Stockmann-konsernin tilinpäätöstiedote 2016

Liiketulos takaisin voitolliseksi – vuoden 2016 oikaistu liikevoitto parani 48,7 miljoonalla eurolla

STOCKMANN Oyj Abp, Tilinpäätöstiedote 15.2.2017 klo 8.00

Loka–joulukuu 2016:
- Konsernin liikevaihto oli 388,4 miljoonaa euroa (420,0 miljoonaa euroa).
- Liikevaihto jatkuvilla tuote- ja liiketoiminta-alueilla laski 6,5 prosenttia.
- Suhteellinen myyntikate kasvoi 53,5 prosenttiin (51,0 prosenttia).
- Oikaistu liiketulos oli 36,5 miljoonaa euroa (18,5 miljoonaa euroa).
- Raportoitu liikevoitto oli 33,8 miljoonaa euroa (4,3 miljoonaa euroa).

Tammi–joulukuu 2016:
- Konsernin liikevaihto oli 1 303,2 miljoonaa euroa (1 434,8 miljoonaa euroa).
- Liikevaihto jatkuvilla tuote- ja liiketoiminta-alueilla laski 4,1 prosenttia.
- Suhteellinen myyntikate kasvoi 53,4 prosenttiin (50,6 prosenttia).
- Oikaistu liiketulos oli 20,2 miljoonaa euroa (-28,5 miljoonaa euroa).
- Raportoitu liikevoitto oli 17,6 miljoonaa euroa (-52,5 miljoonaa euroa).
- Osakekohtainen tulos oli -0,33 euroa (-1,24 euroa).

- Hobby Hall, joka myytiin 31.12.2016, sisältyy vuoden 2016 tuloslaskelmassa Stockmann Retail -segmenttiin.
- Venäjän tavarataloliiketoiminta on luokiteltu lopetetuksi toiminnoksi. Tilinpäätöstiedotteen kommentit viittaavat ainoastaan jatkuviin toimintoihin.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuoden 2016 tuloksesta ei makseta osinkoa.

Vuoden 2017 näkymät:
Stockmann arvioi konsernin vuoden 2017 liikevaihdon laskevan myymäläverkoston ja tuotevalikoiman muutosten takia. Oikaistun liikevoiton odotetaan paranevan vuoteen 2016 verrattuna. Normaalista kausivaihtelusta johtuen ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos tulee olemaan negatiivinen.

Toimitusjohtaja Lauri Veijalainen:
Mielestäni vuonna 2016 aikaansaamamme tulosparannus on rohkaiseva saavutus. Konsernin oikaistu liiketulos parani lähes 50 miljoonaa euroa, ja saavutimme positiivisen liiketuloksen kahden vuoden raskaiden tappioiden jälkeen. Parantunut kannattavuutemme on vahvistanut luottamustamme siihen, että olemme oikealla tiellä. Tavaratalojen tarjonta keskittyy nyt muotiin, kauneuteen, ruokaan ja kodin tuotteisiin, ja näitä täydentävät lukuisten houkuttelevien kumppaneiden kahvilat, ravintolat, tuotteet ja palvelut.

Lindex oli edelleen konsernin kannattavin liiketoimintayksikkö vuonna 2016. Yksikön liikevoitto kasvoi 10 miljoonalla eurolla 55 miljoonaan euroon ja ensimmäisellä vuosipuoliskolla se saavutti kaikkien aikojen parhaan myyntinsä. Real Estate jatkoi hyvää kehitystään ja kasvatti liikevoittoaan samalla, kun Stockmannin kiinteistöjen käypä arvo kasvoi. Myös Stockmann Retailin liiketulos parani merkittävästi, noin 20 miljoonaa euroa, mutta oli edelleen negatiivinen. Tavaratalot paransivat tulostaan erityisesti vuoden viimeisen neljänneksen aikana, jolloin liikevoitto oli 14 miljoonaa euroa eli vakaasti positiivinen. Toiminnan kustannukset laskivat merkittävästi tehokkuusohjelmasta johtuen ja myyntikate parani. Meillä on vielä paljon tehtävää, jotta tavarataloliiketoiminta käännetään kannattavaksi vuoden 2018 loppuun mennessä, mutta luotan siihen, että tämä tavoite voidaan saavuttaa suunnitellusti.

Stockmann avaa maaliskuussa täysin uuden tavaratalon Tapiolaan. Panostamme inspiroivien asiakaskokemusten tarjoamiseen, kymmeniä uusia merkkejä sisältäviin houkutteleviin ja laadukkaisiin valikoimiin ja erinomaiseen asiakaspalveluun. Lisäämme edelleen vauhtia saavuttaaksemme käännöksen ja lunastaaksemme asiakaslupauksemme sekä tarjotaksemme lisää syitä tulla ostoksille tavarataloihimme.

Avainluvut

Jatkuvat toiminnot 10-12/
2016
10-12/
2015
1-12/
2016
1-12/
2015
Liikevaihto, milj. euroa 388,4 420,0 1 303,2 1 434,8
Suhteellinen myyntikate, prosenttia 53,5 51,0 53,4 50,6
Liiketulos, milj. euroa 33,8 4,3 17,6 -52,5
Oikaisut liiketulokseen*, milj. euroa 2,6 14,2 2,6 24,0
Oikaistu liiketulos (EBIT), milj.euroa 36,5 18,5 20,2 -28,5
Oikaistu liiketulos ennen poistoja (EBITDA), milj.euroa 51,9 37,9 79,4 43,4
Nettorahoituskulut, milj. euroa 9,1 7,2 23,1 21,2
Tulos ennen veroja, milj. euroa 24,7 -2,9 -5,5 -73,7
Katsauskauden tulos, milj. euroa 22,4 -19,1 -18,2 -88,9
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,29 -0,27 -0,33 -1,24
Henkilöstö, keskimäärin 8 422 10 151 9 006 10 763
Jatkuvat ja lopetetut toiminnot 10-12/
2016
10-12/
2015
1-12/
2016
1-12/
2015
Osakekohtainen nettotulos, laimentamaton, euroa 0,36 -1,26 -0,12 -2,43
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 96,1 97,0 41,5 17,2
Investoinnit, milj. euroa 14,7 16,5 44,2 53,4
Oma pääoma/osake, euroa 14,99 14,53
Nettovelkaantumisaste, prosenttia 68,3 72,1
Omavaraisuusaste, prosenttia 48,3 46,1
Osakkeiden määrä, laimentamaton, painotettu keskiarvo, 1 000 kpl 72 049 72 049
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia 1,8 -7,6

* Liiketulokseen vaikuttavat oikaisut olivat 2,6 miljoonaa euroa vuonna 2016 ja ne liittyivät pääasiassa ICT-ulkoistuksiin (2015: 24,0 miljoonaa euroa, liittyen Akateemiseen Kirjakauppaan, Seppälään, Oulun tavaratalon sulkemiseen ja muihin uudelleenjärjestelykuluihin). Veroihin ja rahoituskuluihin vaikuttavat oikaisut olivat 9,7 miljoonaa euroa (21,8 miljoonaa euroa).

Stockmann on muuttanut raportoinnissa käyttämäänsä terminologiaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamien ohjeiden mukaisesti. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja käytetään kuvaamaan paremmin liiketoiminnan kehitystä ja helpottamaan vertailuja tilikausien välillä. Toisesta vuosineljänneksestä 2016 alkaen aiemmin käytetty termi ”ilman kertaluonteisia eriä” on korvattu termillä ”oikaistu” ja sen seurauksena ”liiketulos (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä” on korvattu termillä ”oikaistu liiketulos (EBIT)”. Vastaavasti ”oikaistu EBITDA” on laskettu oikaistusta liiketuloksesta ilman poistoja.

Stockmann käyttää termiä ”jatkuvat tuote- ja liiketoiminta-alueet”, mikä viittaa toimintaan, joihin eivät kuulu Venäjän vähittäiskauppaliiketoiminta (Stockmann ja Lindex), Seppälä, Hobby Hall, Stockmann Beauty, lentokenttämyymälä eivätkä tuotealueet, joista Stockmann on luopunut tavarataloissa (elektroniikka, kirjat, urheiluvälineet, lelut ja lemmikkieläintarvikkeet). Vaihtoehtoisina tunnuslukuina käytetään myös myyntikatetta ja suhteellista myyntikatetta. Myyntikate lasketaan vähentämällä liikevaihdosta aineiden ja tarvikkeiden käyttö. Suhteellinen myyntikate lasketaan ilmoittamalla myyntikatteen suhde liikevaihtoon prosentteina.

Strategia
Stockmann-konserni keskittyy kehittämään vähittäiskauppaa ja kiinteistöliiketoimintaa tavaratalokiinteistöissään Suomessa ja Baltiassa sekä Lindex-muotiketjun kehittämiseen ja laajentamiseen. Stockmann Retail ja Real Estate toimivat tiiviissä yhteistyössä, kun taas Lindexiä kehitetään itsenäisenä osana konsernia.

Stockmann luopui strategiansa mukaisesti useista kannattamattomista liiketoiminnoista ja tuotealueista sekä pienensi tavarataloverkostoa ja myyntipinta-alaa vuoden 2016 aikana. Venäjän tavaratalotoiminnan myynti saatettiin päätökseen helmikuussa ja Hobby Hallin myynti vuoden lopussa. Stockmann harkitsee Pietarin Nevsky Centre -kauppakeskuksen myymistä. Mahdollisen myynnin selvitystyö on kesken.

Stockmann jatkaa muotiin, kauneuteen, ruokaan ja kodin tuotteisiin keskittyvän valikoimaansa kehittämistä, parantaa palvelujaan ja investoi tavaratalotilojensa uudistamiseen voidakseen tarjota entistä paremman asiakaskokemuksen. Uusi tavaratalo avataan vuokratiloissa Tapiolassa maaliskuussa 2017.

Uusi Stockmann-verkkokauppa julkaistiin vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä. Verkkokauppa toimii uudella alustalla, ja kauppaan tulee vaiheittain useita uusia ominaisuuksia, kuten tavaratalotuotteiden saatavuuden näyttäminen verkkokaupassa ja lisää toimituspaikkavaihtoehtoja. Uusi Hullut Päivät -verkkokauppa lanseerattiin kampanjan käynnistyessä lokakuussa 2016. Vuoden aikana siirryttiin entistä digitaaliseen, asiakastietoihin perustuvaan markkinointiin. Myös monikanavaista ostamista tukevien digitaalisten palveluiden kehittämistä jatkettiin.

Riskitekijät
Stockmann on altis toimintaympäristöstä, yhtiön omasta toiminnasta ja taloudellisista riskitekijöistä aiheutuville riskeille.

Yleinen taloustilanne vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja ostovoimaan kaikilla konsernin markkina-alueilla. Kuluttajien ostokäyttäytymiseen vaikuttavat myös digitalisaatio, lisääntyvä kilpailu ja muuttuvat kulutustavat. Nopeat ja odottamattomat muutokset markkinoilla voivat vaikuttaa niin rahoitusmarkkinoiden kuin kuluttajienkin käyttäytymiseen. Kuluttajien ostovoimaan ja käyttäytymiseen liittyvät epävarmuustekijät nähdään ensisijaisina riskeinä, jotka voivat vaikuttaa Stockmannin toimintaan vuonna 2017.

Heikko toimintaympäristö voi myös vaikuttaa Stockmannin vuokralaisten toimintaan ja tämän myötä sillä voi olla negatiivinen vaikutus vuokratuloihin ja Stockmannin kiinteistöjen vuokrausasteeseen. Näillä tekijöillä, erityisesti jos ne liittyvät kiinteistöjen suurimpiin vuokralaisiin, voi olla vaikutusta kiinteistöjen käypään arvoon.

Muodin osuus konsernin liikevaihdosta on yli kaksi kolmasosaa. Muotikauppaan liittyvät olennaisesti tuotteiden lyhyt elinkaari ja trendiriippuvuus, kalenteriin sidottu myynnin kausiluonteisuus sekä alttius säätilan tavanomaisesta poikkeaville muutoksille. Toimitusketjun vastuullinen hallinta on tärkeää konsernin tavaramerkeille, jotta asiakkaiden luottamus Stockmanniin säilyy. Näihin tekijöihin reagoidaan osana konsernin jokapäiväistä liiketoiminnan johtamista.

Konsernin liiketoiminta perustuu joustavasti toimivaan logistiikkaan ja tehokkaisiin tavara- ja informaatiovirtoihin. Tavara- tai tietoliikenteen viiveet tai häiriöt sekä logistiikkakumppaneihin liittyvät epävarmuudet voivat haitata liiketoimintaa. Näitä operatiivisia riskejä pyritään hallitsemaan kehittämällä tarkoituksenmukaisia varajärjestelmiä ja vaihtoehtoisia toimintatapoja sekä panostamalla tietojärjestelmien häiriöttömään toimintaan. Operatiivisia riskejä katetaan myös vakuutuksilla.

Konsernin liikevaihtoon, tulokseen ja taseeseen vaikuttavat valuuttakurssien muutokset konsernin raportointivaluutan euron ja Ruotsin kruunun, Norjan kruunun, Yhdysvaltojen dollarin, Venäjän ruplan sekä eräiden muiden valuuttojen välillä. Valuuttakurssien vaihtelut voivat vaikuttaa merkittävästi yhtiön liiketoimintaan. Konsernin velkojen suuren määrän takia rahoitusriskit, jotka aiheutuvat erityisesti korkotasojen vaihteluista, voivat vaikuttaa rahoituskuluihin ja yhtiön taloudelliseen asemaan. Korkotason vaihtelut voivat vaikuttaa myös tuottovaatimuksiin, jotka liittyvät konsernin omistamiin kiinteistöihin ja näiden käypiin arvoihin. Rahoitusriskejä hallinnoidaan hallituksen vahvistaman riskipolitiikan mukaisesti.

Vuoden 2017 näkymät
Stockmann-konsernin suurimmassa toimintamaassa Suomessa talous on alkanut elpyä hitaasti. Bruttokansantuotteen ja vähittäiskaupan odotetaan kasvavan hieman vuonna 2017. Kuluttajien ostovoiman ei kuitenkaan odoteta kasvavan, ja ostokäyttäytyminen muuttuu digitalisaation ja kiristyvän kilpailun takia.

Ruotsin talouskehitys jatkui vakaana vuonna 2016 ja bruttokansantuotteen kasvuennuste vuodelle 2017 on edelleen korkeammalla tasolla kuin Suomessa. Muotimarkkinoiden tasainen kasvu pysähtyi vuonna 2016, ja kasvutahdin arvioidaan jatkuvan samalla tasolla vuonna 2017.

Baltian maissa bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan jatkuvan. Näiden markkinoiden näkymien odotetaan olevan paremmat kuin konsernin muilla markkinoilla.

Venäjän talouden arvioidaan elpyvän vähitellen, mutta Venäjän kuluttajien ostovoima on edelleen matalalla tasolla.

Stockmann jatkaa suunnanmuutostaan parantamalla konsernin pitkän aikavälin kilpailukykyä ja kannattavuutta. Vuonna 2015 käynnistetyn ja vuonna 2016 jatketun tehokkuusohjelman vaikutukset näkyvät kokonaisuudessaan toiminnan kuluissa vuonna 2017. Liiketuloksen parannuksen arvioidaan vuonna 2017 tulevan pääosin Stockmann Retail -liiketoimintayksiköstä, joka on vielä tappiollinen. Lindexin ja Real Estaten odotetaan jatkavan vakaata tuloskehitystään.

Vuoden 2017 investointien arvioidaan olevan noin 45–50 miljoonaa euroa, mikä on vähemmän kuin vuoden arvioidut poistot.

Stockmann arvioi konsernin vuoden 2017 liikevaihdon laskevan myymäläverkoston ja tuotevalikoiman muutosten takia. Oikaistun liikevoiton odotetaan paranevan vuoteen 2016 verrattuna. Normaalista kausivaihtelusta johtuen ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos tulee olemaan negatiivinen.

Tilinpäätöstiedote 2016
Tämä pörssitiedote on tiivistelmä Stockmann-konsernin vuoden 2016 tilinpäätöstiedotteesta ja sisältää sen olennaiset tiedot. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta stockmanngroup.com.

Yhtiökokous 2017
Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 23.3.2017 klo 14.00 alkaen Finlandia-talolla Helsingissä osoitteessa Mannerheimintie 13. Yhtiökokouskutsu, joka sisältää ehdotukset yhtiökokoukselle, julkaistaan erillisenä pörssitiedotteena 15.2.2017.

Taloudellinen informaatio vuonna 2017
Stockmannin hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, yhteiskuntavastuun katsaus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä vuosiraportin sähköinen versio julkistetaan viikolla 9.

Vuoden 2017 osavuosikatsaukset julkaistaan 28.4.2017, 16.8.2017 ja 27.10.2017.

Stockmann ei julkaise vuonna 2017 kuukausittaisia myyntitiedotteita tuotemyynnistään.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus
Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 15.2.2017 klo 9.15 Fazerin À la Carte –ravintolassa Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, Aleksanterinkatu 52.

Webcast
Toimitusjohtaja Lauri Veijalainen pitää tänään 15.2.2017 klo 11.00 englanninkielisen webcastin, jossa hän esittelee tilinpäätöksen. Osallistu soittamalla 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkua johonkin alla olevista numeroista. Esitystä voi seurata tästä linkistä tai osoitteessa stockmanngroup.com. Tallenne esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Suomi: +358 9 7479 0361
Ruotsi: +46 8 5033 6574
Iso-Britannia: +44 330 336 9105
USA: +1 719 457 1036

Webcastin koodi: 9962578

Lisätietoja:
Lauri Veijalainen, toimitusjohtaja, puh. 09 121 5062
Nora Malin, viestintäjohtaja, puh. 09 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
toimitusjohtaja

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineetStockmannin tilinpäätöstiedote 2016.pdf


Takaisin listaukseen