Stockmann-konsernin tilinpäätöstiedote 2017

Stockmann Retail ja Real Estate paransivat liiketuloksiaan vuonna 2017, Lindexin liikevoitto heikkeni

 STOCKMANN Oyj Abp, Pörssitiedote 14.2.2018 klo 8.00 EET

Loka-joulukuu 2017, jatkuvat toiminnot:
- Konsernin liikevaihto oli 315,7 miljoonaa euroa (348,0).
- Vertailukelpoisen liiketoiminnan liikevaihto laski 0,2 %.
- Suhteellinen myyntikate oli 56,8% (55,8).
- Oikaistu liiketulos oli 24,2 miljoonaa euroa (34,9).

Tammi-joulukuu 2017, jatkuvat toiminnot:
- Konsernin liikevaihto oli 1 055,9 miljoonaa euroa (1 175,7).
- Vertailukelpoisen liiketoiminnan liikevaihto laski 1,5 %.
- Suhteellinen myyntikate oli 55,8 % (55,7)
- Oikaistu liiketulos oli 12,3 miljoonaa euroa (30,9).
- Raportoitu liiketulos oli -148,4 miljoonaa euroa (28,3),
sisältäen 150 miljoonan euron alaskirjauksen liittyen Lindexin liikearvoon.
- Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,59 euroa (-0,14).

Stockmann Herkun liiketoiminta Suomessa, joka myytiin 31.12.2017, on luokiteltu lopetettuna toimintona. Vertailuluvut on muutettu vastaavasti. Kommentit tilinpäätöstiedotteessa viittaavat vain jatkuviin toimintoihin.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2017 ei makseta osinkoa.

Vuoden 2018 näkymät:
Stockmann arvioi konsernin vuoden 2018 liikevaihdon olevan edellisvuoden tasolla. Oikaistun liikevoiton odotetaan paranevan vuonna 2018.

Toimitusjohtaja Lauri Veijalainen:
Stockmann saavutti positiivisen liiketuloksen vuonna 2017, mutta tulos laski edellisestä vuodesta. Lindexin tulos ei ollut tyydyttävä, ja olemme aloittaneet tiukat toimenpiteet muutoksen varmistamiseksi. Susanne Ehnbåge aloittaa Lindexin toimitusjohtajana viimeistään elokuussa 2018. Stockmann Retailin ja Real Estaten näkyvästi parantuneet tulokset vuonna 2017 osoittavat, että suunta on oikea. Meidän on kuitenkin lisättävä muutoksen nopeutta.

Stockmann Retailin liiketulos parani 18,5 miljoonaa euroa vertailukelpoisen liikevaihdon kasvun ja merkittävästi alhaisempien kustannusten ansiosta. Paras kehitys saavutettiin verkkokaupassa ja Baltian tavarataloissa. Emme kuitenkaan yltäneet vuoden viimeisellä neljänneksellä yhtä hyvään kehitykseen kuin aiemmin vuoden aikana, ja lopputulos oli odotettua heikompi. Koko vuoden tulos oli edelleen tappiollinen. Vuoden 2018 päätavoitteemme on, että Stockmann Retailin oikaistu liiketulos on positiivinen.

Real Estate jatkoi hyvää kehitystä kasvattaen sekä liikevaihtoa sekä liikevoittoa vuonna 2017. Myös Stockmannin kiinteistöjen käypä arvo kasvoi. Lindexin liikevoitto pieneni merkittävästi vuonna 2017 liikevaihdon laskiessa päämarkkinoilla. Liiketoiminta kehittyi kuitenkin loppuvuonna parempaan suuntaan, ja liikevoitto oli 10 miljoonaa euroa vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Aloitamme vuoden 2018 aiempaa haastavammista lähtökohdista, ja ensimmäisen vuosineljänneksen tulos tulee olemaan matalalla tasolla. Vuosi 2017 osoitti, että meidän tulee reagoida nopeammin markkinoita ja kuluttajien käyttäytymistä koskeviin muutoksiin. Panostamme voimakkaammin digitalisaatioon, varmistamme myynnin ja kiihdytämme tehostamistoimien täytäntöönpanoa tuloksen parantamiseksi.

AVAINLUKUJA

Jatkuvat toiminnot 10-12/
2017
Oikaistu
10-12/
2016
1-12/
2017
Oikaistu
1-12/
2016
Liikevaihto, milj. euroa 315,7 348,0 1 055,9 1 175,7
Suhteellinen myyntikate, % 56,8 55,8 55,8 55,7
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 34,1 47,5 67,6 85,6
Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa 39,8 50,1 73,2 88,2
Liiketulos (EBIT), milj. euroa 13,6 32,3 -148,4 28,3
Oikaistu liiketulos (EBIT), milj. euroa 24,2 34,9 12,3 30,9
Nettorahoituskulut, milj. euroa* -10,9 -9,1 -31,1 -23,1
Tulos ennen veroja, milj. euroa 2,6 23,2 -179,5 5,2
Katsauskauden tulos, milj. euroa -12,2 20,9 -198,1 -7,5
Osakekohtainen tulos,
laimentamaton ja laimennettu, euroa
-0,19 0,27 -2,82 -0,18
Henkilöstö, keskimäärin 7 329 7 610 7 360 8 151
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot ** 10-12/
2017
10-12/
2016
1-12/
2017
1-12/
2016
Osakekohtainen nettotulos,
laimentamaton ja laimennettu, euroa
-0,20 0,36 -2,98 -0,12
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 85,7 96,1 25,9 41,5
Investoinnit, milj. euroa 10,5 14,7 34,7 44,2
Oma pääoma/osake, euroa 12,29 14,99
Nettovelkaantumisaste, % 83,8 68,3
Omavaraisuusaste, % 43,0 48,3
Osakkeiden määrä, laimentamaton ja laimennettu, painotettu keskiarvo, 1 000 kpl 72 049 72 049
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia -9,1 1,8

* Sisältää 3,8 miljoonan euron alaskirjauksen liittyen Stockmannin sijoitukseen Tuko Logistics -osuuskunnassa (Q2 2017), Seppälään liittyvän 2 miljoonan alaskirjauksen (Q3 2017) ja Hobby Halliin liittyvän 1,5 miljoonan euron alaskirjauksen (Q4 2017) vuonna 2017 sekä Seppälään liittyvän 5 miljoonan euron alaskirjauksen (Q4 2016) vuonna 2016.

** Lopetetut toiminnot sisältävät Venäjän-tavaratalot (Q1 2016) ja Stockmann Herkun Suomen liiketoiminnan (Q1 2016-Q4 2017).

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat tekijät

Miljoonaa euroa 10-12/
2017
Oikaistu 10-12/2016 1-12/
2017
Oikaistu
1-12/2016
Oikaistu käyttökate 39,8 50,1 73,2 88,2
Oikaisut käyttökatteeseen (EBITDA)
Uudelleenjärjestelyihin liittyvät tappiolliset       sopimukset -6,9 -6,9
  Lindexin uudelleenjärjestelyt -2,7 -2,7
  Sijoituskiinteistöjen käypien arvojen voitot ja tappiot 4,0 4,0
  ICT:n ulkoistamisjärjestelyt -2,6 -2.6
Oikaisut yhteensä -5,6 -2,6 -5,6 -2,6
Käyttökate (EBITDA) 34,1 47,5 67,6 85,6
Miljoonaa euroa 10-12/
2017
Oikaistu 10-12/2016 1-12/
2017
Oikaistu
1-12/2016
Oikaistu liiketulos (EBIT) 24,2 34,9 12,3 30,9
Oikaisut liiketulokseen (EBIT)
Lindexin liikearvon arvonalentuminen -150,0
ICT-rakenneuudistukseen liittyvät poistot -5,0 -5,0
  Uudelleenjärjestelyihin liittyvät tappiolliset sopimukset -6,9 -6,9
  Lindexin uudelleenjärjestelyt -2,7 -2,7
  Sijoituskiinteistöjen käypien arvojen voitot ja tappiot 4,0 4,0
  ICT:n ulkoistamisjärjestelyt -2,6 -2,6
Oikaisut yhteensä -10,6 -2,6 -160,6 -2,6
Liiketulos (EBIT) 13,6 32,3 -148,4 28,3

Stockmann käyttää raportoinnissaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamien ohjeiden mukaisesti vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka kuvaavat paremmin toiminnallista tulosta ja helpottavat tilikausien välistä vertailua. Myyntikate lasketaan vähentämällä liikevaihdosta aineiden ja tarvikkeiden käyttö. Suhteellinen myyntikate lasketaan ilmoittamalla myyntikatteen suhde liikevaihtoon prosentteina. Käyttökate (EBITDA) ja oikaistu liiketulos (EBIT) ovat tunnuslukuja, jotka eivät sisällä raportoituun käyttökatteeseen (EBITDA) ja raportoituun liiketulokseen (EBIT) kuuluvia kertaluonteisia, vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Stockmann käyttää myös termiä ”vertailukelpoisen toiminnan liikevaihto”, joka viittaa liikevaihtoon ilman 31.12.2016 myytyä Hobby Hallia, 31.1.2017 suljettua Oulun tavarataloa ja Lindexin Venäjän-myymälöitä, jotka suljettiin vuonna 2016. Lisätietoja tilinpäätöksen liitetiedoissa.

VUODEN 2018 NÄKYMÄT

Stockmann-konsernin suurimmissa toimintamaissa, Suomessa ja Ruotsissa, yleinen taloustilanne on parantunut, ja kansallisten keskuspankkien ennusteiden mukaan bruttokansantuotteen kasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2018. Kuluttajien luottamuksen arvioidaan jatkavan positiivista kehitystä.

Kuluttajien ostokäyttäytyminen muuttuu kuitenkin digitalisaation ja kilpailun lisääntyessä. Tämä heijastuu muotimarkkinoihin, jotka Stockmannin johdon arvion mukaan eivät kasva yhtä nopeasti kuin yleinen taloustilanne.

Baltian maissa vähittäiskaupan näkymät ovat johdon arvion mukaan paremmat kuin Stockmann-konsernin muilla markkina-alueilla.

Stockmann jatkaa konsernin pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamista. Lindexissä vuoden 2017 lopussa ja Stockmannilla vuoden 2018 alussa käynnistetyt tehostamistoimet toteutetaan pääosin kevään aikana ja ne näkyvät kokonaisuudessaan toiminnan kuluissa vuonna 2019. Koska tehostamistoimenpiteet eivät tuo merkittäviä kustannussäästöjä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 2018, konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos ei todennäköisesti parane edellisvuoden tasosta.

Kannattavuuden parantamisohjelman seurauksena Lindexin vuoden 2018 liikevoiton odotetaan kasvavan edellisvuodesta. Stockmann Retail, joka on edelleen tappiollinen, pyrkii saavuttamaan positiivisen oikaistun liiketuloksen vuonna 2018. Real Estaten odotetaan jatkavan vakaata tuloskasvuaan.

Vuoden 2018 investointien arvioidaan olevan noin 40–45 miljoonaa euroa, mikä on vähemmän kuin vuoden arvioidut poistot.

TULOSENNUSTE VUODELLE 2018

Stockmann arvioi konsernin vuoden 2018 liikevaihdon olevan edellisvuoden tasolla. Oikaistun liikevoiton odotetaan paranevan vuonna 2018.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Stockmann julkaisee erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2017 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti. Selvitys julkaistaan viikolla 9.

Tilinpäätöstiedote 2017
Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin vuoden 2017 tilinpäätöstiedotteesta ja sisältää sen olennaiset tiedot. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta stockmanngroup.com.

Yhtiökokous 2018
Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 22.3.2018 klo 14.00 alkaen Finlandia-talolla Helsingissä osoitteessa Mannerheimintie 13. Yhtiökokouskutsu, joka sisältää ehdotukset yhtiökokoukselle, julkaistaan erillisenä pörssitiedotteena 14.2.2018.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus sekä webcast
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 14.2.2018 klo 10.00 Fazerin À la Carte -ravintolassa Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, Aleksanterinkatu 52 B. Englanninkielinen tilaisuus on seurattavissa webcast-lähetyksenä tästä linkistä tai osoitteessa stockmanngroup.com. Osallistu webcastiin soittamalla 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkua johonkin alla olevista numeroista. Tallenne esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Suomi: +358 (0)9 7479 0360
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6573
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9104
USA: +1 323 794 2095

Webcastin koodi: 917814

Lisätietoja:
Lauri Veijalainen, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5062
Kai Laitinen, talousjohtaja, puh. 09 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineetStockmannin tilinpäätöstiedote 2017 FIN.pdf


Takaisin listaukseen