Kutsu Stockmannin varsinaiseen yhtiökokoukseen

STOCKMANN Oyj Abp, Yhtiökokouskutsu 24.2.2023 klo 8.00 EET

 

Stockmann Oyj Abp:n ("Stockmann" tai "Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.3.2023 alkaen klo 14.00 Pikku-Finlandissa osoitteessa Karamzininranta 4, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 12.30.

 

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

 

2. Kokouksen järjestäytyminen

 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 

Stockmannin vuoden 2022 vuosikertomus, sisältäen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, tulee olemaan saatavilla Yhtiön internetsivuilla www.stockmanngroup.com/fi/yhtiokokous-2023 arviolta 28.2.2023 alkaen.

 

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
Yhtiö ei 9.2.2021 vahvistetun ja Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.stockmanngroup.com/fi/yrityssaneerausmenettely saatavilla olevan saneerausohjelman (muutoksineen, ”Saneerausohjelma”) ehtojen mukaan saa jakaa osinkoja Saneerausohjelman mukaisen maksuohjelman toteuttamisen aikana.

 

Lisäksi 7.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti alentaa Yhtiön osakepääomaa tappioiden kattamiseksi. Osakeyhtiölain 14 luvun 2 §:n mukaan seuraavien kolmen vuoden aikana osakepääoman alentamisen rekisteröimisestä Yhtiön vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa osakkeenomistajille vain noudattamalla velkojiensuojamenettelyä.

 

Edellä mainittujen syiden perusteella hallitus ehdottaa, että vuodelta 2022 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa, eikä osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa voi vaatia.

 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022

 

10. Toimielinten palkitsemisraportin esittäminen ja hyväksyminen
Toimielinten palkitsemisraportti tulee olemaan saatavilla Yhtiön internetsivuilla www.stockmanngroup.com/fi/yhtiokokous-2023 arviolta 28.2.2023 alkaen.

 

Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

 

11. Yhtiön toimielinten muutetun palkitsemispolitiikan käsittely

Hallitus ehdottaa muutoksia 25.2.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen kannattamaan Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaan. Muutoksia ehdotetaan palkitsemispolitiikan nykyaikaistamiseksi ja selventämiseksi.

 

Keskeiset muutokset muutetussa palkitsemispolitiikassa ovat:

- Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannuste on rajattu enintään perusvuosipalkkaa vastaavaan määrään. Tavoitetaso on 50 % maksimista.
- Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannuste kullakin suoritusjaksolla on rajattu määrään, joka on enintään kaksi kertaa myöntöhetken perusvuosipalkka. Tavoitetaso on 50 % maksimista.
- Lakisääteisen eläkkeen lisäksi toimitusjohtajalla voi olla maksuperusteisia lisäeläkejärjestelyjä.
- Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajan palvelussuhteen, toimitusjohtajan erorahaksi voidaan sopia yhteensä enintään 12 kuukauden peruspalkka, irtisanomisajalta maksettavan kuuden kuukauden palkan lisäksi.

 

Lisäksi esitetään muutoksia tietojen esittämistapaan sekä tiettyjä teknisiä muutoksia.

 

Yhtiön muutettu palkitsemispolitiikka on tämän kutsun liitteenä ja saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.stockmanngroup.com/fi/yhtiokokous-2023. Yhtiökokouksen päätös muutetun palkitsemispolitiikan kannattamisesta on neuvoa-antava.

 

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 85 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euron ja muille hallituksen jäsenille 42 500 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkio maksetaan Yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun Yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2023 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Mikäli osakkeita ei hankita ja/tai luovuteta Yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvasta syystä, palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana. Hallituksen jäsenille vuonna 2023 hankittavia osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin kyseisen henkilön jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

 

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan valiokuntatyöstä kiinteänä vuosipalkkiona 10 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan jäsenille 5 000 euroa.

 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa seuraavia kokouspalkkioita:

 

- hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 1 200 euroa kokoukselta
- hallituksen jäsenen kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio 1 200 euroa kokoukselta
- tarkastusvaliokunnan jäsenen kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta
- henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio 1 200 euroa kokoukselta
- henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenen kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta

 

Jos kokous lisäksi pidetään fyysisesti sen maan ulkopuolella, jossa hallituksen valiokunnan puheenjohtaja tai jäsen asuu, kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena.

 

Jäsenen osallistuessa kokoukseen etäyhteyden kautta, tai päätöksentekoihin, jotka vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä, on kokouspalkkio puheenjohtajalle 1 200 euroa ja jäsenelle 600 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

 

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen jäsenmäärän olevan kuusi (6).

 

14. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet Stefan Björkman, Timo Karppinen, Roland Neuwald, Sari Pohjonen, Tracy Stone ja Harriet Williams valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

 

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat ilmoittaneet Yhtiölle, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan Sari Pohjosen hallituksen puheenjohtajaksi ja Roland Neuwaldin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

 

Hallituksen jäsen Anne Kuittinen on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä Yhtiön hallituksen jäseneksi.

 

Hallituksen jäsenten henkilötiedot, ansioluettelot ja arviot heidän riippumattomuudestaan ovat nähtävillä Yhtiön internetsivuilla www.stockmanngroup.com.

 

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

 

16. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että mikäli se valitaan tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Terhi Mäkinen.

 

Tarkastusvaliokunta vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta eikä tarkastusvaliokunnalta ole edellytetty EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun lausekkeen kaltaisen lausekkeen noudattamista, joka rajoittaisi yhtiökokouksen vapaata päätöksentekoa tilintarkastajan valinnasta.

 

17. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi muuttaa Yhtiön yhtiöjärjestystä poistamalla yhtiöjärjestyksestä lunastusvelvollisuutta koskevan 14 §:n. Vastaavasti yhtiöjärjestyksen numerointia muutettaisiin siten, että nykyinen 15 § olisi jatkossa yhtiöjärjestyksen 14 §.

 

Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan osakkeenomistaja, jonka osuus Yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä saavuttaa tai ylittää 33 1/3 prosenttia tai 50 prosenttia, on velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta näiden osakkeet ja niihin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavat arvopaperit siten kuin yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä tarkemmin määrätään. Yhtiöjärjestyksen 14 § on ollut voimassa vuodesta 2000 ja sen tarkoituksena on ollut laajentaa osakkeenomistajan velvollisuutta tehdä lunastustarjous Yhtiön muille osakkeenomistajille verrattuna silloisen lainsäädännön edellyttämään lunastusvelvollisuuteen. Ennen vuotta 2006 voimassa ollut arvopaperimarkkinalaki edellytti lunastustarjouksen tekemistä vasta, kun osakkeenomistajan äänimäärä yhtiössä ylitti 2/3 osakkeiden äänimäärästä. Vuonna 2006 arvopaperimarkkinalakia muutettiin soveltuvan EU-direktiivin johdosta siten, että arvopaperimarkkinalaki edellyttää pakollisen ostotarjouksen tekemistä muille osakkeenomistajille, kun osakkeenomistajan ääniosuus kasvaa yli 30 prosentin tai yli 50 prosentin yhtiön osakkeiden kokonaisäänimäärästä. Yhtiöjärjestyksen lunastusvelvollisuutta koskeva 14 § on nykyisellään osittain päällekkäinen arvopaperimarkkinalain pakollista ostotarjousta koskevan sääntelyn kanssa, mikä voi johtaa kahteen erilliseen ja päällekkäiseen tarjousvelvollisuutta koskevaan menettelyyn.

 

Yhtiöjärjestyksen 14 §:n nykyinen sanamuoto on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla www.stockmanngroup.com/fi/yhtiokokous-2023.

 

18. Kokouksen päättäminen

 

B. Yhtiökokousasiakirjat

 

Tämä kokouskutsu, sisältäen hallituksen päätösehdotukset kokonaisuudessaan, sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätösehdotukset ja muutettu palkitsemispolitiikka ovat saatavilla Stockmannin internetsivuilla osoitteessa www.stockmanngroup.com/fi/yhtiokokous-2023. Stockmannin vuoden 2022 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla arviolta 28.2.2023 alkaen. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 5.4.2023 alkaen.

 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

 

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.3.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty tämän henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille tai osakesäästötilille, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

 

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 1.3.2023 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 16.3.2023 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

 

a) Stockmannin internetsivujen kautta:
 

www.stockmanngroup.com/fi/yhtiokokous-2023

 

Henkilöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistamista. Kun henkilöomistaja kirjautuu Yhtiön internetsivujen kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistamiseen. Tämän jälkeen osakkeenomistaja voi yhdellä istunnolla ilmoittautua yhtiökokoukseen, valtuuttaa asiamiehen ja äänestää ennakkoon. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhteisöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen edellyttää, että yhteisöomistaja ilmoittaa arvo-osuustilinsä numeron, yhteisö- tai yksilöintitunnuksensa sekä muut vaaditut tiedot. Yhteisöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen ei edellytä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Mikäli yhteisöomistaja kuitenkin käyttää jäljempänä kohdassa C.3 kuvattua sähköistä Suomi.fi-valtuutusta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

 

b) puhelimitse numeroon:

020 770 6891 (Euroclear Finland Oy)

 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika taikka yhteisö- tai yksilöintitunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä mahdollisen lakimääräisen edustajan, valtuutetun asiamiehen ja/tai avustajan nimi ja lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen syntymäaika.

 

Stockmannille tai Euroclear Finland Oy:lle luovutettavia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
 

Osakkeenomistajan, tämän mahdollisen lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella tällä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.3.2023. Osallistuminen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 17.3.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

 

Selvyyden vuoksi todetaan, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi suoraan ilmoittautua yhtiökokoukseen Yhtiön internetsivuilla vaan ilmoittautuminen on tehtävä omaisuudenhoitajan välityksellä.

 

Lisätietoa näistä asioista on saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.stockmanngroup.com/fi/yhtiokokous-2023.

 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli asiamies ilmoittautuu yhtiökokoukseen sähköisesti, asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Sama pätee sähköiseen ennakkoäänestämiseen.

 

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Henkilöomistajat voivat valtuuttaa asiamiehen sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä Yhtiön internetsivuilla. Muissa tapauksissa tulee käyttää valtakirjaa.

 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan Stockmannille postitse osoitteeseen Marketta Naakka, Stockmann Oyj Abp, PL 220 (Aleksanterinkatu 52, 8. krs), 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä, johon mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Valtuutettujen tulee myös varautua todistamaan oikeutensa edustaa osakkeenomistajaa viimeistään kokouspaikalla. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

 

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan käyttämisen vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

 

4. Äänestäminen ennakkoon
Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuus- tai osakesäästötili, voivat myös äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 1.3.2023 klo 10.00 – 16.3.2023 klo 16.00 välisenä aikana.

 

Ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien, jotka haluavat käyttää muita osakeyhtiölain mukaisia oikeuksiaan kuten kyselyoikeutta, oikeutta tehdä päätösehdotuksia, oikeutta vaatia äänestystä yhtiökokouksessa tai äänestää mahdollisista muista kokouksessa tehtävistä ehdotuksista tulee itse tai asiamiehen välityksellä osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

 

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

 

Ennakkoäänestäminen tapahtuu sähköisesti Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.stockmanngroup.com/fi/yhtiokokous-2023.

 

Henkilöomistajien osalta sähköinen ennakkoäänestäminen edellyttää suojattua vahvaa sähköistä tunnistautumista, ja osakkeenomistaja voi rekisteröityä ja äänestää ennakkoon kirjautumalla sisään omilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

 

Yhteisöomistajien osalta sähköinen ennakkoäänestäminen edellyttää, että yhteisöomistaja ilmoittaa arvo-osuustilinsä numeron, yhteisö- tai yksilöintitunnuksensa sekä muut vaaditut tiedot.

 

Yhteisöomistajien osalta sähköinen ennakkoäänestäminen ei edellytä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Mikäli yhteisöomistaja kuitenkin käyttää edellä kohdassa C.3. kuvattua sähköistä Suomi.fi-valtuutusta, ennakkoäänestäminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

 

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyn muuttamattomana yhtiökokouksessa.

 

Sähköistä ennakkoäänestystä koskevia ohjeita on saatavilla viimeistään 1.3.2023 klo 10.00 alkaen myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.stockmanngroup.com/fi/yhtiokokous-2023.

 

5. Muut ohjeet ja tiedot
Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.stockmanngroup.com/fi/yhtiokokous-2023.

 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

 

Stockmannilla on kokouskutsun päivänä 24.2.2023 yhteensä 155 880 206 osaketta, jotka edustavat 155 880 206 ääntä. Tämän kokouskutsun päivänä Yhtiön hallussa ei ole sen omia osakkeita.

 

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän 10.3.2023 jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään yhtiökokouksessa.

 

Kokoussalin ovet avataan klo 13.50.

 

Helsingissä, helmikuun 24. päivänä 2023

 

STOCKMANN OYJ ABP
Hallitus

 

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, puh. +358 50 389 0013

 

www.stockmanngroup.com

 

STOCKMANN Oyj Abp

 

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineetHALLITUKSEN EHDOTUS.pdf
Stockmann Remuneration policy 2023 FIN.pdf


Takaisin listaukseen