Stockmann julkistaa Osakeannin tuloksen; listalleottohakemus jätetty

STOCKMANN Oyj Abp, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 5.7.2021 klo 9.45 EET

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, JAPANISSA TAI NÄIHIN MAIHIN, TAI MUUSSA VALTIOSSA TAI VALTIOON, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Osakeannin tulos

Stockmann Oyj:n ("Stockmann" tai "Yhtiö") varsinainen yhtiökokous päätti 7.4.2021 Helsingin käräjäoikeuden 9.2.2021 Yhtiölle vahvistaman saneerausohjelman määräysten mukaisesti (muutoksineen, "Saneerausohjelma") valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään enintään 100 000 000 Yhtiön uuden osakkeen suunnatusta osakeannista vakuudettoman saneerausvelan ja hybridilainan haltijoille (kuten määritelty Saneerausohjelmassa) tarjotakseen mahdollisuuden konvertoida osan heidän saamisistaan Yhtiön osakkeiksi. Yhtiön hallitus päätti 18.5.2021 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen enintään 100 000 000 Yhtiön uutta osaketta (”Konversio-osakkeet”), jotka annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (”Osakeanti”). Lisäksi vakuudettoman saneerausvelan haltijat olivat Saneerausohjelman mukaan oikeutettuja konvertoimaan Saneerausohjelman alaisen maksuohjelman mukaiset saatavansa Yhtiön liikkeeseen laskemiin uusiin vakuudellisiin joukkovelkakirjoihin. Stockmann julkaisee joukkovelkakirjojen tarjoamisen tuloksen tänään erillisellä tiedotteella.

Osakeannin merkintäaika päättyi 18.6.2021. Osakemerkintöjen tuloksen varmentamisen jälkeen yhteensä 79 335 175 Konversio-osaketta merkittiin Osakeannissa. Merkintähinta oli 0,9106 euroa osakkeelta, minkä myötä noin 72,2 miljoonaa euroa Stockmannin vakuudettomasta saneerausvelasta ja hybridilainavelasta on konvertoitu Yhtiön osakkeiksi. Jäljelle jäävä osuus siitä Yhtiön vahvistetun vakuudettoman saneerausvelan osasta ja hybridilainavelasta, joka olisi ollut oikeutettu osakekonversioon Osakeannissa, leikataan Saneerausohjelman mukaisesti. Stockmannin hallitus on tänään hyväksynyt Osakeannissa tehdyt merkinnät ja Konversio-osakkeiden allokaation Osakeannin ehtojen mukaisesti. Osakeannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 79 335 175 osakkeella yhteensä 154 436 944 osakkeeseen.

Osakeannin ja joukkovelkakirjojen tarjoamisen jälkeen jäljelle jäävän Saneerausohjelmassa vahvistetun maksuohjelman alaisen vakuudettoman saneerausvelan määrä on noin 21,8 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on kuitenkin myös Saneerausohjelmaan kuuluvaa riitaista, ehdollista ja enimmäismääräistä saneerausvelkaa, jonka maksuohjelman alainen määrä vahvistetaan myöhemmin ja jonka velkojat tulevat saataviensa vahvistuttua olemaan oikeutettuja konvertoimaan saneerausvelkasaatavaansa osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin.

Osakkeiden rekisteröinti ja hakeminen kaupankäynnin kohteeksi

Konversio-osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin ja kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 6.7.2021. Kaupankäynnin Konversio-osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:ssä arviolta 7.7.2021.

Konversio-osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun Konversio-osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja kirjattu osakkeenomistajan arvo-osuustilille. Konversio-osakkeet tuottavat niiden rekisteröimisestä ja arvo-osuustilille toimittamisesta lähtien samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet.

Stockmann on tänään jättänyt hakemuksen Konversio-osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. Kaupankäynnin Konversio-osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 7.7.2021. kaupankäyntitunnuksella "STOCKA".

Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin Pääjärjestäjänä ("Pääjärjestäjä").

Lisätietoja
Jari Latvanen, toimitusjohtaja, puh. +358 9 121 5606
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. +358 9 121 3351
Henna Tuominen, johtaja, viestintä, vastuullisuus ja sijoittajasuhteet, puh. +358 50 5705080

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Ab

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Yhtiön aikomuksena ei ole rekisteröidä Yhdysvalloissa mitään osaa osakeannista eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja, on hankittava tiedot näistä asianmukaisista oikeudellisista rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, tai Japanissa, tai näihin maihin. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden edellä mainittujen maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla lainkäyttöalueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Lukuun ottamatta Suomea, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ainoastaan asetuksen (EU) 2017/1129 ("Esiteasetus") artiklassa 2(e) (Yhdistyneen Kuningaskunnan osalta siten kuin se on osa kansallista oikeutta European Union (Withdrawal) Act 2018 -asetuksen nojalla) määritellyille kokeneille sijoittajille tai toisen Esiteasetuksessa määritellyn poikkeuksen velvollisuudesta julkaista esite arvopaperien tarjoamisesta sallimissa rajoissa.

Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) ("FSMA") vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia tai artiklan 43 piiriin kuuluvia henkilöitä; tai (iii) muita henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa FSMA:n 21 artiklan(1) poikkeuksen nojalla (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”relevantit henkilöt”). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tullaan tekemään ainoastaan, relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai mihinkään sen sisältöön.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen mihinkään arvopaperiin liittyen.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä Yhtiöstä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja transaktioista, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.

Pääjärjestäjä toimii osakeannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Pääjärjestäjä ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin yhteydessä. Pääjärjestäjä ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa palvelun tarjoamisesta, osakeantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”, ”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut Yhtiöön ja transaktioon liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista, edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.

Takaisin listaukseen