Stockmann-konsernin tilinpäätöstiedote 2018

Stockmann-konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi vuonna 2018

STOCKMANN Oyj Abp, Pörssitiedote 14.2.2019 klo 8.00 EET

Lokakuu-joulukuu 2018, jatkuvat toiminnot:
- Konsernin liikevaihto oli 304,5 miljoonaa euroa (315,7), laskua 1,3 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.
- Suhteellinen myyntikate oli 55,6 % (56,8).
- Oikaistu liiketulos oli 23,5 miljoonaa euroa (24,2).
- Raportoitu liiketulos oli -2,8 miljoonaa euroa, sisältäen 25 miljoonan euron alaskirjauksen (13,6).

Tammikuu-joulukuu 2018, jatkuvat toiminnot:
- Konsernin liikevaihto oli 1 018,8 miljoonaa euroa (1 055,9), laskua 1,0 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla.
- Suhteellinen myyntikate oli 56,9 % (55,8).
- Oikaistu liiketulos oli 28,4 miljoonaa euroa (12,3).
- Raportoitu liiketulos oli -5,0 miljoonaa euroa (-148,4).
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,22 (-0,59) ja raportoitu osakekohtainen tulos oli -0,68 euroa (-2,82).

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2018 ei makseta osinkoa.

Vuoden 2019 näkymät:
Stockmann arvioi konsernin oikaistun liikevoiton ilman Nevsky Centren vaikutusta paranevan vuoteen 2018 verrattuna.

Toimitusjohtaja Lauri Veijalainen:
Stockmann-konsernin oikaistu liiketulos parani 16 miljoonalla eurolla vuoteen 2017 verrattuna. Parannus johtui pääosin Lindexin onnistuneesta suunnanmuutoksesta. Real Estate jatkoi tasaista kehitystään.

Lindex onnistui kasvattamaan markkinaosuuttaan päämarkkinoillaan ja verkkokaupan myynti kehittyi hyvin koko vuoden ajan. Lindexin oikaistu liikevoitto lähes tuplaantui myynnin kasvun, paremman myyntikatteen ja kustannussäästöjen ansiosta.

Real Estate edistyi suunnitelluissa kiinteistöjen myyntihankkeissaan. Toukokuussa Stockmann myi Helsingin keskustassa sijaitsevan Kirjatalon. Strategiamme mukainen vetäytyminen Venäjältä tuli päätökseen lokakuussa, kun allekirjoitimme sopimuksen Pietarissa sijaitsevan Nevsky Centren myymisestä. Kauppa saatettiin loppuun tammikuussa 2019. Konsernin nettovelka pieneni vuoden aikana lähes 200 miljoonalla eurolla johtuen pääosin Kirjatalon myymisestä ja käyttöpääoman pienentämisestä. Myös Nevsky Centren myynnistä saadut myyntitulot käytettiin tammikuussa pankkilainan takaisinmaksuun.

Stockmann Retail ei yrityksistämme huolimatta saavuttanut positiivista tulosta. Vuoden 2018 myynti jäi tavoitteestamme, mikä oli pettymys. Liiketulos heikkeni pääosin viimeisellä vuosineljänneksellä, huolimatta loppuvuoden hyvästä verkkokaupan kasvusta. Vuoden 2019 alussa käynnistimme hankkeen, jonka tavoitteena on konsernin kulutason alentaminen 20 miljoonalla eurolla vuoden 2019 loppuun mennessä. Suurin osa näistä toimenpiteistä kohdistuu Retail-yksikköön.

Vuonna 2019 jatkamme strategisten projektiemme eteenpäinviemistä, pyrimme turvaamaan myynnin ja parannamme myyntikatetta. Lisäksi nopeutamme uudistamistoimenpiteitämme, kuten digikiihdytystämme, jonka vaikutukset tulevat näkyviksi asiakkaillemme vuoden aikana.

AVAINLUVUT

Jatkuvat toiminnot 10-12/
2018
10-12/
2017
1-12/
2018
1-12/
2017
Liikevaihto, milj.euroa 304,5 315,7 1 018,8 1 055,9
Suhteellinen myyntikate, % 55,6 56,8 56,9 55,8
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 36,2 34,1 76,0 67,6
Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa 37,5 39,8 84,3 73,2
Liiketulos (EBIT), milj. euroa -2,8 13,6 -5,0 -148,4
Oikaistu liiketulos (EBIT), milj. euroa 23,5 24,2 28,4 12,3
Nettorahoituserät, milj. euroa* -9,2 -10,9 -34,6 -31,1
Tulos ennen veroja, milj. euroa -12,0 2,6 -39,6 -179,5
Katsauskauden tulos, milj. euroa -7,0 -12,2 -43,7 -198,1
Osakekohtainen tulos,
laimentamaton ja laimennettu, euroa
-0,12 -0,19 -0,68 -2,82
Henkilöstö, keskimäärin 7 191 7 329 7 241 7 360
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot** 10-12/
2018
10-12/
2017
1-12/
2018
1-12/
2017
Osakekohtainen nettotulos,
laimentamaton ja laimennettu, euroa
-0,14 -0,20 -0,70 -2,98
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 82,1 82,2 82,9 18,8
Investoinnit, milj. euroa 8,2 10,5 29,3 34,7
Oma pääoma/osake, euroa 11,71 12,29
Nettovelkaantumisaste, % 64,5 83,8
Omavaraisuusaste, % 46,2 43,0
Osakkeiden määrä, laimentamaton ja laimennettu, painotettu keskiarvo, 1 000 kpl 72 049 72 049
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % -0,4 -9,1

*Sisältää 1,7 miljoonan euron alaskirjauksen liittyen jäljellä oleviin saataviin Hobby Hallilta vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä. Vuoteen 2017 sisältyy Tuko Logistics –osuuskuntaan liittyvä 3,8 miljoonan euron alaskirjaus (Q2), Seppälään liittyvä 2,0 miljoonan euron alaskirjaus (Q3) ja Hobby Halliin liittyvä 1,5 miljoonan euron alaskirjaus (Q4) sekä 2,1 miljoonan euron rahoitustuotto liittyen kumottuihin lisäveroihin (Q3).

** Lopetetut toiminnot sisältävät Stockmann Herkun Suomen liiketoiminnan vuonna 2017.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat tekijät

Miljoonaa euroa 10-12/
2018
10-12/
2017
1-12/
2018
1-12/
2017
Oikaistu käyttökate 37,5 39,8 84,3 73,2
Oikaisut käyttökatteeseen (EBITDA)
Uudelleenjärjestelyt -0,1 -9,6 -3,3 -9,6
Sijoituskiinteistöjen käypien arvojen voitot ja tappiot 4,0 4,0
Kiinteistöjen myyntivoitot -0.1 6.8
Myytävänä olevien varojen arvonoikaisu -1.1 -11.9
Oikaisut yhteensä -1.3 -5.6 -8.4 -5.6
Käyttökate (EBITDA) 36.2 34.1 76.0 67.6
Miljoonaa euroa 10-12/
2018
10-12/
2017
1-12/
2018
1-12/
2017
Oikaistu liiketulos (EBIT) 23,5 24,2 28,4 12,3
Oikaisut liiketulokseen (EBIT)
Liikearvon arvonalentuminen -25,0 -25,0 -150,0
Uudelleenjärjestelyt -0,1 -14,6 -3,3 -14,6
Sijoituskiinteistöjen käypien arvojen voitot ja tappiot 4,0 4,0
Kiinteistöjen myyntivoitot -0,1 6,8
Myytävänä olevien varojen arvonoikaisu -1,1 -11,9
Oikaisut yhteensä -26,3 -10,6 -33,4 -160,6
Liiketulos (EBIT) -2,8 13,6 -5,0 -148,4

Stockmann käyttää raportoinnissaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamien ohjeiden mukaisesti vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka kuvaavat paremmin toiminnallista tulosta ja helpottavat tilikausien välistä vertailua. Myyntikate lasketaan vähentämällä liikevaihdosta aineiden ja tarvikkeiden käyttö. Suhteellinen myyntikate lasketaan ilmoittamalla myyntikatteen suhde liikevaihtoon prosentteina. Käyttökate (EBITDA) lasketaan liiketuloksesta ilman poistoja ja arvonalennustappioita. Oikaistu käyttökate (EBITDA) ja oikaistu liiketulos (EBIT) ovat tunnuslukuja, jotka eivät sisällä raportoituun käyttökatteeseen (EBITDA) ja raportoituun liiketulokseen (EBIT) kuuluvia kertaluonteisia, vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

VUODEN 2019 NÄKYMÄT

Stockmann-konsernin suurimmissa toimintamaissa Suomessa ja Ruotsissa yleinen taloustilanne parantui ja bruttokansantuotteen kasvu jatkui vuonna 2018. Myös kuluttajien luottamus jatkoi positiivista kehitystään. Vuonna 2019 vähittäismyynnin kasvun arvioidaan hieman hidastuvan Suomessa talouskasvun hidastumisen myötä, mutta Ruotsissa kasvun odotetaan kehittyvän (lähde: Kaupan liitto, HUI Reseach).

Kuluttajien ostokäyttäytyminen muuttuu digitalisaation ja kilpailun lisääntyessä. Sähköisen kaupankäynnin odotetaan kasvavan tasaisesti, mutta kivijalkamyymälöissä kehitys jatkuu haastavana. Vähittäiskaupan alalla on edessään suuria rakenteellisia haasteita digitalisoinnin ja kansainvälistymisen myötä.

Baltian maissa vähittäiskaupan näkymät ovat paremmat kuin Stockmann-konsernin muilla päämarkkina-alueilla (lähde: OECD).

Stockmann jatkaa suorituskykynsä parantamista ja käynnisti tammikuussa 2019 hankkeen, jonka tavoitteena on konsernin kulutason alentaminen 20 miljoonalla eurolla vuoden 2019 loppuun mennessä. Lisäksi tavoitteena on parantaa suhteellista myyntikatetta ja nopeuttaa sellaisia strategisia kehityshankkeita, joiden tulokset näkyvät asiakkaille kuluvan vuoden aikana. Toimenpiteistä 15 miljoonan euroa kohdistuu Stockmannin Suomen ja Baltian toimintoihin ja 5 miljoonan euroa Lindexiin, joka jatkaa kannattavuuden parantamisohjelmaansa.

Operatiivisen suorituskyvyn parannusten lisäksi käyttökate (EBITDA) ja liikevoitto paranevat laskentaperiaatteiden muutoksen myötä, kun uusi vuokrasopimusten käsittelyä sääntelevä IFRS 16 -standardi otetaan käyttöön vuonna 2019. Vuoden 2018 vertailulukuja ei muuteta uuden standardin käyttöönoton yhteydessä.

Vuoden 2019 investointien on arvioitu olevan noin 35 miljoonaa euroa, mikä on vähemmän kuin vuoden arvioidut poistot.

TULOSENNUSTE VUODELLE 2019

Stockmann arvioi konsernin oikaistun liikevoiton ilman Nevsky Centren vaikutusta paranevan vuoteen 2018 verrattuna.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Stockmann julkaisee erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2018 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti. Selvitys julkaistaan viikolla 9.

Tilinpäätöstiedote 2018
Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteesta ja sisältää sen olennaiset tiedot. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta stockmanngroup.com.

Yhtiökokous 2019
Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 21.3.2019 klo 14.00 alkaen Finlandia-talolla Helsingissä osoitteessa Mannerheimintie 13. Yhtiökokouskutsu, joka sisältää ehdotukset yhtiökokoukselle, julkaistaan erillisenä pörssitiedotteena 14.2.2019.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus sekä webcast
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 14.2.2019 klo 10.00 Fazerin À la Carte -ravintolassa Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, Aleksanterinkatu 52 B. Englanninkielinen tilaisuus on seurattavissa suorana webcast-lähetyksenä tästä linkistä tai osoitteessa stockmanngroup.com. Tallenne esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja:
Lauri Veijalainen, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5062
Kai Laitinen, talousjohtaja, puh. 09 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineetStockmannin tilinpäätös 2018.pdf


Takaisin listaukseen