Kutsu Stockmannin varsinaiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, Suomi, 2016-02-18 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Yhtiökokouskutsu 18.2.2016 klo 8.00 EET

Stockmann Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15.3.2016 alkaen klo 14.00 Finlandia-talolla Helsingissä osoitteessa Mannerheimintie 13.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2015 ei makseta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pidetään ennallaan, ja että netto-osuus palkkioista verojen jälkeen maksetaan edelleen osakepalkkioina. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi ehdotetaan 76 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 49 000 euroa ja jäsenten palkkioksi kullekin 38 000 euroa vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta. Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona hallituksen kokouksista 1 000 euroa kokoukselta hallituksen puheenjohtajalle ja 500 euroa kullekin hallituksen jäsenelle. Tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 700 euroa kullekin jäsenelle ja palkitsemisvaliokunnan kokouksista 500 euroa kokoukselta palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle. Muille kuin suomalaisille hallituksen jäsenille aiheutuvien lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen suorittamisesta vastaa Stockmann Oyj Abp kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmäärä pysyy ennallaan eli kahdeksana (8).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen varapuheenjohtajan Kari Niemistön ja hallituksen jäsenten Charlotta Tallqvist-Cederbergin ja Carola Teir-Lehtisen ilmoitettua, että he eivät ole enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseniksi, osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Kaj-Gustaf Bergh, Torborg Chetkovich, Jukka Hienonen, Per Sjödell ja Dag Wallgren valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Lisäksi toimikunta ehdottaa, että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan suostumustensa mukaisesti Susanne Najafi, Leena Niemistö ja Michael Rosenlew samaksi toimikaudeksi. Susanne Najafin, Leena Niemistön ja Michael Rosenlewin henkilötiedot ja arvio heidän riippumattomuudestaan ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.stockmanngroup.com. Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, he valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Jukka Hienosen.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajiksi valitaan suostumustensa mukaisesti KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom sekä KHT-tilintarkastaja Marcus Tötterman. Varatilintarkastajaksi ehdotetaan valittavaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

15. Nimitystoimikunnan asettaminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää asettaa nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavasti.

Nimitystoimikuntaan valitaan neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat ja toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 1. työpäivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutus koskee sekä A- että B-osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 20 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 27,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa 15.3.2019 asti.

17. Osakkeenomistajan ehdotus osakesarjojen yhdistämisestä ja suunnatusta maksuttomasta osakeannista
Yhtiön osakkeenomistaja HTT STC Holding Oy Ab, joka edustaa yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista, ehdottaa yhtiökokoukselle osakelajien yhdistämistä siten, että yhtiön eri osakelajeja koskevat yhtiöjärjestysmääräykset poistettaisiin ja että yhdistämiseen liittyvien toimenpiteiden jälkeen yhtiöllä on ainoastaan yksi osakelaji, joka on julkisen kaupankäynnin kohteena ja johon kuuluvilla osakkeilla on yksi ääni ja muutoinkin samanlaiset oikeudet.

Osakkeenomistaja ehdottaa, että yhtiön A-osakkeiden omistajille suunnataan maksuton osakeanti siten, että kutakin neljääkymmentä (40) A-osaketta kohti annetaan kolme (3) uutta, yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen yhtiön ainoaan osakelajiin kuuluvaa osaketta. Sellaiset osakeannissa annettavat osakkeet, jotka muuten annettaisiin murto-osaisina, myytäisiin tällaisiin osakkeisiin oikeutettujen lukuun.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Stockmann Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.stockmanngroup.com. Stockmann Oyj Abp:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 23.2.2016. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 29.3.2016 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 3.3.2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 11.3.2016 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Stockmann Oyj Abp:n internetsivujen kautta osoitteessa www.stockmanngroup.com;
b) puhelimitse numeroon 020 770 6891 (Euroclear Finland Oy); tai
c) kirjeitse osoitteeseen Stockmann Oyj Abp, Yhtiökokous, PL 147, 00381 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Stockmann Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 3.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 10.3.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, ja asiamiehet edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Stockmann Oyj Abp, Yhtiökokous, PL 147, 00381 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Stockmann Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä 18.2.2016 yhteensä 30 530 868 A-osaketta ja 41 517 815 B-osaketta, jotka edustavat 305 308 680 A-osakkeiden tuottamaa ääntä ja 41 517 815 B-osakkeen tuottamaa ääntä.

Kokoukseen osallistujille on varattu mahdollisuus maksuttomaan pysäköintiin Q-Park Finlandiassa.

Yhtiökokouspaikan ovet avataan klo 12.30.

Helsingissä, helmikuun 18. päivänä 2016

STOCKMANN OYJ ABP
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Naulapää, lakiasiain johtaja, puh. (09) 121 3850


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
toimitusjohtaja


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen