Lindexin arvonalentumistestauksen tulos, Stockmann-konsernin päivitetty tulosennuste vuodelle 2020 sekä muutos kiinteistöjen raportointiperiaatteessa

STOCKMANN Oyj Abp, Sisäpiiritieto 28.1.2021 klo 18.30 EET

Lindexin kirjanpitoarvon aineettomat hyödykkeet määritelty 368 miljoonaan euroon COVID-19 pandemian takia

Vallitseva sekä uudelleen kiihtyvä COVID-19 pandemia lisää epävarmuutta Lindexin päämarkkinoilla ja erityisesti lyhyen aikavälin toimintaympäristö on haastava.

Stockmann-konserni on tehnyt Lindexin liikearvon arvonalentumistestauksen. Testauksen seurauksena Stockmann tekee konsernin neljännen neljänneksen tuloslaskelmaan noin 250 miljoonan euron alaskirjauksen liittyen Lindexin liikearvoon. Alaskirjaus raportoidaan oikaisuna, eikä sillä ole rahavirtavaikutuksia. Alaskirjauksen jälkeen, Lindexin kirjanpitoarvon aineettomat hyödykkeet tulee olemaan 368 miljoonaa euroa.

IFRS:n mukaisesti Stockmann-konserni testaa säännöllisesti omaisuutensa liikearvoa varmistaakseen, että rahavirtaa tuottavien yksiköiden omaisuuseristä kerrytettävissä olevat rahamäärät ylittävät kirjanpitoarvonsa. Arvonalentumistestauksia tehdään vuosittain sekä tarpeen vaatiessa, jos on viitteitä arvonalentumisesta.

Stockmann-konsernin päivitetty tulosennuste vuodelle 2020

Stockmann-konsernin vuoden 2020 liikevaihto tulee olemaan edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Huolimatta neljännen vuosineljänneksen voitollisesta liiketuloksesta sekä Lindexin vahvasta tuloksesta, koko vuoden liiketulos tulee olemaan hieman tappiollinen. Lindexin liikearvoon liittyvä arvonalentuminen tulee lisäämään raportoitua liiketappiota.

Aikaisempi tulosennuste vuodelle 2020 (julkaistu 30.10.2020):
COVID-19-pandemialla on merkittävä negatiivinen vaikutus koko Stockmann-konsernin liiketoimintaan. Neljänteen kvartaaliin liittyy koronatilanteen vuoksi normaalia suurempaa epävarmuutta. Liikevaihto vuodelta 2020 tulee jäämään viime vuodesta, ja liiketulos jää tappiolliseksi.

Muutos Stockmannin kiinteistöjen raportointiperiaatteessa

Stockmann-konsernin liiketoimintayksiköt Stockmann Retail ja Real Estate yhdistettiin yhdeksi Stockmann-liiketoimintayksiköksi vuonna 2019. Kiinteistöliiketoimintaa ei enää johdeta tai harjoiteta erillisenä liiketoimintana, eikä sitä raportoida erikseen. Liiketoimintamallissa on tiettyjä olennaisia muutoksia, jotka tukevat muutosta takaisin kiinteistöjen hankintamenomallin soveltamiseen. Stockmann on siksi vaihtanut aiemmin käyttämästään uudelleenarvostusmallista hankintamenomalliin tase-erässä aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet tilinpäätöksessä 2020.

Muutos laskentamenetelmässä sovelletaan takautuvasti vertailukauden avaavassa taseessa 1.1.2019 IAS 8 -standardin mukaisesti. Omaan pääomaan sisältyvä uudelleenarvostusrahasto peruutetaan, ja vastaavasti avaavan taseen erissä maa ja vesialueet, rakennukset ja rakennelmat, kertyneet voittovarat sekä laskennalliset verovelat oikaistaan aiemmin raportoiduissa vuoden 2019 tilinpäätöksessä sekä vuoden 2020 osavuosiraportoinnissa.

Raportointimenetelmän muutoksen seurauksena Stockmann-konsernin kiinteistöjen kirjanpitoarvo väheni 667,7 miljoonasta eurosta 254,9 miljoonaan euroon ja oman pääoman määrä 800,9 miljoonasta eurosta 469,6 miljoonaan tilanteessa 31.12.2019.

Pääasiallinen vaikutus konsernituloslaskelmaan liittyy aiemmin raportoitujen poistojen vähenemiseen ja laskennallisiin veroihin . Muutos vähentää siten aiemmin raportoitujen vuoden 2019 poistoja noin 10 miljoonalla eurolla. Oikaistut vertailutiedot on esitetty liitteenä olevissa taulukoissa.

Helsingin käräjäoikeus päätti 8.4.2020 aloittaa Stockmann Oyj Abp:n yrityssaneerausmenettelyn. Osana saneerausmenettelyä, Stockmann on velvollinen myymään kiinteistönsä ja neuvottelemaan kiinteistöjen takaisinvuokrauksesta. Kiinteistöt luokitellaan myytävänä olevana omaisuuseränä konsernitilinpäätöksessä 2020.

Lisätietoja:
Jari Latvanen, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5606
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. 09 121 3351

www.stockmanngroup.com
 

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineetTaulukot FIN.pdf


Takaisin listaukseen