Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

STOCKMANN Oyj Abp, Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 15.3.2016 klo 19.00 EET

Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin Helsingissä 15.3.2016, vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2015, myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille ja päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että vuoden 2015 tuloksesta ei makseta osinkoa.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista sekä tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta esitysten mukaisesti. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta asetetaan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous hylkäsi ehdotuksen valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista. Yhtiökokous hylkäsi myös osakkenomistajan ehdotuksen osakesarjojen yhdistämisestä.

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Per Thelin kävi yhtiökokouksessa läpi Stockmannin strategian etenemistä ja tuloskehitystä vuonna 2015. Uusi strategia esiteltiin joulukuussa 2014, ja Stockmann on toteuttanut useita strategian mukaisia toimenpiteitä vuoden 2015 aikana. Yhtiö on luopunut useista ydinliiketoimintansa ulkopuolisista liiketoiminnoista. Tärkein näistä on Venäjän tavarataloliiketoiminnan lopettaminen, joka toteutui 1.2.2016. Yhtiö keskittyy nyt vähittäiskauppaan Stockmann- ja Lindex-brändeillä sekä kiinteistöliiketoimintaan. Kaikissa kolmessa liiketoimintayksikössä jatketaan toimenpiteitä, joilla parannetaan asiakaskokemusta ja lisätään tehokkuutta. Tavoitteena on, että liiketulos ilman kertaluonteisia eriä on hieman positiivinen vuonna 2016.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä. Nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kaj-Gustaf Bergh, Jukka Hienonen, Torborg Chetkovich, Per Sjödell ja Dag Wallgren. Kari Niemistön, Charlotta Tallqvist-Cederbergin ja Carola Teir-Lehtisen ilmoitettua, että he eivät ole enää käytettävissä hallituksen jäseniksi, uusiksi jäseniksi valittiin Susanne Najafi, Leena Niemistö ja Michael Rosenlew. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Hallituksen jäsenten kiinteät vuosipalkkiot päätettiin pitää ennallaan ja ne maksetaan edelleen pääosin osakepalkkioina. Hallituksen jäsenille maksetaan myös yhtiökokouksen päätöksen mukainen kokouspalkkio jokaisesta hallituksen ja valiokunnan kokouksesta.

Tilintarkastajat

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom ja KHT-tilintarkastaja Marcus Tötterman. Varatilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous hylkäsi äänestyksen jälkeen hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan hallitus olisi valtuutettu päättämään osakeannista.

Osakesarjojen yhdistäminen

Yhtiökokous hylkäsi äänestyksen jälkeen osakkeenomistaja HTT STC Holding Oy Ab:n ehdotuksen osakesarjojen yhdistämisestä.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen kokoontunut hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jukka Hienosen ja varapuheenjohtajakseen Leena Niemistön. Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 suosituksen 10 mukaisesti ja arvion mukaan kaikki yhtiökokouksessa valitut kahdeksan hallituksen jäsentä ovat riippumattomia yhtiöstä. Viisi hallituksen jäsentä on riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista (Jukka Hienonen, Torborg Chetkovich, Susanne Najafi, Leena Niemistö ja Per Sjödell.

Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemisvaliokunnan keskuudestaan. Dag Wallgren valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja valiokunnan muiksi jäseniksi valittiin Torborg Chetkovich ja Michael Rosenlew. Jukka Hienonen valittiin palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi ja muiksi valiokunnan jäseniksi valittiin Kaj-Gustaf Bergh ja Leena Niemistö.

Lisätietoja:  
Jukka Naulapää, lakiasiain johtaja, puh. +358 9 121 3850

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
toimitusjohtaja


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet


Takaisin listaukseen