Stockmann-konsernin päivitetyt vertailutiedot 2016–2017

STOCKMANN Oyj Abp, Sisäpiiritieto 10.8.2017 klo 9.35 EET

Stockmann allekirjoitti kesäkuussa sopimuksen Stockmann Herkun Suomen liiketoiminnan myymisestä S-ryhmän osuuskaupoille. Mikäli kilpailuviranomaisten hyväksyntä saadaan vuoden 2017 aikana, kauppa voi toteutua 31.12.2017. Kaupan seurauksena Stockmann Herkun ruokaliiketoiminta Suomessa on luokiteltu myytävinä oleviksi varoiksi ja raportoidaan lopetettuina toimintoina. Stockmann jatkaa Herkkujen liiketoimintaa Baltian maissa ja nämä raportoidaan osana Stockmann Retailin jatkuvaa liiketoimintaa.

Muutos astuu voimaan puolivuotiskatsauksesta 2017 lähtien, ja sillä on vaikutusta ainoastaan Stockmann Retailin segmenttiin. Tuloslaskelman jatkuvien toimintojen vertailuluvut ja niihin liittyvät erät on esitetty uudelleen tämän mukaisesti. Päivitetyt vertailutiedot vuodelle 2016 ja ensimmäiselle vuosineljännekselle 2017 esitetään alla olevissa taulukoissa. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Stockmann julkaisee vuoden 2017 puolivuotiskatsauksensa 16.8.2017.

Konsernin tuloslaskelma (restated):

Milj. euro 1-3/2017 1-3/2016 1-6/2016 1-9/2016 1-12/2016
Jatkuvat toiminnot
LIIKEVAIHTO 216,9 243,2 563,9 827,8 1175,7
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,6 1,2 1,2
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -101,2 -114,8 -252,3 -366,7 -520,4
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -58,4 -70,6 -141,4 -201,8 -270,4
Poistot ja arvonalentumiset -15,0 -13,5 -28,0 -42,1 -57,3
Liiketoiminnan muut kulut -67,4 -70,6 -151,6 -222,4 -300,6
Kulut yhteensä -242,0 -269,5 -573,4 -833,1 -1148,7
LIIKEVOITTO/-TAPPIO -25,1 -26,4 -8,9 -4,1 28,3
Rahoitustuotot 0,6 0,4 0,7 0,9 0,8
Rahoituskulut -5,2 -4,7 -9,6 -14,9 -23,9
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -4,6 -4,3 -8,9 -14,0 -23,1
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA -29,7 -30,6 -17,8 -18,0 5,2
Tuloverot 2,8 3,0 -5,2 -10,4 -12,7
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO, JATKUVAT TOIMINNOT -26,9 -27,6 -23,0 -28,4 -7,5
Voitto/tappio lopetetuista toiminnoista -2,7 6,4 0,1 -1,7 4,3
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -29,6 -21,2 -22,9 -30,1 -3,2
Tilikauden voiton/tappion jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -29,6 -21,2 -22,9 -30,1 -3,2
Osakekohtainen tulos, euroa:
Jatkuvista toiminnoista (laimentamaton ja laimennettu) -0,39 -0,40 -0,36 -0,45 -0,18
Lopetetuista toiminnoista (laimentamaton ja laimennettu) -0,04 0,09 0,00 -0,02 0,06
Tilikauden tuloksesta (laimentamaton ja laimennettu) -0,43 -0,31 -0,35 -0,47 -0,12

Konsernin toimintasegmentit (restated):

Liikevaihto 1-3/2017 1-3/2016 1-6/2016 1-9/2016 1-12/2016
Milj. euroa
Lindex 123,2 130,2 305,8 461,9 633,2
Stockmann Retail 83,7 105,2 241,9 341,1 508,3
Real Estate 17,0 14,8 29,6 44,5 60,1
Jakamaton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eliminoinnit -7,0 -7,1 -13,4 -19,7 -25,8
Konserni yhteensä 216,9 243,2 563,9 827,8 1175,7
Täsmäytys raportoituun liikevaihtoon:
Herkun ruoka-liiketoiminta luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi 25,8 30,0 62,0 87,0 127,4
Raportoitu konserni yhteensä 242,7 273,1 625,9 914,7 1303,2
Liikevoitto/-tappio 1-3/2017 1-3/2016 1-6/2016 1-9/2016 1-12/2016
Milj. euroa
Lindex -14,7 -8,5 19,6 35,3 54,9
Stockmann Retail -14,7 -21,3 -35,5 -51,6 -39,1
Real Estate 6,4 6,0 11,4 16,5 21,1
Jakamaton -2,1 -2,6 -4,5 -4,2 -8,6
Konserni yhteensä -25,1 -26,4 -8,9 -4,1 28,3
Täsmäytys raportoituun liikevoittoon/-tappioon:
Herkun ruoka-liiketoiminta luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi -2,7 -4,0 -10,3 -12,2 -10,7
Raportoitu konserni yhteensä -27,8 -30,3 -19,2 -16,3 17,6

Tietoa vuosineljänneksittäin (restated):

Liikevaihto 1-3/2017 1-3/2016 4-6/2016 7-9/2016 10-12/2016
Milj. euroa
Lindex 123,2 130,2 175,6 156,1 171,3
Stockmann Retail 83,7 105,2 136,7 99,2 167,1
Real Estate 17,0 14,8 14,7 14,9 15,7
Jakamaton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eliminoinnit -7,0 -7,1 -6,4 -6,3 -6,1
Konserni yhteensä 216,9 243,2 320,7 263,9 348,0
Täsmäytys raportoituun liikevaihtoon:
Herkun ruoka-liiketoiminta luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi 25,8 30,0 32,0 25,0 40,5
Raportoitu konserni yhteensä 242,7 273,1 352,7 288,9 388,4
Liikevoitto/-tappio 1-3/2017 1-3/2016 4-6/2016 7-9/2016 10-12/2016
Milj. euroa
Lindex -14,7 -8,5 28,1 15,7 19,6
Stockmann Retail -14,7 -21,3 -14,2 -16,1 12,5
Real Estate 6,4 6,0 5,4 5,1 4,6
Jakamaton -2,1 -2,6 -1,8 0,2 -4,4
Konserni yhteensä -25,1 -26,4 17,5 4,8 32,3
Täsmäytys raportoituun liikevoittoon/-tappioon:
Herkun ruoka-liiketoiminta luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi -2,7 -4,0 -6,3 -1,9 1,5
Raportoitu konserni yhteensä -27,8 -30,3 11,1 2,9 33,8

Lisätietoja:
Nora Malin, viestintäjohtaja, puh. 09 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen