Stockmann harkitsee hybridilainan liikkeeseenlaskua

Helsinki, Suomi, 2015-12-08 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Pörssitiedote 8.12.2015 klo 8.00 EET

TÄMÄN TIEDOTTEEN SISÄLTÄMÄÄ TIETOA EI OLE TARKOITETTU JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA, JAPANISSA TAI SINGAPORESSA.

Stockmann Oyj Abp harkitsee oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (nk. hybridilaina) liikkeeseenlaskua. Lainan liikkeeseenlasku pyritään toteuttamaan lähitulevaisuudessa markkinatilanteen mukaan.

Hybridilainasta saatavia varoja käytettäisiin Stockmannin yleisiin liiketaloudellisiin tarpeisiin sekä vuoden 2016 aikana erääntyvien nykyisten lainojen uudelleenrahoittamiseen. Hybridilaina mahdollistaisi siten myös osaltaan yhtiön strategian menestyksekkään toteuttamisen.

Hybridilaina on laina, joka on yhtiön muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään IFRS-standardien mukaan laaditussa konsernitilinpäätöksessä yhtiön omana pääomana. Hybridilainan haltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Koordinaattorina transaktiossa toimii Danske Bank A/S ja järjestäjinä toimivat Danske Bank A/S ja Pohjola Pankki Oyj. Stockmannin oikeudellisena neuvonantajana toimii Roschier Asianajotoimisto Oy.


Lisätietoja:
Lauri Veijalainen, talousjohtaja, puh. 09 121 5062
Nora Malin, viestintäjohtaja, puh. 09 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
toimitusjohtaja


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa tai Singaporessa tai missään muussa valtiossa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa arvopapereiden, joihin tämä tiedote viittaa, tarjoaminen olisi lainvastaista tai edellyttäisi muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimia. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita minkään oikeusjärjestyksen alueella. Arvopapereita ei tarjota henkilöille, joiden osallistuminen tarjoamiseen vaatisi muuta kuin soveltuvaa sijoitusmuistiota tai rekisteröintiä. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei ole rekisteröity tai rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act, muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita voi tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille, tai näiden lukuun tai eduksi. Edellisen lauseen termeillä on sama merkitys kuin miten ne on määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain nojalla annetussa säännöksessä S (Regulation S). Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Stockmannin julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan sijoitusmuistioon sisältyviin tietoihin perustuen.

Stockmann ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Arvopapereita tarjotaan Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa direktiivin 2003/71/EC (kuten tätä on muutettu direktiivillä 2010/73/EU, "Esitedirektiivi"), kuten Esitedirektiivi on implementoitu Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, mukaisen poikkeuksen velvollisuudesta julkaista esite nojalla. Tarjous on tarkoitettu ja kohdistetaan vain Esitedirektiivin artiklan 2(1)(e) mukaisille "kokeneille sijoittajille" Euroopan talousalueen jäsenmaissa ja sijoituksen vähimmäisarvo sekä yksikkökoko ovat 100.000 euroa. Ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden hankkimisesta, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena.

Tässä ilmoituksessa määritellyt rahoituslaitokset toimivat yksinomaan ja ainoastaan Stockmannin puolesta ehdotetun hybridilainan liikkeeseenlaskun yhteydessä eivätkä myöskään ole vastuussa muille kuin Stockmannille asiakassuojan järjestämisestä tai neuvonnasta liittyen ehdotetun hybridilainan liikkeeseenlaskuun tai mihinkään muuhun transaktioon, järjestelyyn tai muuhun tässä tiedotteessa mainittuun asiaan.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu Isossa-Britanniassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) pykälä 21(1) ei sovellu, ja on tarkoitettu Isossa-Britanniassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain 19(5) artiklan (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) a-d kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu "Relevantti Henkilö"). Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Arvopapereita, joihin tässä viitataan, ei voi tarjota yleisöille, myydä tai mainostaa suoraan tai välillisesti Sveitsissä eikä niitä voida ottaa kaupankäynnin kohteeksi SIX Swiss Exchange Ltd:n ylläpitämään pörssiin ("SIX Swiss Exchange") tai mihinkään muuhun pörssiin tai säänneltyyn kaupankäyntipaikkaan Sveitsissä. Soveltuva sijoitusmuistio tai mikään muu tarjous- tai markkinointimateriaali, joka liittyy tässä viitattuihin arvopapereihin, ei muodosta esitettä kuten termi on ymmärrettävä Sveitsin obligaatiolain (Swiss Code of Obligations) artiklan 652a tai artiklan 11256 mukaisesti tai SIX Swiss Exchange Ltd:n ylläpitämän pörssin tai muun säännellyn kaupankäyntipaikan listalleottosääntöjen mukaista listalleottoesitettä, eikä soveltuvaa sijoitusmuistiota tai mitään muuta tarjous- tai markkinointimateriaalia ole tarkoitettu julkisesti levitettäväksi tai muutoin julkistettavaksi Sveitsissä.

 

Takaisin listaukseen