Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Stockmannin hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

STOCKMANN Oyj Abp, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 31.1.2023 klo 15.30 EET

Stockmannin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on kokouksessaan päättänyt tehdä 22.3.2023 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenmäärän olevan kuusi (6).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Stefan Björkman, Timo Karppinen, Roland Neuwald, Sari Pohjonen, Tracy Stone ja Harriet Williams valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat ilmoittaneet yhtiölle, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan Sari Pohjosen hallituksen puheenjohtajaksi ja Roland Neuwaldin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsen Anne Kuittinen on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseneksi. ”Kiitämme lämpimästi Anne Kuittista hänen tärkeästä työstään Stockmannin hyväksi. Arvostamme hänen panostaan hallitustyöskentelyssä”, sanoo Stockmannin hallituksen puheenjohtaja Roland Neuwald.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 85 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euron ja muille hallituksen jäsenille 42 500 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2023 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Mikäli osakkeita ei hankita ja/tai luovuteta yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvasta syystä, palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana. Hallituksen jäsenille vuonna 2023 hankittavia osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin kyseisen henkilön jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan valiokuntatyöstä kiinteänä vuosipalkkiona 10 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan jäsenille 5 000 euroa.

Nimitysvaliokunta ehdottaa seuraavia kokouspalkkioita:
- hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 1 200 euroa kokoukselta
- hallituksen jäsenen kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio 1 200 euroa kokoukselta
- tarkastusvaliokunnan jäsenen kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta
- henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio 1 200 euroa kokoukselta
- henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenen kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta

Jos kokous lisäksi pidetään fyysisesti sen maan ulkopuolella, jossa hallituksen valiokunnan puheenjohtaja tai jäsen asuu, kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena.

Jäsenen osallistuessa kokoukseen etäyhteyden kautta, tai päätöksentekoihin, jotka vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä, on kokouspalkkio puheenjohtajalle 1 200 euroa ja jäsenelle 600 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Lisätietoja Stockmannin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista jäsenistä löytyy yhtiön internet-sivulla www.stockmanngroup.com. Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Stockmannin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Stefan Björkman (nimeäjänä Konstsamfundet r.f.), ja jäseninä Fabian Chrobog (nimeäjänä North Wall Capital LLP), Björn Teir (nimeäjänä Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.), Markus Aho (nimeäjänä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) sekä Stockmannin hallituksen puheenjohtaja Roland Neuwald.

Lisätietoja
Stefan Björkman, Stockmannin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. +358 50 63219

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen