Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

STOCKMANN Oyj Abp, Yhtiökokouksen päätökset 23.3.2017 klo 16.45 EET

Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin Helsingissä 23.3.2017, vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2016, myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille ja päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että vuoden 2016 tuloksesta ei makseta osinkoa.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista sekä tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta esitysten mukaisesti. Osakkeenomistajien pysyvä nimitystoimikunta asetetaan valmistelemaan vuosittain hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Lauri Veijalainen kävi yhtiökokouksessa läpi Stockmannin strategian etenemistä ja tuloskehitystä vuonna 2016. Yhtiö luopui vuoden aikana useista ydinliiketoimintansa ulkopuolisista toiminnoista, mikä auttoi liiketuloksen kääntämisessä voitolliseksi kahden tappiollisen vuoden jälkeen. Venäjän tavarataloliiketoiminta myytiin 1.2.2016 ja Hobby Hall 31.12.2016. Yhtiö keskittyy nyt vähittäiskauppaan Stockmann- ja Lindex-brändeillä sekä kiinteistöliiketoimintaan. Myös jatkossa kaikki vaihtoehdot tutkitaan kannattavuuden ja yhtiön arvon parantamiseksi.

Stockmannin tehostamisohjelmalle asetettu 50 miljoonan euron vuosittainen säästötavoite saavutettiin vuoden 2016 loppuun mennessä. Kesällä 2016 tehdyt uudet toimenpiteet tuovat lisäksi yli 20 miljoonan euron säästöt alkaneesta vuodesta lähtien. Konsernin positiivisen liiketuloksen saavuttaminen vuonna 2016 on osoitus siitä, että valittu suunta on oikea. Stockmann arvioi konsernin vuoden 2017 oikaistun liikevoiton paranevan vuoteen 2016 verrattuna.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä. Nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kaj-Gustaf Bergh, Jukka Hienonen, Susanne Najafi, Leena Niemistö, Michael Rosenlew, Per Sjödell ja Dag Wallgren. Torborg Chetkovichin ilmoitettua, että hän ei ole enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseneksi, uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Esa Lager. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Hallituksen jäsenten kiinteät vuosipalkkiot päätettiin pitää ennallaan ja ne maksetaan edelleen pääosin osakepalkkioina. Hallituksen jäsenille maksetaan myös yhtiökokouksen päätöksen mukainen kokouspalkkio jokaisesta hallituksen ja valiokunnan kokouksesta.

Tilintarkastajat

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom ja KHT-tilintarkastaja Marcus Tötterman. Varatilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jukka Hienosen ja varapuheenjohtajakseen Leena Niemistön. Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 suosituksen 10 mukaisesti ja arvion mukaan kuusi hallituksen jäsentä ovat riippumattomia yhtiöstä (Jukka Hienonen, Leena Niemistö, Kaj-Gustaf Bergh, Esa Lager, Michael Rosenlew ja Dag Wallgren). Viisi hallituksen jäsentä on riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista (Jukka Hienonen, Esa Lager, Susanne Najafi, Leena Niemistö ja Per Sjödell.

Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemisvaliokunnan keskuudestaan. Dag Wallgren valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja valiokunnan muiksi jäseniksi valittiin Esa Lager ja Michael Rosenlew. Jukka Hienonen valittiin palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi ja muiksi valiokunnan jäseniksi valittiin Kaj-Gustaf Bergh ja Leena Niemistö.

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiain johtaja, puh. +358 9 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen