Stockmann Oyj Abp:n ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

STOCKMANN Oyj Abp, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 26.8.2022 klo 9.00 EET

 

Stockmann Oyj Abp:n (”Yhtiö”) hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (yhdessä "Konserni") johdolle ja valituille avainhenkilöille. Kannustinjärjestelmä koostuu suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (Performance Share Plan, ”PSP”).

 

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän tavoitteena on tukea Yhtiön strategian implementoinnissa, yhdenmukaistaa avainhenkilöiden intressit Yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa sekä sitouttaa johtoa ja avainhenkilöitä.

 

Osakepalkkiojärjestelmä koostuu kolmesta vuosittain alkavasta yksittäisestä kolmen vuoden pituisesta suoritusjaksosta sekä mahdollisen palkkion maksamisesta kunkin suoritusjakson jälkeen. Kyseiset kolme suoritusjaksoa alkavat vuosina 2022, 2023 ja 2024. Kunkin suoritusjakson alkaminen edellyttää kuitenkin hallituksen erillistä päätöstä.

 

PSP 2022–2024 -ohjelma alkaa vuoden 2022 alusta ja sen perusteella maksettava mahdollinen osakepalkkio maksetaan vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon aikana. Edellytyksenä palkkion maksamiselle on, että hallituksen suoritusajalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Mahdollinen palkkio maksetaan Yhtiön antamina uusina osakkeina tai Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla. Hallituksella on kuitenkin oikeus päättää, että palkkio maksetaan erityisestä syystä rahana.

 

Suoritusmittarit, joiden perusteella ohjelman PSP 2022–2024 mahdollinen osakepalkkio maksetaan, ovat osakkeen kokonaistuotto, liikevaihto, liikevoitto ja ilmastoneutraalisuus. PSP 2022–2024 -ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 40 henkilöä mukaan lukien Konsernin johtoryhmän jäsenet.

 

Jos PSP 2022‒2024 -ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, tämän ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 2,0 miljoonaa osaketta (tarkoittaen palkkioiden bruttomäärää, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja jonka jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille).

 

PSP 2022‒2024 -ohjelman arvioitu kokonaisarvo Yhtiön osakkeen tämänhetkisen arvon perusteella on noin 5,28 miljoonaa euroa. Ohjelman toteutuva arvo voi poiketa tästä arviosta osakkeen kurssikehityksen sekä suoritusjaksolle asetettujen suoritustavoitteiden saavuttamisasteen perusteella.

 

Yhtiön hallitus päättää suorituskriteereistä, osakepalkkiojärjestelmään osallistumaan oikeutetuista henkilöistä sekä heidän kynnys-, tavoite- ja enimmäispalkkion määristä kunkin suoritusjakson kohdalta erikseen. Osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden maksaminen on ehdollinen Yhtiön hallituksen harkinnanvaraiselle arviolle Yhtiön saneerausohjelman loppuun saattamisen ja Yhtiön osingonmaksukyvyn palautumisen edistymisestä.

 

Mikäli avainhenkilön työsuhde, palvelussuhde tai vastaava sopimussuhde Yhtiössä tai sen tytäryhtiössä päättyy ennen palkkion maksamisajankohtaa, avainhenkilö ei pääsääntöisesti ole oikeutettu palkkioon osakepalkkiojärjestelmän perusteella.

 

Yhtiö soveltaa osakeomistussääntöä Konsernin johtoryhmän jäseniin. Sen mukaan johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet Yhtiön osakepalkkiojärjestelmästä saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Yhtiössä vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

 

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, puh. (09) 121 3850

 

www.stockmanngroup.com

 

STOCKMANN Oyj Abp

 

Roland Neuwald
hallituksen puheenjohtaja

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen