Stockmann-konsernin päivitetty tulosennuste vuodelle 2017 ja arvonalentumistestauksen tulos

STOCKMANN Oyj Abp, Sisäpiiritieto 26.9.2017 klo 8.30 EET

Stockmann-konsernin koko vuoden tulosennustetta on muutettu johtuen Lindexin liiketoiminnan arvioitua heikommasta kehityksestä. Stockmann arvioi nyt, että konsernin jatkuvien toimintojen oikaistu liiketulos tulee olemaan suunnilleen samalla tasolla tai hieman heikompi kuin vuonna 2016.

Stockmann Retailin vuoden 2017 liiketuloksen arvioidaan paranevan liiketoiminnan suunnanmuutoksen edetessä suunnitelmien mukaisesti. Real Estate -yksikön odotetaan jatkavan vakaata ja kannattavaa tuloskehitystään. Lindexin liikevoitto ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2017 jäi selvästi edellisvuoden ennätystulosta alhaisemmaksi. Myynnin kehitys on parantunut syyskuussa, mutta neljännen vuosineljänneksen liikevoittoennustetta on alennettu.

Päivitetty tulosennuste vuodelle 2017:
Stockmann arvioi konsernin vuoden 2017 liikevaihdon laskevan Lindexin heikomman myynninkehityksen, myymäläverkoston sekä tuotevalikoiman muutosten takia. Jatkuvien toimintojen oikaistun liikevoiton odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla tai hieman heikompi kuin vuonna 2016.

Aikaisempi tulosennuste vuodelle 2017 (julkaistu 15.2.2017):
Stockmann arvioi konsernin vuoden 2017 liikevaihdon laskevan myymäläverkoston ja tuotevalikoiman muutosten takia. Oikaistun liikevoiton odotetaan paranevan vuoteen 2016 verrattuna.

Lindexin liikearvoon noin 150 miljoonan euron alaskirjaus

Stockmann on tehnyt Lindexin ja Retailin liikearvojen arvonalentumistestauksen. Testauksen seurauksena Stockmann tekee konsernin kolmannen neljänneksen tuloslaskelmaan noin 150 miljoonan euron alaskirjauksen liittyen Lindexin liikearvoon. Alaskirjaus raportoidaan oikaisuna, eikä sillä ole rahavirtavaikutuksia.

IFRS:n mukaisesti Stockmann-konserni testaa säännöllisesti omaisuutensa liikearvoa varmistaakseen, että rahavirtaa tuottavien yksiköiden omaisuuseristä kerrytettävissä olevat rahamäärät ylittävät kirjanpitoarvonsa. Arvonalentumistestauksia tehdään vuosittain sekä tarpeen vaatiessa, jos on viitteitä arvonalentumisesta.

Lisätietoja:

Lauri Veijalainen, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5062
Kai Laitinen, talousjohtaja, puh. 09 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen