Stockmann julkistaa vakuudellisten joukkovelkakirjojen tarjouksen tulokset; listalleottohakemus jätetty

STOCKMANN Oyj Abp, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 5.7.2021 klo 9.50 EET

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, JAPANISSA TAI NÄIHIN MAIHIN, TAI MUUSSA VALTIOSSA TAI VALTIOON, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Tarjouksen tulokset

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann" tai "Yhtiö") tiedotti 18.5.2021 tarjoavansa vakuudellisia joukkovelkakirjoja ("Tarjous") tietyille Helsingin käräjäoikeuden 9.2.2021 hyväksymän saneerausohjelman (muutettuna, "Saneerausohjelma") mukaisille vakuudettomille velkojille ("Vakuudettomat velkojat") ja julkaisi Tarjoukseen liittyvän esitteen ("Esite"). Saneerausohjelman mukaan Vakuudettomat velkojat olivat oikeutettuja konvertoimaan 80 prosentin osuuden Saneerausohjelmassa vakuudettomalle velalle vahvistetun maksuohjelman mukaisesta saatavastaan kuittaamalla tämä osuus vakuudellisiin joukkovelkakirjoihin (ISIN-tunnus FI4000507330) ("Velkakirjat") euro eurosta. Tarjouksen merkintäaika alkoi 24.5.2021 ja päättyi 18.6.2021. Tänään Stockmann julkistaa Tarjouksen tulokset. Lisäksi Saneerausohjelman mukaan Vakuudettomat velkojat ja Stockmannin hybridilainan velkojat olivat oikeutettuja konvertoimaan tietyt Saneerausohjelman mukaisista saatavistaan Yhtiön osakkeiksi. Stockmann julkaisee tänään osakeannin tuloksen erillisellä tiedotteella.

Vakuudettomien velkojien pätevästi merkitsemät Velkakirjat olivat nimellisarvoltaan yhteensä 66 149 032 euroa. Kaikki pätevät merkinnät hyväksytään ja Velkakirjoja merkinneiden Vakuudettomien velkojien saatavat konvertoidaan kuittaamalla Velkakirjoihin. Näin ollen Stockmann laskee liikkeeseen nimellisarvoltaan yhteensä 66 149 032 euron edestä Velkakirjoja. Velkakirjojen liikkeeseenlaskupäivä on tänään, 5.7.2021. Velkakirjojen merkinnät toteutetaan Euroclear Finland Oy:n selvitysjärjestelmän kautta ja Velkakirjat kirjataan Euroclear Finland Oy:n ylläpitämille arvo-osuustileille niin pian kuin se on käytännössä mahdollista. Velkakirja- ja osakekonversioiden jälkeen jäljelle jäävän Saneerausohjelmassa vahvistetun maksuohjelman alaisen vakuudettoman saneerausvelan määrä on noin 21,8 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on kuitenkin myös Saneerausohjelmaan kuuluvaa riitaista, ehdollista ja enimmäismääräistä saneerausvelkaa, jonka maksuohjelman alainen määrä vahvistetaan myöhemmin ja jonka velkojat tulevat saataviensa vahvistuttua olemaan oikeutettuja konvertoimaan saneerausvelkasaatavaansa osakkeisiin ja Velkakirjoihin.

Listalleottohakemus jätetty

Stockmann on tänään jättänyt hakemuksen Velkakirjojen ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n listalla. Kaupankäynnin Velkakirjoilla odotetaan alkavan arviolta 7.7.2021. kaupankäyntitunnuksella "STCJ001026".

Evli Pankki Oyj toimi Tarjouksen pääjärjestäjänä ("Pääjärjestäjä").

Lisätietoja
Jari Latvanen, toimitusjohtaja, puh. +358 9 121 5606
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. +358 9 121 3351
Henna Tuominen, johtaja, viestintä, vastuullisuus ja sijoittajasuhteet, puh. +358 50 5705080

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Ab

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Yhtiön aikomuksena ei ole rekisteröidä Yhdysvalloissa mitään osaa velkakirja-annista eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja, on hankittava tiedot näistä asianmukaisista oikeudellisista rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, tai Japanissa, tai näihin maihin. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden edellä mainittujen maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla lainkäyttöalueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Lukuun ottamatta Suomea, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ainoastaan asetuksen (EU) 2017/1129 ("Esiteasetus") artiklassa 2(e) (Yhdistyneen Kuningaskunnan osalta siten kuin se on osa kansallista oikeutta European Union (Withdrawal) Act 2018 -asetuksen nojalla) määritellyille kokeneille sijoittajille tai toisen Esiteasetuksessa määritellyn poikkeuksen velvollisuudesta julkaista esite arvopaperien tarjoamisesta sallimissa rajoissa.

Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) ("FSMA") vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia tai artiklan 43 piiriin kuuluvia henkilöitä; tai (iii) muita henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa FSMA:n 21 artiklan(1) poikkeuksen nojalla (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”relevantit henkilöt”). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tullaan tekemään ainoastaan, relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai mihinkään sen sisältöön.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen mihinkään arvopaperiin liittyen.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä Yhtiöstä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja transaktioista, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.

Pääjärjestäjä toimii annissa ainoastaan Yhtiön eivätkä kenenkään muun puolesta. Pääjärjestäjä ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan annin yhteydessä. Järjestäjät eivät ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa palvelun tarjoamisesta, antiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”, ”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut Yhtiöön ja transaktioon liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista, edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.

Takaisin listaukseen