Stockmann-konsernin tilinpäätöstiedote 2022

Stockmann-konsernin koko vuoden liikevaihto ja tulos paranivat selvästi. Lindexin liikevaihto ja liiketulos olivat ennätyksellisen korkeat.

STOCKMANN Oyj Abp, Tilinpäätöstiedote 24.2.2023 klo 8.00

 

Loka–joulukuu 2022

- Stockmann-konsernin liikevaihto laski 1,8 % ja oli 272,6 miljoonaa euroa (277,5).
- Suhteellinen myyntikate oli 57,4 % (57,7).
- Oikaistu liiketulos oli 26,1 miljoonaa euroa (29,6).
- Liiketulos oli 24,6 miljoonaa euroa (50,6).
- Osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (0,23).
- Vuosineljänneksen tulos oli 17,6 miljoonaa euroa (35,3).
- Lindexin liiketulos ja liikevaihto Ruotsin kruunuissa paranivat, raportointivaluutassa liikevaihto ja liiketulos laskivat.
- Stockmann-divisioonan liikevaihto parani edelleen, mutta liiketulos laski poistojen kasvun ja liiketoiminnan muiden tuottojen pienenemisen seurauksena. 

 

Tammi–joulukuu 2022
- Stockmann-konsernin liikevaihto kasvoi 9,2 % ja oli 981,7 miljoonaa euroa (899,0).
- Suhteellinen myyntikate laski 57,9 %:iin (58,6).
- Oikaistu liiketulos parani 79,8 miljoonaan euroon (68,3).
- Liiketulos parani 154,9 miljoonaan euroon (82,1).
- Osakekohtainen tulos oli 0,65 euroa (0,42).
- Katsauskauden tulos oli 101,6 miljoonaa euroa (47,9).
- Lindex-divisioonan liikevaihto ja liiketulos olivat ennätyksellisen korkeat.
- Stockmann-divisioonan vuotuinen liikevaihto ja liiketulos paranivat.

 

Tulosennuste vuodelle 2023:
Vuonna 2023 Stockmann arvioi konsernin liikevaihdon olevan 960–1 020 miljoonaa euroa ja konsernin oikaistun liiketuloksen 60–80 miljoonaa euroa, valuuttakurssien vaihtelu vaikuttaa toteutumaan. Tulosennuste perustuu oletukseen, että korkeana jatkuva inflaatio kasvattaa kustannuksia vuoteen 2022 verrattuna ja heikentää kuluttajakysyntää. Samaan aikaan Stockmann-konserni jatkaa määrätietoista työtään kustannusnousun vaikutusten pienentämiseksi.
 

Vuoden 2023 näkymät:
Nykyisen haasteellisen geopoliittisen tilanteen ja korkean inflaation odotetaan jatkuvan. Inflaation ennustetaan kuitenkin hidastuvan vuoden 2022 loppupuolen tilanteeseen verrattuna. Tämän yhdessä korkeiden korkojen kanssa arvioidaan heikentävän kuluttajien luottamusta ja ostovoimaa. Vähittäiskaupan markkinoiden odotetaan pysyvän haasteellisina kuluttajakysynnän laskun sekä ostohintojen ja toiminnan kulujen nousun seurauksena. Toimitusketjujen ja kansainvälisen logistiikan mahdollisten häiriöiden riskiä ei myöskään voida sulkea pois.   

 

Toimitusjohtaja Jari Latvanen:
Vuonna 2022 Stockmann-konsernin liikevaihto kasvoi yli 9 %, mikä yhdessä tehokkaan kustannusten hallinnan kanssa paransi selvästi oikaistua liiketulosta molemmissa divisioonissa. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että Lindex-divisioona saavutti kaikkien aikojen parhaan liiketuloksensa haasteellisesta makrotaloudellisesta tilanteesta huolimatta. Lisäksi Lindex-divisioona saavutti tärkeän virstanpylvään, kun sen liikevaihto ylitti 7 miljardia Ruotsin kruunua. Hyvä työ tuottaa tulosta.

 

Myös Stockmann-divisioonan liikevaihto kasvoi vakaasti ja oikaistu liiketulos parani merkittävästi. Asiakkaidemme pandemian jälkeinen paluu niin Lindexin kuin Stockmannin myymälöihin on ollut ilahduttavaa. Kaiken kaikkiaan suorituksemme koko vuoden liikevaihdon ja liiketuloksen osalta oli erittäin hyvä ottaen huomioon vaikean markkinatilanteen, jossa koronapandemia vuoden alussa, Ukrainan sota ja voimakkaasti kiihtynyt inflaatio vaikuttivat kielteisesti liiketoimintaympäristöömme.

 

Stockmann-konsernin neljännen vuosineljänneksen liikevaihto laski hieman, kun Lindex-divisioonan myynti laski Ruotsin kruunun ja euron välisen epäsuotuisan valuuttakurssin seurauksena. Samalla Stockmann-divisioonan liikevaihto kasvoi onnistuneen joulumyynnin ansiosta.

 

Stockmann-konsernin oikaistu liikevoitto heikkeni neljännellä vuosineljänneksellä. Lindex-divisioonan kannattavuus parani Ruotsin kruunuissa edelliseen neljännekseen verrattuna, mitä voidaan pitää erinomaisena saavutuksena nykyisessä markkinassa. Raaka-aineiden ja rahdin hinnat nousivat voimakkaasti ja Yhdysvaltain dollari oli poikkeuksellisen vahva vuonna 2022. Tämän seurauksena tuotteiden hankintakustannukset nousivat huomattavasti sekä neljännen neljänneksen että koko vuoden aikana. Hyvän asiakasarvon säilyttämiseksi kohonneita kustannuksia ei siirretty täysimääräisesti asiakashintoihin. Pienempien hinnanalennusten ja kustannusten tehokkaan hallinnan ansioista Lindex-divisioonan suhteellinen myyntikate ja liiketulos eivät heikentyneet neljännellä neljänneksellä haasteista huolimatta. Samaan aikaan Stockmann-divisioonan tulos kehittyy hyvin, ja se tuotti voittoa neljännellä vuosineljänneksellä korkeammista vuokrista ja kasvaneista energiakustannuksista huolimatta.

 

Vuonna 2022 Stockmann-konserni jatkoi molempien divisiooniensa strategioiden toteuttamista. Jatkoimme verkkokaupan alustojemme ja kivijalkamyymälöidemme uudistamista, läsnäolomme vahvistamista markkinoilla sekä valikoimamme ja palvelumme kehittämistä. Lindex-divisioona sai miljoona uutta rekisteröitynyttä asiakasta ja lanseerasi menestyksekkäästi Female Engineering -tuotteet. Stockmann-divisioona sai yli 82 000 uutta jäsentä kanta-asiakasohjelmaansa ja edistyi hyvin asiakaskokemuksen kehittämisessä. Asiakaskokemusta mittaava Emotional Value Index (EVI) parani ja oli 58 (49). Lisäksi Stockmann-divisioona parantaa taloudellista suorituskykyään askel askeleelta. Konsernin kassatilanne oli vuoden 2022 lopussa vakaa ja varastotasot tasapainoiset, mikä on hyvä lähtötilanne vuoteen 2023.

 

Jatkamme myös toimintamme vastuullisuuden kehittämistä. Osana määrätietoista vastuullisuustyötämme saimme valmiiksi Stockmann-konsernin hiilijalanjälkilaskennan tieteeseen perustuvien tavoitteiden mukaisesti (Science Based Targets). Vähittäiskaupan yrityksenä haluamme vahvistaa asemaamme myös kiertotaloudessa, jotta voimme tukea asiakkaidemme vastuullisia kulutusvalintoja.

 

Stockmann-konsernin molempien divisioonien strategiat ovat osoittautuneet toimiviksi. Jatkamme niiden aktiivista toteuttamista, kuuntelemme asiakkaitamme tarkasti ja havainnoimme tiiviisti epävakaan toimintaympäristömme kehitystä. Valmistaudumme tulevaan arvioimalla strategisia vaihtoehtoja ja rahoitusta yrityssaneerauksen jälkeiselle ajalle. Vuoden 2022 haasteellisista olosuhteista huolimatta upeat tiimimme osoittivat jälleen kerran vahvan sitoutumisensa yhteisiin tavoitteisiimme. Haluan kiittää heitä kaikkia erittäin hyvästä työstä vuoden 2022 aikana.
 

AVAINLUKUJA

 

 

10–12/
2022

10–12/
2021

1–12/
2022

1–12/
2021

Liikevaihto, milj. euroa

272,6

277,5

981,7

899,0

Myyntikate, milj. euroa

156,5

160,0

568,3

527,0

Suhteellinen myyntikate, %

57,4

57,7

57,9

58,6

Oikaistu liiketulos (EBIT), milj. euroa

26,1

29,6

79,8

68,3

Liiketulos (EBIT), milj. euroa

24,6

50,6

154,9

82,1

Katsauskauden tulos, milj. euroa

17,6

35,3

101,6

47,9

Oikaistu osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, euroa*

0,12

0,14

0,32

0,35

Tulos/osake, laimentamaton ja laimennettu, euroa

0,11

0,23

0,65

0,42

Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa

68,7

84,3

55,1

150,4

Investoinnit, milj. euroa

20,7

8,8

62,5

16,9

Oma pääoma/osake, euroa

 

 

2,15

1,74

Omavaraisuusaste, %

 

 

26,2

18,9

 

* Katsauskauden voitto/tappio – oikaisut verovaikutuksen jälkeen / keskimääräinen osakkeiden määrä osakeannilla oikaistuna

 

VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT (IAC)

 

Milj. euroa

10–12/
2022

10–12/
2021

1–12/
2022

1–12/
2021

Liiketulos (EBIT)

24,6

50,6

154,9

82,1

Oikaisut liiketulokseen (EBIT)

 

 

 

 

Kiinteistöjen myyntivoitto

0,1

-21,7

-95,4

-21,7

Kiistanalaisesta, ehdollisesta ja enimmäismääräisestä saneerausvelasta aiheutuneet kustannukset

0,7

 

18,1

 

Saneerausmenettely ja muutostoimenpiteet

0,7

3,7

2,0

10,9

Ukrainan sotaan liittyvät kustannukset

0,1

 

0,5

 

Työntekijän vakuutusmaksun palautukset

0,0

-3,0

-0,3

-3,0

Oikaistu liiketulos (EBIT)

26,1

29,6

79,8

68,3

 

STRATEGIA

 

Stockmann-konsernissa on kaksi divisioonaa: Lindex-muotiyhtiö ja Stockmann, monikanavainen vähittäiskaupan yhtiö, joka on tunnettu korkealuokkaisista tavarataloistaan. Kivijalkamyymälöiden lisäksi molemmilla yhtiöillä on verkkokaupat. Stockmann-konsernin strategia rakentuu yhteisille vahvuuksille ja mahdollisuuksille. Divisioonilla on omat strategiansa. Molemmat divisioonat jakavat näkemyksen, jonka mukaan asiakaskeskeisyys, kaikkikanavaisuus ja vahvat brändit ovat strategisia avaintekijöitä tulevaisuuden kasvun rakentamisessa.

 

Stockmann-konsernin strategian painopisteet:
- Paras asiakaskokemus ja korkein asiakasuskollisuus saavutetaan kehittämällä menestyksekkäästi kaikkikanavaista toimintamallia.
- Asiakasuskollisuutta vahvistetaan vahvoilla brändeillä ja valikoimilla.
- Vahvaa sitoutumista oikeudenmukaisiin ja vastuullisiin liiketoimintamalleihin ja käytäntöihin pidetään yllä ja kehitetään edelleen.
- Kasvua ja tehostamista haetaan yhdessä kolmansien osapuolien kanssa asiakkaille relevanttien tuotteiden ja palvelujen valikoimaa laajentamalla ja siten myös uusia asiakasryhmiä tavoittamalla.
- Kestävä liiketoiminta turvataan liikevaihdon kasvun, kustannustehokkuuden parantamisen ja pääoman tehokkaan käytön keinoin. Näin parannetaan konsernin kannattavuutta ja taloudellista vakautta.

Lindexin pitkän aikavälinen strategiassa tavoitteena on olla globaali, brändijohteinen ja vastuullinen muotiyhtiö. Tämä edellyttää digitaalisen liikevaihdon kasvua sekä omassa verkkokaupassa että yhteistyössä globaalien digitaalisten alustojen kanssa, parempaa kustannustehokkuutta sekä kasvua uusissa liiketoiminnoissa, samalla kun yhtiön kestävän kehityksen tavoitteet saavutetaan.

 

Lindex-divisioonan tarkoitus on voimaannuttaa ja inspiroida naisia kaikkialla. Tätä tavoitetta toteutetaan yhtiön omalla toiminnalla ja tarjoamalla asiakkaille edistyksellisiä muotikokemuksia. Asiakkaat, työntekijät ja kumppanit ovat osa tätä tavoitetta. Lindex on ennen kaikkea digitaalinen, ja sen voima on ihmisissä. Tavoitteidensa ja visionsa toteuttamiseksi Lindex lupaa toimia tulevien sukupolvien eduksi. Tavoite kattaa kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet ja jakautuu kolmeen osa-alueeseen: naisten voimaannuttamiseen, ympäristön kunnioittamiseen ja ihmisoikeuksien puolustamiseen. Suuri osa Lindexin kohtuuhintaisesta tuotevalikoimasta kestää hyvin talouden laskusuhdanteita.

 

Stockmann-divisioonan tarkoituksena on tehdä vaikutus uudestaan joka päivä kaikissa kohtaamisissaan sen asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Divisioonan visio on luoda hyvän elämän markkinapaikka. Strategian ytimessä on asiakaskeskeisyys eli kyky ymmärtää asiakkaita ja palvella heitä heidän valitsemallaan tavalla ja tarjota ainutlaatuinen asiakaskokemus. Stockmann tarjoaa asiakkailleen huolella kuratoidun valikoiman muodin, kauneuden ja kodin tuotteita sekä Baltiassa ruoka- ja juomatuotteita. Valikoima on yhdistetty lukuisiin palveluihin yhtiön kahdeksassa tavaratalossa sekä verkkokaupassa. Stockmann-divisioonan omien brändien tuotteet kestävät myös talouden laskusuhdanteita. Asiakkailleen Stockmann lupaa tunteen, joka kestää. Tätä tunnetta luo yhtiön ammattitaitoinen ja palveluhenkinen henkilöstö.

 

YRITYSSANEERAUSOHJELMA

 

Saneerausprosessi etenee suunnitelman mukaisesti. Stockmannin kaikki tavaratalokiinteistöt on myyty ja korollinen velka on maksettu 67,5 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaa lukuun ottamatta. Tallinnan tavaratalokiinteistö myytiin joulukuussa 2021. Riian tavaratalokiinteistön myyntisopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2021 ja pantiin täytäntöön tammikuussa 2022. Helsingin keskustan tavaratalokiinteistö myytiin huhtikuussa 2022 ja viimeinen saneerausvelka maksettiin.

 

Muut Stockmann Oyj Abp:n saneerausohjelman mukaiset toimenpiteet ja sitoumukset saatiin päätökseen jo vuoden 2021 aikana. Niistä on lisätietoja vuoden 2021 vuosikertomuksessa.

 

Vuokrasopimusten irtisanomiseen liittyy vielä kiistanalaisia vaatimuksia, jotka on selvitettävä ennen kuin saneerausprosessi voidaan viedä päätökseen. Näistä vaatimuksista on lisätietoja kohdassa ”Liiketoiminnan jatkuvuus, riskit ja rahoitustilanne”.

 

COVID-19

 

Koronaviruspandemia vaikutti Stockmann-konsernin myyntiin vuonna 2020, jolloin kävijämäärät fyysisissä myymälöissä laskivat rajusti. Vuonna 2020 molemmat divisioonat onnistuivat kasvattamaan verkkokauppaa, mutta se ei täysin kompensoinut myynnin laskua fyysisissä myymälöissä. Vuonna 2021 fyysinen liikenne elpyi osittain ja vaihtelevaan tahtiin myyntimarkkinoilla. Vuoden 2022 alussa joillakin markkinoilla oli vielä rajoituksia, jotka vaikuttivat myymälöihin. Huhtikuusta 2022 alkaen kaikkia rajoituksia kevennettiin, ja myynti alkoi elpyä. Vuoden 2019 pandemiaa edeltäneeseen tilanteeseen verrattuna tuotemyynti vuoden 2022 aikana kasvoi 15,1 % Lindex-divisioonassa ja laski 14,1 % Stockmann-divisioonassa.

 

VUOSIRAPORTOINTI 2022

 

Stockmannin vuosiraportti, talouskatsaus, palkitsemisraportti, hallinnointiraportti sekä vastuullisuusraportti vuodelta 2022 julkaistaan viikolla 9.

 

Tilinpäätöstiedote 2022
Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteesta ja sisältää sen olennaiset tiedot. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta stockmanngroup.com.

 

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus sekä webcast
Englanninkielinen lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 24.2.2023 klo 10.00 Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 4A-kerroksen Stockmann Loungessa, sisäänkäynti Pohjoisesplanadin F-portaan kautta. Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä tästä linkistä. Tallenne ja esitysmateriaali ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.
 

Lisätietoja:
Jari Latvanen, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5606
Annelie Forsberg, talousjohtaja, puh. +46 706 43 00 59

 

www.stockmanngroup.com

 

STOCKMANN Oyj Abp

 

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 Stockmannin tilinpäätöstiedote 2022.pdf


Takaisin listaukseen