Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

STOCKMANN Oyj Abp, Yhtiökokouksen päätökset 23.3.2022 klo 15.00 EET

Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 23.3.2022 klo 12.00 Roschier Asianajotoimisto Oy:n tiloissa Helsingissä, osoitteessa Kasarmikatu 21 A. Osakkeenomistajilla ja asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä.

Yhtiökokouksessa oli edustettuna yhteensä 24 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 59 327 233 miljoonaa osaketta ja ääntä. Yhtiökokous kannatti kaikkia osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021, myönsi vastuuvapauden tilikauden aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille ja päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 ei makseta osinkoa. Lisäksi yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiökokoukselle esitetyn toimielinten palkitsemisraportin neuvoa-antavassa äänestyksessä.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmäärän olevan seitsemän (7). Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Stefan Björkman, Anne Kuittinen, Roland Neuwald, Tracy Stone ja Harriet Williams. Esa Lager ja Leena Niemistö olivat aikaisemmin ilmoittaneet, että he eivät ole enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseniksi. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Timo Karppinen ja Sari Pohjonen. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti edelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituspalkkiot pidetään ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 80 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euron ja muille hallituksen jäsenille 40 000 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2022 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Hallituksen jäsenille vuonna 2022 hankittavia osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin kyseisen henkilön jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Hallituksen jäsenille maksetaan myös yhtiökokouksen päätöksen mukainen kokouspalkkio jokaisesta hallituksen ja valiokunnan kokouksesta.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti tarkastusvaliokunnan suosituksen ja hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Terhi Mäkinen.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Toimielinten muutettu palkitsemispolitiikka

Yhtiökokous päätti kannattaa yhtiökokoukselle esitettyä muutettua palkitsemispolitiikkaa neuvoa-antavassa äänestyksessä. Palkitsemispolitiikkaa muutettiin siten,  että toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien ansaintamahdollisuutta lisättiin ja selkeytettiin.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 2 700 000 osaketta.

Osakeanti voi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka. Valtuutus ei kumoa aikaisempia hallitukselle annettuja valtuutuksia päättää osakeannista.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi puheenjohtajakseen Roland Neuwaldin ja varapuheenjohtajakseen Stefan Björkmanin. Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 suosituksen 10 mukaisesti ja arvion mukaan kaikki seitsemän hallituksen jäsentä ovat riippumattomia yhtiöstä. Kuusi hallituksen jäsentä ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista (Timo Karppinen, Anne Kuittinen, Roland Neuwald, Sari Pohjonen, Tracy Stone ja Harriet Williams). Stefan Björkmanin ei katsota olevan riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, johtuen hänen asemastaan Föreningen Konstsamfundet r.f.:n toimitusjohtajana.

Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan keskuudestaan. Timo Karppinen valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja valiokunnan muiksi jäseniksi valittiin Stefan Björkman ja Sari Pohjonen. Roland Neuwald valittiin henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi ja muiksi valiokunnan jäseniksi valittiin Sari Pohjonen ja Harriet Williams.

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, puh. +358 50 389 0013

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen