Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Stockmannin hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

STOCKMANN Oyj Abp, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 27.1.2020 klo 14.00 EET

Stockmannin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on kokouksessaan päättänyt tehdä 18.3.2020 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallituksen jäsenmäärän ehdotetaan olevan seitsemän eli vähenevän yhdellä jäsenellä.

Stockmannin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Stefan Björkman, Eva Hamilton, Esa Lager, Leena Niemistö, Lauri Ratia, Tracy Stone ja Dag Wallgren valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Hallituksen jäsen Peter Therman on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseneksi.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat ilmoittaneet yhtiölle, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan uudelleen Lauri Ratian hallituksen puheenjohtajaksi ja Leena Niemistön hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituspalkkiot pidetään ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 80 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euron ja muille hallituksen jäsenille 40 000 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2020 on julkistettu. Hallituksen jäsenille vuonna 2020 hankittavia osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin kyseisen henkilön jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että myös hallituksen kokouspalkkiot pidetään ennallaan ja että kokouspalkkiona hallituksen kokouksista maksetaan 1 100 euroa kokoukselta hallituksen puheenjohtajalle ja 600 euroa kullekin hallituksen jäsenelle. Tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 1 100 euroa kokoukselta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 800 euroa kullekin jäsenelle ja palkitsemisvaliokunnan kokouksista 600 euroa kokoukselta palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle.

Konstsamfundet r.f., Svenska litteratursällskapet r.f. ja Kari Niemistö ovat ilmoittaneet yhtiölle, että he tulevat uusimaan Lauri Ratian kanssa tehdyn erillisen sopimuksen asiantuntijapalveluista, joiden tavoitteena on Stockmannin omistaja-arvon kehittäminen.

Lisätietoja Stockmannin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista jäsenistä on yhtiön internet-sivulla www.stockmanngroup.com. Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Stockmannin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Gunvor Kronman (nimeäjänä Föreningen Konstsamfundet r.f.) ja jäseninä Ole Johansson (nimeäjänä Svenska litteratursällskapet i Finland), Paul Hartwall (nimeäjänä Hartwall Capital Oy Ab, edustaen HC Holding Oy Ab:ta), Kari Niemistö sekä Stockmannin hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia.

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiainjohtaja, puh. 09 121 3850
Anna Bjarland, Head of Communications, puh. 09 121 3194

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen