Stockmann harkitsee suostumusten hakumenettelyn aloittamista koskien 85 miljoonan euron hybridilainaa

STOCKMANN Oyj Abp, Sisäpiiritieto 21.10.2019, klo 12.00

Stockmann Oyj Abp ("Liikkeeseenlaskija" tai "Stockmann") harkitsee suostumuksen hakemista kaikilta sen 85 miljoonan euron 7.750 prosentin hybridilainan haltijoilta ("Haltijat") (ISIN: FI4000188776) ("Hybridilaina") tiettyjen muutosten hyväksymiseksi ("Ehdotus") Hybridilainan ehtoihin ("Ehdot") ("Suostumusten Hakumenettely") ja odottaa aloittavansa Suostumusten Hakumenettelyn kirjallisessa menettelyssä ("Kirjallinen Menettely") osavuosikatsauksen julkaisemisen yhteydessä tai pian sen jälkeen. Osavuosikatsaus on määrä julkaista 30.10.2019.

Liikkeeseenlaskija julkisti 9.8.2019 selvittävänsä Lindexin omistuksen strategisia vaihtoehtoja. Mahdollistaakseen riittävästi aikaa tämän prosessin loppuunsaattamiseen ja mahdollisen loppuunsaattamisen yhteydessä tai sen jälkeen konsernin rahoitusvelkojen kattavamman uudelleenrahoituksen, jos uudelleenrahoitus on silloin tarkoituksenmukaista, Liikkeeseenlaskija harkitsee Hybridilainan Haltijoiden suostumuksen hakemista Ehtojen mukaisen First Reset Date -päivän, josta alkaen Hybridilainan koron olisi määrä nousta tosiasiallisesti noin 4,7 prosenttiyksiköllä, siirtämiseksi 18 kuukaudella. Liikkeeseenlaskija harkitsee lisäksi Hybridilainan Haltijoiden suostumuksen hakemista lisätäkseen Ehtoihin uuden lausekkeen, joka antaa Liikkeeseenlaskijalle mahdollisuuden lunastaa Hybridilainan Lindexin mahdollisen divestoinnin yhteydessä.

Kompensaationa kaikille Hybridilainan Haltijoille Liikkeeseenlaskija odottaa tarjoutuvansa korottamaan Ehdoissa määriteltyä vuotuista korkoa (Initial Fixed Interest Rate) 7,750 prosentista 10,750 prosenttiin 31.1.2020 lähtien edellyttäen, että vaadittu enemmistö Kirjalliseen Menettelyyn osallistuvista Hybridilainan Haltijoista hyväksyy Ehdotuksen. Lisäksi Liikkeeseenlaskija odottaa tarjoavansa lisäkompensaationa Ehdotuksen puolesta äänestäville Hybridilainan Haltijoille 0,50 prosentin palkkion ("Palkkio") kunkin Hybridilainan Haltijan hallussa olevan Hybridilainan nimellisarvosta (Nominal Amount). Palkkio maksettaisiin niille Hybridilainan Haltijoille, joilta on vastaanotettu pätevä, Ehdotusta kannattava äänestysohje ennen sovellettavaa määräaikaa (ja jotka eivät ole pätevästi kumonneet äänestysohjetta). Palkkion maksu edellyttäisi, että tarvittava enemmistö Kirjalliseen Menettelyyn osallistuvista Hybridilainan Haltijoista hyväksyy Ehdotuksen.

Ehtojen mukaan, Kirjallisen Menettelyn päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että Ehdotusta koskevaan Kirjalliseen Menettelyyn osallistuvilla Hybridilainan Haltijoilla on hallussaan vähintään puolet (1/2) Hybridilainan oikaistusta nimellisarvosta (Adjusted Nominal Amount). Ehdotus hyväksyttäisiin, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) Kirjallisessa Menettelyssä annetuista äänistä äänestävät Ehdotuksen puolesta. Jos päätösvaltaisuutta ei saavutettaisi Kirjallisessa Menettelyssä, Liikkeeseenlaskija voisi aloittaa toisen Ehdotusta koskevan Kirjallisen Menettelyn. Hybridilainan nimellisarvo ja oikaistu nimellisarvo ovat tällä hetkellä 85 miljoonaa euroa. Hybridilainan nimellisarvo voi muuttua tulevaisuudessa Ehtojen mukaisten uusien liikkeeseenlaskujen johdosta.

Suostumusten Hakumenettelyn ehdot kuvattaisiin kokonaisuudessaan muistiossa, joka olisi Hybridilainan Haltijan pyynnöstä saatavissa Suostumusten Hakumenettelyn muodollisen aloittamisen yhteydessä.

Lisätietoja:
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. +358 50 3890012

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen