Stockmann-konsernin tilinpäätöstiedote 2019

Stockmann-konsernin oikaistu liikevoitto parani viimeisellä vuosineljänneksellä

STOCKMANN Oyj Abp, Tilinpäätöstiedote 13.2.2020 klo 8.00 EET

Loka-joulukuu 2019, jatkuvat toiminnot:
- Konsernin liikevaihto oli 285,7 miljoonaa euroa (304,5), laskua 5,1 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.
- Suhteellinen myyntikate oli 56,6 % (55,6).
- Liiketulos oli 22,4 miljoonaa euroa (-2,8).

- Oikaistu liiketulos oli 28,0 miljoonaa euroa (23,5, tai 19,1 ilman Nevsky Centreä).
- Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (-0,12).
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,25).

Tammi-joulukuu 2019, jatkuvat toiminnot:
- Konsernin liikevaihto oli 960
,4 miljoonaa euroa (1 018,8), laskua 4,5 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.
- Suhteellinen myyntikate oli 56,3 % (56,9).
- Liiketulos oli 13,3 miljoonaa euroa (-5,0).
- Oikaistu liiketulos oli 29,0 miljoonaa euroa (28,4, tai 10,4 ilman Nevsky Centreä).

- Osakekohtainen tulos oli -0,84 euroa (-0,68).
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,63 euroa (-0,22).

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2019 ei makseta osinkoa.

Konsernin 2019 lukuihin sisältyy IFRS 16 -standardin mukaisia muutoksia. Vuoden 2018 vertailulukuja ei ole oikaistu. IFRS 16 -erät on esitetty taulukossa ”IFRS 16:n vaikutus”.

Vuoden 2020 näkymät:
Stockmann arvioi konsernin liikevoiton kasvavan selvästi vuonna 2020 (2019: 13,3 miljoonaa euroa).

Toimitusjohtaja Jari Latvanen:
Vuonna 2019 Stockmannin liiketoiminnassa tapahtui suuria muutoksia. Uusimme strategiamme ja loppuvuodesta lanseerasimme kirkastetun vision, mission ja arvot. Strategisten toimenpiteidemme ensimmäiset vaikutukset ja käynnissä olevan uudistusohjelman vaikutukset näkyvät tuloksessamme.

Vuoden 2019 liikevaihto oli 960 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 29 miljoonaa euroa. Positiivinen liiketulos on seurausta meneillään olevista säästötoimenpiteistä, uudistusohjelmastamme sekä Lindexin ja Stockmannin parantuneesta kehityksestä. Kausivaihteluista johtuen saavutimme suurimman osan vuoden tuotoista viimeisellä vuosineljänneksellä.

Lindexin koko vuoden tulos on vahva, ja kannattavuus on kasvanut kaikilla markkinoilla, myyntikanavissa ja liiketoiminta-alueilla. Viimeisen vuosineljänneksen aikana Lindexin oikaistu liiketulos parani hyvän myyntikatekehityksen ja kustannushallinnan ansiosta. Elokuussa hallitus päätti selvittää Lindexin omistuksen strategisia vaihtoehtoja. Prosessi etenee suunnitellusti

Vuoden 2019 aikana teimme useita merkittäviä organisaatioon ja liiketoimintaan liittyviä päätöksiä, jotka vaikuttivat liikevaihdon laskuun. Stockmann-liiketoimintayksikön liiketoiminta pysyi tappiollisena koko vuoden osalta, mutta viimeinen vuosineljännes oli voitollinen..

Vuonna 2020 työskentelemme määrätietoisesti kääntääksemme tavarataloliiketoimintamme kestävälle tasolle vuoteen 2021 mennessä. Käynnissä on useita hankkeita ja uudistuksia kehityksen parantamiseksi, ja etenemme suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteemme on parantaa konsernin liiketulosta vuoden 2020 aikana, ja jokainen askeleemme ohjaa meitä kohti tätä päämäärää. 

AVAINLUKUJA

Jatkuvat toiminnot 10–12/
2019
10–12/
2018
1–12/
2019
1–12/
2018
Liikevaihto, milj.euroa 285,7 304,5 960,4 1 018,8
Suhteellinen myyntikate, % 56,6 55,6 56,3 56,9
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 57,2 36,2 153,0 76,0
Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa 62,8 37,5 168,6 84,3
Liiketulos (EBIT), milj. euroa 22,4 -2,8 13,3 -5,0
Oikaistu liiketulos (EBIT), milj. euroa 28,0 23,5 29,0 28,4
Nettorahoituserät, milj. euroa -12,3 -9,2 -52,7 -34,6
Tulos ennen veroja, milj. euroa 10,1 -12,0 -39,3 -39,6
Katsauskauden tulos, milj. euroa 1,9 -7,0 -54,3 -43,7
Osakekohtainen tulos,
laimentamaton ja laimennettu, euroa
-0,01 -0,12 -0,84 -0,68
Henkilöstö, keskimäärin 6 924 7 191 7 002 7 241
         
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot 10–12/
2019
10–12/
2018
1–12/
2019
1–12/
2018
Osakekohtainen nettotulos,
laimentamaton ja laimennettu, euroa
-0,01 -0,14 -0,84 -0,70
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 69,9 82,1 102,3 82,9
Investoinnit, milj. euroa 9,6 8,2 33,8 29,3
Oma pääoma/osake, euroa     11,12 11,71
Nettovelkaantumisaste, %     112,4 64,5
Omavaraisuusaste, %     38,1 46,2
Osakkeiden määrä, laimentamaton ja laimennettu, painotettu keskiarvo, 1 000 kpl     72 049 72 049
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, %     0,9 -0,4

VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Miljoonaa euroa 10–12/
2019
10–12/
2018
1–12/
2019
1–12/
2018
Käyttökate (EBITDA) 57,2 36,2 153,0 76,0
Oikaisut käyttökatteeseen (EBITDA)        
  Uudelleenjärjestelyt ja muutostoimenpiteet 5,8 0,1 15,2 3,3
  Kiinteistöjen myyntivoitot -0,3 0,1 0,4 -6,8
  Myytävänä olevien varojen arvonoikaisu   1,1   11,9
Oikaisut yhteensä 5,5 1,3 15,6 8,4
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 62,8 37,5 168,6 84,3
         
Miljoonaa euroa 10–12/
2019
10–12/
2018
1–12/
2019
1–12/
2018
Liiketulos (EBIT) 22,4 -2,8 13,3 -5,0
Oikaisut liiketulokseen (EBIT)        
  Liikearvon arvonalentuminen   25,0   25,0
  Uudelleenjärjestelyt ja muutostoimenpiteet 5,8 0,1 15,2 3,3
  Kiinteistöjen myyntivoitot -0,3 0,1 0,4 -6,8
  Myytävänä olevien varojen arvonoikaisu   1,1   11,9
Oikaisut yhteensä 5,5 26,3 15,6 33,4
Oikaistu liiketulos (EBIT) 28,0 23,5 29,0 28,4

IFRS 16 -STANDARDIN VAIKUTUS

Miljoonaa euroa, vuosineljännes Raportoitu 10-12/2019 IFRS 16 -erät 10-12/2019 Ilman IFRS 16 -eriä 10-12/2019 Raportoitu 10-12/2018
         
Liikevaihto 285,7 -0,5 286,2 304,5
Käyttökate (EBITDA) 57,2 24,5 32,8 36,2
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 62,8 24,5 38,3 37,5
Poistot ja arvonalentumiset 34,8 20,3 14,5 13,9
Liiketulos (EBIT) 22,4 4,2 18,3 -2,8
Oikaistu liiketulos (EBIT) 28,0 4,2 23,8 23,5
Nettorahoituserät -12,3 -6,2 -6,0 -9,2
Katsauskauden tulos 1,9 -1,6 3,5 -8,4
Liiketoiminnan rahavirta 69,9 18,2 51,7 82,1

Miljoonaa euroa, vuoden alusta Raportoitu 10-12/2019 IFRS 16 -erät 10-12/2019 Ilman IFRS 16 -eriä 10-12/2019 Raportoitu 10-12/2018
Liikevaihto 960,4 -2,1 962,6 1 018,8
Käyttökate (EBITDA) 153,0 100,0 53,0 76,0
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 168,6 100,0 68,6 84,3
Poistot ja arvonalentumiset 139,6 83,9 55,7 55,9
Liiketulos (EBIT) 13,3 16,1 -2,8 -5,0
Oikaistu liiketulos (EBIT) 29,0 16,1 12,9 28,4
Nettorahoituserät -52,7 -26,1 -26,6 -34,6
Katsauskauden tulos -54,3 -7,9 -46,4 -45,2
Varat 2 103,2 505,5 1 597,7 1 827,9
Korolliset nettovelat 900,2 512,8 387,4 543,6
Liiketoiminnan rahavirta 102,3 73,9 28,4 82,9

Stockmann käyttää raportoinnissaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamien ohjeiden mukaisesti vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka kuvaavat paremmin toiminnallista tulosta ja helpottavat tilikausien välistä vertailua. Myyntikate lasketaan vähentämällä liikevaihdosta aineiden ja tarvikkeiden käyttö. Suhteellinen myyntikate lasketaan ilmoittamalla myyntikatteen suhde liikevaihtoon prosentteina. Käyttökate (EBITDA) lasketaan liiketuloksesta ilman poistoja, lyhennyksiä ja arvonalennustappioita. Käyttökate (EBITDA) ja oikaistu liiketulos (EBIT) ovat tunnuslukuja, jotka eivät sisällä raportoituun käyttökatteeseen (EBITDA) ja raportoituun liiketulokseen (EBIT) kuuluvia kertaluonteisia, vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

STRATEGIA

Lindexin tavoitteena on vahvistaa entisestään kansainvälistä kasvua ja erityisesti digitaalista muutosta. Lindexillä on vahva markkina-asema Pohjoismaissa, nopeasti kasvava verkkoliiketoiminta niin omien kanaviensa kautta kuin yhdessä maailmanlaajuisten online-kumppaneidensa kanssa, hyvin toimiva ja joustava myymäläverkosto ja kasvava kannattavuus. Kuten aiemmin on kerrottu, Stockmann jatkaa Lindexin omistuksen strategisten vaihtoehtojen selvittämistä. 

Stockmann-liiketoimintayksikön kaksivuotinen uudistusohjelma etenee hyvin. Tavoitteena on tehdä Stockmannista hyvän elämän markkinapaikka, joka tarjoaa parhaat ja inspiroivimmat muodin, kauneuden ja kodin tuotteet. Keskiössä ovat erinomainen asiakaspalvelu ja laadukkaat asiakaskokemukset. Tarjontaa uudistetaan, ja kestävien tuotemerkkien määrää lisätään asiakkaiden toiveisiin perustuen.

Sekä Stockmann että Lindex jatkavat järjestelmällisesti digitaalisten palveluidensa ja monikanavaisuutta vahvistavien teknisten ratkaisujensa kehittämistä. Stockmann uudistaa Helsingin ja Jumbon tavaratalojansa ja avaa uuden verkkokaupan kesän 2020 aikana.

Stockmann-liiketoimintayksikön uudistusohjelma, joka sisältää kustannussäästöjä ja muita tehostamistoimia etenee suunnitelmien mukaisesti. Stockmannin tuloksen kääntäminen kannattavaksi vaatii merkittävää uudistusta ja kustannusten vähentämistä.

1.7.2019 alkaen otettiin käyttöön uusi toimintamalli ja uusi rakenne, ja noin 150 työpaikkaa vähennettiin. 1.2.2020 alkaen Stockmann-liiketoimintayksikkö yksinkertaisti organisaatiotaan entisestään ja otti käyttöön uuden asiakas- ja kategorialähtöisen organisaation. Säästöt alkoivat näkyä vuoden 2019 lopulla ja selkeästi ne ovat näkyvissä vuoden 2020 tuloksessa. Noin kolmasosa tavoitelluista säästöistä saavutettiin vuoden 2019 aikana.

Vuonna 2019 Stockmann neuvotteli uudestaan sopimuksiaan useiden ICT-kumppaneiden kanssa ja saavutti kustannussäästöjä. Myös uusi kanta-asiakasohjelma otettiin käyttöön lokakuussa, ja markkinointitoimet kohdistetaan uudella kohdennetulla tavalla.

VUODEN 2020 NÄKYMÄT

Maailmantalouden epävarmuustekijöiden odotetaan säilyvän vuoden 2020 ajan. Vuonna 2020 bruttokansantuotteen odotetaan kasvavan maltillisesti Stockmannin päämarkkinoilla. Vähittäiskauppamarkkinoiden odotetaan jatkuvan haastavina kuluttajatottumusten muutosten ja kasvavan kilpailun sekä kuluttajien kohtalaisen luottamusindikaattorin vuoksi.

Stockmannin uudistusohjelma jatkuu koko vuoden 2020. Lindex jatkaa tehokkuuden lisäämistä ja etsii uusia kasvumahdollisuuksia. Stockmann arvioi konsernin liikevoiton kasvavan selvästi vuonna 2020 (2019: 13,3 miljoonaa euroa).

Investointihankkeita tarkastellaan ja niistä tehdään päätöksiä pitkin vuotta. Suunniteltujen investointien arvioidaan olevan noin 45 miljoonaa euroa.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Stockmann julkaisee erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2019 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti. Selvitys julkaistaan viikolla 9.

Tilinpäätöstiedote 2019
Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteesta ja sisältää sen olennaiset tiedot. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta stockmanngroup.com.

Yhtiökokous 2020
Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 18.3.2020 klo 14.00 alkaen Finlandia-talolla Helsingissä osoitteessa Mannerheimintie 13. Yhtiökokouskutsu, joka sisältää ehdotukset yhtiökokoukselle, julkaistaan erillisenä pörssitiedotteena 13.2.2020.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus sekä webcast
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 13.2.2020 klo 10.00 Fazerin À la Carte -ravintolassa Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, Aleksanterinkatu 52 B. Englanninkielinen tilaisuus on seurattavissa suorana webcast-lähetyksenä tästä linkistä tai osoitteessa stockmanngroup.com. Tallenne esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja:
Jari Latvanen, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5606
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. 09 121 3351

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineetRelease.pdf


Takaisin listaukseen