STOCKMANNIN TILINPÄÄTÖSTEDOTE 2005

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 8.2.2006 klo 13.00

STOCKMANNIN TILINPÄÄTÖSTEDOTE 2005

Stockmann-konsernin myynti kasvoi 7 prosenttia ja oli 1 851,3 Me (1 735,0 Me vuonna 2004). Voitto ennen veroja kasvoi 23,9 Me ja oli 102,8 Me. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 7,0 Me (2,4 Me). Konserni, Seppälä ja tavarataloryhmä tekivät historiansa parhaan tuloksen. Hobby Hallin tulos parani merkittävästi ja kääntyi voitolliseksi. Stockmann Auton tulos pieneni. Sijoitetun pääoman tuotto kasvoi 4,8 prosenttiyksikköä ja oli 19,6 prosenttia. Tulos osaketta kohden kasvoi 1,44 euroon, kun se vuotta aiemmin oli 1,13 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa maksetaan 1,10 euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus esittää uutta optio-ohjelmaa yhtiön kanta-asiakkaille ja avainhenkilöille.

IFRS-raportointi

Stockmann siirtyi kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaiseen raportointiin 1.1.2005. Tilinpäätöksen vertailutietoina on käytetty vuoden 2004 IFRS:n mukaisia lukuja, joiden tiedot julkistettiin vuositasolla 15.2.2005 ja neljännesvuositasolla 18.4.2005.

Myynti ja tulos

Stockmann-konsernin myynti oli 1 851,3 miljoonaa euroa eli 116,3 miljoonaa euroa ja 6,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden myynti. Liikevaihto oli 1 542,6 miljoonaa euroa eli 97,6 miljoonaa euroa ja samoin 6,7 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Ulkomaisen myynnin osuus konsernin myynnistä kasvoi 14 prosentista 18 prosenttiin.

Konsernin liiketoiminnan myyntikate kasvoi 53,6 miljoonalla eurolla ja oli 547,1 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan suhteellinen myyntikate parani edelleen ja oli 35,5 prosenttia (34,2 prosenttia). Suhteellinen myyntikate parani Seppälässä ja Hobby Hallissa ja oli edellisen vuoden tasolla tavarataloryhmässä ja Stockmann Autossa. Konserni oli suojautunut Venäjän ruplan arvon heikkenemistä vastaan. Kun rupla vastoin odotuksia vahvistui, heikensi toteutettu suojaaminen ruplan vahvistumisen positiivista tulosvaikutusta vuonna 2005 noin 6 miljoonaa euroa. Konsernin suhteellisen myyntikatteen kasvuun vaikutti myös myynnin rakenteen muutos: matalakatteisen Stockmann Auton myynnin osuus konsernin myynnistä pieneni edellisestä vuodesta.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 7,0 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa euroa). Ne syntyivät Seppälän pääkonttorikiinteistön kaupan myyntivoitosta. Liiketoiminnan kustannukset kasvoivat 30,0 miljoonaa euroa. Poistot kasvoivat 4,2 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoitto kasvoi 23,9 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja oli 103,7 miljoonaa euroa eli 6,7 prosenttia liikevaihdosta. Vastaava luku edellisenä vuonna oli 5,5 prosenttia. Nettorahoituskulut olivat edellisen vuoden tasolla eli 0,9 miljoonaa euroa. Voitto ennen veroja kasvoi 23,9 miljoonaa euroa ja oli 102,8 miljoonaa euroa (78,9 miljoonaa euroa).

Välittömät verot olivat 26,0 miljoonaa euroa, eli 6,3 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Edellisen vuoden veroja pienensi laskennallisen verovelan osalta Suomen yhteisöverokannan alentuminen 29 prosentista 26 prosenttiin vuoden 2005 alusta lukien. Verokannan aleneminen pienensi vuoden 2004 laskennallista verovelkaa 2,6 miljoonaa euroa.

Tilikauden voitto oli 76,9 miljoonaa euroa ja vuotta aiemmin 59,3 miljoonaa euroa.

Tulos osaketta kohden oli 1,44 euroa (1,13 euroa) ja optioiden vaikutuksella laimennettuna 1,42 euroa (1,11 euroa). Yllä mainittu laskennallisen verovelan muutos paransi vuoden 2004 osakekohtaista tulosta 0,05 euroa. Oma pääoma osaketta kohden oli 9,34 euroa (8,83 euroa).

Myynti ja tuloskehitys yksiköittäin

Tavarataloryhmän myynti kasvoi 14 prosenttia 1 070,6 miljoonaan euroon. Myynti Suomessa kasvoi 7 prosenttia ja oli selvästi alan kasvua voimakkaampaa. Kotimaan myynnin kasvuun vaikuttivat osaltaan kauppakeskus Jumbossa Vantaalla lokakuussa avattu Stockmann-tavaratalo ja Zara-myymälä sekä vuoden aikana avatut uudet Stockmann Beauty -myymälät. Ulkomaantoimintojen myyntiä kasvattivat Moskovassa huhtikuussa ja joulukuussa 2004 avatut uudet tavaratalot, uudet Zara- ja Bestseller-myymälät sekä hyvä vertailukelpoinen myynnin kasvu kaikilla markkina- alueilla. Tavarataloryhmän ulkomaantoimintojen myynti kasvoi 42 prosenttia, ja sen osuus ryhmän myynnistä nousi 26 prosenttiin (21 prosenttia). Tavarataloryhmän liikevoitto kasvoi 6,6 miljoonaa euroa ja oli 70,3 miljoonaa euroa (63,7 miljoonaa euroa). Tavarataloryhmän liikevoitto kasvoi sekä kotimaassa että ulkomailla ja oli paras kautta aikojen. Liikevoittoon sisältyy 1,4 miljoonaa euroa liiketoiminnan muita tuottoja. Sijoitetun pääoman tuotto oli 19,7 prosenttia (18,9 prosenttia).

Stockmann Auton myynti pieneni 5 prosenttia ja oli 414,1 miljoonaa euroa. Yksikön liikevoitto oli 3,1 miljoonaa euroa, joka on 3,9 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna (7,0 miljoonaa euroa). Vuoden 2004 liikevoittoon sisältyy Helsingin Herttoniemen VW-Audi-talon liiketoiminnan myynnistä saatu 2,3 miljoonan euron korvaus. Sekä myynnin että liikevoiton pieneneminen johtui Herttoniemen VW- Audi-talon siirtymisestä maahantuojalle 1.7.2004 lukien. Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,8 prosenttia (12,4 prosenttia).

Hobby Hallin kannattavuus parani merkittävästi, ja liiketulos kasvoi 9,0 miljoonaa euroa. Myynti pieneni 2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 210,5 miljoonaa euroa. Myynti Suomessa pieneni 4 prosenttia myymäläverkoston supistamisen ja postimyyntikuvastojen edellisestä vuodesta poikkeavan ajoituksen vuoksi. Suomen online-kauppa jatkoi voimakasta kasvuaan. Baltiassa Hobby Hallin myynti oli edellisen vuoden tasolla, vaikka Liettuan toiminta lopetettiin alkuvuoden aikana. Hobby Hallin tulos kääntyi voitolliseksi. Liikevoitto oli 6,1 miljoonaa euroa (-2,9 miljoonaa euroa). Positiivinen tuloskehitys saatiin aikaan kustannustehokkaalla toiminnalla ja myyntikatteen parantamiseen tähtäävän ohjelman tehokkaalla läpiviemisellä. Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,0 prosenttia.

Seppälän myynti kasvoi 8 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 155,2 miljoonaa euroa. Myynti kasvoi erityisen voimakkaasti ulkomailla, jossa sitä kasvattivat vuosina 2004 ja 2005 avatut Baltian ja Venäjän myymälät sekä hyvä vertailukelpoinen kehitys. Suomessa myynti kasvoi 3 prosenttia. Seppälän liikevoitto kasvoi 14,0 miljoonaa euroa ja oli 31,1 miljoonaa euroa (17,1 miljoonaa euroa). Hyvä myynnin kasvu ja suhteellisen myyntikatteen paraneminen kasvattivat varsinaisen liiketoiminnan liikevoittoa 8,4 miljoonaa euroa. Lisäksi liikevoittoon sisältyy 5,6 miljoonaa euroa marraskuussa myydyn Seppälän pääkonttorikiinteistön myyntivoittoa. Sijoitetun pääoman tuotto kasvoi 81 prosentista 156 prosenttiin.

Rahoitus ja sitoutunut pääoma

Likvidit varat olivat vuoden 2005 lopussa 18,4 miljoonaa euroa, kun ne vuoden 2004 lopussa olivat 41,4 miljoonaa euroa.

Lainoja lyhennettiin 36,6 miljoonalla eurolla, eikä uutta pitkäaikaista lainaa nostettu. Korollisen vieraan pääoman määrä vuoden lopussa oli 47,2 miljoonaa euroa (67,8 miljoonaa euroa), tästä pitkäaikaista oli 13,7 miljoonaa euroa. Omaa pääomaa kertyi 7,9 miljoonaa euroa kanta-asiakasoptioiden ja vuoden 2000 optioiden perusteella tehdyistä osakemerkinnöistä. Investoinnit olivat 57,0 miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoma oli 237,9 miljoonaa euroa, ja se kasvoi edellisen vuoden lopusta 24,7 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 66,4 prosenttia, kun se vuoden 2004 lopussa oli 62,5 prosenttia.

Sijoitetun pääoman tuotto parani tuloksen paranemisen myötä ja oli 19,6 prosenttia (14,8 prosenttia vuoden 2004 lopussa). Konsernin sitoutunut pääoma kasvoi 17,0 miljoonaa euroa edellisen vuoden lopusta ja oli katsauskauden lopulla 552,5 miljoonaa euroa (535,9 miljoonaa euroa vuoden 2004 lopussa).

Uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Vuonna 2005 konserni saavutti vuonna 2001 asetetut pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet eli 15 prosentin sijoitetun pääoman tuoton ja vähintään 5 prosentin liikevoittomarginaalin. Kesäkuussa hallitus vahvisti konsernille uudet, vuoteen 2010 ulottuvat taloudelliset tavoitteet. Tavoitteena on, että vuonna 2010 konsernin sijoitetun pääoman tuotto on 20 prosenttia ja liikevoittomarginaali vähintään 8 prosenttia. Konsernin myynnin osalta tavoitteena on kasvaa markkinoiden keskimääräistä kasvua nopeammin. Omavaraisuustavoitteena on säilyttää omavaraisuus vähintään 50 prosentin tasolla. Osingonjakopolitiikka säilyy ennallaan, eli tavoitteena on jakaa osinkoina vähintään 50 prosenttia varsinaisen liiketoiminnan tuloksesta, ottaen kuitenkin huomioon toiminnan kasvun vaatima rahoitus.

Osingot

Vuodelta 2004 maksettiin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osinkoa 1,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 53,0 miljoonaa euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkona vuodelta 2005 maksetaan 1,10 euroa osakkeelta. Esitetty osinko on 76,4 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.

Muutoksia organisaatiossa

Stockmannin hallitus nimitti 17.6.2005 tavarataloryhmän johtajaksi ja konsernin varatoimitusjohtajaksi Seppälä Oy:n toimitusjohtajan, ekonomi Heikki Väänäsen 1.11.2005 lukien. Heikki Väänänen toimii myös konsernin toimitusjohtajan Hannu Penttilän varamiehenä. Tavarataloryhmän aiempi johtaja, Stockmannin varatoimitusjohtaja Jukka Hienonen, erosi Stockmannin palveluksesta ja siirtyi Finnairin toimitusjohtajaksi.

Seppälä Oy:n toimitusjohtajaksi ja Stockmann-konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.11.2005 lukien Stockmannin hallitus nimitti 11.8.2005 Stockmannin Helsingin tavaratalon myyntijohtajan, eMBA Terhi Okkosen. Tavarataloryhmän ulkomaantoimintojen johtaja, ekonomi Jussi Kuutsa nimitettiin konsernin ulkomaantoimintojen kehitysjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 10.1.2006 lukien. Hän vastaa konsernin ulkomaisesta liikepaikkahankinnasta ja projektien toteutuksesta, ulkomaiden hallintotoiminnoista sekä franchising- ketjujen liiketoiminnoista. Stockmannin lakimies ja johtoryhmän jäsen, oikeustieteen kandidaatti Jukka Naulapää, nimitettiin yhtiön lakiasiain johtajaksi 8.2.2006 lukien.

Investoinnit

Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 57,0 miljoonaa euroa (59,0 miljoonaa euroa).

Tavarataloryhmän merkittävin investointi oli vuokratiloihin kauppakeskus Jumbon uudisosaan Vantaalle lokakuun lopulla avattu tavaratalo, jonka myyntipinta-ala on noin 11 000 neliömetriä. Uuden tavaratalon myynti on sujunut hyvin. Hankkeen kokonaiskustannukset Stockmannin osalta olivat noin 6 miljoonaa euroa.

Helsingissä käynnistyi keskustan tavaratalon mittavan laajennus- ja muutoshankkeen toteuttaminen. Sen edellyttämä asemakaavan muutos hyväksyttiin Helsingin kaupunginvaltuustossa kesäkuussa. Hankkeessa laajennetaan tavaratalon kaupallisia tiloja noin 10 000 neliömetrillä muuttamalla tiloja kaupalliseen käyttöön ja rakentamalla uutta tilaa. Tämän lisäksi rakennetaan täysin uudet tavarankäsittely-, huolto- ja asiakaspaikoitustilat. Laajennuksen jälkeen Helsingin tavaratalon myyntipinta-ala on noin 50 000 neliömetriä. Hankkeen kustannusarvio on kokonaisuudessaan noin 125 miljoonaa euroa. Töiden arvioidaan valmistuvan vaiheittain vuoteen 2010 mennessä.

Jyväskylässä sekä kauppakeskus Isossa Omenassa ja Sellossa Espoossa avattiin uudet Stockmann Beauty -myymälät. Suomen neljäs Zara-myymälä avattiin lokakuussa kauppakeskus Jumbossa Vantaalla. Vuoden 2006 alkupuolella avataan Stockmann Beauty -myymälä kauppakeskus Kampissa Helsingissä.

Venäjällä avattiin vuonna 2005 ensimmäiset franchising-periaatteella toimivat Bestseller-myymälät, Moskovassa kolme myymälää ja Pietarissa yksi. Kesäkuussa avautui Venäjän Zaran flagship-myymälä Moskovan ydinkeskustassa, ja lisäksi Moskovassa avattiin kolme muuta Zara-myymälää. Moskovan Zara-myymälöiden määrä nousi vuoden 2005 loppuun mennessä seitsemään.

Tavarataloryhmän investoinnit olivat yhteensä 47,3 miljoonaa euroa.

Stockmann Auton investoinnit olivat 2,7 miljoonaa euroa, josta 1,5 miljoonaa euroa sitoutui käyttöomaisuusautoihin. Stockmann Auto laajensi lokakuussa toimintaansa nykyisissä toimitiloissa Tampereella ja aloitti niissä Ford-myynnin aiemman Skodan lisäksi. Espoon Niittykummussa puolestaan otettiin uutena merkkinä Fordin rinnalle myyntiin Skoda. Merkkitarjonnan laajentaminen näissä pisteissä tuli ajankohtaiseksi, kun autokauppaa EU-tasolla sääntelevän ryhmäpoikkeusasetuksen sijaintilauseke poistui 1.10.2005.

Hobby Hallin investoinnit olivat 1,3 miljoonaa euroa.

Seppälän investoinnit olivat 3,4 miljoonaa euroa. Yhtiö laajensi toimintaansa Liettuaan ja avasi siellä vuoden 2005 aikana kolme myymälää. Sekä Suomessa että Latviassa Seppälä avasi kaksi uutta myymälää. Venäjällä avattiin Moskovaan neljäs myymälä, ja toimintaa laajennettiin myös Pietariin, jossa avattiin kaksi myymälää.

Muut investoinnit katsauskaudella olivat yhteensä 2,3 miljoonaa euroa.

Ajankohtaiset hankkeet

Stockmann allekirjoitti vuonna 2005 sopimuksen noin 10 000 neliömetrin suuruisen liiketontin ostamisesta Pietarin kaupungin pääkadulta Nevski Prospektilta. Tontti sijaitsee Vosstanija-aukion metroaseman vieressä ja Moskovan rautatieaseman välittömässä läheisyydessä. Stockmann rakennuttaa tontille kokonaispinta-alaltaan noin 50 000 neliömetrin suuruisen kauppakeskuksen, johon on suunniteltu noin 20 000 neliömetrin suuruinen täysimittainen Stockmann-tavaratalo, muuta vähittäiskauppaa, hotelli sekä maanalainen paikoituslaitos. Tavarataloon ja kauppakeskukseen tehtävä investointi on rakennettavasta pinta-alasta riippuen noin 80-110 miljoonaa euroa. Pyrkimyksenä on avata tavaratalo ja kauppakeskus syksyllä 2008.

Stockmann allekirjoitti alkuvuonna 2006 IKEA:n kanssa sopimuksen tilojen vuokraamisesta Kaakkois-Moskovaan rakennettavasta Mega-kauppakeskuksesta. Tiloihin sijoittuvat Moskovan neljäs täysimittainen Stockmann-tavaratalo sekä Seppälän ja Bestsellerin myymälät. Tavoitteena on käynnistää liiketoiminta vuodenvaihteen 2006-2007 tienoilla. Stockmannin kokonaisinvestointi kohteeseen on noin 16 miljoonan euron suuruusluokkaa.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiön osakekannan markkina-arvo kasvoi vuoden aikana 620,5 miljoonaa euroa ja oli vuoden lopussa oli 1 761,3 miljoonaa euroa (1 140,8 miljoonaa euroa).

Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät katsauskaudella sekä OMX Helsinki -indeksiä (entinen HEX-yleisindeksi) että OMX Helsinki Cap -indeksiä (entinen HEX- portfolioindeksi) paremmin. Vuoden lopussa A-osakkeen kurssi oli 32,11 euroa, kun se vuoden 2004 lopussa oli 21,10 euroa, ja B-osakkeen 32,53 euroa, kun se vuoden 2004 lopussa oli 21,70 euroa.

Helsingin Pörssi päätti Stockmannin osakkeiden pörssierän pienentämisestä 50 kappaleesta 20 kappaleeseen 1.7.2005 lukien.

Stockmannin vuoden 2000 optio-oikeuksilla joulukuussa 2004 merkityt 4 900 Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoista B-osaketta merkittiin kaupparekisteriin 16.3.2005, ja ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 17.3.2005.

Stockmannin vuoden 2000 optio-oikeuksilla merkittiin 690 830 Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoista B-osaketta, joista viimeisellä vuosineljänneksellä 279 900 kappaletta. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin yhteensä 1 381 660 eurolla. Viimeisellä vuosineljänneksellä merkityistä osakkeista 90 450 kappaletta merkittiin kaupparekisteriin 18.11.2005 ja 189 450 kappaletta 29.12.2005. Ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 21.11.2005 ja 30.12.2005.

Stockmannin vuoden 2000 optio-oikeuksilla merkittiin joulukuun lopussa vielä 23 350 Stockmannin 2 euron nimellisarvoista B-osaketta. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 46 700 eurolla. Stockmannin hallitus hyväksyi merkinnän kokouksessaan 8.2.2006.

Helsingin Pörssissä noteerattavien vuoden 2000 A-, B- ja C-optioiden perusteella voidaan merkitä vielä yhteensä 1 610 770 uutta 2 euron nimellisarvoista B- osaketta. A-optioiden perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on vuodelta 2005 maksettavan osingon jälkeen 12,85 euroa, B-optioiden perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta 13,85 euroa ja C-optioiden perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta 14,85 euroa osakkeelta. Vuoden 2000 optio- oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika päättyy 1.4.2007.

Stockmannin kanta-asiakasoptioilla merkittiin merkintäaikana 2.5.2005-31.5.2005 yhteensä 343 902 Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoista B-osaketta. Merkintäoikeuttaan käytti 12 851 Stockmannin kanta-asiakasta. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 687 804 eurolla. Merkintähinta oli 8,81 euroa osakkeelta. Osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 29.6.2005. Ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 30.6.2005. Kanta-asiakasoptioilla merkittiin vuosien 2001-2005 aikana yhteensä 950 835 Stockmannin B-osaketta. Merkintäaika päättyi 31.5.2005.

Osakepääoma on edellä mainittujen korotusten jälkeen 108 966 084 euroa ja B- osakkeiden kokonaismäärä 29 918 799 kappaletta.

Stockmannin omistuksessa oli vuoden 2005 lopussa 396 876 omaa B-osaketta, ja ne edustivat 0,7 prosenttia kaikista osakkeista sekä 0,1 prosenttia kaikista äänistä. Niiden hankintahinta oli yhteensä 6,0 miljoonaa euroa.

Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakepääoman korottamiseen, vaihtovelkakirja- tai optiolainan ottamiseen eikä omien osakkeiden ostamiseen.

Hallituksen ehdotus optio-ohjelmasta kanta-asiakkaille ja avainhenkilöille sekä ehdotus valtuutuksesta omien osakkeiden luovuttamiseen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Stockmannin kanta-asiakkaille annetaan vastikkeetta yhteensä enintään 2,5 miljoonaa optiota. Optio-oikeuksien antamisella on tarkoitus tarjota kanta-asiakkaille merkittävä etu, joka palkitsee ostouskollisuudesta ja samalla parantaa Stockmannin kilpailuasemaa.

Optio-oikeuksia annetaan kanta-asiakkaille, joiden ostot 1.1.2006 - 31.12.2007 yhdessä samaan tiliin kohdistuvien rinnakkaiskorttien ostojen kanssa ovat yhteensä vähintään 6 000 euroa. Vähintään 6 000 euron suuruisilla ostoilla kanta- asiakkaalle annetaan vastikkeetta 20 optio-oikeutta. Lisäksi jokaista täyttä 500 euroa kohti, jolla ostot ylittivät 6 000 euroa, kanta-asiakas saa kaksi optio- oikeutta lisää. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön B- osakkeen. Osakkeen merkintähinnaksi ehdotetaan B-osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia Helsingin Pörssissä ajanjaksolla 1.2. - 28.2.2006. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintäaika on toukokuussa vuosina 2008 - 2010. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 5,0 miljoonalla eurolla.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle Stockmannin ja sen tytäryhtiöiden johtoon ja keskijohtoon kuuluville avainhenkilöille suunnattavaa optio-ohjelmaa, joka on osa johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 1,5 miljoonaa, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1,5 miljoonaa yhtiön B-osaketta. Optio-oikeuksista 750 000 kappaletta annetaan ainoastaan, mikäli hallituksen ennen näiden optio-oikeuksien antamista määrittämät konsernin taloudellisiin tavoitteisiin sidotut kriteerit ovat täyttyneet. Muussa tapauksessa ne raukeavat. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinnat ovat yhtiön B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. - 28.2.2006 lisättynä 10 prosentilla ja yhtiön B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. - 29.2.2008 lisättynä 10 prosentilla. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika on vaiheittain vuosina 2008-2013. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 3,0 miljoonalla eurolla.

Lisäksi hallitus pyytää yhtiökokoukselta yhden vuoden ajaksi valtuuksia päättää yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta.

Henkilömäärä

Katsauskaudella konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 10 558, mikä on 967 henkilöä enemmän kuin vertailukaudella. Henkilömäärän kasvu johtui pääosin Moskovan uusista tavarataloista ja myymälöistä sekä Vantaan Jumbo-kauppakeskuksen uudesta tavaratalosta. Kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 725 henkilöllä ja oli 8 537 henkilöä.

Ulkomailla työskenteli vuoden 2005 lopussa 3 737 henkilöä. Edellisen vuoden lopussa ulkomailla työskenteli 3 391 henkilöä. Ulkomailla työskentelevien osuus koko henkilöstöstä oli 32 prosenttia eli edellisen vuoden tasolla.

Riskitekijöitä

Stockmann-konsernin toimialueilla liiketoimintaan kohdistuva riskitaso vaihtelee. Baltian maiden osalta liiketoimintariskien taso on merkittävästi pienentynyt maiden liityttyä Euroopan Unionin jäseniksi, eivätkä riskit miltään olennaisilta osiltaan poikkea liiketoiminnan riskeistä Suomessa.

Liiketoiminnan riskit Venäjällä ovat Suomea ja Baltiaa korkeammat ja toimintaympäristö muun muassa liiketoimintakulttuurin ja maan infrastruktuurin kehittymättömyyden vuoksi epävakaampi. Harmaan talouden osuus erityisesti kulutustavaratuotteiden tuonnissa on edelleen suuri ja vääristää osaltaan kilpailun toimivuutta. Toimintaympäristö ja liiketoimintaa koskeva lainsäädäntö ovat viimeisten vuosien aikana kuitenkin nopeasti parantuneet. Maan talouskasvu on ollut erityisen voimakasta energiasektorin vientitulojen aiheuttaman vahvan kasvun ansiosta. Stockmannilla on yli 16 vuoden kokemus toimimisesta Venäjän markkinoilla, ja konserni on kyennyt tänä aikana ylläpitämään toimintaansa merkittävästi nykyistä huonommassa toimintaympäristössä. Tämän vuoksi suurtenkaan muutosten Venäjän liiketoimintaympäristössä ei arvioida olennaisella tavalla kasvattavan koko Stockmann-konsernin liiketoimintariskiä.

Konsernin liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttavat valuuttakurssien muutokset konsernin raportointivaluutan euron, Venäjän ruplan, Yhdysvaltojen dollarin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä.

Stockmann Auto myytiin

Stockmann myi 19.1.2006 tytäryhtiönsä Stockmann Auto Oy Ab:n osakekannan Veho Group Oy Ab:lle, Turun ja Espoon Ford-liiketoiminnot SOK:lle sekä Stockmann Auton VW-Audi-liiketoiminnan Kesko Oyj:n tytäryhtiölle Helsingin VV-Auto Oy:lle yhteensä noin 70 miljoonan euron kauppahinnasta. Kauppa edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksymistä ja tavoitteena on, että se astuu voimaan 1.3.2006. Stockmann tarjoaa vastedes kanta-asiakkailleen koko Vehon merkkivalikoimaa ja on käynnistänyt laajamittaisen kanta-asiakasyhteistyön Vehon kanssa.

Stockmann Auto Oy Ab:n toimitusjohtaja ja Stockmann-konsernin johtoryhmän jäsen Klaus Sundström valvoo autoliiketoiminnan myyntiä koskevien yritys- ja liiketoimintakauppojen toteutumista. Hän siirtyy kauppojen toteuduttua erityistehtäviin Stockmann Oyj Abp:n palvelukseen ja eroaa yhtiön palveluksesta kuusi kuukautta kauppojen toteutumisen jälkeen.

Stockmann myi Venäjän Zara-liiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiönsä

Stockmann myi Venäjällä Zara-liiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiönsä merkin omistajalle, espanjalaiselle Inditex-yhtymälle, ja keskittyy erityisesti oman liiketoimintansa laajentamiseen Venäjällä. Suomessa Stockmann jatkaa Zara- liiketoimintaa. Stockmann ja Inditex solmivat vuonna 2002 sopimuksen, jonka perusteella Stockmann sai vuoteen 2010 ulottuvalla sopimuksella franchising- oikeudet Zara-tuotemerkin liiketoimintaan Venäjällä. Stockmann avasi vuoden 2005 loppuun mennessä Venäjälle seitsemän Zara-myymälää, joiden toiminta käynnistyi hyvin. Stockmannin Zara-myymälöiden myynti Venäjällä oli runsaat 46 miljoonaa euroa vuonna 2005. Talouden voimakkaan kasvun myötä Venäjän markkinat ovat muuttuneet yhä mielenkiintoisemmaksi vähittäiskaupan toimintaympäristöksi. Tämän johdosta Inditex ja Stockmann päättivät yhteisymmärryksessä purkaa aiemman sopimusjärjestelyn ja keskittyä jatkossa omien liiketoimintojensa laajentamiseen Venäjällä. Tehdyn sopimuksen seurauksena Venäjän liiketoimintaa harjoitetaan Inditexin lukuun 1.1.2006 lukien ja lopullinen sopimus tehdään 31.5.2006 mennessä edellyttäen, että Venäjän antimonopolikomitea hyväksyy kaupan. Kauppahinta on noin 41,5 miljoonaa euroa. Saatava myyntivoitto parantaa merkittävästi konsernin tulosta vuonna 2006.

Vuoden 2006 näkymät

Vähittäiskaupan myynnin ilman autokauppaa arvioidaan kasvavan Suomessa vuonna 2006 noin 2-3 prosenttia. Venäjän ja Baltian markkinoiden arvioidaan kasvavan edelleen Suomen markkinoita nopeammin. Vuoden 2006 myynti pienenee autoliiketoiminnan ja Venäjän Zara-liiketoiminnan myymisen seurauksena, ja sen arvioidaan olevan runsaat 1,6 miljardia euroa. Myynnin ilman myytyjä liiketoimintoja arvioidaan kasvavan.

Tavarataloryhmän ja Hobby Hallin liikevoiton arvioidaan edelleen paranevan vuoden 2005 tasosta. Seppälän varsinaisen liiketoiminnan liikevoiton arvioidaan pysyvän vuoden 2005 tasolla. Autoliiketoiminnan ja Venäjän Zara-liiketoimintaa harjoittaneen yhtiön myynnistä saatu myyntivoitto parantaa merkittävästi konsernin tulosta vuonna 2006. Tavoitteena on, että konsernin vuoden 2006 voitto ennen veroja on selvästi parempi kuin vuonna 2005.

Helsingissä 8. helmikuuta 2006

STOCKMANN Oyj Abp

KONSERNITASE 31.12.2005 31.12.2004 Me Me VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet

  Aineettomat oikeudet7,19,1
  Liikearvo0,50,5
  Aineettomat hyödykkeet yhteensä7,69,6
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
  Maa- ja vesialueet21,822,5
  Rakennukset ja rakennelmat145,6143,3
  Koneet ja kalusto63,059,7
  Vuokratilojen muutos- ja perusparannusmenot57,650,0
  Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat15,08,2
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet yhteensä303,1283,7
  Myytävissä olevat sijoitukset6,06,6
  Pitkäaikaiset saamiset, korollinen4,38,5
  Laskennalliset verosaamiset3,52,0
  PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ324,5310,3
LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 212,0 195,0 Lyhytaikaiset saamiset
  Saamiset, korolliset107,5108,1
  Saamiset, korottomat99,294,1
  Tuloverosaamiset0,1
  Myytävissä olevat sijoitukset0,0
  Lyhytaikaiset saamiset yhteensä206,6202,4
  Rahavarat18,441,4
  LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ437,0438,7
  VARAT YHTEENSÄ761,5749,0

STOCKMANN-KONSERNI KONSERNITASE 31.12.2005 31.12.2004 Me Me OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA

  Osakepääoma109,0106,8
  Ylikurssirahasto166,5154,8
  Muut rahastot44,144,6
  Muuntoerot0,0-0,1
  Kertyneet voittovarat185,7161,9
  Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus505,3467,8
  Vähemmistön osuus0,00,0
  OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ505,3467,9
PITKÄAIKAISET VELAT
  Laskennalliset verovelat28,229,2
  Pitkäaikaiset velat, korollinen13,715,3
  PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ41,944,5
LYHYTAIKAISET VELAT
  Lyhytaikaiset velat,korollinen
  Pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennykset35,0
  Lyhytaikaiset velat33,617,7
  Lyhytaikaiset velat, korollinen yhteensä33,652,7
Lyhytaikaiset velat, koroton
  Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat175,5175,9
  Tuloverovelat5,28,0
  Lyhytaikaiset velat, koroton yhteensä180,7183,8
  LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ214,3236,6
  VELAT YHTEENSÄ256,2281,1
  OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ761,5749,0

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Omien

Osake-Ylikurssi-osakkeidenVara-Muut
  Milj. euroapääomarahastorahastorahasto
rahastot* Oma pääoma 31.12.2003 105,3 147,1 6,2 0,2 43,7 Kertyneet muuntoerot Laskennalliset verovelat/saamiset Käyttöomaisuuden poistot
  Omat osakkeet-6,2
  Rahoitusinstrumentit0,3
  Oikaistu oma pääoma105,3147,10,00,244,1
1.1.2004 Merkinnät 1,6 7,9 optiotodistuksilla Siirto muihin -0,2 rahastoihin
  Rahavirran suojaukset-0,3
  Rahoitusinstrumentit0,6
Osingonjako Muuntoerot Katsauskauden tulos
  Oma pääoma 31.12.2004106,8154,80,00,244,4
  Merkinnät2,111,7
optiotodistuksilla
  Osakepalkkiot0,1
  Siirto muihin0,1
rahastoihin
  Osakeantimenot-0,1
  Rahavirran suojaukset-0,6
Rahoitusinstrumentit Osingonjako Muuntoerot Katsauskauden tulos Oma pääoma 31.12.2005 109,0 166,5 0,0 0,2 43,9 * laskennallisella verolla vähennettynä

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Vähem-Oma
Muunto-Kertyneetmistö-pääoma
  Milj. euroaerotvoittovaratYhteensäosuus
yhteensä
  Oma pääoma 31.12.2003-0,1244,7547,10,0547,1
  Kertyneet muuntoerot0,1-0,1-0,1-0,1
  Laskennalliset-7,5-7,5-7,5
verovelat/saamiset Käyttöomaisuuden -10,8 -10,8 -10,8 poistot
  Omat osakkeet-6,2-6,2
  Rahoitusinstrumentit-0,9-0,6-0,6
  Oikaistu oma pääoma0,0225,4522,00,0522,0
1.1.2004 Merkinnät 9,5 9,5 optiotodistuksilla Siirto muihin 0,2 0,0 0,0 rahastoihin
  Rahavirran suojaukset0,2-0,1-0,1
  Rahoitusinstrumentit0,60,6
  Osingonjako-123,3-123,3-123,3
  Muuntoerot-0,1-0,1-0,1
  Katsauskauden tulos59,359,30,059,3
  Oma pääoma 31.12.2004-0,1161,9467,90,0467,9
  Merkinnät13,913,9
optiotodistuksilla
  Osakepalkkiot0,10,1
  Siirto muihin0,20,30,3
rahastoihin
  Osakeantimenot-0,1-0,1
  Rahavirran suojaukset-0,6-0,6
  Rahoitusinstrumentit0,00,0
  Osingonjako-53,0-53,0-53,0
  Muuntoerot0,2-0,20,00,0
  Katsauskauden tulos76,976,90,076,9
  Oma pääoma 31.12.20050,0185,7505,30,0505,3
* laskennallisella verolla vähennettynä

  LIIKEVAIHTO1-12/20051-12/2004muutosmuutos
MeMeMe%
  Tavarataloryhmä Suomi666,7624,542,26,8
  Tavarataloryhmä ulkomaat232,7164,867,941,2
  Tavarataloryhmä yhteensä899,4789,3110,113,9
  Stockmann Auto338,3358,0-19,6-5,5
  Hobby Hall Suomi145,8148,6-2,9-1,9
  Hobby Hall ulkomaat28,929,3-0,4-1,4
  Hobby Hall yhteensä174,7177,9-3,3-1,8
  Seppälä Suomi108,7105,33,33,1
  Seppälä ulkomaat19,413,06,449,1
  Seppälä yhteensä128,1118,49,78,2
  Eliminoinnit2,11,50,6
  Suomi yhteensä1 261,51 237,923,61,9
  Ulkomaat yhteensä281,0207,173,935,7
  Konserni1 542,61 445,097,56,7

Tuloslaskelma 1-12/2005 1-12/2004 LIIKEVAIHTO 1 542,6 1 445,0

  Liiketoiminnan muut tuotot7,02,4
  Aineiden ja tarvikkeiden käyttö yhteensä995,5951,5
  Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut218,0202,2
  Poistot ja arvonalentumiset35,831,5
  Liiketoiminnan muut kulut196,7182,5
  LIIKEVOITTO103,779,8
  Rahoitustuotot ja -kulut-0,9-0,9
  VOITTO ENNEN VEROJA102,879,0
  Tuloverot26,019,6
  TILIKAUDEN VOITTO76,959,3
  Bruttoinvestoinnit57,058,9
  Prosenttia liikevaihdosta3,74,1

Tunnuslukuja

20052004
  Omavaraisuusaste, prosenttia66,462,5
  Velkaantumisaste (Gearing), prosenttia5,75,7
  Liiketoiminnan rahavirta/osake,euroa1,51,62
  Korollinen nettovelka, milj. euroa-83,3-89,9
  Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1000 kpl54 48353 420
Osakkeiden lukumäärä,
  painotettu keskiarvo, 1000 kpl53 35052 544
  Osakkeiden lukumäärä, laimennettu 1000 kpl54 12953 509
  Tulos/osake, euroa1,441,13
  Tulos/osake, laimennettu, euroa1,421,11
  Liikevoittoprosentti liikevaihdosta6,75,5
  Oma pääoma/osake, euroa9,348,83
  Oman pääoman tuotto, prosenttia15,812,2
  Sijoitetun pääoman tuotto, prosenttia19,614,8
  Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna8 5377 812

Tuloslaskelma Q4 Q3 Q2 Q1 vuosineljänneksittäin, konserni , Me

2005200520052005
  LIIKEVAIHTO475,7351,8380,9334,1
  Liiketoiminnan muut tuotot7,00,00,00,0
  Aineiden ja tarvikkeiden-290,2-229,9-247,3-228,1
käyttö Palkat ja työsuhde-etuuksista -64,8 -48,6 -53,6 -51,0 aiheutuneet kulut
  Poistot ja arvonalentumiset-10,3-8,9-8,0-8,5
  Liiketoiminnan muut kulut-59,4-45,0-47,3-45,0
  LIIKEVOITTO58,019,524,61,6
  Rahoitustuotot ja -kulut-1,40,9-0,50,1
  VOITTO ENNEN VEROJA56,620,424,21,7
  Tuloverot-14,2-5,0-6,3-0,5
  TILIKAUDEN VOITTO42,415,417,91,2
  Vähemmistöosuus0,00,00,00,0
  TILIKAUDEN VOITTO42,415,417,91,2

SEGMENTTITIEDOT Segmentit

  Myynti milj. euroa1-12.20051-12/2004
  Tavarataloryhmä1 070,6938,814938,8
  Stockmann Auto414,1437,1-5437,1
  Hobby Hall210,5214,4-2214,4
  Seppälä155,2143,78143,7
  Eliminoinnit + jakamaton0,90,90,9
  Konserni1 851,31 735,071 735,0
Liikevaihto, milj. euroa
  Tavarataloryhmä899,4789,314789,3
  Stockmann Auto338,3358,0-5358,0
  Hobby Hall174,7177,9-2177,9
  Seppälä128,1118,48118,4
  Eliminoinnit + jakamaton2,11,51,5
  Konserni1 542,61 445,071 445,0
Liikevoitto, milj. euroa
  Tavarataloryhmä70,363,71063,7
  Stockmann Auto3,17,0-557,0
  Hobby Hall6,1-2,9-2,9
  Seppälä31,117,18117,1
  Eliminoinnit-7,3-1,7-1,7
  Jakamaton0,3-3,5-3,5
  Konserni103,779,83079,8
Investoinnit, brutto, milj. euroa
  Tavarataloryhmä47,348,8-348,8
  Stockmann Auto2,74,4-384,4
  Hobby Hall1,31,291,2
  Seppälä3,41,21761,2
  Jakamaton2,33,3-303,3
  Konserni57,059,0-359,0
  Varat, milj. euroa31/12/0531/12/04Muutos pros
31/12/04
  Tavarataloryhmä486,5443,110443,1
  Stockmann Auto98,2113,1-13113,1
  Hobby Hall106,3102,24102,2
  Seppälä31,229,2729,2
  Jakamaton39,361,3-3661,3
  Konserni761,5749,02749,0
  Korottomat velat, milj. euroa31/12/0531/12/04Muutos pros.
31/12/04
  Tavarataloryhmä113,096,51796,5
  Stockmann Auto36,945,1-1845,1
  Hobby Hall15,317,0-1017,0
  Seppälä10,910,4510,4
  Jakamaton32,944,1-2544,1
  Konserni209,0213,1-2213,1
Markkina-alueet Myynti, milj. euroa 1-12/2005 1-12/2004 Muutos pros. 1-12/2004
  Suomi 1)1 520,91 492,921 492,9
  Baltia 2)140,8119,518119,5
  Venäjä 3)189,6122,555122,5
  Konserni1 851,31 735,071 735,0
  Suomi, prosenttia82,286,086,0
  Ulkomaat, prosenttia17,814,014,0
Liikevaihto, milj. euroa
  Suomi 1)1 261,51 237,921 237,9
  Baltia 2)119,7102,017102,0
  Venäjä 3)161,4105,154105,1
  Konserni1 542,61 445,071 445,0
  Suomi, prosenttia81,885,785,7
  Ulkomaat, prosenttia18,214,314,3
Liikevoitto, milj. euroa
  Suomi 1)95,476,92476,9
  Baltia 2)7,40,20,2
  Venäjä 3)1,02,72,7
  Konserni103,879,83079,8
Investoinnit, milj. euroa
  Suomi 1)34,622,35522,3
  Baltia 2)1,73,1-463,1
  Venäjä 3)20,733,5-3833,5
  Konserni57,059,0-359,0
  Suomi, prosenttia60,737,837,8
  Ulkomaat, prosenttia39,362,262,2
  Varat, milj. euroa31/12/0531/12/04Muutos pros.
31/12/04
  Suomi 1)587,4602,2-2602,2
  Baltia 2)72,270,9270,9
  Venäjä 3)101,975,93475,9
  Konserni761,5749,02749,0
  Suomi, prosenttia77,180,480,4
  Ulkomaat, prosenttia22,919,619,6
1) Tavarataloryhmä, Stockmann Auto, Hobby Hall ja Seppälä 2) Tavarataloryhmä, Hobby Hall ja Seppälä 3) Tavarataloryhmä ja Seppälä

VASTUUSITOUMUKSET milj. euroa 2005 2004 Omasta puolesta annetut vakuudet

  Annetut kiinnitykset1,71,7
  Pantatut arvopaperit0,10,2
  Yhteensä1,71,9
Leasingsopimusten maksut
  Yhden vuoden kuluessa1,73,0
  Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa0,60,8
  Yhteensä2,33,9
Muut omat vastuut Siirrettyjen leasing- ja osamaksusopimusten 13,3 20,6 takaisinostovastuut Yhteensä 13,3 20,6 Vastuut yhteensä
  Kiinnitykset1,71,7
  Pantit0,10,2
  Muut vastuut15,524,4
  Yhteensä17,326,3
Sitovien liiketilojen vuokrasopimusten perusteella maksettavat minimivuokrat
  milj. euroa20052004
  Yhden vuoden kuluessa62,859,3
  Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa189,2201,6
  Yli viiden vuoden kuluttua146,8195,9
  Yhteensä398,8456,8
JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT milj. euroa 2005 2004 Nimellisarvot
  Valuuttatermiinit 1)10,486,9
  Koronvaihtosopimukset0,035,0
  Yhteensä10,4121,9
1) tulevien rahavirtojen suojaukseen kohdistettujen valuuttatermiinisopimusten nimellisarvo 31.12.2005 oli 0,0 milj. euroa (31.12.2004 68,5 milj. euroa).

RAHAVIRTALASKELMA STOCKMANN-KONSERNI

20052004
MeMe
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Tilikauden voitto 76,9 59,3 Oikaisut
  Poistot35,831,5
  Liiketoiminnan muut tuotot-7,0
  Korkokulut ja muut rahoituskulut3,74,4
  Korkotuotot-2,8-3,6
  Verot28,225,2
Käyttöpääoman muutokset
  Myynti- ja muiden saamisten muutos-2,6-5,5
  Vaihto-omaisuuden muutos-17,1-3,7
  Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos0,95,9
  Maksetut korot-3,9-4,3
  Saadut korot1,21,1
  Maksetut verot31,323,9
  LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA81,986,5
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-58,1-57,1
  Aineellisten hyödykkeiden luovutustulot11,70,5
  Investoinnit muihin sijoituksiin0,00,0
  Luovutustuotot muista sijoituksista1,51,2
  Saadut osingot0,20,6
  INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA-44,7-54,7
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
  Myönnettyjen lainojen muutos lisäys (-), vähennys (+)0,00,0
  Maksullinen osakeanti13,99,5
  Lyhytaikaisten lainojen nostot15,8
  Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-36,60,0
  Maksetut osingot-53,3-123,0
  RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA-60,2-113,5
  Rahavarojen muutos-23,0-79,9
  Rahavarat tilikauden alussa41,4121,3
  Rahavarat tilikauden lopussa18,441,4

HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN

  KOKOAIKAISEKSI MUUTETTUNA20012002200320042005
  Tavarataloryhmä4 2634 4594 7825 6016 401
  Stockmann Auto790741776740690
  Hobby Hall688755704608537
  Seppälä749705709759809
  Liikkeenjohto ja hallinto919297104100
  Konserni6 5816 7527 0687 8128 537

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

LIITE Kutsu yhtiökokoukseen

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus tänään 8.2.2006 kello 14.00, World Trade Center, Marskin sali, Aleksanterinkatu 17, Helsinki.

LIITE

KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Stockmann Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 21.3.2006 alkaen kello 16.00 Finlandia-talossa Helsingissä, osoitteessa Karamzininkatu 4. Ennakkoilmoittautumisen lisäksi osakkeenomistajan tulee ilmoittautua kokoukseen, johon ilmoittautuminen alkaa kello 14.30. Toivomme osallistujien ilmoittautuvan kokoukseen viimeistään kello 15.45. Kokoukseen osallistujille on varattu mahdollisuus ilmaiseen pysäköintiin Finlandia-talon pysäköintialueella.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi Stockmannin kanta-asiakkaille

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen Stockmannin kanta-asiakkaille annetaan vastikkeetta yhteensä enintään 2.500.000 kappaletta optio-oikeuksia. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta esitetään poikettavaksi, koska optio-oikeuksien antamisella tarjotaan kanta- asiakkaille etu, joka palkitsee kanta-asiakkaita ostouskollisuudesta ja samalla parantaa Stockmannin kilpailuasemaa. Optiota annetaan kanta-asiakkaille, joiden ostot yhdessä samaan tiliin kohdistuvien rinnakkaiskorttien ostojen kanssa ovat 1.1.2006 - 31.12.2007 välisenä aikana yhteensä vähintään 6.000 euroa. Vähintään 6.000 euron suuruisilla ostoilla kanta-asiakkaalle annetaan vastikkeetta 20 optiota. Lisäksi jokaista täyttä 500 euroa kohti, jolla ostot ylittivät 6.000 euroa, kanta-asiakas saa kaksi optiota lisää. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön B-sarjan osakkeen. Osakkeen merkintähinta on B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä ajanjaksolla 1.2. - 28.2.2006. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan 21.3.2006 jälkeen ja ennen osakemerkintää mahdollisesti päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintäajat ovat 2.5.2008 - 31.5.2008, 2.5.2009 - 31.5.2009 ja 2.5.2010 - 31.5.2010. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 5.000.000 eurolla.

3. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi Stockmann-konsernin avainhenkilöille

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen Stockmannin ja sen tytäryhtiöiden johtoon tai keskijohtoon kuuluville avainhenkilöille sekä Stockmannin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle annetaan 1.500.000 kappaletta optio-oikeuksia. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet ovat osa konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää ja tärkeä osa yhtiön kilpailukyvyn ylläpitämistä kansainvälisillä rekrytointimarkkinoilla.

Optio-oikeuksista 375.000 kappaletta merkitään tunnuksella 2006A, 375.000 kappaletta tunnuksella 2006B, 375.000 kappaletta tunnuksella 2006C ja 375.000 kappaletta tunnuksella 2006D. Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2006A 1.3.2008 - 31.3.2010, optio-oikeudella 2006B 1.3.2009 - 31.3.2011, optio- oikeudella 2006C 1.3.2010 - 31.3.2012 ja optio-oikeudella 2006D 1.3.2011 - 31.3.2013. Osakkeiden merkintäaika ei kuitenkaan ala 2006B- ja 2006D-optio- oikeuksilla, elleivät hallituksen ennen näiden optio-oikeuksien jakamista määrittämät konsernin taloudellisiin tavoitteisiin sidotut kriteerit ole täyttyneet. Ne optio-oikeudet 2006B ja 2006D, joiden osalta hallituksen määrittämät kriteerit eivät ole täyttyneet, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Yhdellä optio-oikeudella voi merkitä yhden Stockmann Oyj Abp:n B-sarjan osakkeen, joten optio-oikeuksilla voidaan merkitä osakkeita yhteensä enintään 1.500.000 kappaletta. Osakkeen merkintähinta on optio-oikeuksilla 2006A ja 2006B yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. - 28.2.2006 lisättynä 10 prosentilla ja optio-oikeuksilla 2006C ja 2006D yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. - 29.2.2008 lisättynä 10 prosentilla. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 3.000.000 eurolla.

4. Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 396.876 oman B-sarjan osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa osakkeita yhdessä tai useammassa erässä osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä, käyttää osana yhtiön kannustin- ja palkkausjärjestelmää, käyttää hallituksen osakepalkkioiden maksamiseen tai ne voidaan myydä julkisessa kaupankäynnissä. Luovutuksen tulee tapahtua julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevasta käyvästä arvosta. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen edellä mainitut ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä 13.3.2006 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Aleksanterinkatu 52 B, 8. krs, Helsinki (Christina Harjunpää). Asiakirjoista lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka niitä pyytää.

Osallistuminen yhtiökokoukseen

Yhtiökokoukseen on oikeutettu osallistumaan osakkeenomistaja, joka on perjantaina 10.3.2006 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään keskiviikkona 15.3.2006.

Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo- osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli merkitty yhtiön osakeluetteloon ennen 28.9.1994. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo- osuusjärjestelmään.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään keskiviikkona 15.3.2006 kello 16.00 mennessä puhelimitse numeroon (09) 121 4020 tai yhtiön internet-sivuilla www.stockmann.fi. Mikäli kokouksen osanottaja edustaa osakkeenomistajaa valtakirjalla, pyydämme ystävällisesti toimittamaan yksilöidyt valtakirjat viimeistään 17.3.2006 osoitteella Stockmann Oyj Abp, Heini Köpsi, PL 147, 00381 HELSINKI.

Osingon maksu

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2005 jaetaan osinkoa 1,10 euroa osakkeelta. Tilikauden 2005 osinko ehdotetaan maksettavaksi 31.3.2006 niille osakkeenomistajille, jotka osingonjaon täsmäytyspäivänä 24.3.2006 on merkitty osakkeenomistajiksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Niille osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan arvo- osuusjärjestelmään osingonjaon täsmäytyspäivään mennessä, osinko maksetaan osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään siirtämisen jälkeen.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin seitsemän jäsentä ja että hallituksen nykyiset jäsenet toimitusjohtaja Lasse Koivu, toimitusjohtaja Erkki Etola, professori Eva Liljeblom, toimitusjohtaja Kari Niemistö, ministeri Christoffer Taxell, viestintäjohtaja Carola Teir-Lehtinen ja kamarineuvos Henry Wiklund valittaisiin suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka.

Tilintarkastajat

Hallitus ehdottaa, että vuoden 2006 varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittaisiin suostumustensa mukaisesti KHT-tilintarkastaja Wilhelm Holmberg sekä KHT- tilintarkastaja Henrik Holmbom. Varatilintarkastajaksi ehdotetaan valittavaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Helsingissä, helmikuun 8. päivänä 2006

Hallitus

Takaisin listaukseen