Stockmann laskee liikkeeseen vakuudellisten joukkovelkakirjojen lisäerän saneerausohjelman mukaisesti; listalleottohakemus jätetty

STOCKMANN Oyj Abp, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 21.7.2022 klo 13.35 EET

 

Lisäerän liikkeeseenlasku
Stockmann Oyj Abp ("Stockmann" tai "Yhtiö") tiedotti 18.5.2021 tarjoavansa vakuudellisia joukkovelkakirjoja tietyille Helsingin käräjäoikeuden 9.2.2021 hyväksymän saneerausohjelman (sittemmin muutettuna, "Saneerausohjelma") mukaisille vakuudettomille velkojille ("Vakuudettomat velkojat"). Saneerausohjelman mukaan Vakuudettomat velkojat olivat oikeutettuja konvertoimaan 80 prosentin osuuden Saneerausohjelmassa vakuudettomalle velalle vahvistetun maksuohjelman mukaisesta saatavastaan kuittaamalla tämä osuus vakuudellisiin joukkovelkakirjoihin (ISIN-tunnus FI4000507330) ("Velkakirjat") euro eurosta. Velkakirjojen tarjouksen merkintäajan päättyessä 18.6.2021 Vakuudettomien velkojien pätevästi merkitsemät Velkakirjat olivat nimellisarvoltaan yhteensä 66 149 032 euroa.

 

Näin ollen Stockmann tiedotti 5.7.2021 laskeneensa liikkeeseen nimellisarvoltaan yhteensä 66 149 032 euron edestä Velkakirjoja, ja Velkakirjat otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n listalla 7.7.2021. Samassa yhteydessä Stockmann tiedotti myös, että Yhtiöllä on Saneerausohjelmaan kuuluvaa riitaista, ehdollista ja/tai enimmäismääräistä saneerausvelkaa, jonka maksuohjelman alainen määrä vahvistetaan myöhemmin, ja jonka velkojat (”Konversioon oikeutetut”) tulevat saataviensa vahvistuttua olemaan oikeutettuja konvertoimaan saneerausvelkasaatavaansa Velkakirjoihin. Saneerausohjelman ja Velkakirjojen ehtojen mukaisesti tällaisten velkojien osalta Yhtiö voi laskea liikkeeseen lisää Velkakirjoja, joita sitovat samat sopimukset ja joilla on vastaavat ehdot kuin alkuperäisillä Velkakirjoilla (“Lisävelkakirjat”).

 

Yhtiö on 27.1.2022 laskenut liikkeeseen nimellisarvoltaan 94 333 euron edestä Lisävelkakirjoja. Näin ollen liikkeeseen laskettujen Velkakirjojen kokonaismäärä on tällä hetkellä 66 243 365 euroa.

 

Tänään Yhtiö tiedottaa vastaanottaneensa ja vahvistaneensa yhden merkintäilmoituksen Konversioon oikeutetulta, jonka Saneerausohjelman maksuohjelman mukainen aikaisemmin ehdollinen saatava on selvitetty ja vahvistettu lopulliselta määrältään. Konversioon oikeutetun saatavat, joiden osalta tämä on oikeutettu merkitsemään Lisävelkakirjoja ovat nimellisarvoltaan yhteensä 1 385 878,70 euroa. Lisävelkakirjoja merkinneen Konversioon oikeutetun saatava konvertoidaan kuittaamalla Lisävelkakirjoihin. Lisävelkakirjojen merkinnät toteutetaan Euroclear Finland Oy:n selvitysjärjestelmän kautta ja Velkakirjat kirjataan Euroclear Finland Oy:n ylläpitämille arvo-osuustileille niin pian, kuin se on käytännössä mahdollista.

 

Konversioon oikeutetut ovat Saneerausohjelman mukaisesti lisäksi oikeutettuja konvertoimaan 14.7.2022 mennessä selvitettyjen ja lopulliselta määrältään vahvistettujen saatavien 20 prosentin osuuden Yhtiön osakkeisiin. Stockmann julkaisee osakkeiden tarjoamisen tuloksen erillisellä tiedotteella.

 

Yhtiölle jää edelleen Saneerausohjelmaan kuuluvaa riitaista, ehdollista ja enimmäismääräistä saneerausvelkaa, jonka maksuohjelman alainen määrä vahvistetaan myöhemmin ja jonka velkojat tulevat saataviensa vahvistuttua olemaan oikeutettuja konvertoimaan saatavaansa osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin.

 

Listalleottohakemus jätetty
Stockmann on tänään jättänyt hakemuksen liikkeeseen laskettujen Lisävelkakirjojen ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n listalla saman lajisten Velkakirjojen kanssa kaupankäyntitunnuksella "STCJ001026". Kaupankäynnin Lisävelkakirjoilla odotetaan alkavan arviolta 21.7.2022.

 

Lisätietoja
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, puh. 09 121 3850

www.stockmanngroup.com

 

STOCKMANN Oyj Abp

 

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

 

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 

TÄRKEITÄ TIETOJA

 

Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Yhtiön aikomuksena ei ole rekisteröidä Yhdysvalloissa mitään osaa velkakirja-annista eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

 

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja, on hankittava tiedot näistä asianmukaisista oikeudellisista rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, tai Japanissa, tai näihin maihin, tai muussa valtiossa tai valtioon, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden edellä mainittujen maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla lainkäyttöalueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

 

Takaisin listaukseen