 1 375 860 uutta 2 euron nimellisarvoista B-osaketta. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen perusteella nousta vielä enintään 2 751 720 eurolla enintään 105 531 002 euroon. Merkintähinta on 15,70 euroa vähennettynä 1.4.1999 jälkeen jaetun osakekohtaisen osingon määrällä. Tänä vuonna merkintähinta oli 12,16 euroa kappaleelta. Jäljellä olevat merkintäajat kanta-asiakasoptioilla ovat 2.5.2004 - 31.5.2004 ja 2.5.2005 - 31.5.2005.

Yhtiön osakekannan markkina-arvo kesäkuun lopussa oli 788,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2002 lopussa osakekannan markkina-arvo oli 710,1 miljoonaa euroa.

Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät katsauskaudella sekä HEX- yleisindeksiä että HEX-portfolioindeksiä paremmin. Kesäkuun lopussa A- osakkeen kurssi oli 15,28 euroa, kun se vuoden 2002 lopussa oli 13,84 euroa, ja B-osakkeen 15,40 euroa, kun se vuoden 2002 lopussa oli 13,80 euroa.

Stockmannin omistuksessa oli kesäkuun 2003 lopussa edelleen 163 000 omaa A- osaketta ja 250 000 omaa B-osaketta. Näiden osakkeiden nimellisarvo on yhteensä 826 000 euroa, ja ne edustavat 0,8 prosenttia kaikista osakkeista sekä 0,7 prosenttia kaikista äänistä. Niiden hankintahinta oli yhteensä 6,2 miljoonaa euroa.

Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirja- tai optiolainan ottamiseen eikä omien osakkeiden ostamiseen.

Henkilömäärä

Katsauskaudella konsernin henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 8 446, mikä on 284 henkilöä enemmän kuin vertailukaudella. Henkilömäärän kasvu johtuu pääosin tavarataloryhmän uusista Zara- ja Stockmann Beauty- myymälöistä. Kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 166 henkilöllä ja oli 6 755 henkilöä.

Ulkomailla työskenteli kesäkuun 2003 lopussa 1 463 henkilöä. Edellisen vuoden kesäkuun lopussa ulkomailla työskenteli 1 234 henkilöä.

Loppuvuoden näkymät

Vähittäiskaupan myynnin ilman autokauppaa arvioidaan epävarmasta taloustilanteesta huolimatta edelleen kasvavan Suomessa. Uusien henkilöautojen myynti kasvaa edelleen muuta vähittäiskauppaa nopeammin. Myös Venäjän ja Baltian maiden talouksien odotetaan edelleen kasvavan Suomea nopeammin. Stockmann-konsernin myynnin kasvun arvioidaan olevan markkinoiden kasvua parempi. Vuoden 2003 myynnin arvioidaan olevan runsaat 1,7 miljardia euroa.

Konsernin kolmannen vuosineljänneksen tuloksen arvioidaan olevan parempi kuin vuoden 2002 vastaavan ajan tulos. Tavarataloryhmän koko vuoden liikevoiton odotetaan olevan edellisen vuoden tasolla. Myynnin hyvän kehityksen ansiosta autoryhmän koko vuoden liikevoiton arvioidaan ylittävän viimevuotisen ennätystason. Hobby Hallin tavoitteena on edelleen alkuvuoden epätyydyttävästä kehityksestä huolimatta saavuttaa koko vuodelta vähintään saman tasoinen liikevoitto kuin edellisenä vuonna. Seppälän koko vuoden liikevoiton arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla. Aiemmin esitetty konsernin vuoden 2003 tulosarvio on muuttumaton. Arvio on, että vuoden 2003 voitto ennen satunnaisia eriä on parempi kuin vuonna 2002.

Helsingissä 12. elokuuta 2003

STOCKMANN Oyj Abp

Tuloslaskelma, konserni, Me

1-6/03 1-6/02 Muutos % 1-12/02

Liikevaihto667,0616,881,315,3
Liiketoiminnan muut tuotot15,48,8758,8
Materiaalit ja palvelut463,4419,610876,4
Henkilöstökulut94,989,16184,9
Poistot14,214,5-228,9
Liiketoiminnan muut kulut86,482,94172,0
Liikevoitto23,619,52161,9
Rahoitustuotot ja -kulut4,23,0386,7
Voitto ennen satunnaisia eriä27,822,52368,6
Satunnaiset erät0,00,00,0
Voitto ennen veroja27,822,52368,6
Välittömät verot8,16,52318,9
(tulosta vastaavat)
Vähemmistön osuus0,00,00,0
Kauden voitto19,716,02349,7
Tulos/osake, e0,390,31260,97
Tulos/osake, laimennettu e0,390,31260,97
Oma pääoma/osake e9,719,56210,21
Oman pääoman tuotto,10,88,79,6
liukuva 12 kk, % Sijoitetun pääoman tuotto, 13,5 11,7 12,6 liukuva 12 kk, % Henkilöstö keskimäärin 6 755 6 589 3 6 752 kokoaikaiseksi muutettuna

Myynti liiketoimintaryhmittäin, Me

1-6/03 1-6/02 Muutos % 1-12/02

Tavarataloryhmä382,6369,83811,1
Autoryhmä250,5197,027398,9
Hobby Hall -ryhmä111,3113,3-2237,1
Seppälä-ryhmä56,859,5-4132,7
Kiinteistöt10,113,2-2323,9
Eliminoinnit-9,6-12,5-21,3
Konserni801,6740,381 582,3
Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin, Me

1-6/03 1-6/02 Muutos % 1-12/02

Tavarataloryhmä321,5310,83679,3
Autoryhmä205,7162,027328,3
Hobby Hall -ryhmä92,994,7-2198,1
Seppälä-ryhmä46,849,0-4109,2
Kiinteistöt10,812,8-1624,2
Eliminoinnit-10,6-12,4-23,7
Konserni667,0616,881 315,3
Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin, Me

1-6/03 1-6/02 Muutos % 1-12/02

Tavarataloryhmä6,16,1039,7
Autoryhmä3,52,5415,4
Hobby Hall -ryhmä-1,70,10,5
Seppälä-ryhmä0,82,3-6710,4
Kiinteistöt7,88,9-1216,4
Liiketoiminnan muut tuotot15,48,8758,8
Eliminoinnit-8,3-9,2-19,3
Konserni23,619,52161,9
Investoinnit liiketomintaryhmittäin, brutto, Me

1-6/03 1-6/02 Muutos % 1-12/02

Tavarataloryhmä7,27,1210,1
Autoryhmä0,90,11 1230,6
Autoryhmän leasing-omaisuus-0,43,0-114-0,8
Hobby Hall -ryhmä0,82,0-573,2
Seppälä-ryhmä0,40,21230,6
Kiinteistöt5,76,9-1810,9
Muut0,60,5261,2
Konserni15,219,6-2325,8
Kassavirtalaskelma, konserni, Me

1-6/03 1-6/02 1-12/02 Liiketoiminnan rahavirta 18,2 22,4 70,2 Investointien rahavirta

   Investoinnit-15,9-17,1-27,0
   Luovutustulot36,632,350,5
Investointien rahavirta yhteensä20,715,223,5
Rahoituksen rahavirta
   Maksullinen osakeanti0,10,00,0
   Maksetut osingot-45,8-30,6-30,6
   Pitkäaikaisten lainojen muutos8,5-0,1-7,9
   Lyhytaikaisten lainojen muutos-0,8-2,7-10,3
Rahoituksen rahavirta yhteensä-38,1-33,5-48,9
Rahavarojen muutos0,74,144,8
Rahavarat kauden alussa70,525,625,6
Rahavarat kauden lopussa71,229,770,5
Tase, konserni, Me

30.6.03 30.6.02 31.12.02 Pysyvät vastaavat

   Aineettomat hyödykkeet36,638,736,3
   Aineelliset hyödykkeet213,2242,7236,4
   Sijoitukset28,740,328,7
Vaihtuvat vastaavat
   Vaihto-omaisuus184,4175,0188,9
   Saamiset165,6168,1191,8
   Likvidit varat71,229,770,5
Vastaavaa699,7694,5752,7
Oma pääoma498,8491,2524,8
Vähemmistöosuus0,00,10,0
Pakolliset varaukset0,2
Laskennallinen verovelka23,325,923,3
Pitkäaikainen vieras pääoma44,543,635,8
Lyhytaikainen vieras pääoma
   Korollinen16,125,116,9
   Koroton117,1108,5151,9
Vastattavaa699,7694,5752,7
Omavaraisuusaste, %71,370,769,7
Velkaantumisaste (Gearing), %-2,17,9-3,4
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e0,360,441,38
Korollinen nettovelka, Me-117,8-63,6-128,1
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa,51 39051 38451 384
1000 kpl Osakkeiden lukumäärä, 50 971 50 970 50 971 painotettu keskiarvo, 1000 kpl

Vastuusitoumukset, konserni, Me

30.6.03 30.6.02 31.12.02

Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin1,73,43,4
Pantit0,10,10,1
Takaukset0,5
Muut vastuut63,665,464,9
Yhteensä65,469,468,4
Liiketilojen vuokravastuut ilmoitetaan vuosikertomuksessa.

Johdannaissopimukset, konserni, Me

30.6.03 30.6.02 31.12.02 Nimellisarvot

Valuuttajohdannaissopimukset11,838,311,4
Korkojohdannaissopimukset70,077,080,0
Markkina-arvot
Valuuttajohdannaissopimukset-0,10,80,0
Korkojohdannaissopimukset-1,30,4-0,8
Johdannaissopimukset kohdistuvat tulevien liiketominnan kassavirtojen suojaukseen.

Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, konserni, Me

Q2/03 Q1/03 Q4/02 Q3/02

Liikevaihto348,3318,7391,8306,7
Liiketoiminnan muut tuotot2,612,80,00,0
Materiaalit ja palvelut237,9225,5249,2207,6
Henkilöstökulut48,946,055,140,7
Poistot7,17,17,37,1
Liiketoiminnan muut kulut44,042,447,641,5
Liikevoitto13,110,532,79,7
Rahoitustuotot ja -kulut2,22,02,21,5
Voitto ennen satunnaisia eriä15,312,534,811,2
Satunnaiset erät0,00,00,00,0
Voitto ennen veroja15,312,534,811,2
Välittömät verot4,43,69,13,3
(tulosta vastaavat)
Vähemmistön osuus0,00,00,00,0
Kauden voitto10,88,925,77,9
Tulos/osake, euro0,220,170,490,16
Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, konserni, Me

Q2/02 Q1/02 Q4/01 Q3/01

Liikevaihto319,2297,6371,6290,6
Liiketoiminnan muut tuotot7,11,70,40,2
Materiaalit ja palvelut212,1207,5235,1198,5
Henkilöstökulut45,443,753,040,1
Poistot7,37,27,67,0
Liiketoiminnan muut kulut41,341,647,937,3
Liikevoitto20,2-0,728,48,0
Rahoitustuotot ja -kulut1,02,02,20,4
Voitto ennen satunnaisia eriä21,21,430,68,4
Satunnaiset erät0,00,00,00,0
Voitto ennen veroja21,21,430,68,4
Välittömät verot6,10,410,42,4
(tulosta vastaavat)
Vähemmistön osuus0,00,00,00,0
Kauden voitto15,01,020,26,0
Tulos/osake, euro0,300,020,400,12
Myynti liiketoimintaryhmittäin, Me

Q2/03 Q1/03 Q4/02 Q3/02

Tavarataloryhmä198,6184,0258,0183,4
Autoryhmä137,2113,2103,498,5
Hobby Hall -ryhmä53,557,870,253,5
Seppälä-ryhmä30,626,239,933,3
Kiinteistöt4,95,24,76,0
Eliminoinnit-4,7-5,0-3,4-5,4
Konserni420,2381,4472,7369,3
Myynti liiketoimintaryhmittäin, Me

Q2/02 Q1/02 Q4/01 Q3/01

Tavarataloryhmä188,1181,7241,2173,0
Autoryhmä106,490,592,893,2
Hobby Hall -ryhmä56,257,166,950,2
Seppälä-ryhmä33,825,740,833,6
Kiinteistöt6,86,45,96,0
Eliminoinnit-6,2-6,3-5,8-5,8
Konserni385,2355,1441,9350,2
Liikevaihto liiketomintaryhmittäin, Me

Q2/03 Q1/03 Q4/02 Q3/02

Tavarataloryhmä166,0155,4214,7153,7
Autoryhmä112,693,185,181,2
Hobby Hall -ryhmä44,648,358,744,7
Seppälä-ryhmä25,221,632,827,4
Kiinteistöt5,15,75,16,3
Eliminoinnit-5,2-5,4-4,6-6,6
Konserni348,3318,7391,8306,7
Liikevaihto liiketomintaryhmittäin, Me

Q2/02 Q1/02 Q4/01 Q3/01

Tavarataloryhmä157,1153,8201,7144,9
Autoryhmä87,474,676,376,8
Hobby Hall -ryhmä46,947,859,241,6
Seppälä-ryhmä27,821,133,527,6
Kiinteistöt6,66,36,15,9
Eliminoinnit-6,4-6,0-5,1-6,2
Konserni319,2297,6371,6290,6
Liikevoitto liiketomintaryhmittäin, Me

Q2/03 Q1/03 Q4/02 Q3/02

Tavarataloryhmä7,9-1,827,76,0
Autoryhmä1,81,71,01,9
Hobby Hall -ryhmä-1,0-0,71,0-0,7
Seppälä-ryhmä2,7-1,96,02,0
Kiinteistöt3,64,23,64,0
Liiketoiminnan muut tuotot2,612,80,00,0
Eliminoinnit-4,4-3,9-6,6-3,6
Konserni13,110,532,79,7
Liikevoitto liiketomintaryhmittäin, Me

Q2/02 Q1/02 Q4/01 Q3/01

Tavarataloryhmä7,2-1,121,84,7
Autoryhmä1,41,00,11,3
Hobby Hall -ryhmä0,9-0,76,70,3
Seppälä-ryhmä4,4-2,03,61,0
Kiinteistöt4,44,53,83,7
Liiketoiminnan muut tuotot7,11,70,40,2
Eliminoinnit-5,2-4,0-8,0-3,4
Konserni20,2-0,728,48,0

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Helsingissä, 12. elokuuta 2003

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus tänään 12.8.2003 kello 14.15, World Trade Center, Marskin sali, Aleksanterinkatu 17, Helsinki.

Takaisin listaukseen