Stockmann tiedottaa vuonna 2018 erääntyvien joukkovelkakirjojen ehdollisesta ennenaikaisesta lunastuksesta

STOCKMANN Oyj Abp, Sisäpiiritieto 29.11.2017 Klo 19.40 EET

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Stockmann Oyj Abp (“Liikkeeseenlaskija” tai ”Stockmann”) ilmoittaa ehdollisesti lunastavansa kokonaisuudessaan sen ulkona olevat vuonna 2018 erääntyvät 150 miljoonan euron 3,375 prosentin joukkovelkakirjat (ISIN: FI4000051057) ("Joukkovelkakirjat") (”Ennenaikainen lunastus”).

Tässä tiedotteessa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla englanninkielisillä termeillä on sama merkitys kuin 16.11.2017 päivätyssä englanninkielisessä Consent Solicitation Memorandum -muistiossa (“Muistio”).

Ennenaikaisen lunastuksen selvityspäivä (Early Redemption Settlement Date) on 12.12.2017. Joukkovelkakirjojen ehdoissa määritellyllä tavalla laskettuna ja viitaten 0,58 prosentin kiinteään tuottoon, kaikki Joukkovelkakirjat lunastetaan 1 007,38 euron Lunastushinnalla (Redemption Price) jokaista 1 000,00 euron Joukkovelkakirjojen nimellispääomaa kohden. Tämän lisäksi maksetaan Joukkovelkakirjojen ehtojen mukaisesti kaikki Joukkovelkakirjojen kertyneet ja maksamattomat korot.

Lunastushinta maksetaan jokaiselle sijoittajalle, joka on työpäivän päätyttyä 11.12.2017 rekisteröity Joukkovelkakirjanhaltijaksi Euroclear Finlandin ylläpitämään joukkovelkakirjanhaltijoiden rekisteriin.

Early Consent Fee-palkkio (Early Consent Fee), jonka määrä on 0,20 prosenttia Joukkovelkakirjojen nimellispääomasta, maksetaan siihen oikeutetuille Joukkovelkakirjanhaltijoille viimeistään 10 päivää Ennenaikaisen lunastuksen selvityspäivän jälkeen Suostumusten hakumenettelyn (Consent Solicitation) ehtojen mukaisesti, kuten Muistiossa on tarkemmin kuvattu.

Tämä ilmoitus Ennenaikaisesta lunastuksesta on ehdollinen aiemmin tänään ilmoitettujen 250 miljoonan euron senior -statuksellisten vakuudellisten joukkovelkakirjojen (”Uudet joukkovelkakirjat”) onnistuneelle selvitykselle. Erillistä tiedotetta tämän ehdon täyttymisestä ei julkaista.

Ennenaikaiseen lunastukseen tai Suostumusten hakumenettelyyn liittyvissä kysymyksissä pyydämme teitä olemaan yhteydessä keneen tahansa Solisitaatioagenteista (Solicitation Agents).

Solisitaatioagentit:
Danske Bank A/S
Puh.: 010 513 8794 / sähköposti: liabilitymanagement@danskebank.dk

Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige
Puh.: +45 6161 2996 / sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com

OP Yrityspankki Oyj
Puh.: 010 252 1668 / sähköposti: liabilitymanagement@op.fi

Tabulaatioagentti (Tabulation Agent):
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike
Issuer Services
Aleksis Kiven katu 3-5
VC 215
FI-00020 Nordea
Sähköposti: is.operations.fi@nordea.com

Maksuagentti (Paying Agent):
OP Yrityspankki Oyj
Sähköposti: yhtiotapahtumat@op.fi

Lisätietoja:
Kai Laitinen, talousjohtaja (CFO), puh. 09 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Vastuuvapauslauseke
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi tai tarjouspyynnöksi ostaa tai myydä Stockmannin arvopapereita. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Uusien joukkovelkakirjojen rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Uusien joukkovelkakirjojen tarjoamiseksi yleisölle missään maassa.

Tämän tiedotteen jakelu tietyissä maissa voi lain mukaan olla rajoitettu. Tämä tiedote ja Ennenaikaiseen lunastukseen tai Uusien joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun liittyvä materiaali tai dokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Tätä tiedotetta ja tällaista materiaalia tai dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa maissa, joissa tämä olisi kyseisen maan asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi kyseisen maan lain mukaisia toimia. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen tai tällaisia materiaaleja tai dokumentaatiota haltuunsa, edellytetään hankkivan tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Stockmannilla tai Pääjärjestäjillä (Lead Managers) tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta kenenkään rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Stockmannin arvopapereihin, kuten Uusiin joukkovelkakirjoihin, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Mitään tässä tiedotteessa mainituista arvopapereista ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") nojalla, ja mitään tällaisia arvopapereita ei tarjota tai myydä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (kuten nämä termit on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä).

Takaisin listaukseen