STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

HULLUJEN PÄIVIEN AJOITUS SUOMESSA JA VOIMAKAS PANOSTUS KASVUUN VENÄJÄLLÄ HEIKENSIVÄT TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOSTA ODOTETULLA TAVALLA

Stockmann-konsernin jatkuvien toimintojen myynti kasvoi tammi-kesäkuussa 6,5 prosenttia ja oli 722,4 Me (678,4 Me vuonna 2006). Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja oli 21,4 Me (28,9 Me). Jatkuvien toimintojen operatiivinen tulos Suomessa ja Baltiassa parani. Uusien yksiköiden käynnistyskustannukset ja alkuvuoden tullausongelmat rasittivat tulosta Venäjällä. Hobby Hallin uuden kirjauskäytännön aiheuttama huhtikuun myynnin selvä pieneneminen vaikutti myös tulokseen. Koko konsernin voitto ennen veroja pieneni katsauskaudella, mikä johtui etupäässä vertailukauden merkittävistä kertaluontoisista tuotoista. Tulos osaketta kohden oli 0,29 e. Vuoden 2007 tulosarvio on muuttumaton. Tavoitteena on, että jatkuvien toimintojen liikevoitto on vuonna 2007 parempi kuin vuonna 2006.

Tunnuslukuja 1-6/2007 1-6/2006 2006 Jatkuvat toiminnot

Myyntimilj. euroa722,4678,41 477,8
Liikevaihtomilj. euroa605,6568,91 239,6
Liikevoittomilj. euroa22,329,699,9
Voitto ennen verojamilj. euroa21,428,999,4
Tulos/osakeeuroa0,290,401,39
Koko konserni
Oma pääoma/osakeeuroa9,349,2310,34
Liiketoiminnan rahavirtamilj. euroa2,223,3117,4
Gearingprosenttia17,42,1-6,3
Omavaraisuusasteprosenttia66,777,374,5
Osakkeiden määrä keskimäärintuhatta55 48654 11154 310
Sijoitetun pääoman tuotto,prosenttia
liukuva 12 kuukautta16,326,222,9

Raportointi

Stockmann siirtyi kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaiseen raportointiin 1.1.2005. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti, ja käytetyt laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat samat kuin vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Vuoden 2006 raportoinnissa Stockmann Autoa ja Venäjän Zara-liiketoimintaa on käsitelty IFRS 5 - standardin mukaisina lopetettuina toimintoina. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Myynti ja tulos

Jatkuvien toimintojen liikevoitto pieneni 7,3 miljoonaa euroa ja oli 22,3 miljoonaa euroa (29,6 miljoonaa euroa). Vertailukaudelle ajoittui 4,7 miljoonan euron suuruinen kertaluonteinen myyntivoitto. Tulos ilman vertailukauden kertaluonteista erää parani Suomessa ja Baltiassa. Konsernin tulosta rasittivat uuden Moskovan tavaratalon käynnistyskustannukset sekä Bestseller-myymälöiden ja Seppälän voimakas uusperustanta Venäjällä. Hobby Hallin myyntiä ja tulosta heikensi myynnin kirjaustavan muutos, joka on siirtänyt osan myynnistä kirjautuvaksi viiveellä. Vuoden alkupuolen Venäjän myyntiä vaikeuttaneet tullausongelmat puolestaan aiheuttivat tarvetta normaalia suurempiin alennuksiin ja heikensivät siten toisen vuosineljänneksen myyntikatetta ja tulosta. Toisen vuosineljänneksen myynnin ja tuloksen kehitystä heikensi Hullut Päivät -kampanjan ajoittuminen Suomessa kokonaan maaliskuulle.

Stockmann-konsernin myynti, josta on eliminoitu vertailukaudelta Stockmann Auton liiketoiminta, kasvoi 6,5 prosenttia. Ilman eliminointia myynti pieneni 4 prosenttia ja oli 722,4 miljoonaa euroa (753,3 miljoonaa euroa). Konsernin myynti ulkomailla oli 190,6 miljoonaa euroa, ja se kasvoi 19 prosenttia. Jatkuvien toimintojen myynti Suomessa kasvoi 3 prosenttia ja oli 531,8 miljoonaa euroa. Ulkomaisen myynnin osuus konsernin myynnistä kasvoi 24 prosentista 26 prosenttiin. Liikevaihto oli 605,6 miljoonaa euroa ja vertailukaudella 568,9 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muita tuottoja ei ollut. Vertailukaudella liiketoiminnan muut tuotot olivat 34,0 miljoonaa euroa, ja ne muodostuivat pääosin lopetettujen liiketoimintojen luovutuksesta saaduista myyntivoitoista.

Konsernin liiketoiminnan myyntikate kasvoi 12,0 miljoonalla eurolla ja oli 249,9 miljoonaa euroa, suhteellinen myyntikate oli 41,3 prosenttia (37,8 prosenttia). Tavarataloryhmän ja Seppälän liiketoiminnan suhteellinen myyntikate parani. Konsernin suhteellista myyntikatetta paransi osaltaan matalakatteisen automyynnin jääminen pois vuoden 2006 maaliskuun alusta lukien.

Toiminnan kustannukset kasvoivat 13,7 miljoonaa euroa ja poistot 1,2 miljoonaa euroa. Pääosin vertailukauden liiketoiminnan 34,0 miljoonan euron suuruisten muiden tuottojen vaikutuksesta konsernin liikevoitto pieneni 36,9 miljoonaa euroa ja oli 22,3 miljoonaa euroa.

Rahoitusnetto pieneni 0,3 miljoonaa euroa ja oli -0,9 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa).

Voitto ennen veroja oli 21,4 miljoonaa euroa eli 37,1 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Välittömät verot olivat 5,0 miljoonaa euroa eli 2,0 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuotta aiemmin. Vertailukaudella tulokseen sisältyi verovapaita myyntivoittoja 29,3 miljoonaa euroa. Konsernin toisen vuosineljänneksen voitto oli 10,2 miljoonaa euroa ja vuotta aiemmin 43,1 miljoonaa euroa.

Katsauskauden tulos osaketta kohden oli 0,29 euroa (0,95 euroa) ja optioiden vaikutuksella laimennettuna samoin 0,29 euroa (0,94 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 9,34 euroa (9,23 euroa).

Myynti ja tuloskehitys liiketoimintasegmenteittäin

Tavarataloryhmän myynti kasvoi 7 prosenttia 542,2 miljoonaan euroon. Operatiivinen tulos kasvoi 11 prosenttia. Myynti Suomessa kasvoi 4 prosenttia. Ulkomaantoimintojen myyntiä kasvattivat hyvä vertailukelpoinen myynnin kasvu Venäjän ja Baltian tavarataloissa, Moskovassa helmikuun puolivälissä avattu neljäs tavaratalo sekä uudet Bestseller-myymälät. Vuoden alun tavaroiden maahantuonnin ongelmat Venäjällä aiheuttivat hetkellistä tavarapulaa, joka hidasti myynnin kasvua. Viron ja Latvian tavaratalojen myynti kehittyi erinomaisesti. Ulkomaantoimintojen myynti kasvoi 16 prosenttia, ja sen osuus ryhmän myynnistä nousi 28 prosenttiin (25 prosenttia). Katsauskauden suhteellinen myyntikate parani. Tavarataloryhmän ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto oli 19,3 miljoonaa euroa (22,1 miljoonaa euroa). Vertailukauden tulokseen sisältyy toiselle vuosineljännekselle kohdistettu 4,7 miljoonan euron suuruinen kertaluonteinen myyntivoitto. Suomen ja Baltian toimintojen tulos kehittyi katsauskaudella myönteisesti. Ulkomaantoimintojen tulosta rasittivat Moskovassa helmikuussa avatun tavaratalon ja uusien Bestseller- ja Nike- myymälöiden käynnistyskustannukset sekä vuoden alun tullausten viivästymisten aiheuttamat normaalia suuremmat alennukset toisella vuosineljänneksellä. Toisen vuosineljänneksen myynnin ja tuloksen kasvua Suomessa hidasti Hullut Päivät -kampanjan ajoittuminen kokonaan maaliskuulle. Ryhmän liikevoitto oli toisella vuosineljänneksellä 11,5 miljoonaa euroa (22,2 miljoonaa euroa).

Hobby Hallin myynti kasvoi 3 prosenttia ja oli 101,7 miljoonaa euroa (98,8 miljoonaa euroa). Myynti kasvoi Baltiassa ja pysyi Suomessa samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Hobby Hallin suhteellinen myyntikate oli edellisen vuoden tasolla. Hobby Hallin toisen vuosineljänneksen myynnin kehitykseen vaikutti huhtikuussa käyttöön otettu uusi tietojärjestelmä, joka siirtymäkuukauden aikana lykkäsi myynnin kirjautumista myöhäisemmäksi. Verkkokauppa kasvoi edelleen voimakkaasti, ja sen osuus Hobby Hallin etäkaupasta Suomessa oli 60 prosenttia (45 prosenttia). Myös Baltian maissa verkkokauppa kasvoi vahvasti, ja sen osuus Hobby Hallin Baltian etäkaupasta oli 26 prosenttia (18 prosenttia). Kun myynti uuden kirjauskäytännön vuoksi jäi huhtikuussa selvästi edellistä vuotta pienemmäksi, vaikutti tämä myös tulokseen. Hobby Hallin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa). Toisen vuosineljänneksen liiketulos oli -0,9 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa).

Seppälän myynti kasvoi 8 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 78,1 miljoonaa euroa. Myynti kasvoi voimakkaasti Venäjällä ja Baltiassa, joissa sitä kasvattivat vuoden 2006 lopulla ja vuoden 2007 alussa avatut uudet myymälät sekä myynnin hyvä vertailukelpoinen kehitys. Myynti ulkomailla kasvoi 42 prosenttia, ja sen osuus Seppälän myynnistä nousi 27 prosenttiin (21 prosenttia). Suhteellinen myyntikate parani, mutta myös kiinteät kustannukset ja poistot kasvoivat voimakkaan uusperustannan takia erityisesti Venäjällä. Seppälän katsauskauden liikevoitto oli 6,6 miljoonaa euroa (8,4 miljoonaa euroa). Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 5,8 miljoonaa euroa (7,6 miljoonaa euroa).

Rahoitus ja sitoutunut pääoma

Likvidit varat olivat kesäkuun lopussa 20,2 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 14,8 miljoonaa euroa ja vuoden 2006 lopussa 59,2 miljoonaa euroa.

Korollisen vieraan pääoman määrä oli kesäkuun lopussa 110,6 miljoonaa euroa (25,5 miljoonaa euroa), josta pitkäaikaista oli 30,2 miljoonaa euroa (23,4 miljoonaa euroa). Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin katsauskaudella 20,0 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat 63,9 miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoma oli kesäkuun lopussa 224,8 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 245,0 miljoonaa euroa ja vuoden 2006 lopussa 194,5 miljoonaa euroa. Osinkoa maksettiin 72,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2000 optioiden perusteella tehdyistä merkinnöistä kertyi omaa pääomaa 3,1 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 66,7 prosenttia (77,3 prosenttia). Vuoden 2006 lopussa omavaraisuusaste oli 74,5 prosenttia. Velkaantumisaste (gearing) oli kesäkuun lopussa 17,4 prosenttia (2,1 prosenttia). Vuoden 2006 lopussa velkaantumisaste oli -6,3 prosenttia.

Sijoitetun pääoman tuotto viimeisten 12 kuukauden ajalta oli 16,3 prosenttia (22,9 prosenttia vuoden 2006 lopussa). Konsernin sitoutunut pääoma kasvoi voimakkaan investointiohjelman myötä 103,6 miljoonaa euroa edellisen vuoden kesäkuusta ja oli katsauskauden lopulla 630,9 miljoonaa euroa (595,0 miljoonaa euroa vuoden 2006 lopussa).

Investoinnit ja ajankohtaiset hankkeet

Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 63,9 miljoonaa euroa (32,5 miljoonaa euroa).

Helsingissä jatkuvat keskustan tavaratalon mittavan laajennus- ja muutoshankkeen rakennustyöt. Hankkeessa laajennetaan tavaratalon kaupallisia tiloja noin 10 000 neliömetrillä muuttamalla tiloja kaupalliseen käyttöön ja rakentamalla uutta tilaa. Tämän lisäksi rakennetaan täysin uudet tavarankäsittely-, huolto- ja asiakaspaikoitustilat. Laajennuksen jälkeen Helsingin tavaratalon myyntipinta-ala on noin 50 000 neliömetriä. Hankkeen kustannusarvio on kokonaisuudessaan noin 145 miljoonaa euroa. Töiden arvioidaan valmistuvan vaiheittain vuoteen 2010 mennessä. Hankkeeseen sitoutui katsauskauden aikana 28,6 miljoonaa euroa. Mittava hanke on kyetty toteuttamaan tavaratalon kannattavuutta haittaamatta. Tavaratalon myynti kasvoi katsauskauden aikana.

Helmikuussa avattiin Joensuussa uusi Stockmann Beauty -myymälä. Loppuvuonna avataan Stockmann Beauty -ketjun viidestoista myymälä Rovaniemellä.

Tavarataloryhmä avasi helmikuussa Moskovan neljännen tavaratalon Kaakkois- Moskovassa sijaitsevaan Mega-kauppakeskukseen. Tavaratalon myyntipinta-ala on runsaat 10 000 neliömetriä. Vuokratiloihin rakennetun tavaratalon kokonaisinvestointi oli Stockmannin osalta 16,5 miljoonaa euroa, josta katsauskaudella sitoutui 5,8 miljoonaa euroa. Toiminta on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti.

Katsauskaudella avattiin Venäjällä viisi uutta Bestseller-myymälää: kaksi myymälää Pietarissa sekä yksi myymälä Moskovassa, Kazanissa ja Samarassa. Stockmannilla on nyt yhteensä 16 Bestseller-myymälää Venäjällä. Myöhemmin tänä vuonna avataan vielä toinen myymälä Samaraan sekä Donin Rostovin ja Novosibirskin myymälät.

Helmikuussa avattiin Pietarissa ensimmäiset kaksi Stockmannin Nike- myymälää. Vuoden lopulla avataan Pietariin kolmas myymälä sekä myymälät Donin Rostovissa, Nizni Novgorodissa, Novosibirskissa ja Samarassa.

Stockmann osti vuonna 2006 noin 10 000 neliömetrin suuruisen liiketontin Pietarin kaupungin pääkadulta Nevski Prospektilta. Tontti sijaitsee Vosstanija-aukion metroaseman vieressä ja Moskovan rautatieaseman välittömässä läheisyydessä. Stockmann rakennuttaa tontille bruttopinta- alaltaan noin 100 000 neliömetrin suuruisen Nevsky Centre - kauppakeskuksen, josta noin 50 000 neliömetriä on myymälä- ja toimistotilaa. Kauppakeskukseen on suunniteltu noin 20 000 neliömetrin suuruinen täysimittainen Stockmann-tavaratalo, muuta vähittäiskauppaa, toimistotiloja sekä maanalainen paikoituslaitos. Kesäkuussa solmittiin Technopolis Oyj:n kanssa sopimus, jonka mukaan se vuokraa kauppakeskuksen noin 4 300 neliömetrin suuruisen toimisto-osan vuokrattavaksi edelleen asiakasyrityksilleen. Tavarataloon ja kauppakeskukseen tehtävä investointi on noin 135 miljoonaa euroa. Nevsky Centre -kauppakeskuksen tontilta on purettu vanhat rakennukset, ja rakennustyöt ovat käynnissä. Tavoitteena on avata tavaratalo ja liikekeskus keväällä 2009. Hankkeeseen sitoutui katsauskauden aikana 13,3 miljoonaa euroa.

Stockmann on allekirjoittanut esisopimuksen Moskovan viidennen Stockmann- tavaratalon avaamisesta vuokratiloissa kaupungin keskustan tuntumaan rakennettavassa Metropolis-kauppakeskuksessa. Tavaratalon kokonaispinta- ala tulee olemaan noin 8 000 neliömetriä ja Stockmannin investointi kohteeseen noin 12 miljoonaa euroa. Tavoitteena on avata tavaratalo syksyllä 2008. Stockmann käy neuvotteluja useiden uusien tavaratalojen avaamisesta Venäjällä.

Tavarataloryhmän investoinnit olivat yhteensä 56,6 miljoonaa euroa.

Hobby Hallin investoinnit olivat 1,4 miljoonaa euroa. Hobby Hall käynnisti Liettuan etäkaupan helmikuussa ja käynnistää etäkaupan Venäjällä vuoden lopulla. Hobby Hall suunnittelee myös verkkokaupan käynnistämistä Ruotsissa vuoden 2008 aikana. Hobby Hall otti huhtikuussa käyttöön uuden etäkaupan tietojärjestelmän, joka tulee tehostamaan yhtiön kaupallisia ja hallinnollisia toimintoja.

Seppälän investoinnit olivat 5,6 miljoonaa euroa. Seppälä avasi katsauskaudella yhden myymälän Tampereella, yhden Pärnussa Virossa ja yhden Vilnassa Liettuassa. Venäjällä Seppälä avasi kuusi myymälää: kolme Pietarissa sekä yhden Moskovassa, Samarassa ja Jaroslavlissa. Seppälän tavoitteena on avata vuoden 2007 aikana vielä yhteensä 7 myymälää Venäjällä. Tavoitteena on käynnistää toiminta myös Ukrainassa, mutta liikepaikkojen vaikean saatavuuden takia tämän arvioidaan tapahtuvan vuonna 2008. Seppälässä on käynnissä kassajärjestelmän uudistus, joka otettiin Suomessa käyttöön keväällä.

Muut investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 0,3 miljoonaa euroa.

Osakkeet ja osakepääoma

Yhtiön osakekannan markkina-arvo kesäkuun lopussa oli 1 776,8 miljoonaa euroa (1 732,4 miljoonaa euroa). Vuoden 2006 lopussa osakekannan markkina- arvo oli 2 028,6 miljoonaa euroa.

Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät katsauskaudella sekä OMX Helsinki -indeksiä että OMX Helsinki Cap -indeksiä heikommin. Kesäkuun lopussa A-osakkeen kurssi oli 31,90 euroa, kun se vuoden 2006 lopussa oli 36,40 euroa, ja B-osakkeen kurssi 31,50 euroa, kun se vuoden 2006 lopussa oli 36,48 euroa.

Stockmannin vuoden 2000 optio-oikeuksilla joulukuussa 2006 merkityt 192 865 osaketta merkittiin kaupparekisteriin 28.2.2007, ja ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 1.3.2007.

Vuoden 2000 optio-oikeuksilla merkittiin maaliskuussa 238 709 osaketta. Näistä 18 000 osaketta merkittiin kaupparekisteriin 10.4.2007 ja 220 709 osaketta 14.5.2007. Osakkeet tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 11.4.2007 ja 15.5.2007. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 477 418 eurolla. Osakepääoma oli korotusten jälkeen 112 187 224 euroa.

Vuoden 2000 optio-oikeuksien perusteella voitiin merkitä yhteensä 2 500 000 uutta B-osaketta. Optio-oikeuksilla merkittiin merkintäaikana yhteensä 2 499 800 Stockmannin B-osaketta. Merkintäaika päättyi 1.4.2007.

Stockmannilla oli 24 564 243 A-sarjan osaketta ja 31 529 369 B-sarjan osaketta 30.6.2007.

Stockmannin omistuksessa oli kesäkuun 2007 lopussa 369 560 omaa B- osaketta. Ne edustivat 0,7 prosenttia kaikista osakkeista sekä 0,1 prosenttia kaikista äänistä. Niiden hankintahinta oli yhteensä 5,6 miljoonaa euroa.

Vuoden 2007 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien B-osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa viisi vuotta. Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirja- tai optiolainan ottamiseen eikä omien osakkeiden ostamiseen.

Henkilömäärä

Katsauskaudella konsernin henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 10 435, mikä on 441 henkilöä enemmän kuin vertailukaudella. Henkilömäärään vaikuttivat kasvattavasti Venäjän ja Baltian tavaratalot ja myymälät, mutta sitä pienensi Stockmann Auton luovutus maaliskuun alussa 2006. Stockmannin kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 379 henkilöllä ja oli 8 367.

Ulkomailla työskenteli kesäkuun 2007 lopussa 3 976 henkilöä. Edellisen vuoden kesäkuun lopussa ulkomailla työskenteli 3 175 henkilöä. Ulkomailla työskentelevien osuus koko henkilöstöstä oli 37 prosenttia (32 prosenttia).

Loppuvuoden näkymät

Liiketoimintaympäristössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, eivätkä liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvät riskit ole olennaisesti muuttuneet vuosikertomuksessa esitetyistä.

Vähittäiskaupan myynnin arvioidaan kasvavan Suomessa 3-4 prosenttia vuonna 2007. Venäjän ja Baltian markkinoiden arvioidaan kasvavan edelleen Suomen markkinoita nopeammin. Stockmannin myynnin arvioidaan olevan runsaat 1,6 miljardia euroa.

Vuoden 2007 kolmannen neljänneksen jatkuvien toimintojen tuloksen arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla ja neljännen neljänneksen parempi kuin edellisenä vuonna.

Vuoden 2006 tulokseen sisältyi liiketoimintojen myynnin seurauksena huomattavia kertaeriä. Vuonna 2007 nämä jäävät selvästi edellistä vuotta pienemmiksi. Konsernilla on meneillään useita merkittäviä investointeja. Vuoden aikana käyttöön otettavien investointien käynnistyskustannukset tulevat osaltaan rasittamaan tulosta vuonna 2007. Konsernin voitto ennen veroja jää kertaerien pienentymisen seurauksena pienemmäksi kuin vuonna 2006. Tavoitteena on edelleen, että jatkuvien toimintojen liikevoitto on parempi kuin vuonna 2006.

Tase, konserni, milj. euroa 30.6.07 30.6.06 31.12.06 VARAT Pitkäaikaiset varat

    Aineettomat hyödykkeet11,25,96,3
    Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet392,0278,9352,2
    Myytävissä olevat sijoitukset6,56,06,5
    Pitkäaikaiset saamiset, korollinen0,2
    Laskennalliset verosaamiset2,53,42,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä412,1294,5367,5
Lyhytaikaiset varat
   Vaihto-omaisuus156,2145,7155,0
   Saamiset, korolliset98,5105,098,9
   Saamiset, korottomat93,589,087,0
   Rahavarat20,214,859,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä368,5354,5400,1
Varat yhteensä780,6649,0767,6
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma520,3501,8571,6
Vähemmistön osuus0,00,00,0
Oma pääoma yhteensä520,3501,8571,6
Pitkäaikaiset velat30,223,423,4
Laskennalliset verovelat26,226,926,2
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat, korollinen80,42,1
Lyhytaikaiset velat, koroton123,594,8146,4
Lyhytaikaiset velat yhteensä203,896,8146,4
Oma pääoma ja velat yhteensä780,6649,0767,6
Omavaraisuusaste, prosenttia66,777,374,5
Velkaantumisaste (Gearing), prosenttia17,42,1-6,3
Liiketoiminnan rahavirta/osake,euroa0,040,432,15
Korollinen nettovelka, milj. euroa-8,1-94,6-134,7
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 100056 09454 76855 662
kpl Osakkeiden lukumäärä,
painotettu keskiarvo, 1000 kpl55 48654 11154 310
Osakkeiden lukumäärä, laimennettu 100055 75254 86755 178
kpl Osakkeiden markkina-avo milj. euroa 1 776,8 1 732,4 2 028,6

Omavaraisuusaste = 100 x (taseen oma pääoma + vähemmistöosuus) / (taseen loppusumma - saadut ennakot)

Velkaantumisaste (Gearing) = 100 x (korollinen vieras pääoma - rahavarat) / oma pääoma yhteensä

Korollinen nettovelka = korollinen vieras pääoma - rahavarat - korolliset saamiset

Osakekannan markkina-arvo 31.12. = osakkeiden lukumäärä kerrottuna tilinpäätöspäivän pörssikurssilla osakelajeittain

Rahavirtalaskelma, konserni, milj. euroa 1-6/2007 1-6/2006 1-12/2006 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto 16,3 51,5 104,7 Oikaisut

   Poistot17,516,432,1
   Liiketoiminnan muut tuotot-34,0-34,4
   Korkokulut ja muut rahoituskulut1,51,22,3
   Korkotuotot-0,6-0,6-1,8
   Verot5,07,024,3
   Muut oikaisut1,30,11,7
Käyttöpääoman muutokset
   Myynti- ja muiden saamisten muutos0,419,71,7
   Vaihto-omaisuuden muutos-1,214,65,2
   Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos-26,3-35,911,2
Maksetut korot-0,8-1,4-2,5
Saadut korot0,50,51,1
Maksetut verot-11,6-15,9-28,2
Liiketoiminnan nettorahavirta2,223,3117,4
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin-62,2-32,2-112,2
hyödykkeisiin Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä -12,7 hankintahetken rahavaroilla Tytäryhtiöiden myynti vähennettynä 81,6 105,0 myyntihetken rahavaroilla
Investoinnit muihin sijoituksiin-0,5
Aineellisen käyttöomaisuuden myynti8,4
Luovutustuotot muista sijoituksista0,10,9
Saadut osingot0,10,10,1
Investointien nettorahavirta-62,149,6-11,0
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti5,84,317,2
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+),67,3-31,5-33,3
vähennys (-) Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+), 20,0 10,0 10,0 vähennys (-)
Maksetut osingot-72,1-59,3-59,5
Rahoituksen nettorahavirta21,0-76,5-65,6
Rahavarojen muutos-38,9-3,540,8
Rahavarat kauden alussa59,218,418,4
Rahavarat kauden lopussa20,214,859,2

Tuloslaskelma,1-6/2007
konserni, milj. euroaJatkuvatLopetetutYhteensä
toiminnottoiminnot
Liikevaihto605,6605,6
Liiketoiminnan muut tuotot
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-355,6-355,6
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet-103,3-103,3
kulut
Poistot-17,5-17,5
Liiketoiminnan muut kulut-106,9-106,9
Liikevoitto22,322,3
Rahoitustuotot ja -kulut-0,9-0,9
Voitto ennen veroja21,421,4
Tuloverot-5,0-5,0
Tilikauden voitto16,316,3
Tulos/osake, euroa0,290,29
Tulos/osake, laimennettu, euroa0,290,29
Liikevoittoprosentti liikevaihdosta3,73,7
Oma pääoma/osake, euroa9,34
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk,13,6
prosenttia Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, 16,3 prosenttia Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi 8 367 8 367 muutettuna Investoinnit 63,9 63,9

Tuloslaskelma,1-6/2006
konserni, milj. euroaJatkuvatLopetetutYhteensä
toiminnottoiminnot
Liikevaihto568,961,1630,0
Liiketoiminnan muut tuotot4,729,334,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-339,5-52,5-392,0
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet-97,1-5,4-102,5
kulut
Poistot-16,1-0,3-16,4
Liiketoiminnan muut kulut-91,4-2,6-94,0
Liikevoitto29,629,659,1
Rahoitustuotot ja -kulut-0,60,0-0,6
Voitto ennen veroja28,929,658,5
Tuloverot-6,9-0,1-7,0
Tilikauden voitto22,029,551,5
Tulos/osake, euroa0,400,550,95
Tulos/osake, laimennettu, euroa0,400,540,94
Liikevoittoprosentti liikevaihdosta5,248,49,4
Oma pääoma/osake, euroa9,23
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk,23,3
prosenttia Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, 26,2 prosenttia Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi 7 760 228 7 988 muutettuna Investoinnit 32,5 32,5

Tuloslaskelma,1-12/2006
konserni, milj. euroaJatkuvatLopetetutYhteensä
toiminnottoiminnot
Liikevaihto1 239,661,11 300,7
Liiketoiminnan muut tuotot5,129,334,4
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö-721,1-52,5-773,6
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet-199,3-5,4-204,7
kulut
Poistot-31,8-0,3-32,1
Liiketoiminnan muut kulut-192,6-2,6-195,1
Liikevoitto99,929,6129,5
Rahoitustuotot ja -kulut-0,50,0-0,6
Voitto ennen veroja99,429,6128,9
Tuloverot-24,2-0,1-24,3
Tilikauden voitto75,229,5104,7
Tulos/osake, euroa1,390,541,93
Tulos/osake, laimennettu, euroa1,370,531,90
Liikevoittoprosentti liikevaihdosta8,148,410,0
Oma pääoma/osake, euroa10,34
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk,19,4
prosenttia Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, 22,9 prosenttia Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi 7,923 114 8,037 muutettuna Investoinnit 125,5 125,5

Tulos/osake, osakeantikorjattu = (voitto ennen veroja - vähemmistöosuus - tuloverot) / osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x kauden voitto (12 kk) / (oma pääoma + vähemmistöosuus) (keskimäärin 12 kk:n aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x (voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) (12 kk) / sijoitettu pääoma (keskimäärin 12:n kk aikana)

SEGMENTTITIEDOT Segmentit Myynti milj. euroa 1-6/2007 1-6/2006 Muutos 1-12/2006 prosenttia

Tavarataloryhmä542,2506,671 119,0
Hobby Hall101,798,83199,8
Seppälä78,172,68158,1
Jakamaton0,40,5-100,9
Jatkuvat toiminnot yhteensä722,4678,461 477,8
Lopetetut toiminnot74,874,8
Konserni722,4753,3-41 552,6
Liikevaihto, milj. euroa1-6/20071-6/2006Muutos1-12/2006
prosenttia
Tavarataloryhmä455,9425,97941,3
Hobby Hall84,482,03165,9
Seppälä64,860,18130,8
Jakamaton0,50,9-451,7
Jatkuvat toiminnot yhteensä605,6568,961 239,6
Lopetetut toiminnot61,161,1
Konserni605,6630,0-41 300,7
Liikevoitto, milj. euroa1-6/20071-6/2006Muutos1-12/2006
prosenttia
Tavarataloryhmä19,322,1-1379,5
Hobby Hall0,51,6-677,1
Seppälä6,68,4-2121,1
Jakamaton-4,0-3,3-8,0
Eliminoinnit-0,20,80,2
Jatkuvat toiminnot yhteensä22,329,699,9
Lopetetut toiminnot29,629,6
Konserni22,359,1-62129,5
Investoinnit,
brutto, milj. euroa30.6.0730.6.06Muutos31.12.06
prosenttia
Tavarataloryhmä56,628,599115,3
Hobby Hall1,41,6-143,2
Seppälä5,61,82146,1
Jakamaton0,30,6-520,9
Jatkuvat toiminnot yhteensä63,932,597125,5
Lopetetut toiminnot
Konserni63,932,597125,5
Varat, milj. euroa30.6.0730.6.06Muutos31.12.06
prosenttia
Tavarataloryhmä594,6442,734557,9
Hobby Hall107,7102,15104,0
Seppälä40,329,33738,0
Jakamaton38,174,8-4967,7
Jatkuvat toiminnot yhteensä780,6649,020767,6
Lopetetut toiminnot
Konserni780,6649,020767,6
Korottomat velat, milj.30.6.0730.6.06Muutos31.12.06
euroaprosenttia
Tavarataloryhmä89,980,212122,0
Hobby Hall21,210,79713,9
Seppälä9,36,44510,9
Jakamaton29,324,42025,8
Jatkuvat toiminnot yhteensä149,7121,723172,6
Lopetetut toiminnot
Konserni149,7121,723172,6

Markkina-alueet1-6/2007
JatkuvatLopetetutYhteensä
Myynti, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)531,8531,8
Baltia 2)88,588,5
Venäjä 3)102,1102,1
Konserni722,4722,4
Suomi, prosenttia73,673,6
Ulkomaat, prosenttia26,426,4
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevaihto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)443,1443,1
Baltia 2)75,275,2
Venäjä 3)87,387,3
Konserni605,6605,6
Suomi, prosenttia73,273,2
Ulkomaat, prosenttia26,826,8
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevoitto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)24,324,3
Baltia 2)7,07,0
Venäjä 3)-9,0-9,0
Konserni22,322,3
Suomi, prosenttia
Ulkomaat, prosenttia
30.6.2007
Investoinnit,JatkuvatLopetetutYhteensä
brutto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)33,533,5
Baltia 2)1,21,2
Venäjä 3)29,229,2
Konserni63,963,9
Suomi, prosenttia52,452,4
Ulkomaat, prosenttia47,647,6
JatkuvatLopetetutYhteensä
Varat, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)535,6535,6
Baltia 2)72,972,9
Venäjä 3)172,1172,1
Konserni780,6780,6
Suomi, prosenttia68,668,6
Ulkomaat, prosenttia31,431,4
1) Tavarataloryhmä, Stockmann Auto,
Hobby Hall ja Seppälä 2) Tavarataloryhmä, Hobby Hall ja Seppälä 3) Tavarataloryhmä ja Seppälä

Markkina-alueet1-6/2006
JatkuvatLopetetutYhteensä
Myynti, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)518,474,8593,2
Baltia 2)75,475,4
Venäjä 3)84,684,6
Konserni678,474,8753,3
Suomi, prosenttia76,478,8
Ulkomaat, prosenttia23,621,2
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevaihto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)432,361,1493,4
Baltia 2)64,264,2
Venäjä 3)72,572,5
Konserni568,961,1630,0
Suomi, prosenttia76,078,3
Ulkomaat, prosenttia24,021,7
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevoitto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)20,17,727,8
Baltia 2)9,99,9
Venäjä 3)-0,421,921,5
Konserni29,629,659,1
Suomi, prosenttia68,047,0
Ulkomaat, prosenttia32,053,0
30.6.2006
Investoinnit,JatkuvatLopetetutYhteensä
brutto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)24,224,2
Baltia 2)0,50,5
Venäjä 3)7,87,8
Konserni32,532,5
Suomi, prosenttia74,574,5
Ulkomaat, prosenttia25,525,5
JatkuvatLopetetutYhteensä
Varat, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)493,4493,4
Baltia 2)74,174,1
Venäjä 3)81,581,5
Konserni649,0649,0
Suomi, prosenttia76,076,0
Ulkomaat, prosenttia24,024,0
1) Tavarataloryhmä, Stockmann Auto,
Hobby Hall ja Seppälä 2) Tavarataloryhmä, Hobby Hall ja Seppälä 3) Tavarataloryhmä ja Seppälä

Markkina-alueet1-12/2006
JatkuvatLopetetutYhteensä
Myynti, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)1 123,774,81 198,6
Baltia 2)165,3165,3
Venäjä 3)188,8188,8
Konserni1 477,874,81 552,6
Suomi, prosenttia76,077,2
Ulkomaat, prosenttia24,022,8
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevaihto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)937,561,1998,5
Baltia 2)140,6140,6
Venäjä 3)161,6161,6
Konserni1 239,661,11 300,7
Suomi, prosenttia75,676,8
Ulkomaat, prosenttia24,423,2
JatkuvatLopetetutYhteensä
Liikevoitto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)75,27,782,9
Baltia 2)21,021,0
Venäjä 3)3,821,925,6
Konserni99,929,6129,5
Suomi, prosenttia75,264,0
Ulkomaat, prosenttia24,836,0
31.12.2006
Investoinnit,JatkuvatLopetetutYhteensä
brutto, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)64,064,0
Baltia 2)1,81,8
Venäjä 3)59,759,7
Konserni125,5125,5
Suomi, prosenttia51,051,0
Ulkomaat, prosenttia49,049,0
JatkuvatLopetetutYhteensä
Varat, milj. euroatoiminnottoiminnot
Suomi 1)594,8594,8
Baltia 2)69,769,7
Venäjä 3)103,1103,1
Konserni767,6767,6
Suomi, prosenttia77,577,5
Ulkomaat, prosenttia22,522,5
1) Tavarataloryhmä, Stockmann Auto,
Hobby Hall ja Seppälä 2) Tavarataloryhmä, Hobby Hall ja Seppälä 3) Tavarataloryhmä ja Seppälä

Laskelma oman pääoman

muutoksista,Osake-Ylikurssi-Vara-
konserni, milj. euroapääoma*rahastorahasto
Oma pääoma 31.12.2005109,0166,50,2
Merkinnät optiotodistuksilla0,63,5
Osakepalkkiot0,2
Siirto muihin rahastoihin
Osingonjako
Muuntoerot
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 30.6.2006109,5170,20,2
Oma pääoma 31.12.2006111,7183,40,2
Merkinnät optiotodistuksilla0,52,6
Osakepalkkiot0,2
Siirto muihin rahastoihin0,0
Optioiden kuluoikaisut
Osingonjako
Muuntoerot
Katsauskauden tulos
Oma pääoma 30.6.2007112,2186,20,2
* sisältää osakeannin

Laskelma oman pääoman

muutoksista,MuutMuunto-Kertyneet
konserni, milj. euroarahastot**erotvoittovarat
Oma pääoma 31.12.200543,90,0185,7
Merkinnät optiotodistuksilla
Osakepalkkiot0,2
Siirto muihin rahastoihin0,0
Osingonjako-59,5
Muuntoerot0,00,0
Katsauskauden tulos51,5
Oma pääoma 30.6.200643,90,0177,9
Oma pääoma 31.12.200643,90,0232,3
Merkinnät optiotodistuksilla
Osakepalkkiot0,2
Siirto muihin rahastoihin
Optioiden kuluoikaisut0,9
Osingonjako-72,1
Muuntoerot0,00,0
Katsauskauden tulos16,3
Oma pääoma 30.6.200743,90,1177,7
** laskennallisella verolla
vähennettynä

Laskelma oman pääoman

muutoksista,Vähemmistö-
konserni, milj. euroaYhteensäosuusYhteensä
Oma pääoma 31.12.2005505,20,0505,3
Merkinnät optiotodistuksilla4,14,1
Osakepalkkiot0,40,4
Siirto muihin rahastoihin0,00,0
Osingonjako-59,5-59,5
Muuntoerot0,00,0
Katsauskauden tulos51,50,051,5
Oma pääoma 30.6.2006501,80,0501,8
Oma pääoma 31.12.2006571,60,0571,6
Merkinnät optiotodistuksilla3,13,1
Osakepalkkiot0,40,4
Siirto muihin rahastoihin0,00,0
Optioiden kuluoikaisut0,90,9
Osingonjako-72,1-72,1
Muuntoerot0,00,0
Katsauskauden tulos16,30,016,3
Oma pääoma 30.6.2007520,30,0520,3

Vastuusitoumukset, konserni, 30.6.07 30.6.06 31.12.06 milj. euroa Kiinnitykset maa-alueisiin 1,7 1,7 1,7 ja rakennuksiin

Takaukset1,51,5
Pantit0,10,1
Yhteensä3,21,73,2
Liiketilojen
vuokrasopimukset, milj. euroa Sitovien liiketilojen vuokrasopimusten perusteella maksettavat minimivuokrat
Yhden vuoden kuluessa68,365,369,6
Yli vuoden kuluessa337,8341,0351,5
Yhteensä406,1406,3421,1
Leasingsopimusten maksut,
milj. euroa
Yhden vuoden kuluessa1,00,91,1
Yli vuoden kuluessa1,00,80,9
Yhteensä2,01,72,0
Johdannaissopimukset,
konserni, milj. euroa Nimellisarvot Valuuttajohdannaissopimukset 5,2 Käytetyt valuuttakurssit Maa Valuutta 30.6.07 30.6.06 31.12.06
VenäjäRUB34,807034,240034,6800
ViroEEK15,646615,646615,6466
LatviaLVL0,69630,69610,6972
LiettuaLTL3,45283,45283,4528

Tuloslaskelma

vuosineljänneksittäin,Q2Q1Q4Q3
konserni, milj. euroa2007200720062006
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto294,2311,4389,6281,1
Liiketoiminnan muut tuotot0,40,0
Aineiden ja tarvikkeiden-164,0-191,6-215,6-166,1
käyttö Palkat ja työsuhde- -52,6 -50,8 -57,9 -44,2 etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot-8,4-9,1-7,9-7,9
Liiketoiminnan muut kulut-55,1-51,7-58,1-43,0
Liikevoitto14,18,250,519,8
Rahoitustuotot ja -kulut-0,8-0,2-0,50,5
Voitto ennen veroja13,38,050,120,4
Tuloverot-3,2-1,9-12,3-5,0
Tilikauden voitto10,26,137,815,4
jatkuvista toiminnoista Lopetetut toiminnot Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista Tilikauden voitto 10,2 6,1 37,8 15,4 Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa
Perus0,180,110,700,29
Laimennettu0,180,110,690,28
Tulos/osake, lopetetut
toiminnot, euroa
Perus0,00-0,01
Laimennettu-0,010,00
Tulos/osaket, yhteensä,
euroa
Perus0,180,110,700,28
Laimennettu0,180,110,680,28
Q2Q1Q4Q3
Myynti milj. euroa2007200720062006
Tavarataloryhmä261,0281,2363,4249,0
Hobby Hall46,055,655,545,5
Seppälä43,534,645,340,2
Jakamaton0,20,20,20,2
Jatkuvat toiminnot yhteensä350,7371,7464,4334,9
Lopetetut toiminnot
Konserni350,7371,7464,4334,9
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä219,6236,3305,5209,8
Hobby Hall38,146,246,137,8
Seppälä36,128,737,533,2
Jakamaton0,40,10,50,2
Jatkuvat toiminnot yhteensä294,2311,4389,6281,1
Lopetetut toiminnot
Konserni294,2311,4389,6281,1
Liikevoitto, milj. euroa
Tavarataloryhmä11,57,844,313,1
Hobby Hall-0,91,53,42,1
Seppälä5,80,87,35,4
Jakamaton-2,1-1,8-3,8-0,9
Eliminoinnit-0,10,0-0,60,1
Jatkuvat toiminnot yhteensä14,18,250,619,8
Lopetetut toiminnot
Konserni14,18,250,619,8

Tuloslaskelma

vuosineljänneksittäin,Q2Q1Q4Q3
konserni, milj. euroa2006200620052005
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto299,5269,4379,3262,0
Liiketoiminnan muut tuotot4,70,07,00,0
Aineiden ja tarvikkeiden-170,8-168,7-214,3-155,7
käyttö Palkat ja työsuhde- -48,9 -48,3 -56,5 -41,8 etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot-8,1-8,0-8,7-6,7
Liiketoiminnan muut kulut-47,7-43,7-52,8-40,2
Liikevoitto28,70,853,917,5
Rahoitustuotot ja -kulut-0,90,2-2,00,6
Voitto ennen veroja27,91,152,018,2
Tuloverot-6,6-0,3-13,3-4,7
Tilikauden voitto21,20,838,613,5
jatkuvista toiminnoista Lopetetut toiminnot Tilikauden voitto 21,9 7,6 3,7 2,0 lopetetuista toiminnoista Tilikauden voitto 43,1 8,4 42,4 15,4 Tulos/osake, jatkuvat toiminnot, euroa
Perus0,390,010,720,25
Laimennettu0,390,010,710,25
Tulos/osake, lopetetut
toiminnot, euroa
Perus0,410,140,070,04
Laimennettu0,400,140,070,04
Tulos/osake, yhteensä,
euroa
Perus0,800,150,790,29
Laimennettu0,790,150,780,29
Q2Q1Q4Q3
Myynti milj. euroa2006200620052005
Tavarataloryhmä270,8235,8344,3228,4
Hobby Hall46,252,663,443,9
Seppälä40,232,445,140,1
Jakamaton0,30,20,20,2
Jatkuvat toiminnot yhteensä357,6320,9453,1312,6
Lopetetut toiminnot74,8117,4109,6
Konserni357,6395,7570,5422,3
Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä227,4198,5289,0191,9
Hobby Hall38,443,652,636,4
Seppälä33,326,837,333,1
Jakamaton0,40,50,50,6
Jatkuvat toiminnot yhteensä299,5269,4379,3262,0
Lopetetut toiminnot61,196,489,9
Konserni299,5330,5475,7351,9
Liikevoitto, milj. euroa
Tavarataloryhmä22,2-0,137,812,1
Hobby Hall0,61,04,30,9
Seppälä7,60,814,56,9
Jakamaton-1,9-1,4-3,3-1,4
Eliminoinnit0,20,60,6-0,9
Jatkuvat toiminnot yhteensä28,70,853,917,5
Lopetetut toiminnot21,97,74,11,9
Konserni50,68,558,019,5

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus tänään 9.8.2007 klo 14.00, World Trade Center, Marskin sali, Aleksanterinkatu 17, Helsinki.

Takaisin listaukseen