STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

STOCKMANN Oyj Abp Osavuosikatsaus 6.8.2008 klo 12.45

STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

STOCKMANNIN LIIKEVOITTO PARANI SELVÄSTI, RAHOITUSKULUJEN KASVU JA MOSKOVAN SMOLENSKAJAN TAVARATALON SULKEMISEN VARALTA TEHTY VARAUS PIENENSIVÄT VOITTOA

Stockmannin myynti kasvoi toisella vuosineljänneksellä 66 prosenttia ja oli 583,9 Me. Liikevoitto vastaavalta ajanjaksolta yli kaksinkertaistui huolimatta Moskovan Smolenskajan tavaratalon sulkemisen varalta tehdystä 14 Me:n varauksesta ja oli 31,4 Me. Tammi-kesäkuussa Stockmann-konsernin myynti kasvoi 50 prosenttia ja oli 1 081,5 Me (722,4 Me vuonna 2007). Konsernin liikevoitto tammi-kesäkuussa kasvoi ja oli 28,8 Me (22,3 Me). Nettorahoituskulut kasvoivat Lindex-kaupan seurauksena, minkä vuoksi katsauskauden voitto jäi pienemmäksi kuin edellisenä vuonna ja oli 3,6 Me. Tulos osaketta kohden oli 0,06 e (0,29 e). Konsernin vuoden 2008 tulosarvio on muuttumaton huolimatta Pohjoismaiden ja Baltian maiden talouskehityksen lisääntyneestä epävarmuudesta. Tavoitteena on, että vuoden 2008 voitto on parempi kuin edellisenä vuonna.

Tunnuslukuja4-64-61-61-6
20082007200820072007
Myyntimilj.583,9350,71 081,5722,41 668,3
euroa
Liikevaihtomilj.483,3294,2896,7605,61 398,2
euroa
Liikevoittomilj.31,414,128,822,3125,2
euroa
Tulosmilj.18,113,34,321,4119,4
ennen verojaeuroa
Tulos/osakeeuroa0,270,180,060,291,59
Oma pääoma/osakeeuroa--10,739,3410,66
Liiketoiminnanmilj.--26,92,2119,9
rahavirtaeuroa
Nettovelkaantumis-aste pros.--131,117,4146,9
Omavaraisuusastepros.--36,366,732,6
Osakkeiden määrätuhatta--55 85055 48655 606
keskimäärinkpl
Sijoitetun pääomanpros.--12,216,312,1
tuotto, liukuva 12
kuukautta

MYYNTI JA TULOS

Stockmann-konsernin myynti kasvoi tammi-kesäkuussa 50 prosenttia ja oli 1 081,5 miljoonaa euroa (722,4 miljoonaa euroa). Suurin osa kasvusta tuli Lindexin myyntilukujen yhdistämisestä Stockmann-konsernin myyntiin, mutta myös tavarataloryhmän ja Seppälän myynnit kasvoivat.

Myynti Suomessa kasvoi 9 prosenttia ja oli 578,5 miljoonaa euroa. Konsernin myynti ulkomailla oli 503,0 miljoonaa euroa, ja se kasvoi 164 prosenttia. Ilman Lindexiä myynnin kasvu ulkomailla oli 14 prosenttia. Ulkomaisen myynnin kasvua pienensi Moskovassa Smolenski Passage - kauppakeskuksessa sijaitsevan tavaratalon sulkeminen toukokuussa toistaiseksi vuokranantajan laittoman menettelyn seurauksena. Ulkomaisen myynnin osuus konsernin myynnistä kasvoi 26 prosentista 47 prosenttiin.

Liiketoiminnan muita tuottoja kertyi 3,7 miljoonaa euroa rakentamattoman tontin myynnistä.

Konsernin liiketoiminnan myyntikate kasvoi 173,1 miljoonalla eurolla ja oli 423,1 miljoonaa euroa. Suhteellinen myyntikate oli 47,2 prosenttia (41,3 prosenttia). Hobby Hallin ja Seppälän suhteellinen myyntikate parani, ja konsernin suhteellista myyntikatetta paransi myös Lindexin lukujen yhdistäminen konserniin. Toiminnan kustannukset kasvoivat 153,9 miljoonaa euroa ja poistot 16,5 miljoonaa euroa.

Katsauskaudelle kohdistuu 1,3 miljoonaa euroa Smolenskajan tavaratalon sulkemisesta aiheutuvia kustannuksia, minkä lisäksi tavaratalon sulkemisen vuoksi on toisen vuosineljänneksen tulokseen tehty vaihto-omaisuuden 2,5 miljoonan euron arvonalennus, 5,7 miljoonan euron kuluvaraus ja 4,5 miljoonan euron ylimääräinen poisto.

Katsauskaudella konsernin liikevoitto kasvoi 6,5 miljoonaa euroa ja oli 28,8 miljoonaa euroa.

Nettorahoituskulut kasvoivat 23,7 miljoonaa euroa ja olivat 24,6 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa). Nettorahoituskuluja kasvattivat etupäässä Lindexin hankintaan liittyvän vieraan pääoman kustannukset.

Katsauskauden voitto ennen veroja oli 4,3 miljoonaa euroa eli 17,1 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Välittömät verot olivat 0,7 miljoonaa euroa eli 4,3 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuotta aiemmin. Katsauskauden voitto oli 3,6 miljoonaa euroa (16,3 Me).

Toisen vuosineljänneksen voitto kasvoi ja oli 15,2 miljoonaa euroa (10,2 Me).

Katsauskauden tulos osaketta kohden oli 0,06 euroa (0,29 euroa) ja optioiden vaikutuksella laimennettuna 0,06 euroa (0,29 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 10,73 euroa (9,34 euroa).

MYYNTI JA TULOSKEHITYS LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN

Tavarataloryhmä

Tavarataloryhmän myynti kasvoi katsauskaudella 7 prosenttia ja oli 582,3 miljoonaa euroa. Myynti Suomessa kasvoi 4 prosenttia. Ulkomaantoimintojen myyntiä kasvattivat hyvä vertailukelpoinen myynnin kasvu Venäjän ja Baltian tavarataloissa sekä uudet Bestseller-myymälät, mutta toisaalta sitä pienensi Moskovan Smolenskajan tavaratalon sulkeminen. Ulkomaantoimintojen myynti kasvoi 16 prosenttia, ja sen osuus ryhmän myynnistä oli 30 prosenttia (28 prosenttia).

Katsauskauden suhteellinen myyntikate pieneni. Smolenskajan tavaratalon sulkeminen rasittaa tavarataloryhmän tulosta 14 miljoonalla eurolla. Tämän takia tavarataloryhmän liikevoitto pieneni ja oli 5,6 miljoonaa euroa (19,3 miljoonaa euroa).

Toisen vuosineljänneksen myynnin 17 prosentin kasvuun edellisestä vuodesta vaikutti Hullut Päivät -kampanjan ajoittuminen Suomen tavarataloissa kokonaan huhtikuulle, kun se viime vuonna oli maaliskuussa. Smolenskajan tavaratalon sulkemisesta aiheutuneiden kustannusten ja sen vuoksi tehdyn varauksen jälkeen toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa (11,5 miljoonaa euroa).

Lindex

Lindexin myynti oli katsauskaudella 322,1 miljoonaa euroa. Vastaavasta ajankohdasta laadittuun vuoden 2007 pro forma -laskelmaan verrattuna myynti pieneni yhden prosentin, mikä johtui valuuttakurssimuutoksista. Paikallisissa valuutoissa laskettuna myynti kasvoi hieman. Lindexin liikevoitto oli 22,6 miljoonaa euroa. Sitä rasittivat Lindexin hankintaan liittyvät poistot ja vaihto-omaisuuden kertaluonteinen kulukirjaus, jotka olivat yhteensä 5,2 miljoonaa euroa. Lindexin edellisen vuoden vastaavan ajankohdan liikevoitto oli 24,9 miljoonaa euroa.

Toisen vuosineljänneksen liikevoitto kasvoi ja oli 23,8 miljoonaa euroa, kun Lindexin edellisen vuoden liikevoitto oli 22,8 miljoonaa euroa.

Hobby Hall

Hobby Hallin myynti pieneni katsauskaudella 6 prosenttia ja oli 95,8 miljoonaa euroa (101,7 miljoonaa euroa). Myynti pieneni sekä Suomessa että ulkomailla, mutta Hobby Hallin suhteellinen myyntikate kasvoi. Hobby Hallin liiketulos pieneni 1,9 miljoonaa euroa ja oli -1,4 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa). Katsauskauden liiketuloksen heikkeneminen johtui myynnin pienenemisestä ja Venäjän-toiminnan aloituskuluista.

Hobby Hallin myynti kasvoi toisella vuosineljänneksellä viisi prosenttia ja oli 48,3 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa, kun liiketulos edellisen vuoden vastaavana aikana oli tappiollinen (-0,9 Me). Seppälä

Seppälän myynti kasvoi katsauskaudella 4 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 80,9 miljoonaa euroa. Myynti pieneni Suomessa 5 prosenttia ja kasvoi voimakkaasti Venäjällä, jossa sitä kasvattivat uudet myymälät sekä myynnin hyvä vertailukelpoinen kehitys. Myynti ulkomailla kasvoi 26 prosenttia, ja sen osuus Seppälän myynnistä nousi 33 prosenttiin (26 prosenttia). Suhteellinen myyntikate kasvoi. Voimakkaan uusperustannan takia kiinteät kustannukset ja poistot kasvoivat myyntikatteen kasvua nopeammin. Tämän takia Seppälän liiketulos pieneni 2,1 miljoonaa euroa ja oli 4,5 miljoonaa euroa (6,6 miljoonaa euroa).

Toisella vuosineljänneksellä Seppälän myynti kasvoi 4 prosenttia ja oli 45,2 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 5,1 miljoonaa euroa, kun se edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona oli 5,8 miljoonaa euroa.

RAHOITUS JA SITOUTUNUT PÄÄOMA

Likvidit varat olivat kesäkuun lopussa 23,8 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 20,2 miljoonaa euroa ja vuoden 2007 lopussa 33,2 miljoonaa euroa.

Korollisen vieraan pääoman määrä oli kesäkuun lopussa 886,7 miljoonaa euroa (110,6 miljoonaa euroa), josta pitkäaikaista oli 759,8 miljoonaa euroa (30,2 miljoonaa euroa). Vuoden 2007 lopussa korollisen vieraan pääoman määrä oli 905,6 miljoonaa euroa, josta pitkäaikaista oli 855,4 miljoonaa euroa. Stockmann toteutti kesäkuussa 137,4 miljoonan euron osakeannin institutionaalisille sijoittajille. Osakeannista saaduilla varoilla Stockmann lyhensi AB Lindexin (publ) hankinnan yhteydessä nostamaansa pitkäaikaista lainaa. Investoinnit olivat katsauskaudella 76,5 miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoma oli kesäkuun lopussa 184,8 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 224,8 miljoonaa euroa ja vuoden 2007 lopussa 193,9 miljoonaa euroa. Osinkoa maksettiin 75,2 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste heikkeni vertailukaudesta Lindexin osakkeiden hankinnan seurauksena ja oli kesäkuun lopussa 36,3 prosenttia (66,7 prosenttia). Vuoden 2007 lopussa omavaraisuusaste oli 32,6 prosenttia. Nettovelkaantumisaste oli kesäkuun lopussa 131,1 prosenttia (17,4 prosenttia). Vuoden 2007 lopussa nettovelkaantumisaste oli 146,9 prosenttia.

Sijoitetun pääoman tuotto viimeisten 12 kuukauden ajalta oli 12,2 prosenttia (12,1 prosenttia vuoden 2007 lopussa). Konsernin sijoitettu pääoma kasvoi 913,9 miljoonaa euroa edellisen vuoden kesäkuusta ja oli katsauskauden lopulla 1544,8 miljoonaa euroa (1 499,4 miljoonaa euroa vuoden 2007 lopussa).

LINDEXIN HANKINTA

Göteborgin kamarioikeus kumosi toukokuussa Lindexin lääninoikeudessa saamat myönteiset päätökset, jotka koskevat Lindex-konsernin Saksan yhtiön noin 70 miljoonan euron suuruisten tappioiden vähennyskelpoisuutta Ruotsin verotuksessa vuosina 2004/2005 ja 2005/2006. Lindex valittaa kamarioikeuden päätöksestä hallitusoikeuteen. Kamarioikeuden päätöksen mukaisesti Lindex joutuu palauttamaan verottajalle 22,3 miljoonaa euroa veroja ja korkoja. Vuonna 2007 laadittua Lindexin alustavaa hankintamenolaskelmaa on täsmennetty. Sen seurauksena takaisin maksettava vero korkoineen kasvattaa konsernin liikearvoa 22,3 miljoonaa euroa, eikä sillä ole vaikutusta konsernin tulokseen.

UUDET PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET

Stockmannin hallitus vahvisti strategiakokouksessaan 18.6.2008 Stockmann- konsernin seuraavien viiden vuoden strategiset suuntaviivat ja saman aikavälin taloudelliset tavoitteet. Konserni tulee strategiakauden aikana jatkamaan vahvaa kannattavaa kasvuaan niin Suomessa kuin nykyisillä ja uusilla markkina-alueilla Suomen ulkopuolella. Lindexin osto vuoden 2007 lopulla loi konsernille uuden vahvan markkina-alueen Ruotsissa ja Norjassa ja mahdollistaa samalla Lindexin liiketoiminnan nopean laajentamisen uusille markkina-alueille, erityisesti Venäjälle. Lindexin integroiminen Stockmann-konserniin on edennyt hyvin. Hallitus arvioi, että Lindex- integraatiosta saatavat mittakaavaedut nousevat 2-3 vuodessa vuositasolla noin 12-15 miljoonaan euroon. Valtaosa tästä saavutetaan parantuvana myyntikatteena koko konsernissa hyödyntämällä Lindexin Kaukoidän ostokonttoriverkostoa koko konsernin tarpeisiin.

Stockmann-konsernin pitkän aikavälin tavoitteet vahvistettiin viimeksi ennen Lindexin ostoa, vuonna 2006. Uudistuneen konsernin tavoitteena on saavuttaa vuosittain kaikilla markkina-alueillaan markkinoiden keskimääräistä kasvua nopeampi kasvu, sekä saavuttaa 12 prosentin liikevoittomarginaali ja 20 prosentin sijoitetun pääoman tuotto strategiajakson lopussa vuonna 2013. Konsernin merkittävän investointiohjelman vuoksi sijoitetun pääoman tuotto on jakson alkuvaiheessa aikaisempia vuosia alempi.

Lindexin osto, joka rahoitettiin alunperin kokonaan velkarahalla, muutti merkittävästi konsernin rahoitusrakennetta. Strategisena tavoitteena on vähintään 40 prosentin omavaraisuusaste.

Yhtiön osingonjakopolitiikka pidetään vahvasta kasvusta ja voimakkaasta investointiohjelmasta huolimatta ennallaan. Tavoitteena on jakaa osinkona yli puolet varsinaisen liiketoiminnan tuottamasta voitosta.

INVESTOINNIT

Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 76,5 miljoonaa euroa (63,9 miljoonaa euroa).

Tavarataloryhmä

Helsingin keskustan tavaratalon mittavassa laajennus- ja muutoshankkeessa saatiin toukokuun alussa käyttöön ensimmäiset noin 500 neliömetriä täysin uutta tilaa. Hankkeessa laajennetaan tavaratalon kaupallisia tiloja noin 10 000 neliömetrillä muuttamalla tiloja kaupalliseen käyttöön ja rakentamalla uusia tiloja. Tämän lisäksi rakennetaan uudet tavarankäsittely-, huolto- ja asiakaspaikoitustilat. Laajennuksen jälkeen Helsingin tavaratalon myyntipinta-ala on noin 50 000 neliömetriä. Laajennusosan kustannusarvio on noin 190 miljoonaa euroa. Töiden arvioidaan valmistuvan vaiheittain vuoden 2010 syksyyn mennessä. Hankkeeseen sitoutui katsauskauden aikana 28,9 miljoonaa euroa. Tavaratalon nykyinen myyntipinta-ala ylittää jo selvästi laajennushanketta edeltävän tason, ja jatkossa uusia tiloja otetaan käyttöön asteittain. Mittava hanke on kyetty toteuttamaan tavaratalon kannattavuutta haittaamatta.

Stockmann osti vuonna 2006 noin 10 000 neliömetrin suuruisen liiketontin Pietarin kaupungin pääkadulta Nevski Prospektilta. Tontti sijaitsee Vosstanija-aukion metroaseman vieressä ja Moskovan rautatieaseman välittömässä läheisyydessä. Stockmann rakennuttaa tontille bruttopinta- alaltaan noin 100 000 neliömetrin suuruisen Nevsky Centre - kauppakeskuksen, josta noin 50 000 neliömetriä on myymälä- ja toimistotilaa. Kauppakeskukseen on suunniteltu noin 20 000 neliömetrin suuruinen täysimittainen Stockmann-tavaratalo, muuta vähittäiskauppaa, toimistotiloja sekä maanalainen paikoituslaitos. Kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 170 miljoonaa euroa. Lopullinen rakennuslupa saatiin maaliskuun alussa, ja hankkeen varsinaiset rakennustyöt ovat käynnissä. Tavoiteaikataulun mukaan rakennus valmistuu vuoden 2009 loppuun mennessä. Hankkeeseen sitoutui katsauskauden aikana 10,2 miljoonaa euroa.

Stockmann avasi maaliskuussa Venäjällä uuden Nike-myymälän. Stockmannilla on nyt yhteensä kuusi Nike-myymälää Venäjällä.

Stockmannin luotollinen kanta-asiakaskortti uudistui Suomessa kansainväliseksi MasterCard-luottokortiksi huhtikuusta alkaen. Latviassa, jossa Stockmannilla ei aikaisemmin ole ollut lainkaan luotollista kanta- asiakaskorttia, uudet kortit tulevat käyttöön loppuvuodesta 2008 ja Virossa alkuvuodesta 2009. Korttiuudistus perustuu Stockmannin ja Nordean tekemään sopimukseen kanta-asiakastilien rahoituksen siirtymisestä Nordealle. Tilien siirtyminen keventää Stockmannin tasetta keskimäärin noin 65 miljoonalla eurolla. Venäjällä tuotiin maaliskuussa markkinoille Stockmannin luotollinen MasterCard-kanta-asiakaskortti yhteistyössä Citibankin kanssa. Stockmannilla on kanta-asiakkaita Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa yhteensä noin 1,5 miljoonaa. Luotollisia tilejä on Suomessa ja Virossa yhteensä runsaat 600 000.

Tavarataloryhmän investoinnit olivat yhteensä 57,2 miljoonaa euroa.

Lindex

Lindexin investoinnit olivat yhteensä 14,9 miljoonaa euroa. Ne kohdistuivat myymälöiden avauksiin ja uudistuksiin sekä vuodenvaihteessa käyttöön otettuun uuteen Göteborgin jakelukeskukseen, joka on toiminut täydellä teholla keväästä alkaen.

Lindex avasi katsauskaudella kaksi myymälää Ruotsissa ja Norjassa sekä yhden Virossa, Liettuassa ja Tsekin tasavallassa. Ruotsissa on suljettu yksi myymälä.

Hobby Hall

Hobby Hallin investoinnit olivat yhteensä 1,0 miljoonaa euroa.

Seppälä

Katsauskaudella Seppälä avasi kaksi myymälää Venäjällä, kaksi Suomessa sekä yhden Liettuassa ja Virossa. Lisäksi viisi Suomen myymälää uudistettiin uuden myymäläkonseptin mukaisesti ja muutti parempiin kauppapaikkoihin, ja Helsingin Forumissa sijaitseva lippulaivamyymälä avattiin uudistettuna. Suomessa suljettiin yksi myymälä.

Seppälän investoinnit olivat yhteensä 2,8 miljoonaa euroa.

Muut investoinnit

Konsernin muut investoinnit olivat yhteensä 0,5 miljoonaa euroa.

UUDET HANKKEET

Tavarataloryhmä

Stockmann avaa Moskovan viidennen Stockmann-tavaratalonsa vuokratiloissa kaupungin keskustan tuntumaan rakennettavassa Metropolis- kauppakeskuksessa. Tavaratalon kokonaispinta-ala tulee olemaan noin 8 000 neliömetriä ja Stockmannin investointi kohteeseen noin 12 miljoonaa euroa. Tavoitteena on avata tavaratalo lokakuussa 2008.

Stockmann on myös tehnyt sopimuksen täysimittaisen tavaratalon avaamisesta parhaillaan rakenteilla olevaan kauppakeskukseen sijoittuvissa vuokratiloissa Jekaterinburgissa Venäjällä. Tavaratalon kokonaispinta-ala tulee olemaan runsaat 8 000 neliömetriä ja Stockmannin investointi siihen noin 12 miljoonaa euroa. Suunnitelmien mukaan tavaratalo avataan syksyllä 2009.

Vuoden 2008 alussa Stockmann teki esisopimuksen Moskovan kuudennen Stockmann-tavaratalon avaamisesta vuokratiloissa. Pohjois-Moskovaan rakenteilla olevaan Rostokino-kauppakeskukseen sijoittuvan tavaratalon myyntipinta-ala tulee olemaan noin 10 000 neliömetriä ja Stockmannin investointi siihen noin 16 miljoonaa euroa. Alustavien suunnitelmien mukaan kauppakeskus valmistuu vuoden 2009 lopussa.

Maaliskuussa Stockmann teki esisopimuksen liiketilojen vuokraamisesta tavaratalolle kauppakeskuksesta, joka sijaitsee uudessa monitoimikeskuksessa Liettuan pääkaupungin Vilnan keskustan läheisyydessä. Kauppakeskus valmistuu loppuvuodesta 2010. Stockmann-tavaratalo, jonka kokonaispinta-ala tulee olemaan noin 13 000 neliömetriä, on yksi kauppakeskuksen ankkurivuokralaisista.

Tavarataloryhmä jatkaa Stockmann Beauty -myymälöiden uusperustantaa Suomessa sekä Nike- ja Bestseller -myymälöiden uusperustantaa Venäjällä.

Lindex

Lindex avaa ensimmäisen Venäjän-myymälänsä Pietarissa elokuussa 2008. Tavoitteena on avata Venäjällä lisää myymälöitä loppuvuonna. Lisäksi on tehty sopimukset kolmen myymälän avaamisesta loppuvuonna Norjassa, kahden myymälän avaamisesta Suomessa ja yhden myymälän avaamisesta Ruotsissa. Tavoitteena on avata lisää myymälöitä tänä vuonna myös Baltiassa.

Lindex on tehnyt Delta International Establishment -nimisen yrityksen kanssa franchising-sopimuksen Lindex-myymäläketjun laajentamisesta Lähi- Itään. Franchising-kumppani tekee myymäläinvestoinnit, palkkaa henkilökunnan ja vastaa koko vähittäismyyntitoiminnasta. Ensimmäinen myymälä on tarkoitus avata syyskuussa 2008 Saudi-Arabiassa, ja vuoden loppuun mennessä siellä avataan kuusi myymälää lisää. Viiden vuoden aikana suunnitellaan avattavaksi yhteensä 50 myymälää Saudi-Arabiassa, Kuwaitissa, Yhdistyneissä Arabiemiraateissa ja Egyptissä.

Lindexin tavoitteena on avata 20-25 uutta myymälää vuodessa vuosina 2008- 2009, puolet niistä Pohjoismaissa ja puolet uusilla markkina-alueilla.

Hobby Hall

Uudistettu kassajärjestelmä ja puhelinjärjestelmä, jotka osaltaan parantavat Hobby Hallin asiakaspalvelua, otetaan käyttöön syksyllä. Hobby Hallin uudistettua verkkokauppaa testataan kesän aikana, ja se otetaan käyttöön testivaiheen päätyttyä.

Hobby Hallin pääkonttori muuttaa alkusyksystä vuokratiloihin uuteen toimistorakennukseen Helsingin Käpylään.

Seppälä

Suunnitelmien mukaan Seppälän ja Stockmann-konsernin toiminta laajenee jälleen uuteen maahan syyskuussa, kun Seppälä avaa ensimmäisen myymälänsä Ukrainassa. Seppälä avaa tänä vuonna vielä 11 myymälää; viisi Venäjällä, kolme Suomessa, kaksi Virossa ja yhden Latviassa.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osakekannan markkina-arvo kesäkuun lopussa oli 1 511,4 miljoonaa euroa (1 776,8 miljoonaa euroa). Vuoden 2007 lopussa osakekannan markkina- arvo oli 1 659,8 miljoonaa euroa.

Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät katsauskaudella sekä OMX Helsinki -indeksiä että OMX Helsinki Cap -indeksiä paremmin. Kesäkuun lopussa A-osakkeen kurssi oli 24,42 euroa, kun se vuoden 2007 lopussa oli 29,50 euroa, ja B-osakkeen kurssi 24,55 euroa, kun se vuoden 2007 lopussa oli 29,66 euroa.

Stockmannin kanta-asiakasoptioilla merkittiin toukokuussa yhteensä 364 Stockmann Oyj Abp:n B-osaketta. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 26.6.2008, ja ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 27.6.2008. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 728 eurolla.

Vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10. luvun 1. §:n mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus valtuutettiin päättämään annettavien A- ja B-osakkeiden lukumäärästä. Tämän valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi kuitenkin olla yhteensä enintään 15 000 000 osaketta. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeutta noudattaen tai siitä poiketen (suunnattu anti). Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10. luvun 1. §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus on voimassa korkeintaan kolme vuotta.

Yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti hallitus päätti 23.6.2008 toteutetusta 5 609 360 uuden osakkeen suunnatusta osakeannista, jossa merkittiin 2 456 424 Stockmann Oyj Abp:n A-osaketta ja 3 152 936 Stockmann Oyj Abp:n B-osaketta. Merkityistä A-osakkeista 438 618 kpl muunnettiin B- osakkeiksi. Merkintöjen ja muuntojen seurauksena 2 017 806 A-osaketta ja 3 591 554 B-osaketta rekisteröitiin kaupparekisteriin 27.6.2008, ja ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 27.6.2008.

Edellä mainittujen rekisteröintien seurauksena Stockmannin osakepääoma nousi 123 406 672 euroon. Stockmannilla oli 26 582 049 A-sarjan osaketta ja 35 121 287 B-sarjan osaketta 30.6.2008.

Stockmannin omistuksessa oli kesäkuun 2008 lopussa 364 321 omaa B- osaketta. Ne edustivat 0,6 prosenttia kaikista osakkeista sekä 0,1 prosenttia kaikista äänistä. Niiden hankintahinta oli yhteensä 5,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2007 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien B-osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa viisi vuotta. Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia omien osakkeiden ostamiseen.

HENKILÖMÄÄRÄ

Konsernin henkilöstön lukumäärä oli katsauskaudella keskimäärin 15 637, mikä on 5 202 henkilöä enemmän kuin vertailukaudella. Henkilömäärään vaikutti kasvattavasti erityisesti Lindexin osto joulukuussa. Lisäksi Suomen ja ulkomaiden tavaratalojen ja myymälöiden henkilömäärissä oli tasaista kasvua. Stockmannin kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 3 444 henkilöllä ja oli 11 811 henkilöä.

Ulkomailla työskenteli kesäkuun 2008 lopussa 8 313 henkilöä. Edellisen vuoden kesäkuun lopussa ulkomailla työskenteli 3 976 henkilöä. Ulkomailla työskentelevien osuus koko henkilöstöstä oli 53 prosenttia (37 prosenttia).

RISKITEKIJÖITÄ

Kolmen kuukauden osavuosikatsauksessa 24.4.2008 lähiajan riskitekijöinä esitettyjen Smolenskajan tavaratalon vuokrasuhteen voimassaoloon liittyvän kiistan sekä Lindex-konsernin Saksan yhtiön tappion verovähennyskelpoisuutta koskevien valitusten nykyvaihetta on selostettu edellä tässä osavuosikatsauksessa. Uusi riskitekijä on rakennuskustannusten nousu ja nopeasti kiihtyvä inflaatio. Muilta osin riskitekijöissä ei ole tapahtunut muutosta hallituksen toimintakertomuksessaan 7.2.2008 esittämän katsauksen jälkeen.

Lindexillä on Saksassa keskeneräinen oikeudenkäynti, joka koskee Saksan verotusta vuosilta 2004-2006. Lindexin tekemän harkintaverotusta koskevan oikaisuvaatimuksen nettoarvo on noin 32 miljoonaa euroa. Vaatimuksen verovaikutusta ei ole kirjattu tulosvaikutteisesti.

Stockmann on käynnistänyt Moskovan kansainvälisessä välitystuomioistuimessa (ICAC) Smolenskajan tavaratalon vuokraisäntiä vastaan oikeusprosessit, joissa vaaditaan noin 75 miljoonan Yhdysvaltain dollarin vahingonkorvauksia tavaratalon laittoman sulkemisen vuoksi.

LOPPUVUODEN NÄKYMÄT

Epävarmuus on viime aikoina voimakkaasti lisääntynyt maailmantaloudessa sekä rahoitus- ja osakemarkkinoilla. Inflaatio on kiihtynyt lähinnä korkeampien energian ja elintarvikkeiden hintojen myötä. Stockmann- konsernin markkina-alueista Pohjoismaissa ja Baltiassa kuluttajien luottamuksen heikentyminen on näkynyt jonkin verran kulutuskysynnän hidastumisena. Sen sijaan Venäjän talouden ja kulutuskysynnän kasvu on jatkunut entiseen tapaan. Arvion mukaan kulutuskysynnän kasvu tulee jatkumaan, mutta Pohjoismaissa ja Baltiassa alkuvuotta hitaampana. Venäjällä kasvu tulee olemaan näitä markkinoita nopeampaa.

Lindex on osa Stockmann-konsernia koko vuoden 2008. Tämä merkitsee konsernin myynnin voimakasta kasvua. Konsernin myynnin arvioidaan olevan lähes 2,4 miljardia euroa vuonna 2008, mikäli vuokrakiistan takia toukokuussa suljettua Smolenskajan tavarataloa Moskovassa ei saada uudelleen avatuksi.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevoiton arvioidaan olevan parempi kuin edellisenä vuonna. Koko vuoden myyntiin ja tulokseen vaikuttaa olennaisesti kulutuskysynnän kehitys loppuvuoden aikana. Vuoden 2008 liikevoiton odotetaan paranevan. Vaikka konsernin rahoituskulut Lindexin oston myötä kasvavat selvästi, tavoitteena on edelleen, että vuoden 2008 voitto on parempi kuin edellisenä vuonna.

LAATIMISPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Käytetyt laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat samat kuin vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tase, konserni, milj. euroa 30.6.08 30.6.07 31.12.07 VARAT Pitkäaikaiset varat

    Aineettomat hyödykkeet (liite 1.2)865,511,2844,5
    Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet516,1392,0476,8
    (liite 1.2)
    Myytävissä olevat sijoitukset6,66,56,5
    Pitkäaikaiset saamiset1,71,7
    Laskennalliset verosaamiset5,32,55,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä1 395,3412,11 334,8
Lyhytaikaiset varat
   Vaihto-omaisuus231,6156,2244,4
   Saamiset, korolliset63,498,598,8
   Saamiset, korottomat100,693,5112,5
   Rahavarat23,820,233,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä419,4368,5488,9
Varat yhteensä1 814,6780,61 823,7
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma658,1520,3593,8
Vähemmistön osuus0,00,00,0
Oma pääoma yhteensä658,1520,3593,8
Pitkäaikaiset velat, korollinen759,830,2855,4
Varaukset2,55,3
Pitkäaikaiset velat yhteensä762,330,2860,7
Laskennalliset verovelat56,626,257,3
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat, korollinen126,980,450,1
Lyhytaikaiset velat, koroton210,8123,5261,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä337,7203,8311,8
Oma pääoma ja velat yhteensä1 814,6780,61 823,7
Omavaraisuusaste, prosenttia36,366,732,6
Nettovelkaantumisaste, prosenttia131,117,4146,9
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa0,480,042,16
Korollinen nettovelka, milj. euroa799,5-8,1773,6
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa,61 70356 09456 094
1000 kpl Osakkeiden lukumäärä,
painotettu keskiarvo, 1000 kpl55 85055 48655 606
Osakkeiden lukumäärä, laimennettu55 85055 75255 815
1000 kpl Osakkeiden markkina-avo milj. euroa 1 511,4 1 776,8 1 659,8

Omavaraisuusaste = 100 x (taseen oma pääoma + vähemmistöosuus) / (taseen loppusumma - saadut ennakot)

Nettovelkaantumisaste = 100 x korolliset nettorahoitusvelat / oma pääoma yhteensä

Korollinen nettovelka = korollinen vieras pääoma - rahavarat - korolliset saamiset

Osakekannan markkina-arvo = osakkeiden lukumäärä kerrottuna tilinpäätöspäivän pörssikurssilla osakelajeittain

Rahavirtalaskelma, konserni, milj. euroa 1-6/2008 1-6/2007 1-12/2007 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto 3,6 16,3 88,4 Oikaisut

   Poistot34,017,536,9
   Pysyvien vastaavien myyntivoitot-3,7
   (-) ja -tappiot (+)
   Korkokulut ja muut rahoituskulut25,11,57,0
   Korkotuotot-0,5-0,6-1,3
   Verot0,75,031,1
   Muut oikaisut3,61,31,2
Käyttöpääoman muutokset
   Myynti- ja muiden saamisten muutos64,20,4-11,0
   Vaihto-omaisuuden muutos6,1-1,2-12,5
   Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos-46,2-26,38,8
Maksetut korot-27,3-0,8-6,5
Saadut korot0,20,51,3
Maksetut verot-32,9-11,6-23,5
Liiketoiminnan nettorahavirta26,92,2119,9
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin-80,7-62,2-113,2
hyödykkeisiin Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä -8,3 -852,5 hankintahetken rahavaroilla
Investoinnit muihin sijoituksiin-0,2
Aineellisen käyttöomaisuuden myynti5,5
Saadut osingot0,10,10,1
Investointien nettorahavirta-83,6-62,1-965,6
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti135,55,85,8
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+),70,567,335,5
vähennys (-) Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+), -93,0 20,0 835,6 vähennys (-)
Maksetut osingot-75,2-72,1-72,1
Rahoituksen nettorahavirta37,821,0804,8
Rahavarojen muutos-18,8-38,9-40,9
Rahavarat kauden alussa33,259,259,2
Rahavarojen muuntoero0,10,4
Luotollinen shekkitili, kauden alussa-14,6
Rahavarat23,859,233,2
Luotollinen shekkitili, kauden lopussa-23,7-14,6
Rahavarat kauden lopussa0,120,218,6

Tuloslaskelma,Muutos
konserni, milj. euroa1-6/20081-6/2007prosenttia1-12/2007
Liikevaihto896,7605,6481 398,2
Liiketoiminnan muut tuotot3,79,7
Aineiden ja tarvikkeiden-473,6-355,633-791,2
käyttö Palkat ja työsuhde-etuuksista -175,3 -103,3 70 -224,1 aiheutuneet kulut
Poistot-34,0-17,594-36,9
Liiketoiminnan muut kulut-188,8-106,977-230,6
Liikevoitto (-tappio)28,822,329125,2
Rahoitustuotot ja -kulut-24,6-0,9-5,7
Voitto (tappio) ennen veroja4,321,4-80119,4
Tuloverot-0,7-5,0-31,1
Tilikauden voitto (tappio)3,616,3-7888,4
Tulos/osake, euroa0,060,291,59
Tulos/osake, laimennettu,0,060,291,58
euroa Liikevoitto (-tappio) 3,2 3,7 9,0 prosentti liikevaihdosta
Oma pääoma/osake, euroa10,739,341510,66
Oman pääoman tuotto, liukuva12,913,6-515,2
12 kk, prosenttia Sijoitetun pääoman tuotto, 12,2 16,3 -25 12,1 liukuva 12 kk, prosenttia Henkilöstö keskimäärin 11 811 8 367 41 8 979 kokoaikaiseksi muutettuna Investoinnit 76,5 63,9 20 977,4

Tulos/osake, osakeantikorjattu = (voitto ennen veroja - vähemmistöosuus - tuloverot) / osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x kauden voitto (12 kk) / (oma pääoma + vähemmistöosuus) (keskimäärin 12 kk:n aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x (voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) (12 kk) / sijoitettu pääoma (keskimäärin 12:n kk aikana)

SEGMENTTITIEDOT Segmentit Myynti milj. euroa 1-6/2008 1-6/2007 Muutos 1-12/2007 prosenttia

Tavarataloryhmä582,3542,271 218,1
Lindex322,168,1
Hobby Hall95,8101,7-6206,5
Seppälä80,978,14174,7
Jakamaton0,40,4-60,8
Konserni1 081,5722,4501 668,3
Liikevaihto, milj. euroa1-6/20081-6/2007Muutos1-12/2007
prosenttia
Tavarataloryhmä490,0455,971 025,0
Lindex258,654,7
Hobby Hall80,084,4-5171,7
Seppälä67,364,84145,1
Jakamaton0,80,51,7
Konserni896,7605,6481 398,2
Liikevoitto (tappio),1-6/20081-6/2007Muutos1-12/2007
milj. euroaprosenttia
Tavarataloryhmä5,619,3-7191,8
Lindex22,615,0
Hobby Hall-1,40,5-3725,7
Seppälä4,56,6-3220,7
Jakamaton-2,0-4,0-49-7,5
Eliminoinnit-0,4-0,2-0,7
Konserni28,822,329125,2
Investoinnit,
brutto, milj. euroa30.6.200830.6.2007Muutos31.12.2007
prosenttia
Tavarataloryhmä57,256,61111,5
Lindex14,9853,1
Hobby Hall1,01,4-273,5
Seppälä2,85,6-499,3
Jakamaton0,50,387
Konserni76,563,920977,4
Varat, milj. euroa30.6.200830.6.2007Muutos31.12.2007
prosenttia
Tavarataloryhmä623,9594,65652,4
Lindex1 012,6992,9
Hobby Hall94,3107,7-12102,7
Seppälä44,040,3944,7
Jakamaton39,838,1530,9
Konserni1 814,6780,61321 823,7
Korottomat velat,30.6.200830.6.2007Muutos31.12.2007
milj. euroaprosenttia
Tavarataloryhmä78,189,9-13125,9
Lindex100,0100,8
Hobby Hall15,021,2-2914,5
Seppälä6,99,3-2511,5
Jakamaton69,829,371,7
Konserni269,9149,780324,3

Markkina-alueet Muutos

Myynti, milj. euroa1-6/20081-6/2007prosenttia1-12/2007
Suomi 1)578,5531,891 171,5
Ruotsi ja Norja 2)277,359,5
Baltia ja Tsekki 1)102,188,515194,1
Venäjä 3)123,6102,121243,2
Konserni1 081,5722,4501 668,3
Suomi, prosenttia53,573,670,2
Ulkomaat, prosenttia46,526,429,8
Muutos
Liikevaihto, milj. euroa1-6/20081-6/2007prosenttia1-12/2007
Suomi 1)482,6443,19977,6
Ruotsi ja Norja 2)221,847,5
Baltia ja Tsekki 1)86,875,215165,0
Venäjä 3)105,687,321208,0
Konserni896,7605,6481 398,2
Suomi, prosenttia53,873,269,9
Ulkomaat, prosenttia46,226,830,1
Muutos
Liikevoitto (-tappio),1-6/20081-6/2007prosenttia1-12/2007
milj. euroa
Suomi 1)24,624,3196,3
Ruotsi ja Norja 2)22,914,4
Baltia ja Tsekki 1)3,97,0-4421,1
Venäjä 3)-22,6-9,0150-6,6
Konserni28,822,329125,2
Suomi, prosenttia85,4109,176,9
Ulkomaat, prosenttia14,6-9,123,1
Muutos
Investoinnit,30.6.200830.6.2007prosenttia31.12.2007
brutto, milj. euroa
Suomi 1)45,533,53680,2
Ruotsi ja Norja 2)12,2847,0
Baltia ja Tsekki 1)3,11,21535,1
Venäjä 3)15,729,2-4645,0
Konserni76,563,920977,4
Suomi, prosenttia59,552,48,2
Ulkomaat, prosenttia40,547,691,8
Muutos
Varat, milj. euroa30.6.200830.6.2007prosenttia31.12.2007
Suomi 1)571,4535,67585,2
Ruotsi ja Norja 2)994,0975,7
Baltia ja Tsekki 1)72,372,9-175,8
Venäjä 3)176,9172,13187,0
Konserni1 814,6780,61321 823,7
Suomi, prosenttia31,568,632,1
Ulkomaat, prosenttia68,531,467,9
1) Tavarataloryhmä,
Lindex, Hobby Hall ja Seppälä 2) Lindex 3) Tavarataloryhmä, Hobby Hall ja Seppälä

Laskelma oman pääoman

muutoksista,Osake-Ylikurssi-Muut
konserni, milj. euroapääoma*rahastorahastot
Oma pääoma 31.12.2006111,7183,444,1
Merkinnät optiotodistuksilla0,52,6
Osakepalkkiot0,2
Siirto muihin rahastoihin0,0
Optioiden kuluoikaisut
Osingonjako
Muuntoerot
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 30.6.2007112,2186,244,1
Oma pääoma 31.12.2007112,2186,044,1
Merkinnät optiotodistuksilla0,0
Uusmerkinnät11,2
Osakepalkkiot
Rahavirran suojaukset
Optioiden kuluoikaisut
Osingonjako
Muuntoerot-0,2
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 30.6.2008123,4186,043,9
* sisältää osakeannin
Laskelma oman pääoman
muutoksista,Käyvän
arvonSVOP-Muunto-
konserni, milj. euroarahasto**rahastoerot
Oma pääoma 31.12.20060,00,00,0
Merkinnät optiotodistuksilla
Osakepalkkiot
Siirto muihin rahastoihin
Optioiden kuluoikaisut
Osingonjako
Muuntoerot0,0
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 30.6.20070,00,00,1
Oma pääoma 31.12.20070,50,00,0
Merkinnät optiotodistuksilla
Uusmerkinnät124,3
Osakepalkkiot
Rahavirran suojaukset-0,2
Optioiden kuluoikaisut
Osingonjako
Muuntoerot-0,1-0,1
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 30.6.20080,2124,3-0,1
** laskennallisen verolla
vähennettynä

Laskelma oman pääoman

muutoksista,Kerty-
neetVähem-
voitto-mistö-
konserni, milj. euroavaratYhteensäosuusYhteensä
Oma pääoma 31.12.2006232,3571,60,0571,6
Merkinnät optiotodistuksilla3,13,1
Osakepalkkiot0,20,40,4
Siirto muihin rahastoihin0,00,0
Optioiden kuluoikaisut0,90,90,9
Osingonjako-72,1-72,1-72,1
Muuntoerot0,00,00,0
Katsauskauden tulos16,316,30,016,3
Oma pääoma 30.6.2007177,7520,30,0520,3
Oma pääoma 31.12.2007250,9593,80,0593,8
Merkinnät optiotodistuksilla0,00,0
Uusmerkinnät135,5135,5
Osakepalkkiot0,10,10,1
Rahavirran suojaukset-0,2-0,2
Optioiden kuluoikaisut0,80,80,8
Osingonjako-75,2-75,2-75,2
Muuntoerot-0,4-0,4
Katsauskauden tulos3,63,60,03,6
Oma pääoma 30.6.2008180,3658,10,0658,1

Vastuusitoumukset, konserni, 30.6.2008 30.6.2007 31.12.2007 milj. euroa Kiinnitykset maa-alueisiin 1,7 1,7 1,7 ja rakennuksiin

Takaukset1,5
Pantit0,1
Yhteensä1,73,21,8
Liiketilojen30.6.200830.6.200731.12.2007
vuokrasopimukset, milj. euroa Sitovien liiketilojen vuokrasopimusten perusteella maksettavat minimivuokrat
Yhden vuoden kuluessa96,768,3124,6
Yli vuoden kuluessa466,8337,8449,3
Yhteensä563,5406,1573,8
Leasingsopimusten maksut,30.6.200830.6.200731.12.2007
milj. euroa
Yhden vuoden kuluessa1,31,01,4
Yli vuoden kuluessa1,11,01,3
Yhteensä2,42,02,8
Johdannaissopimukset,30.6.200830.6.200731.12.2007
konserni, milj. euroa Nimellisarvot
Valuuttajohdannaiset325,567,8
Sähköjohdannaiset3,21,5
Yhteensä328,769,3
Käytetyt valuuttakurssit
MaaValuutta30.6.200830.6.200731.12.2007
VenäjäRUB36,947734,807035,9860
ViroEEK15,646615,646615,6466
LatviaLVL0,70470,69630,6964
LiettuaLTL3,45283,45283,4528
RuotsiSEK9,47039,4415

Tuloslaskelma

vuosineljänneksittäin,Q2Q1Q4Q3
konserni, milj. euroa2008200820072007
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto483,3413,4483,9308,6
Liiketoiminnan muut tuotot-0,13,80,09,7
Aineiden ja tarvikkeiden-242,6-231,0-255,8-179,8
käyttö Palkat ja työsuhde- -90,2 -85,1 -73,2 -47,6 etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot-18,7-15,2-10,5-8,9
Liiketoiminnan muut kulut-100,3-88,5-73,7-50,0
Liikevoitto (-tappio)31,4-2,570,832,1
Rahoitustuotot ja -kulut-13,3-11,3-4,3-0,5
Voitto (tappio) ennen18,1-13,866,531,6
veroja
Tuloverot-2,92,2-17,9-8,1
Tilikauden voitto (tappio)15,2-11,648,623,5
jatkuvista toiminnoista Lopetetut toiminnot Tilikauden voitto (tappio) lopetetuista toiminnoista Tilikauden voitto (tappio) 15,2 -11,6 48,6 23,5 Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa
Perus0,27-0,210,870,43
Laimennettu0,27-0,210,870,42
Tulos/osake, lopetetut
toiminnot, euroa Perus Laimennettu Tulos/osaket, yhteensä, euroa
Perus0,27-0,210,870,43
Laimennettu0,27-0,210,870,42
Q2Q1Q4Q3
Myynti milj. euroa2008200820072007
Tavarataloryhmä306,4275,9400,4275,5
Lindex183,8138,368,1
Hobby Hall48,347,458,945,9
Seppälä45,235,751,245,4
Jakamaton0,20,20,20,2
Konserni583,9497,5578,8367,0
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä257,3232,7336,9232,2
Lindex147,6111,054,7
Hobby Hall40,439,749,238,2
Seppälä37,629,742,537,8
Jakamaton0,40,40,70,5
Konserni483,3413,4483,9308,6
Liikevoitto, milj. euroa
Tavarataloryhmä4,11,546,925,7
Lindex23,8-1,215,0
Hobby Hall0,7-2,12,72,5
Seppälä5,1-0,68,65,5
Jakamaton-2,20,2-2,4-1,1
Eliminoinnit0,0-0,30,0-0,5
Konserni31,4-2,570,832,1

Tuloslaskelma

vuosineljänneksittäin,Q2Q1Q4Q3
konserni, milj. euroa2007200720062006
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto294,2311,4389,6281,1
Liiketoiminnan muut tuotot0,40,0
Aineiden ja tarvikkeiden-164,0-191,6-215,6-166,1
käyttö Palkat ja työsuhde- -52,6 -50,8 -57,9 -44,2 etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot-8,4-9,1-7,9-7,9
Liiketoiminnan muut kulut-55,1-51,7-58,1-43,0
Liikevoitto (-tappio)14,18,250,519,8
Rahoitustuotot ja -kulut-0,8-0,2-0,50,5
Voitto (tappio) ennen13,38,050,120,4
veroja
Tuloverot-3,2-1,9-12,3-5,0
Tilikauden voitto (tappio)10,26,137,815,4
jatkuvista toiminnoista Lopetetut toiminnot Tilikauden voitto (tappio) lopetetuista toiminnoista Tilikauden voitto (tappio) 10,2 6,1 37,8 15,4 Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa
Perus0,180,110,700,29
Laimennettu0,180,110,690,28
Tulos/osake, lopetetut
toiminnot, euroa
Perus-0,01
Laimennettu-0,01
Tulos/osake, yhteensä,
euroa
Perus0,180,110,700,28
Laimennettu0,180,110,680,28
Q2Q1Q4Q3
Myynti milj. euroa2007200720062006
Tavarataloryhmä261,0281,2363,4249,0
Lindex
Hobby Hall46,055,655,545,5
Seppälä43,534,645,340,2
Jakamaton0,20,20,20,2
Konserni350,7371,7464,4334,9
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä219,6236,3305,5209,8
Lindex
Hobby Hall38,146,246,137,8
Seppälä36,128,737,533,2
Jakamaton0,40,10,50,2
Konserni294,2311,4389,6281,1
Liikevoitto, milj. euroa
Tavarataloryhmä11,57,844,313,1
Lindex
Hobby Hall-0,91,53,42,1
Seppälä5,80,87,35,4
Jakamaton-2,1-1,8-3,8-0,9
Eliminoinnit-0,10,0-0,60,1
Konserni14,18,250,619,8

1. VARAT

milj. euroa30.6.200830.6.200731.12.2007
Hankintameno 1.1.813,8551,7551,7
Muuntoero +/--0,8-0,70,0
Yritysostot 1.1.-30.6.0,0154,7
Muuntoero +/--0,2
Lisäykset 1.1.-30.6.76,263,9125,9
Vähennykset 1.1.-30.6.-2,3-1,1-18,4
Hankintameno 30.6./31.12.886,9613,9813,8
Kertyneet poistot 1.1.212,5193,2193,2
Muuntoero +/--0,20,30,0
Vähennysten poistot-0,6-0,3-17,6
Tilikauden poisto34,017,536,9
Kertyneet poistot 30.6./31.12.245,6210,8212,5
Kirjanpitoarvo 1.1.601,3358,5358,5
Kirjanpitoarvo 30.6. ja 31.12.641,3403,1601,3
Konsernin liikearvo
milj. euroa30.6.200830.6.200731.12.2007
Hankintameno 1.1.720,0
Yritysostot 1.1.-30.6.721,7
Muuntoero +/--2,2-1,7
Lisäykset 1.1.-30.6.22,5
Hankintameno 30.6./31.12.740,3720,0
Kirjanpitoarvo 1.1.720,0
Kirjanpitoarvo 30.6. ja 31.12.740,3720,0
Varat yhteensä1 381,6403,11 321,3
2. HANKITUT LIIKETOIMINNOT, 2007 Lindexin hankinta, alustavan hankintamenolaskelman täsmennys 30.6.2008 Hankitut yhtiöt
Milj. euroaKirjanpito-Yhdistä-Kirjanpito-
arvot ennenmisessäarvot
yhdistämistäkirjatutyhdistä-
käyvätmisen
arvotjälkeen
Aineettomat hyödykkeet
   Tavaramerkit18,478,296,6
   Vuokraoikeudet0,00,0
   Asiakassuhteet2,42,4
   Toimittajasuhteet4,34,3
   ATK-ohjelmat10,310,3
   Liikearvo7,6-7,60,0
Aineelliset41,141,1
käyttöomaisuushyödykkeet
Muut rahoitusvarat2,62,6
Laskennallinen verosaaminen3,03,0
Vaihto-omaisuus72,64,276,8
Myynti- ja muut saamiset14,614,6
Rahavarat9,09,0
Varat yhteensä179,281,5260,8
Laskennallinen verovelka1,725,026,7
Eläkevelvoitteet3,43,4
Varaukset2,52,5
Luotollinen shekkitili29,029,0
Muut velat69,922,392,2
Velat yhteensä106,547,3153,8
Nettovarat72,734,2107,0
Hankintameno851,1
Liikearvo744,2744,2

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus tänään 6.8.2008 klo 14.00, World Trade Center, Marskin sali, Aleksanterinkatu 17, Helsinki.

Takaisin listaukseen