Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

STOCKMANN Oyj Abp, Yhtiökokouksen päätökset 22.3.2023 klo 17.00 EET

 

Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 22.3.2023 klo 14.00 Pikku-Finlandissa osoitteessa Karamzininranta 4, 00100 Helsinki.

 

Yhtiökokous kannatti kaikkia osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022, myönsi vastuuvapauden tilikauden aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille ja päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2022 ei makseta osinkoa. Yhtiökokous päätti myös hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2022. Päätös oli neuvoa-antava.

 

Toimitusjohtajan katsaus

 

Stockmann-konsernin toimitusjohtaja Jari Latvanen ja Lindexin toimitusjohtaja Susanne Ehnbåge kävivät yhtiökokouksessa läpi konsernin sekä divisioonien tuloskehitystä vuonna 2022 ja kertoivat divisioonien strategisista painopistealueista ja meneillään olevista kehityshankkeista. Helsingin keskustan tavaratalokiinteistö myytiin saneerausohjelman mukaisesti huhtikuussa 2022 ja viimeinen saneerausvelka maksettiin. Lindex päätti toukokuussa 2022 investoida uuteen pitkälle automatisoituun omnichannel-varastoon jatkaakseen kasvuaan.

 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

 

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmäärän olevan kuusi (6). Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Stefan Björkman, Timo Karppinen, Roland Neuwald, Sari Pohjonen, Tracy Stone ja Harriet Williams. Hallituksen jäsen Anne Kuittinen ilmoitti aikaisemmin, että hän ei ole enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseneksi. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

 

Yhtiökokous päätti edelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 85 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euron ja muille hallituksen jäsenille 42 500 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2023 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Mikäli osakkeita ei hankita ja/tai luovuteta yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvasta syystä, palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana. Hallituksen jäsenille vuonna 2023 hankittavia osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin kyseisen henkilön jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

 

Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan valiokuntatyöstä kiinteänä vuosipalkkiona 10 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan jäsenille 5 000 euroa.

 

Hallituksen jäsenille maksetaan myös yhtiökokouksen päätöksen mukainen kokouspalkkio jokaisesta hallituksen ja valiokunnan kokouksesta.

 

Tilintarkastaja

 

Yhtiökokous päätti tarkastusvaliokunnan suosituksen ja hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Terhi Mäkinen.

 

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

 

Toimielinten muutettu palkitsemispolitiikka 

 

Yhtiökokous hyväksyi yhtiökokoukselle ehdotetun yhtiön muutetun palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoa-antava.

 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen


Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan poistamalla yhtiöjärjestyksestä lunastusvelvollisuutta koskevan 14 §. Vastaavasti yhtiöjärjestyksen numerointia muutetaan siten, että nykyinen 15 § on jatkossa yhtiöjärjestyksen 14 §.

 

Hallituksen järjestäytymiskokous

 

Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi puheenjohtajakseen Sari Pohjosen ja varapuheenjohtajakseen Roland Neuwaldin. Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 suosituksen 10 mukaisesti ja arvion mukaan kaikki kuusi hallituksen jäsentä ovat riippumattomia yhtiöstä. Viisi hallituksen jäsentä ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista (Timo Karppinen, Roland Neuwald, Sari Pohjonen, Tracy Stone ja Harriet Williams). Stefan Björkmanin ei katsota olevan riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, johtuen hänen asemastaan Föreningen Konstsamfundet r.f.:n toimitusjohtajana.

 

Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan keskuudestaan. Timo Karppinen valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja valiokunnan muiksi jäseniksi valittiin Roland Neuwald ja Sari Pohjonen. Stefan Björkman valittiin henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi ja muiksi valiokunnan jäseniksi valittiin Sari Pohjonen, Tracy Stone ja Harriet Williams.

 

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, puh. +358 50 389 0013

 

www.stockmanngroup.com

 

STOCKMANN Oyj Abp

 

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen