KUTSU STOCKMANNIN YHTIÖKOKOUKSEEN

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 13.2.2006 klo 14.15

KUTSU STOCKMANNIN YHTIÖKOKOUKSEEN

Stockmann Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 21.3.2006 alkaen kello 16.00 Finlandia-talossa Helsingissä, osoitteessa Karamzininkatu 4. Ennakkoilmoittautumisen lisäksi osakkeenomistajan tulee ilmoittautua kokoukseen, johon ilmoittautuminen alkaa kello 14.30. Toivomme osallistujien ilmoittautuvan kokoukseen viimeistään kello 15.45. Kokoukseen osallistujille on varattu mahdollisuus ilmaiseen pysäköintiin Finlandia-talon pysäköintialueella.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 14. pykälän mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi Stockmannin kanta- asiakkaille

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen Stockmannin kanta-asiakkaille annetaan vastikkeetta yhteensä enintään 2.500.000 kappaletta optio-oikeuksia. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta esitetään poikettavaksi, koska optio-oikeuksien antamisella tarjotaan kanta-asiakkaille etu, joka palkitsee kanta-asiakkaita ostouskollisuudesta ja samalla parantaa Stockmannin kilpailuasemaa. Optiota annetaan kanta-asiakkaille, joiden ostot yhdessä samaan tiliin kohdistuvien rinnakkaiskorttien ostojen kanssa ovat 1.1.2006 - 31.12.2007 välisenä aikana yhteensä vähintään 6.000 euroa. Vähintään 6.000 euron suuruisilla ostoilla kanta-asiakkaalle annetaan vastikkeetta 20 optiota. Lisäksi jokaista täyttä 500 euroa kohti, jolla ostot ylittivät 6.000 euroa, kanta-asiakas saa kaksi optiota lisää. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön B-sarjan osakkeen. Osakkeen merkintähinta on B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä ajanjaksolla 1.2. - 28.2.2006. Optio- oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan 21.3.2006 jälkeen ja ennen osakemerkintää mahdollisesti päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintäajat ovat 2.5.2008 - 31.5.2008, 2.5.2009 - 31.5.2009 ja 2.5.2010 - 31.5.2010. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 5.000.000 eurolla.

3. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi Stockmann-konsernin avainhenkilöille

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen Stockmannin ja sen tytäryhtiöiden johtoon tai keskijohtoon kuuluville avainhenkilöille sekä Stockmannin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle annetaan 1.500.000 kappaletta optio-oikeuksia. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet ovat osa konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää ja tärkeä osa yhtiön kilpailukyvyn ylläpitämistä kansainvälisillä rekrytointimarkkinoilla.

Optio-oikeuksista 375.000 kappaletta merkitään tunnuksella 2006A, 375.000 kappaletta tunnuksella 2006B, 375.000 kappaletta tunnuksella 2006C ja 375.000 kappaletta tunnuksella 2006D. Osakkeiden merkintäaika on optio- oikeudella 2006A 1.3.2008 - 31.3.2010, optio-oikeudella 2006B 1.3.2009 - 31.3.2011, optio-oikeudella 2006C 1.3.2010 - 31.3.2012 ja optio-oikeudella 2006D 1.3.2011 - 31.3.2013. Osakkeiden merkintäaika ei kuitenkaan ala 2006B- ja 2006D-optio-oikeuksilla, elleivät hallituksen ennen näiden optio- oikeuksien jakamista määrittämät konsernin taloudellisiin tavoitteisiin sidotut kriteerit ole täyttyneet. Ne optio-oikeudet 2006B ja 2006D, joiden osalta hallituksen määrittämät kriteerit eivät ole täyttyneet, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Yhdellä optio-oikeudella voi merkitä yhden Stockmann Oyj Abp:n B-sarjan osakkeen, joten optio-oikeuksilla voidaan merkitä osakkeita yhteensä enintään 1.500.000 kappaletta. Osakkeen merkintähinta on optio-oikeuksilla 2006A ja 2006B yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. - 28.2.2006 lisättynä 10 prosentilla ja optio-oikeuksilla 2006C ja 2006D yhtiön B- sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. - 29.2.2008 lisättynä 10 prosentilla. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 3.000.000 eurolla.

4. Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 386.946 oman B-sarjan osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa osakkeita yhdessä tai useammassa erässä osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä, käyttää osana yhtiön kannustin- ja palkkausjärjestelmää, käyttää hallituksen osakepalkkioiden maksamiseen tai ne voidaan myydä julkisessa kaupankäynnissä. Luovutuksen tulee tapahtua julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevasta käyvästä arvosta. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen edellä mainitut ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä 13.3.2006 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Aleksanterinkatu 52 B, 8. krs, Helsinki (Christina Harjunpää). Asiakirjoista lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka niitä pyytää.

Osallistuminen yhtiökokoukseen

Yhtiökokoukseen on oikeutettu osallistumaan osakkeenomistaja, joka on perjantaina 10.3.2006 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään keskiviikkona 15.3.2006.

Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo- osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli merkitty yhtiön osakeluetteloon ennen 28.9.1994. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään keskiviikkona 15.3.2006 kello 16.00 mennessä puhelimitse numeroon (09) 121 4020 tai yhtiön internet-sivuilla www.stockmann.fi. Mikäli kokouksen osanottaja edustaa osakkeenomistajaa valtakirjalla, pyydämme ystävällisesti toimittamaan yksilöidyt valtakirjat viimeistään 17.3.2006 osoitteella Stockmann Oyj Abp, Heini Köpsi, PL 147, 00381 HELSINKI.

Osingon maksu

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2005 jaetaan osinkoa 1,10 euroa osakkeelta. Tilikauden 2005 osinko ehdotetaan maksettavaksi 31.3.2006 niille osakkeenomistajille, jotka osingonjaon täsmäytyspäivänä 24.3.2006 on merkitty osakkeenomistajiksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Niille osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan arvo- osuusjärjestelmään osingonjaon täsmäytyspäivään mennessä, osinko maksetaan osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään siirtämisen jälkeen.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin seitsemän jäsentä ja että hallituksen nykyiset jäsenet toimitusjohtaja Lasse Koivu, toimitusjohtaja Erkki Etola, professori Eva Liljeblom, toimitusjohtaja Kari Niemistö, ministeri Christoffer Taxell, viestintäjohtaja Carola Teir-Lehtinen ja kamarineuvos Henry Wiklund valittaisiin suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka.

Tilintarkastajat

Hallitus ehdottaa, että vuoden 2006 varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittaisiin suostumustensa mukaisesti KHT-tilintarkastaja Wilhelm Holmberg sekä KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom. Varatilintarkastajaksi ehdotetaan valittavaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Helsingissä, helmikuun 8. päivänä 2006

Hallitus

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen