Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

STOCKMANN Oyj Abp, Pörssitiedote 22.3.2018 klo 17.30 EET

Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin Helsingissä 22.3.2018, vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2017, myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille ja päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2017 ei makseta osinkoa.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista sekä tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta esitysten mukaisesti.

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Lauri Veijalainen kävi yhtiökokouksessa läpi Stockmannin strategian etenemistä ja tuloskehitystä vuonna 2017. Yhtiö jatkoi vuoden aikana strategiansa toteuttamista päämääränä toiminnan kääntäminen entistä kannattavammaksi. Stockmann Herkun Suomen liiketoiminnot myytiin vuodenvaihteessa S-ryhmän osuuskaupoille. Selvitystyöt kahden sijoituskiinteistön, Pietarin Nevsky Centre -kauppakeskuksen ja Helsingin keskustan Kirjatalon myymiseksi jatkuvat.

Tulosmielessä vuosi 2017 oli haasteellinen. Konsernin oikaistu liiketulos oli positiivinen, mutta laski edellisvuodesta. Varsinkin Lindexin tuloksen heikkeneminen ja vuoden viimeisen neljänneksen kehitys oli pettymys. Kannattavuuden tehostamisohjelma käynnistettiin Lindexissä ja lisätehostamistoimet aloitettiin Stockmann Retailissa. Myös Lindexin myymäläverkoston laajuutta tullaan tarkastelemaan entistä kriittisemmin ja kannattamattomia myymälöitä suljetaan. Stockmann odottaa konsernin oikaistun liikevoiton paranevan vuonna 2018.

Lindexiä kehitetään jatkossa tiiviimmässä yhteistyössä Stockmannin kanssa. Lindexin hallituksen jäsenet Eva Hamilton ja Tracy Stone valittiin Stockmannin hallituksen jäseniksi. Lindexin pääosin ulkopuolisista jäsenistä koostuvan hallituksen tilalla toimii jatkossa hallitus, jonka muodostavat Stockmannin toimitusjohtaja Lauri Veijalainen, talousjohtaja Kai Laitinen, lakiasiainjohtaja Jukka Naulapää sekä kaksi Lindexin henkilökunnan valitsemaa edustajaa.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä. Nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kaj-Gustaf Bergh, Jukka Hienonen, Esa Lager, Leena Niemistö, Michael Rosenlew ja Dag Wallgren. Susanne Najafin ja Per Sjödellin ilmoitettua, että he eivät ole enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseniksi, uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Eva Hamilton ja Tracy Stone. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Yhtiökokous päätti edelleen että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 80 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euron ja muille hallituksen jäsenille 40 000 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Hallituksen jäsenille vuonna 2018 hankittavia osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin kyseisen henkilön jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Hallituksen jäsenille maksetaan myös yhtiökokouksen päätöksen mukainen kokouspalkkio jokaisesta hallituksen ja valiokunnan kokouksesta.

Tilintarkastajat

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom ja KHT-tilintarkastaja Marcus Tötterman. Varatilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhtiö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jukka Hienosen ja varapuheenjohtajakseen Leena Niemistön. Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 suosituksen 10 mukaisesti ja arvion mukaan kuusi hallituksen jäsentä ovat riippumattomia yhtiöstä (Kaj-Gustaf Bergh, Jukka Hienonen, Esa Lager, Leena Niemistö, Michael Rosenlew ja Dag Wallgren). Viisi hallituksen jäsentä on riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista (Eva Hamilton, Jukka Hienonen, Esa Lager, Leena Niemistö ja Tracy Stone).

Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemisvaliokunnan keskuudestaan. Esa Lager valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja valiokunnan muiksi jäseniksi valittiin Michael Rosenlew ja Dag Wallgren. Jukka Hienonen valittiin palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi ja muiksi valiokunnan jäseniksi valittiin Kaj-Gustaf Bergh ja Leena Niemistö.

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiain johtaja, puh. +358 9 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen